Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU Ing. František Plecháč 1Jelenovská 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o hospodaření energií, směrnice EU Ing. František Plecháč 1Jelenovská 2011."— Transkript prezentace:

1 Zákon o hospodaření energií, směrnice EU Ing. František Plecháč 1Jelenovská 2011

2 2 Zákon o hospodaření energií Zákon byl vydán pod č. 406/2000 Sb. a jeho poslední úplné znění vyšlo pod č. 61/2008 Sb. V rámci posledních novelizací jsou implementovány - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov, - směrnice EP a Rady 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů, - směrnice EP a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS. Jelenovská 2011

3 Zákon o hospodaření energií Směrnice 2002/91/ES se od 1.2.2012 zrušuje a nahrazuje se směrnicí 2010/31/EU ze dne 19.5.2010. Implementace této směrnice by měla proběhnout částečně od 1.7.2012 a částečně od 9.1.2013. Nová směrnice 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků, spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. Nová směrnice 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. Jelenovská 20113

4 Zákon o hospodaření energií §3 - Státní energetická koncepce – platná je dána usnesením vlády č. 211/2004. V současné době se projednává nová. Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém horizontu (Pačesova komise). §4 - Územní energetické koncepce – upřesnění působnosti krajů, statutárních měst a obcí a vztahu na Státní energetickou koncepci, územní energetická koncepce je pro kraje a statutární města součástí územního plánu, pro obce jeho neopominutelnou součástí. - §5 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - obsahuje na co mohou být poskytovány dotace ze státního rozpočtu 4Jelenovská 2011

5 Zákon o hospodaření energií a)energeticky úsporná opatření ke zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti budov, b)rozvoj využívání kombinované výroby elektřiny a tepla a dále druhotných energetických zdrojů, c)modernizaci výrobních a rozvodných zařízení energie, d)moderní technologie a materiály pro energeticky úsporná opatření, e)rozvoj využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, f)rozvoj energetického využití komunálních odpadů, g) osvětu, výchovu, vzdělávání a poradenství v oblasti nakládání s energií, h)vědu, výzkum a vývoj v oblasti nakládání s energií, energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie, i)zpracování územní energetické koncepce a nástrojů na její realizaci, j)zavádění průkazu energetické náročnosti budov a provádění energetických auditů, k)pobídky malým, středním a velmi malým podnikům vyrábějícím energetické spotřebiče k zavádění nových postupů vedoucích ke splnění požadavků na ekodesign. 5Jelenovská 2011

6 Zákon o hospodaření energií Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů, uváděný pod názvem EFEKT 2011 je k dispozici na stránkách www.mpo.cz.www.mpo.cz Ministr průmyslu a obchodu vyhlásil nový Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2011. Příjem žádostí je zahájen. Veškeré informace o způsobu podání žádosti o dotaci získáte na webu MPO v oddíle „programy podpory“ včetně plného znění textu programu EFEKT. 6Jelenovská 2011

7 Zákon o hospodaření energií PROGRAM EFEKT Program EFEKT je určen na podporu energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace jsou poskytovány na osvětovou činnost, energetické plánování, investiční akce malého rozsahu a na pilotní projekty. Je doplňkovým programem k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie. Program EFEKT je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití OZE (část A). Rozpočet programu je 30 mil. Kč. Spravuje: Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo průmyslu a obchodu 7Jelenovská 2011

8 Zákon o hospodaření energií Oblasti podpory jsou pro rok 2011: A – výroba energie z OZE – kogenerace na skládkový plyn a plyn z biologicky rozložitelných komunálních odpadů, využití tepelné nebo tlakové odpadní energie a MVE, B – úspory energie – osvětlovací soustavy, výrobní průmyslové procesy a teplárenství, rekonstrukce otopných soustav a zdrojů tepla v budově, C – EKIS, D – propagace a vzdělávání – výstavy, kurzy, semináře a publikace, E – účast v mezinárodních projektech, F – specifické a pilotní projekty. Jelenovská 20118

9 Zákon o hospodaření energií PROGRAM EKO-ENERGIE Program podpory pro podnikatele (zejména malé a střední), určený na snižování energetické náročnosti výroby a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013. Spravuje: CzechinvestCzechinvest OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Nabízí v letech 2007-2013 finanční podporu projektům na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí. V rámci prioritní osy 2 a 3 jsou financovány také energetické projekty. Spravuje: Státní fond životního prostředíStátní fond životního prostředí 9Jelenovská 2011

10 Zákon o hospodaření energií ZELENÁ ÚSPORÁM Program MŽP s názvem ZELENÁ ÚSPORÁM nabízí občanům státní dotace na zateplení rodinných a bytových domů, na stavbu pasivního domu a na výměnu či instalaci zařízení, která využívají obnovitelné zdroje energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Spravuje: Státní fond životního prostředíStátní fond životního prostředí Pozn.: v současné době je příjem žádostí údajně dočasně zastaven, s možností opětného spuštění v únoru? Jelenovská 201110

11 Zákon o hospodaření energií PROGRAM PANEL Program poskytuje finanční podporu na opravy, modernizace a rekonstrukce panelových domů s dosažením požadavků platných předpisů na energetickou náročnost budov. Podporu lze tedy využít na realizaci energetických úspor zateplováním, výměnou oken a realizací dalších opatření ke snížení spotřeby tepla na vytápění. Spravuje: Státní fond rozvoje bydleníStátní fond rozvoje bydlení PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispěje k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Spravuje: Státní zemědělský intervenční fondStátní zemědělský intervenční fond 11Jelenovská 2011

12 Zákon o hospodaření energií Intelligent Energy Europe Programme (IEE II) Cílem programu Intelligent Energy Europe je podporovat trvale udržitelnou výrobu a spotřebu energie a přispívat k dosažení obecných cílů bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti a ochrany životního prostředí. Program se zaměřuje na oblast energetické účinnosti a kombinovaných zdrojů tepla a elektřiny a na zavádění obnovitelných zdrojů energie. Spravuje: Executive Agency for Competitiveness & Innovation/Ministerstvo průmyslu a obchodu ČRExecutive Agency for Competitiveness & Innovation/Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Jelenovská 201112

13 13 Zákon o hospodaření energií - §6 - Kontroly kotlů – od 1.1.2007 – kotle spalující kapalná, plynná a tuhá paliva se musí pravidelně kontrolovat, požadovaná kvalifikace pro přezkoušení ministerstvem je energetický auditor a autorizovaný inženýr. Nevztahuje se na RD a individuální rekreaci, kterým je poskytováno poradenství v rámci EKIS. Kontrola kotlů se provádí podle vyhlášky č. 276/2007 Sb., kontrola účinnosti pro kotle nad 200 kW instalovaného výkonu se stanovuje podle vyhlášky č. 150/2001 Sb. - §6 - Kontrola klimatizačních systémů – od 1.1.2009, požadovaná kvalifikace pro přezkoušení ministerstvem je energetický auditor a autorizovaný inženýr. Kontrola klimatizace se provádí podle vyhlášky č. 277/2007 Sb. Jelenovská 2011

14 14 Zákon o hospodaření energií § 6a - Energetická náročnost budov Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, a dále splnění požadavků stanovených příslušnými harmonizovanými českými technickými normami, - dokládá se průkazem energetické náročnosti budovy, - povinnost vyvěsit průkaz na veřejných budovách od 1.1.2009, - průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle prováděcího právního předpisu při výstavbě nových budov,při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m 2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost a při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí u nových či rekonstruovaných budov. Jelenovská 2011

15 Zákon o hospodaření energií Součástí průkazu nové budovy nad 1000 m 2 musí být výsledky posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti: - decentralizované systémy dodávky energie z OZE, - kombinovaná výroba elektřiny a tepla, - dálkové nebo blokové ústřední vytápění, - tepelná čerpadla. Průkaz se zpracovává podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Provozovatelé budov pro školství, zdravotnictví, kulturu, sport, obchod, ubytovací a stravovací služby, zákaznická střediska vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a budovy veřejné správy nad 1000 m 2 umístí průkaz na veřejném místě v budově. 15Jelenovská 2011

16 Zákon o hospodaření energií Požadovaná kvalifikace pro přezkoušení ministerstvem – energetický auditor a autorizovaný inženýr. Požadavky nemusí být splněny pro: - při prokázání auditem, že je splnění s ohledem na životnost budovy či provozní účely technicky nemožné či ekonomicky nevhodné, - památkově chráněné objekty, - budovy dočasné, experimentální, náboženské, - pro kratší užívání než 3 měsíce v roce, - u průmyslových či zemědělských budov s nízkou spotřebou tepla na vytápění, - u budov malých do 50 m 2, - u budov s vnitřními technologickými zdroji tepla. 16Jelenovská 2011

17 Zákon o hospodaření energií Pravidla pro vytápění jsou dána vyhláškou č. 194/2007 Sb. Měrné ukazatele spotřeby tepla na vytápění – dtto. Vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům – dtto. Termín pro splnění povinnosti je tedy 31.12.2007. 17Jelenovská 2011

18 Zákon o hospodaření energií § 7 - Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Při budování nových či změně dokončených staveb u zdrojů přes 5 MWt a 10 MWe je nutno provést energetický audit na zavedení kombinované výroby elektřiny a tepla. Podrobnosti stanovovala vyhláška, která je zrušena a zbytek včetně zvýhodnění a podpor řeší energetický zákon. § 8 – Energetické štítky Podle směrnice EP a Rady 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích byla vydána nařízení 1059/2010 pro myčky, 1060/2010 pro chladničky, 1061/2010 pro pračky a 1062/2010 pro televizory. Podle této směrnice se bude upravovat zákon. 18Jelenovská 2011

19 Zákon o hospodaření energií § 8a -Ekodesign – označení CE a prohlášení o shodě U vybraných výrobků se hodnotí a) výběr a použití surovin, b) výroba, c) balení, doprava a distribuce, d) instalace a údržba, e) používání, f) konec životnosti a likvidace. Jelenovská 201119

20 Zákon o hospodaření energií - § 9 a 10 - Energetický audit a energetický auditor Ustanovení zákona jsou co do obsahu nezměněna, pouze jinak uspořádána. - § 11a - Řízení o zrušení zápisu v seznamu energetických auditorů - § 12, 12a, 12b - Správní delikty Rozdělení na přestupky fyzických osob a správní delikty fyzických osob podnikajících a právnických osob. - § 13 - Ochrana zvláštních zájmů Jedná se o stanovení rozsahu působnosti pro MPO a SEI ve stavebním i územním řízení. 20Jelenovská 2011

21 21 Zákon o hospodaření energií Prováděcí předpisy Vyhláška č. 151/2001 Sb., ztráty v rozvodech tepla – je vydána nová pod č. 193/2007 Sb., která obsahuje i ustanovení o chladu. Vyhláška č. 152/2001 Sb., měrné spotřeby, pravidla pro vytápění, TRV – je vydána nová vyhláška pod č. 194/2007 Sb., obsahuje přílohu o vnitřních výpočtových teplotách z původní vyhlášky č. 291/2001 Sb. Vyhláška č. 153/2001 Sb. – byla zrušena – důvodem je praktická nemožnost stanovení závazných hranic ztrát v rozvodech elektřiny. Jelenovská 2011

22 22 Zákon o hospodaření energií Nová vyhláška o kontrole kotlů č. 276/2007 Sb. Nová vyhláška o kontrole klimatizačních systémů č. 277/2007 Sb. Vyhláška č. 291/2001 Sb. – byla vydána nová pod č. 148/2007 Sb., a obsahuje metodiku výpočtu energetické náročnosti budov podle směrnice. Nová vyhláška o rozsahu působnosti MPO a SEI ve stavebním a územním řízení jako dotčených orgánů státní správy, vydána pod č. 195/2007 Sb. Zrušení vyhlášky o stanovení zdrojů energie, které se hodnotí jako obnovitelné – č. 214/2001 Sb. a vyhlášky o kombinované výrobě E a T- č. 212/2001 Sb. Ostatní vyhlášky, tj. č. 150/2001 Sb. a č. 213/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a č. 442/2004 Sb. platí. Platí i nařízení vlády č. 195/2001 Sb., podrobnosti ÚEK a Nařízení vlády 63/2002 Sb., ve znění č. 428/2006 Sb., pravidla pro poskytování dotací. Jelenovská 2011

23 Zákon o hospodaření energií Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov Požadavky na energetickou náročnost budovy jsou splněny, je-li energetická náročnost celé budovy nižší, než je energetická náročnost referenční budovy při dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Energetickou náročností referenční budovy je celková roční dodaná energie v GJ, která se stanoví bilančním hodnocením referenční budovy. Bilanční hodnocení se provádí intervalovou výpočtovou metodou nejlépe s měsíčním obdobím. Celková roční dodaná energie je součet jednotlivých dílčích spotřeb dodané energie pro všechny časové intervaly v roce pro všechny zóny s rozlišením energonositelů. 23Jelenovská 2011

24 Zákon o hospodaření energií Průkaz energetické náročnosti budovy tvoří protokol a grafické znázornění. Třída energetické náročnosti budovy : A mimořádně úsporná Búsporná Cvyhovující Dnevyhovující Enehospodárná Fvelmi nehospodárná Gmimořádně nehospodárná 24Jelenovská 2011

25 Zákon o hospodaření energií 25Jelenovská 2011

26 Zákon o hospodaření energií Pro výpočet energetické náročnosti budovy byl vyvinut Národní kalkulační nástroj. Autorem je ČVUT Praha, Fakulta stavební, katedra TZB. Národní kalkulační nástroj je zdarma k dispozici na www.tzb-info.cz V současné době se pracuje na novelizaci této vyhlášky. Bylo by asi rozumné provést novelu až po novele zákona vzhledem k nové směrnici o EPBD 2010/31. 26Jelenovská 2011

27 Zákon o hospodaření energií Směrnice EP a Rady č. 2010/31/ES o energetické náročnosti budov - Mění původní směrnici 2002/91/ES. - Obytný a terciární sektor, jehož hlavní část tvoří budovy, je zodpovědný za více než 40 % spotřeby energie v EU. - Energetická náročnost budov by se měla snižovat současně se zvýšeným využíváním energie z obnovitelných zdrojů. - Plnění závazku snížení emise skleníkových plynů o 20% do roku 2020, zvýšení energetické účinnosti o 20% do roku 2020, podíl obnovitelných zdrojů energie na 20% do roku 2020 (viz směrnice 2009/28/ES. Jelenovská 201127

28 Zákon o hospodaření energií -Energetická náročnost budov bude vypočtena na základě metody, která se může na vnitrostátní i regionální úrovni lišit. -Metoda výpočtu ENB zahrnuje i další faktory nad tepelné vlastnosti budovy, jako je zařízení pro vytápění, klimatizaci, OZE, pasivní vytápění a chlazení, stínění, kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající denní světlo a návrh budovy. -Metoda výpočtu ENB by měla zahrnovat celý rok nikoliv jen období, kdy se vytápí. -Členské státy mají výhradní povinnost stanovit minimální požadavky na ENB a prvků budov (viz směrnice o ekodesignu) za účelem dosažení nákladově optimální rovnováhy mezi investicemi a náklady na energii uspořenými během životního cyklu budovy. Jelenovská 201128

29 Zákon o hospodaření energií -Definice větší renovace je v kompetenci členského státu a stanoví se buď procentní podíl plochy obvodového pláště (dnes 25%) nebo na základě hodnoty budovy bez ceny pozemku. -Budovy užívané orgány veřejné moci a budovy často navštěvované veřejností by měly jít příkladem zohlednění environmentálních a energetických hledisek a měly by být pravidelně certifikovány. Certifikát by měl být vystaven na veřejném místě. Jedná se o budovy užívané orgány veřejné moci a obchody, nákupní střediska, supermarkety, restaurace, divadla, banky a hotely. Jelenovská 201129

30 Zákon o hospodaření energií -Prioritou by měla být strategie zlepšující tepelně technické vlastnosti v létě vzhledem k enormnímu nárůstu klimatizačních zařízení. -Společný přístup k certifikaci energetické náročnosti budov, inspekci otopných soustav a klimatizačních zařízení prováděných nezávislými odborníky a ustanovení nezávislého kontrolního mechanismu pro zajištění kvality prováděných inspekcí. -Připravuje se určení jednotných podmínek pro stanovení energetické náročnosti jiných než obytných budov. -Implementovat do právního řádu členského státu pouze ta ustanovení,která v porovnání se směrnicí 2002/91/ES představují podstatnou změnu. Jelenovská 201130

31 Zákon o hospodaření energií Novinky oproti stávající směrnici a zákonu: - Jsou stanoveny požadavky nejen na stávající budovy či jejich části, ale i na technické systémy budov při jejich instalaci, nahrazení či modernizaci. - Jsou definovány budovy s téměř nulovou spotřebou energie, ta navíc by měla být pokryta ve značném rozsahu z OZE, vyráběné v místě či blízkém okolí. - Větší renovace (či jak jsme zvyklí „větší změna dokončené stavby“) je navíc definována jako ta, jejíž celkové náklady jsou vyšší než 25% hodnoty budovy bez ceny pozemků, zde je možnost volby. - Nákladově optimální úroveň – je úroveň energetické náročnosti, která vede k nejnižším nákladům v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu. Jelenovská 201131

32 Zákon o hospodaření energií - Minimální požadavky na energetickou náročnost budov, které si stanoví členský stát, se přezkoumávají jednou za 5 let. - Výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost stanoví Komise do 30. 6. 2011. - Nové budovy – musí splňovat požadavky na energetickou náročnost. - Stávající budovy – snížení energetické náročnosti na požadovanou úroveň se týká jen renovovaných budov nebo jejich částí. Jelenovská 201132

33 Zákon o hospodaření energií - Technické systémy budovy – členské státy stanoví systémové požadavky na celkovou energetickou náročnost, instalaci, odpovídající dimenzování, úpravu a kontrolu. Jedná se nejméně o: otopné soustavy, systémy pro přípravy teplé vody, - klimatizační systémy, větrací systémy. - Podporuje se zavádění inteligentních měřicích systémů při výstavbě či větší renovaci budov, pokud je v souladu se směrnicí 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Mohou být podpořeny i aktivní kontrolní systémy zaměřené na úsporu energie. Jelenovská 201133

34 Zákon o hospodaření energií Budovy s téměř nulovou spotřebou energie: - Do 31.12.2020 všechny nové budovy mají být budovami s téměř nulovou spotřebou energie. - Po 31. prosinci 2018 nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci dtto. - Členské státy vypracují politiky a přijmou opatření k transformaci budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Vydávání certifikátů energetické náročnosti: - Při výstavbě, prodeji nebo pronájmu novému zájemci. - Současných 1000 m 2 se mění na 500 m 2, od 9.7.2015 na 250m 2. - Stávající certifikáty, pokud platí, se uznávají. Jelenovská 201134

35 Zákon o hospodaření energií www.mojeenergie.cz Energetická legislativa Diskuze Stanoviska Energetické koncepce Energie od A do Z Aktuality Akce Statistiky a prognózy Energetický rádce Komerční produkty pro odběratele veřejnou správu výrobce asociace, svazy, sdružení Jelenovská 201135

36 36 Zákon o hospodaření energií Kontakt: f.plechac@seznam.czf.plechac@seznam.cz Děkuji Vám za pozornost Jelenovská 2011


Stáhnout ppt "Zákon o hospodaření energií, směrnice EU Ing. František Plecháč 1Jelenovská 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google