Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná obchodní společnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná obchodní společnost"— Transkript prezentace:

1 Veřejná obchodní společnost
Veškerý růst člověka závisí na lásce dávané a přijímané.. Karl Rahner ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost

2 Veřejná obchodní společnost
Definice obchodní společnosti Právní forma podnikatelské činnosti Právnická osoba založená za účelem podnikání Právní úprava v obchodním zákoníku

3 Veřejná obchodní společnost
Historie Nejstarší forma obchodní společnosti Původem z Itálie, později Francie, Španělsko Ohlašovací povinnost konsulskému úřadu

4 Veřejná obchodní společnost
Historie Konsulský úřad Konsulové Vznik solidární odpovědnosti zápisem

5 Veřejná obchodní společnost
Historie Konsulové Volení kupci

6 Veřejná obchodní společnost
Historie Funkce Konsulského úřadu Samosprávní Soudní

7 Veřejná obchodní společnost
Charakteristika Osobní společnost Zakladatelé nemají vkladovou povinnost

8 Veřejná obchodní společnost
Charakteristika Nevytváří povinně orgány Nepovinný rezervní fond

9 Veřejná obchodní společnost
Založení Nejméně dva a více zakladatelů Fyzická nebo právnická osoba Není určen maximální počet zakladatelů

10 Veřejná obchodní společnost
Společník Fyzická osoba Splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti Není zde překážka provozování živnosti bez ohledu na předmět podnikání společnosti

11 Veřejná obchodní společnost
Společník Právnická osoba Práva a povinnosti spojená s účastí ve společnosti vykonává její statutární orgán nebo jím pověřený zástupce, který splňuje podmínky jako fyzická osoba

12 Veřejná obchodní společnost
Dokument o založení společnosti Společenská smlouva

13 Veřejná obchodní společnost
Obsah společenské smlouvy Název firmy Sídlo společnosti Určení společníků název a sídlo právnické osoby jména a bydliště fyzických osob

14 Veřejná obchodní společnost
Obsah společenské smlouvy Předmět podnikání společnosti

15 Veřejná obchodní společnost
Společenská smlouva POZOR! Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni společníci a přikládá se k němu společenská smlouva

16 Veřejná obchodní společnost
Obchodní jméno Zásady určení Jména společníků Obchodní zaměření Spojení souhlásek a samohlásek

17 Veřejná obchodní společnost
Označení právní formy Veřejná obchodní společnost Veř. obch. spol. v.o.s.

18 Veřejná obchodní společnost
Práva a povinnosti společníků Stanoví společenská smlouva Společník je při plnění svých povinností povinen postupovat s péčí řádného hospodáře

19 Veřejná obchodní společnost
Vklad Společník je povinen splatit svůj vklad ve lhůtě stanovené ve společenské smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po vzniku společnosti, popřípadě po vzniku své účasti ve společnosti Při prodlení se splácením peněžitého vkladu je společník povinen platit úrok z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky, nestanoví-li společenská smlouva jinak

20 Veřejná obchodní společnost
Vklad Společník může vložit do společnosti i více vkladů Tyto vklady se pro účely výpočtu podílu sčítají

21 Veřejná obchodní společnost
Obchodní vedení Oprávněn každý společník v rámci zásad mezi nimi dohodnutých Pověří-li společníci ve společenské smlouvě obchodním vedením společnosti zčásti nebo zcela jednoho nebo více společníků, ostatní společníci tohoto oprávnění v tomto rozsahu pozbývají

22 Veřejná obchodní společnost
Obchodní vedení Pověřený společník je povinen řídit se při výkonu obchodního vedení zásadami, které s ostatními společníky dohodl Pověřený společník je povinen se řídit rozhodnutím společníků učiněným většinou hlasů Nestanoví-li společenská smlouva něco jiného, má každý společník jeden hlas

23 Veřejná obchodní společnost
Zisk Dělí se mezi společníky rovným dílem Podíl na zisku stanovený na základě účetní závěrky je splatný do tří měsíců od jejího schválení, nestanoví-li společenská smlouva jinak

24 Veřejná obchodní společnost
Ztráta Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci rovným dílem

25 Veřejná obchodní společnost
Každý společník Je oprávněn podat jménem společnosti žalobu o náhradu škody proti společníkovi, který odpovídá společnosti za škodu Podat žalobu o splacení vkladu proti společníkovi, který je se splacením vkladu v prodlení, a v tomto řízení ji zastupovat

26 Veřejná obchodní společnost
Přistoupení společníka Změnou společenské smlouvy může do společnosti přistoupit další společník anebo může společník ze společnosti vystoupit, zůstanou-li ve společnosti alespoň dva společníci

27 Veřejná obchodní společnost
Ručení společnosti Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem

28 Veřejná obchodní společnost
Ručení společníka Společníci ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem společně a nerozdílně

29 Veřejná obchodní společnost
Ručení společníka Společník, který do společnosti přistoupil, ručí i za závazky společnosti vzniklé před jeho přistoupením Může však požadovat na ostatních společnících, aby mu poskytli náhradu za poskytnutí tohoto plnění a nahradili náklady s tím spojené

30 Veřejná obchodní společnost
Ručení společníka Jestliže zanikne účast společníka za trvání společnosti, ručí jen za závazky, které vznikly před zánikem jeho účasti

31 Veřejná obchodní společnost
Zákaz konkurence Společenská smlouva může upravit zákaz konkurence Bez svolení ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného

32 Veřejná obchodní společnost
Zákaz konkurence Společník nemůže být statutárním nebo jiným orgánem nebo členem orgánu společnosti s obdobným předmětem podnikání

33 Veřejná obchodní společnost
Zrušení společnosti Právní tituly Jednostranný právní úkon Dvoustranný právní úkon Individuální právní akt Právní událost

34 Veřejná obchodní společnost
Zrušení společnosti Výpovědí společníka Jednostranný právní úkon společníka Byla-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou Výjimka z obecně společenských smluv Právní následek zrušení společnosti

35 Veřejná obchodní společnost
Zrušení společnosti Rozhodnutím soudu Individuální právní akt Porušení společenské smlouvy některým ze společníků Rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek některého ze společníků nebo zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku Zánik společníka – právnické osoby

36 Veřejná obchodní společnost
Zrušení společnosti Rozhodnutím soudu Pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společnosti, nebo vydáním exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce

37 Veřejná obchodní společnost
Zrušení společnosti Smrtí společníka Právní událost – pouze fyzická osoba Možnost právního nástupnictví – dědicové ze zákona nebo ze závěti

38 Veřejná obchodní společnost
Zrušení společnosti Zánik společníka Právní důvod smíšené povahy – pouze právnická osoba Možnost právního nástupnictví – změna společenské smlouvy

39 Veřejná obchodní společnost
Zrušení společnosti Ztráta způsobilosti k právním úkonům Zbavení nebo omezení způsobilosti Pouze fyzická osoba Možnost opatrovníka

40 Veřejná obchodní společnost
Zrušení společnosti Další důvody podle společenské smlouvy Uplynutím doby Splněním účelu, ke kterému byla založena Ztráta způsobilosti k pracovnímu výkonu

41 Veřejná obchodní společnost
Zrušení společnosti Další důvody podle společenské smlouvy Pravomocné odsouzení společníka za trestný čin Odstěhování společníka do jiného státu Ztráta důvěry společníka

42 Veřejná obchodní společnost
Zrušení společnosti Rozhodnutí společníků Dvou a vícestranný právní úkon Možnost přehlasování společníků Podmínky stanoví společenská smlouva

43 Veřejná obchodní společnost
Zrušení společnosti Rozhodnutím soudu Společník může navrhnout, aby soud společnost zrušil, jsou-li pro to důležité důvody, zejména porušuje-li jiný společník závažným způsobem svoje povinnosti nebo není-li možné dosáhnout účelu, pro který byla společnost založena

44 Veřejná obchodní společnost
Zrušení účasti společníka Rozhodnutím soudu Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který porušuje závažným způsobem své povinnosti, ačkoliv byl k jejich plnění vyzván a na možnost vyloučení byl písemně upozorněn S podáním tohoto návrhu musí souhlasit společníci, kteří mají alespoň poloviční podíl na společnosti

45 Veřejná obchodní společnost
Při zrušení společnosti z důvodů Společenská smlouva uzavřena na dobu neurčitou Výpovědí společníka podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období, nestanoví-li společenská smlouva lhůtu jinou Smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu, podíl zůstavitele zdědil jeho dědic, nedojde-li k odmítnutí dědictví a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci Zánikem právnické osoby, která je společníkem, ledaže společenská smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci

46 Veřejná obchodní společnost
Při zrušení společnosti z důvodů Prohlášením konkursu na majetek některého ze společníků nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku Pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společnosti, nebo vydáním exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce Zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům některého ze společníků

47 Veřejná obchodní společnost
Při zrušení společnosti z důvodu Jestliže společník přestane splňovat předpoklady pro postavení společníka Z dalších důvodů stanovených ve společenské smlouvě Mohou zbývající společníci změnou společenské smlouvy dohodnout, že společnost trvá i nadále bez společníka, jehož se důvod zániku týká

48 Veřejná obchodní společnost
Trvání společnosti Není-li dohoda o změně společenské smlouvy uzavřena do tří měsíců od zrušení společnosti, toto právo zaniká a společnost vstupuje tímto dnem do likvidace, jestliže se společníci nedohodli na jejím vstupu do likvidace před uplynutím této lhůty

49 Veřejná obchodní společnost
Obnova postavení společníka Jestliže byl poté, co se zbývající společníci dohodli na dalším trvání společnosti, zrušen konkurs na majetek společníka z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, účast společníka ve společnosti se obnovuje To platí i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením podílu společníka ve společnosti nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu

50 Veřejná obchodní společnost
Náhrada vypořádacího podílu Jestliže již společnost vyplatila společníkovi jeho vypořádací podíl, musí jej do 2 měsíců od zrušení konkursu společnosti nahradit

51 Veřejná obchodní společnost
Vypořádání majetku společnosti Bez likvidace Má právního nástupce – universálního sukcesora Nemá žádný majetek

52 Veřejná obchodní společnost
Vypořádání majetku společnosti Dílčí vypořádání Týká se pouze jednotlivých společníků Společnost trvá Nárok na vypořádací podíl

53 Veřejná obchodní společnost
Vypořádání majetku společnosti Komplexní vypořádání Nárok na podíl na likvidačním zůstatku

54 Veřejná obchodní společnost
Vypořádání majetku společnosti Likvidační zůstatek Právo vzniká dnem zrušení společnosti Předností uspokojení pohledávek věřitelů Rozdělení stanoví společenská smlouva

55 Veřejná obchodní společnost
Vypořádání majetku společnosti Likvidační zůstatek Rozdělení vrácením hodnoty vkladů společníků Zbývající část se rozdělí rovným dílem Nestačí – li, rozdělí se společníci v poměru k výši svých vkladů

56 Veřejná obchodní společnost
Zánik společnosti Výmazem z obchodního rejstříku

57 PROSTOR NA DISKUSI

58 BONUM NECESSARIUM EXTRA TERMINOS, NECESSITATIS NON EST BONUM..
Dobrá věc, vynucená okolnostmi, přestává být dobrou věcí Jen blázen podniká s vlastním majetkem. Před podnikáním přemýšlej o krachu. Při podnikání přemýšlej o vítězství. I na Tobě záleží, zda se ostatním povede lépe.

59 Končíme.. Nehlučíme.. Připravujeme se na další předmět..


Stáhnout ppt "Veřejná obchodní společnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google