Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad Společný regionální operační program PRIORITA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad Společný regionální operační program PRIORITA."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad Společný regionální operační program PRIORITA 3 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH Seminář k 2. kolu výzvy SROP 14. října 2004

2   Úvodní informace  Opatření 3.1. – zaměření, žádost, povinné přílohy  Administrace projektů v opatření 3.1.  Opatření 3.2. – grantové schéma Plzeňského kraje  Administrace projektů v opatření 3.2. STRUKTURA PŘÍSPĚVKU

3  PRIORITA 3 – ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Hlavní cíle priority:  zlepšení životních podmínek obyvatel, zejména příslušníků menšin, menšin,  zvýšení participace menšin na celoživotním učení  integrace sociálně ohrožených skupin do komunity a k pra- covnímu uplatnění covnímu uplatnění Specifické cíle priority:  omezení sociálně patologických jevů  zlepšení přístupu lidí ze znevýhodněných oblastí k sociál- nímu a kulturnímu rozvoji nímu a kulturnímu rozvoji  prevence sociálního znevýhodnění v městských i venkovs- kých oblastech kých oblastech

4  PŘEHLED OPATŘENÍ Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech alokace pro Plzeňský kraj po 1. výzvě……...173.028.000,-- Kč Opatření 3.1. – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech regionech alokace pro Plzeňský kraj po 1. výzvě………..80.835.000,-- Kč Opatření 3.2. – Podpora sociální integrace v regionech grantové schéma Plzeňského kraje………….72.430.000,-- Kč Opatření 3.3. – Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů orgánů při plánování a realizaci programů žadatelem je pouze Plzeňský kraj…………….19.763.000,-- Kč

5 OPATŘENÍ 3.1. INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

6  ZAMĚŘENÍ OPATŘENÍ 3.1. Opatření je zaměřeno na:  rozvoj kapacit a materiálního vybavení v oblasti aktivní poli- tiky zaměstnanosti tiky zaměstnanosti  rozvoj kapacit a materiálního vybavení zařízení sociální in- tegrace (podpora znevýhodněných skupin obyvatelstva) tegrace (podpora znevýhodněných skupin obyvatelstva)  rozvoj materiálního vybavení vzdělávacích zařízení spoje- ných s celoživotním učením ných s celoživotním učením Z věcného hlediska budou podporovány následující typy projektů:  nová výstavba nebo stavební obnova příslušných budov  nákup technologie, počítačů včetně software, počítačové sí- tě, nezbytná technická infrastruktura spojená s výstavbou či tě, nezbytná technická infrastruktura spojená s výstavbou či obnovou objektů (vč. nezbytných venkovních úprav) obnovou objektů (vč. nezbytných venkovních úprav)

7  ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ  kraje  obce  svazky obcí  organizace zřizované krajem či obcemi  nestátní neziskové organizace  státem zřizované organizace

8 FINANCE  maximální výše dotace celkových uznatelných nákladů projektu může dosáhnout až 75 % projektu může dosáhnout až 75 %  minimální přípustná výše celkových uznatelných nákla- dů projektu byla stanovena na 2.000.000,-- Kč dů projektu byla stanovena na 2.000.000,-- Kč  maximální přípustná výše není stanovena Doporučená struktura financování (v %): CELKEM Veřejné celkem EU (ERDF) Stát. rozp KrajObceNNO Projekty obcí 100100808-12- Projekty krajů 10010080812-- Projekty NNO 100907218--10 Projekty stát. organizací 1001008020---

9  ELZA – ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST

10  ELZA – POPIS PROJEKTU

11  ELZA - ROZPOČET

12  ELZA – POVINNÉ PŘÍLOHY

13  POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI (1)  Soulad s rozvojovou strategií  Čestné prohlášení  Logický rámec projektu  Podrobný rozpočet projektu  Podklady pro ekonomické hodnocení projektu  Doklady o právní subjektivitě žadatele  Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele  Doklad o partnerství

14   Doklad o prokázání vlastnických vztahů  Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku  Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí  Formuláře ISPROFIN  Územní rozhodnutí nebo sdělení stavebního úřadu o slou- čení územního a stavebního řízení čení územního a stavebního řízení  Projektová dokumentace  Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje  Seznam příloh POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI (2)

15  POVINNÉ PŘÍLOHY – KE SMLOUVĚ  Stavební povolení nebo sloučené územní rozhodnutí a sta- vební povolení vební povolení  Smlouva o vedení běžného účtu  Doklad o zajištění finančního krytí projektu

16  UZNATELNÉ NÁKLADY (1) A)INVESTIČNÍ NÁKLADY  projektová dokumentace  stavební část stavby  technologická část stavby  náklady na pořízení nových strojů a zařízení  nákup počítačů včetně základního vybavení a SW  nákup použitého strojního a technologického zařízení  nákup pozemku  nákup ostatních nemovitostí  základní vnitřní vybavení  leasing dlouhodobého hmotného majetku  náklady na označení projektu  nákup specifického dopravního prostředku  výdaje v naturáliích

17  UZNATELNÉ NÁKLADY (2) B) NEINVESTIČNÍ NÁKLADY - max. 10 % celkových uznatelných nákladů  režijní náklady  finanční a jiné náklady  právní služby  konzultační a jiné služby a činnosti  notářské poplatky za ověření dokumentů  odborné posudky  náklady na bankovní záruky  DPH

18  NEUZNATELNÉ NÁKLADY  bytová výstavba  poplatky charakteru sankce  režijní nákl. a kancel. vybavení nesouvisející s projektem  nákup osobních vozů  náklady na opravy  náklady na právní spory  manka, škody  daň z příjmu a všechny ostatní daně  náklady na reprezentaci  náklady související s odměnami  správní poplatky, které jsou příjmem SR  leasing software; marže u leasingu  dlouhodobý nehmotný majetek  úroky z úvěru

19 PROCES ADMINISTRACE PROJEKTŮ V OPATŘENÍ 3.1. – INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

20  PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ  výzva k předkládání od 1. října do 30. listopadu (12.00 h)  osobně na S-RR, KÚPK  zalepená a zapečetěná obálka - přes spoj přelepena samolepkou s podpisem a ra- zítkem žadatele zítkem žadatele - adresa S-RR, číslo výzvy, název priority a opatření, úplný název žadatele, název projektu, místo realiza- úplný název žadatele, název projektu, místo realiza- ce projektu ce projektu  obsah obálky: 3 x originál vytištěné žádosti 2 x povinné přílohy (1x originál, 1x kopie) 1 x nosič s elektronickou verzí žádosti (CD, disketa)

21  KONTROLA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ  žádost byla dodána v elektronické podobě,  žádost byla dodána v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních,  v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje,  verze elektronické a tištěné žádosti jsou shodné,  jsou doloženy všechny povinné přílohy,  všechny přílohy jsou doloženy ve 2 paré, žádost o fin. prostředky ze SR + formuláře ISPROFIN ve 3 paré, prostředky ze SR + formuláře ISPROFIN ve 3 paré,  tištěná žádost je podepsána žadatelem nebo jeho opráv- něným zástupcem něným zástupcem  všechny přílohy jsou očíslovány a seřazeny podle podep- saného seznamu příloh. saného seznamu příloh.

22  KONTROLA PŘIJATELNOSTI OBECNÁ KRITÉRIA:  žádost se vztahuje pouze na jedno opatření programu SROP,  projekt bude realizován na území ČR, resp. na území NUTS II Jihozápad, Jihozápad,  projekt je v souladu s příslušnou legislativou ČR a EU  projekt respektuje min. hranici celkových uznatelných nákladů stanovenou pro dané opatření stanovenou pro dané opatření  projekt nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontál- ních priorit ních priorit  žadatel splňuje definici pro konečného příjemce uvedenou u přís- lušného opatření. lušného opatření. SPECIFICKÁ KRITÉRIA:  projekt je zaměřen na investice s jasnou přímou vazbou na čin- nosti (program, projekt) v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, nosti (program, projekt) v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, celoživotního učení nebo sociální integrace, celoživotního učení nebo sociální integrace,  projekt zcela jasně přispívá k rozvoji a strukturálním změnám v re- gionu a k vytváření nebo zachování trvale udržitelných pracovních gionu a k vytváření nebo zachování trvale udržitelných pracovních míst. míst.

23  HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A JEJICH VÁHY 1.Hodnocení schopností a zkušeností žadatele a jeho partnerů 10% ekonomické kritérium; zkušenost s projekty, management a pracovníci. 2. Potřeba, relevance projektu 30 % potřeba a perspektiva projektu; soulad s rozvojovými strategiemi; vazba na jiné aktivity; princip partnerství 3. Kvalita projektu 40 % ekonomická efektivnost projektu; hodnocení rozpočtu; proveditelnost, provázanost a jasnost návrhu projektu; udržitelnost výstupů projektu 4.Horizontální kritéria20 % vliv projektu na udržitelný rozvoj, informační společnost, rovné příležitosti a sociální integraci

24   provádí Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad  na základě dosaženého počtu bodů  bodování provádí 2 pracovníci S-RR dle bodovacích ta- bulek  u náročnějších projektů možno přizvat k hodnocení ex- perty z oboru  proplácení uznatelných nákladů až po ukončení realizace projektu  u větších projektů nad 4 mil. Kč možnost etapizace  proplácení je možné až po kontrole CRR VÝBĚR PROJEKTŮ A JEJICH PROPLÁCENÍ

25  KONTROLY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ 1.Předběžná - EX- ANTE  u vzorku žádostí schválených Regionální radou  kontrolu provádí CRR ve spolupráci se S-RR  před podpisem smlouvy o financování  na vědomí žadateli 48 hod. předem 2.Průběžná - INTERIM  provádí pracovníci CRR  se žádostí o proplacení  bez žádosti o proplacení (dodatek ke smlouvě, změna projektu, kontrola postupu zadávání veřejné zakázky..) 3. Následná - EX - POST  u vzorku zrealizovaných projektů  provádí pracovníci CRR  kontrola dokumentů, výstupů projektu apod.

26 OPATŘENÍ 3.2. PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE V REGIONECH - Grantové schéma Plzeňského kraje

27  ZÁKLADNÍ INFORMACE  administrováno formou grantového schématu Plzeňského kraje kraje  grantové schéma řídí Odbor fondů a programů, oddělení grantových schémat grantových schémat  manažer grantového schématu: Mgr. MAGDALÉNA KOLÁŘOVÁ Mgr. MAGDALÉNA KOLÁŘOVÁ tel.: 377 195 644 fax: 377 195 575 e-mail: magdalena.kolarova@kr-plzensky.cz

28  ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉHO SCHÉMATU 1.PREVENCE  zabránění zvyšování počtu sociálně vyloučených osob formou preventivních programů zejména pro mládež ve věku 15-25 let 2. ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR  odstraňování bariér bránících pracovnímu uplatnění izolovaných skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením 3.ZAMĚSTNÁVÁNÍ  snižování počtu sociálně vyloučených osob přímým zaměstnáváním těchto osob 4.KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 4. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

29 PREVENCE Cílem této oblasti GS je podpora programů, jejichž realizace přispěje ke snížení vzniku rizika sociálně negativní jevů. Podporované projekty:  vyhledávání jednotlivců a skupin ohrožených rizikovým vývo- jem a nabídka volnočasových aktivit, neformálního vzdělává- jem a nabídka volnočasových aktivit, neformálního vzdělává- ní, poradenství a psychologické pomoci mládeži ní, poradenství a psychologické pomoci mládeži  upřednostňovány budou projekty zaměřené na věkovou kate- gorii 15 – 25 let gorii 15 – 25 let Cílové skupiny:  děti a mládež ohrožené delikvencí, etnické menšiny, mládež z nevyhovujícího sociálního prostředí, mládež opouštějící škol- z nevyhovujícího sociálního prostředí, mládež opouštějící škol- ská zařízení pro ústavní výchovu, drogově závislá a handica- ská zařízení pro ústavní výchovu, drogově závislá a handica- povaná mládež. povaná mládež.

30  ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR Podporované aktivity:  zvýšení motivace k uplatnění na trhu práce  vzdělávání pro zvýšení kompetencí a dovedností pro nalezení zaměstnání, zaměstnání,  psychologická pomoc při řešení problému podporujících integ- raci do společnosti a na trh práce raci do společnosti a na trh práce  podpůrné vzdělávací programy s cílem integrace na trh práce provázané s indiv. plány klientů pro začlenění na trh práce provázané s indiv. plány klientů pro začlenění na trh práce  doprovod ohrožených sob k zaměstnavateli,  zkušební zaměstnávání v chráněných dílnách apod. Cílové skupiny:  dlouhodobě nezaměstnaní, ne plně gramotní, občané bez kva- lifikace nebo s nízkou kvalifikací, matky s dětmi, ženy v domác- lifikace nebo s nízkou kvalifikací, matky s dětmi, ženy v domác- nosti, občané vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a vý- nosti, občané vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a vý- chovných zařízení, drogově závislí, osoby bez přístřeší, osoby chovných zařízení, drogově závislí, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené prostitucí a etnické menšiny ohrožené prostitucí a etnické menšiny

31 ZAMĚSTNÁVÁNÍ Cílem dotačního titulu je podpora programů, které pove- dou k přímému zaměstnání sociálně vyloučených osob. Podporované aktivity:  specifické programy zaměřené na zřizování a provoz chrá- něných dílen, něných dílen,  provoz a inovativní programy v rámci již existujících chráně- ných dílen, ných dílen,  terapeutickou podporu zaměstnávání osob ohrožených so- ciálním vyloučením apod. ciálním vyloučením apod. Cílové skupiny:  dlouhodobě nezaměstnaní, osoby vyššího věku, absolventi škol a mladiství, bez praxe, občané s omezenou schopností škol a mladiství, bez praxe, občané s omezenou schopností pohybu a orientace pohybu a orientace

32  KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ Cílem dotačního titulu je podpořit projekty zaměřené na vytváření plánů rozvoje sociálních služeb a rozvoj občanské společnosti na základě spolupráce a partnerství mezi všemi zúčastněnými subjekty.  určeno především obcím III. stupně a dobrovolným svazkům obcí obcí  doporučené množství obyvatel - 10.000  jedním z klíčových kritérií pro výběr projektů bude efektivita procesu zavádění komunitního plánování procesu zavádění komunitního plánování Podporovány budou projekty, které povedou k posílení stávajících či vytvoření nových partner- ství mezi organizacemi veřejné správy, zástupci NNO včetně ne- formálních skupin veřejnosti, jednotlivci, podnikateli, církvemi a dalšími subjekty veřejného života v obci či regionu, které umožní společně realizovat řešení vytipovaných problémů.

33  ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ  obce  svazky obcí  organizace zřizované obcemi či kraji  nestátní neziskové organizace Podpora bude zaměřena zejména na poskytovatele služeb rea- lizující projekty podporující znevýhodněné skupiny obyvatelstva, bude vycházet ze znalosti místních či regionálních podmínek, využívat partnerství místních iniciativ a veřejných orgánů a řešit problémy většinou malých znevýhodněných skupin obyvatel- stva.

34 FINANCE Prevence, Odstraňování bariér, Zaměstnávání  maximální výše dotace může u projektů neziskových organiza- cí dosáhnout až 100 % celkových uznatelných nákladů. cí dosáhnout až 100 % celkových uznatelných nákladů.  u projektů předkládaných obcemi, svazky obcí a organizacemi zřizovanými krajem a obcemi může dotace činit až 90 % cel- zřizovanými krajem a obcemi může dotace činit až 90 % cel- kových uznatelných nákladů kových uznatelných nákladů Komunitní plánování  maximální výše dotace celkových uznatelných nákladů projektu může dosáhnout až 90 %. může dosáhnout až 90 %.  minimální přípustná výše celkových uznatelných projektu byla stanovena na 300 000 Kč, stanovena na 300 000 Kč,  maximální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na projekt je pak 10 milionů Kč. projekt je pak 10 milionů Kč.

35  ELZA – ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST

36  POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI  Soulad s rozvojovou strategií,  Čestné prohlášení o bezdlužnosti  Podrobný rozpočet projektu,  Podklady pro ekonomické hodnocení projektu,  Logický rámec  Doklady o právní subjektivitě žadatele,  Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele,  Výpis z rejstříku trestů,  Doklad o partnerství,  Čestné prohlášení o nesouběžném předložení projektu i v OP RLZ  Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí, (dle Pokynu MŽP č. 3/2004 a seznamů vyloučených záměrů z hlediska posuzování vlivu na ŽP a NATURA 2000)  Seznam příloh,

37  UZNATELNÉ NÁKLADY  osobní náklady  cestovní náhrady  výdaje na nákup nového vybavení a zařízení, a použitého zař.  zpracování dokumentace pro podání žádosti,  nájem/splátky operativního leasingu zařízení a budov  výdaje na nákup nového a použitého vybavení a zařízení a výdaje na splátky leasingových smluv na splátky leasingových smluv  výdaje na nákup drobného hmotného majetku,  odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,  režijní výdaje (max. 7%)  administrativní výdaje  výdaje na opravu a údržbu  výdaje na dokončení drobné stavební úpravy  výdaje na přímou podporu jednotlivcům  mzdové příspěvky  DPH

38  NEUZNATELNÉ NÁKLADY  finanční leasing  úroky z půjček, pokuty  daně a správní poplatky, které jsou příjmem SR  odstupné  mateřská a nemocenská  nedobytné pohledávky  výdaje spojené s přípravou projektu  rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy  výdaje na školení personálu, které je povinné ze zákona  platby příspěvků do soukromých penzijních fondů  smlouvy o splátkovém prodeji  jakýkoliv jiný náklad, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou ze strukturálních fondů nebo který není spolufinancovanou ze strukturálních fondů nebo který není možno doloži písemnými doklady možno doloži písemnými doklady

39 PROCES ADMINISTRACE PROJEKTŮ v rámci grantového schématu Plzeňského kraje v OPATŘENÍ 3.2. – PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE V REGIONECH

40  PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ  výzva bude vyhlášena v prosinci / lednu, a bude trvat mi- nimálně 30 dní nimálně 30 dní  osobně na OGS, KÚPK  zalepená a zapečetěná obálka - přes spoj přelepena samolepkou s podpisem a ra- zítkem žadatele zítkem žadatele - adresa OFPEU, číslo výzvy, název grantového sché- matu, název a adresa žadatele, název projektu matu, název a adresa žadatele, název projektu  obsah obálky: 3 x originál vytištěné žádosti (1x originál, 2x kopie) 2 x seznam příloh (1x originál, 1x kopie) 2 x povinné přílohy (1x originál, 1x kopie) 1 x nosič s elektronickou verzí žádosti (CD, disketa)

41  POSTUP ADMINISTRACE Kontrola formálních náležitostí Kontrola přijatelnosti Hodnocení kvality projektu Výběrová komise Rada Plzeňského kraje Zastupitelstvo Plzeňského kraje

42  PROPLÁCENÍ UZNATELNÝCH NÁKLADŮ  na základě žádosti o platbu a jejích povinných příloh  po skončení projektu, nebo  po ukončené etapě Podmínky etapizace:  min. 3 měsíce  min. finanční objem 150.000,-- Kč  harmonogram etap a termíny podávání jednotlivých žádostí o platbu jsou uvedeny ve smlouvě o platbu jsou uvedeny ve smlouvě  po etapách lze proplatit max. 80 % částky dotace  zbývajících 20 % dotace bude žadateli uhrazeno po schvá- lení Souhrnné žádosti o platbu Plzeňského kraje za celé lení Souhrnné žádosti o platbu Plzeňského kraje za celé grantové schéma. grantové schéma.

43 Krajský úřad Plzeňskýho kraje Odbor fondů a programů EU, Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad Škroupova 18, 306 13 Plzeň www.plzensky-kraj.cz DĚKUJI ZA POZORNOST PETRA KŮSOVÁ, BA e-mail: petra.kusova@kr-plzensky.cz tel.: 377 195 618 fax: 377 195 575


Stáhnout ppt "Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad Společný regionální operační program PRIORITA."

Podobné prezentace


Reklamy Google