Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní politika zaměstnanosti, podpora v nezaměstnanosti v ČR a její koordinace v EU. Prameny českého práva a koordinační nařízení v EU Nařízení Rady (EHS)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní politika zaměstnanosti, podpora v nezaměstnanosti v ČR a její koordinace v EU. Prameny českého práva a koordinační nařízení v EU Nařízení Rady (EHS)"— Transkript prezentace:

1 Státní politika zaměstnanosti, podpora v nezaměstnanosti v ČR a její koordinace v EU. Prameny českého práva a koordinační nařízení v EU Nařízení Rady (EHS) 1408/71 ve znění 883/2004 a prováděcí nařízení 574/72 a 859/03 Nařízení Rady (EHS) 1408/71 ve znění 883/2004 a prováděcí nařízení 574/72 a 859/03 Aktualizace – vliv ČR, viz tisková zpráva MPSV ze dne 31. 03. 2009, www.mpsv.cz Aktualizace – vliv ČR, viz tisková zpráva MPSV ze dne 31. 03. 2009, www.mpsv.cz Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

2 Základní prameny 1. Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (ZP), účinnost od 1. 1. 2007 2. Zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 3. Zákon o inspekci práce, z. č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů 4. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. z. č. 118/2000 Sb. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

3 Prováděcí právní předpisy Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek. Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

4 Politika zaměstnanosti. Součástí sociální politiky státu je i státní politika zaměstnanosti. Součástí sociální politiky státu je i státní politika zaměstnanosti. Cílem je dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle. Cílem je dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle. Základem právní úpravy politiky zaměstnanosti je u nás zákon o zaměstnanosti, č. 435/2004 Sb.,§ 1 Základem právní úpravy politiky zaměstnanosti je u nás zákon o zaměstnanosti, č. 435/2004 Sb.,§ 1 „Dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti jsou základními cíli zabezpečování státní politiky zaměstnanosti.“. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

5 Nezaměstnanost. Politika trhu práce a sociální ochrana proti nezaměstnanosti se prolínají a doplňují. Politika trhu práce a sociální ochrana proti nezaměstnanosti se prolínají a doplňují. Nezaměstnanost není považována za vážný ekonomický a sociální problém do té doby, dokud se nestává masovou. Samotná existence nezaměstnanosti je přirozeným fenoménem a atributem svobodné společnosti založené na tržním mechanismu a demokracii. Nezaměstnanost není považována za vážný ekonomický a sociální problém do té doby, dokud se nestává masovou. Samotná existence nezaměstnanosti je přirozeným fenoménem a atributem svobodné společnosti založené na tržním mechanismu a demokracii. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

6 Ekonomické nástroje řízení zaměstnanosti. Administrativní nástroje řízení zaměstnanosti, z nichž vycházel předchozí systém zabezpečení zaměstnanosti, jsou nahrazovány nástroji ekonomickými, především daňovou a dotační politikou, zejména podpora podnikání ze strany státu a podpora vytváření nových pracovních míst. Administrativní nástroje řízení zaměstnanosti, z nichž vycházel předchozí systém zabezpečení zaměstnanosti, jsou nahrazovány nástroji ekonomickými, především daňovou a dotační politikou, zejména podpora podnikání ze strany státu a podpora vytváření nových pracovních míst. Administrativní nástroje zůstávají u zabezpečení zaměstnání u občanů se zdravotním postižením, kde jsou oba druhy nástrojů kombinovány. Administrativní nástroje zůstávají u zabezpečení zaměstnání u občanů se zdravotním postižením, kde jsou oba druhy nástrojů kombinovány. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

7 Členění státní politiky zaměstnanosti a) Centrální b) Regionální a) Aktivní b) Pasivní Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

8 Centrální politika zaměstnanosti Tzv. velká politika zaměstnanosti, která vytváří globální strategie. Klíčovou roli v ní hrají nástroje měnové, fiskální a mzdové politiky, strukturální změny ekonomiky, zaměření exportu, úroveň vzdělávacího systému i celková koncepce zaměstnanosti. Klíčovou roli v ní hrají nástroje měnové, fiskální a mzdové politiky, strukturální změny ekonomiky, zaměření exportu, úroveň vzdělávacího systému i celková koncepce zaměstnanosti. Jde o makroekonomické ovlivňování hospodářství, které je nutné odvíjet od výrobních rezortů, jež by měly působit preventivně proti nezaměstnanosti a jejím negativním sociálním dopadům. Jde o makroekonomické ovlivňování hospodářství, které je nutné odvíjet od výrobních rezortů, jež by měly působit preventivně proti nezaměstnanosti a jejím negativním sociálním dopadům. Hlavní úlohu v oblasti centrální státní politiky zaměstnanosti má Ministerstvo práce a sociálních věcí. Hlavní úlohu v oblasti centrální státní politiky zaměstnanosti má Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

9 Regionální politika zaměstnanosti Tzv. malá politika zaměstnanosti, která čítá provozování základních služeb zaměstnanosti. Zajišťuje vytváření nových pracovních míst. Může stimulovat rozvoj národního hospodářství. Konkretizuje globální politiku státu na místní podmínky a stanovuje způsoby její realizace. Hlavní váha při tvorbě a uskutečňování této politiky je na úřadech práce. Na dodržování pracovněprávních předpisů dohlížejí inspektoráty práce. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

10 Aktivní politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti je politikou státní. Aktivní politika zaměstnanosti je politikou státní. Jejím cílem je vytvářet reálné podmínky pro dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, zejména podmínky pro vznik : Jejím cílem je vytvářet reálné podmínky pro dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, zejména podmínky pro vznik : nových a efektivních pracovních míst – investiční pobídky, dotace nových a efektivních pracovních míst – investiční pobídky, dotace společensky účelných pracovních míst společensky účelných pracovních míst veřejně prospěšných prací veřejně prospěšných prací zajišťování rekvalifikace zajišťování rekvalifikace Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

11 Pasivní politika zaměstnanosti Pasivní politika zaměstnanosti znamená ze zákona: Pasivní politika zaměstnanosti znamená ze zákona: zprostředkování zaměstnání uchazečům o práci zprostředkování zaměstnání uchazečům o práci a dále podpora v nezaměstnanosti a dále podpora v nezaměstnanosti Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

12 Právo na práci X Právo na zaměstnání Právo na práci je jedním ze základních sociálních práv občanů. Právo na práci je jedním ze základních sociálních práv občanů. Podle čl. 23 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948 má každý právo na práci, na svobodou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti. Podle čl. 23 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948 má každý právo na práci, na svobodou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti. V čl. III, části 6. Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966, který je pro ČR závazný, uznávají smluvní státy paktu právo na práci, které zahrnuje právo každého na příležitost vydělávat si na živobytí prací, kterou si svobodně vybere nebo přijme, a učiní příslušná opatření k ochraně tohoto práva. V čl. III, části 6. Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966, který je pro ČR závazný, uznávají smluvní státy paktu právo na práci, které zahrnuje právo každého na příležitost vydělávat si na živobytí prací, kterou si svobodně vybere nebo přijme, a učiní příslušná opatření k ochraně tohoto práva. Dále je toto právo rozvedeno v Úmluvách MOP (č. 44, 88, 96, 97, 111, 142, 168) Dále je toto právo rozvedeno v Úmluvách MOP (č. 44, 88, 96, 97, 111, 142, 168) Významná je Evropská sociální charta z roku 1961a Sociální charta Evropského společenství z roku 1989 jako politická deklarace. Významná je Evropská sociální charta z roku 1961a Sociální charta Evropského společenství z roku 1989 jako politická deklarace. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

13 Právo na práci U nás je právo upraveno v Listině základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR. Čl. 26 odst. 3 LZPS deklaruje, že každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje. U nás je právo upraveno v Listině základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR. Čl. 26 odst. 3 LZPS deklaruje, že každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje. Kdybychom si nyní z těchto jednotlivých ustanovení pokusili dát dohromady definici práva na práci, lze ji koncipovat následovně: Kdybychom si nyní z těchto jednotlivých ustanovení pokusili dát dohromady definici práva na práci, lze ji koncipovat následovně: Právo na práci je subjektivním právem každého občana na uplatnění vlastních schopností v pracovním procesu a prostřednictvím využití své pracovní síly (souhrnu duševních a fyzických vlastností člověka) i právo na získání prostředků k uspokojení svých základních potřeb. Nelze jej chápat jako právo absolutní, stát nemá povinnost každého občana za každou cenu zaměstnat. Právo na práci je subjektivním právem každého občana na uplatnění vlastních schopností v pracovním procesu a prostřednictvím využití své pracovní síly (souhrnu duševních a fyzických vlastností člověka) i právo na získání prostředků k uspokojení svých základních potřeb. Nelze jej chápat jako právo absolutní, stát nemá povinnost každého občana za každou cenu zaměstnat. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

14 Právo na zaměstnání, §§ 10 až 12 zákona o zaměstnanosti Právo na zaměstnání je upraven v čl. 26 odst. 1 LZPS, podle něhož má každý právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Dále je toto právo rozvedeno v zákoně o zaměstnanosti. Právo na zaměstnání je upraven v čl. 26 odst. 1 LZPS, podle něhož má každý právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Dále je toto právo rozvedeno v zákoně o zaměstnanosti. Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti. Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti. Fyzická osoba má právo si sama svobodně zvolit a zabezpečit zaměstnání a vykonávat je na celém území ČR, nebo si může zabezpečit zaměstnání v zahraničí. Fyzická osoba má právo si sama svobodně zvolit a zabezpečit zaměstnání a vykonávat je na celém území ČR, nebo si může zabezpečit zaměstnání v zahraničí. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

15 Hlavní principy právní úpravy: Upřesnění postupů a zpřísnění podmínek při zprostředkování zaměstnání úřady práce. Upřesnění postupů a zpřísnění podmínek při zprostředkování zaměstnání úřady práce. Úprava podmínek pro zařazení a vedení evidence uchazečů o zaměstnán. Úprava podmínek pro zařazení a vedení evidence uchazečů o zaměstnán. Stanovení podmínek pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti. Stanovení podmínek pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti. Změna ve výši podpory a v délce podpůrčí doby s ohledem na věk uchazeče. Změna ve výši podpory a v délce podpůrčí doby s ohledem na věk uchazeče. Závazná pravidla pro agenturní zaměstnávání. Závazná pravidla pro agenturní zaměstnávání. Částečné zaměstnávání. Částečné zaměstnávání. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

16 Další principy právní úpravy Zavedení nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Zavedení nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Postavení občanů EU a jejich rodinných příslušníků na trhu práce. Postavení občanů EU a jejich rodinných příslušníků na trhu práce. Zapracování ochrany dětí při umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti. Zapracování ochrany dětí při umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti. Zaměstnávání cizinců. Zaměstnávání cizinců. Rozšířené kontrolní pravomoci úřadů práce, celních úřadů, inspektorátů práce. Rozšířené kontrolní pravomoci úřadů práce, celních úřadů, inspektorátů práce. Vyšší sankce za přestupky a správní delikty zjištěné při kontrolách. Vyšší sankce za přestupky a správní delikty zjištěné při kontrolách. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

17 Další princip právní úpravy Stát má povinnost vytvořit takové podmínky, aby občanovi umožnil získávat prostředky k obživě svojí prací a zároveň zajistil určitou stabilitu vzniklého konkrétního právního vztahu, na základě které bude zajištěno právo získanou práci si udržet a pozbýt ji jen na základě zákonem stanovených podmínek. Stát má povinnost vytvořit takové podmínky, aby občanovi umožnil získávat prostředky k obživě svojí prací a zároveň zajistil určitou stabilitu vzniklého konkrétního právního vztahu, na základě které bude zajištěno právo získanou práci si udržet a pozbýt ji jen na základě zákonem stanovených podmínek. Stát má povinnost zajistit občana hmotně v případě, že z nějakého zákonem uznaného důvodu nemůže pracovat. Stát má povinnost zajistit občana hmotně v případě, že z nějakého zákonem uznaného důvodu nemůže pracovat. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

18 Důležité pojmy zákona o zaměstnanosti: Zájemce o zaměstnání, §§ 22 až 23 Zájemce o zaměstnání, §§ 22 až 23 Uchazeč o zaměstnání, §§ 24 až 33 Uchazeč o zaměstnání, §§ 24 až 33 Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, §§ 39 až 57 – 6 měsíců podpůrčí doba, případně 9 u osob od 50 let a 12 u osob starších 55 let, výše 50% průměrného měsíčního čistého výdělku první 3 měsíce, dále 45%, 60% při rekvalifikace Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, §§ 39 až 57 – 6 měsíců podpůrčí doba, případně 9 u osob od 50 let a 12 u osob starších 55 let, výše 50% průměrného měsíčního čistého výdělku první 3 měsíce, dále 45%, 60% při rekvalifikace Zprostředkování zaměstnání agenturami práce, §§ 14, 58 až 66 Zprostředkování zaměstnání agenturami práce, §§ 14, 58 až 66 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, §§ 67 až 84 – povinný 4% podíl u zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, §§ 67 až 84 – povinný 4% podíl u zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

19 Podpora v nezaměstnanosti Poplatníkem příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je zaměstnavatel, pokud zaměstnává zaměstnance, a osoba samostatně výdělečně činná, která je účastna důchodového pojištění, § 3 odst. 2 ZPSZ. Poplatníkem příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je zaměstnavatel, pokud zaměstnává zaměstnance, a osoba samostatně výdělečně činná, která je účastna důchodového pojištění, § 3 odst. 2 ZPSZ. Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který doloží že vykonával v délce 12 měsíců v posledních 3 letech zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, která zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Doba odpracovaná na základě dohody o provedení práce nemůže být započítána. Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který doloží že vykonával v délce 12 měsíců v posledních 3 letech zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, která zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Doba odpracovaná na základě dohody o provedení práce nemůže být započítána. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

20 Podpora v nezaměstnanosti O podporu v nezaměstnanosti musí uchazeč písemně požádat, a to úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání místně příslušném podle místa jeho bydliště. O podporu v nezaměstnanosti musí uchazeč písemně požádat, a to úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání místně příslušném podle místa jeho bydliště. Uchazeč nesmí být ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, poživatelem starobního důchodu. Pobírání částečného invalidního důchodu nebrání vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Uchazeč nesmí být ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, poživatelem starobního důchodu. Pobírání částečného invalidního důchodu nebrání vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

21 Podpora v nezaměstnanosti – podpůrčí doba Podpůrčí doba činí u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku 5 měsíců, od 50 do 55 let věku 8 měsíců, nad 55 let věku 12 měsíců. Čerpání podpůrčí doby se sleduje zpět 3 roky před zařazením do evidence. Pokud uchazeč nevyčerpal celou podpůrčí dobu a po uplynutí části podpůrčí doby pracoval nebo vykonával výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti alespoň po dobu 3 měsíců, má nárok na podporu po celou podpůrčí dobu. Pokud byl zaměstnán kratší dobu než 3 měsíce, má tento uchazeč nárok na podporu po zbývající část podpůrčí doby. Stále musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání 12 měsíců v posledních 3 letech. Podpůrčí doba činí u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku 5 měsíců, od 50 do 55 let věku 8 měsíců, nad 55 let věku 12 měsíců. Čerpání podpůrčí doby se sleduje zpět 3 roky před zařazením do evidence. Pokud uchazeč nevyčerpal celou podpůrčí dobu a po uplynutí části podpůrčí doby pracoval nebo vykonával výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti alespoň po dobu 3 měsíců, má nárok na podporu po celou podpůrčí dobu. Pokud byl zaměstnán kratší dobu než 3 měsíce, má tento uchazeč nárok na podporu po zbývající část podpůrčí doby. Stále musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání 12 měsíců v posledních 3 letech. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

22 Podpora v nezaměstnanosti – výše Výše podpory se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období. U uchazečů, kteří naposledy před evidencí vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, se podpora stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu odváděného na důchodové pojištění. Výše podpory se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období. U uchazečů, kteří naposledy před evidencí vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, se podpora stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu odváděného na důchodové pojištění. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce podpůrčí doby 50% a po zbývající část podpůrčí doby 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Ukončí-li uchazeč o zaměstnání více činností ve stejný den, výše podpory se stanoví po sečtení těchto částek. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce podpůrčí doby 50% a po zbývající část podpůrčí doby 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Ukončí-li uchazeč o zaměstnání více činností ve stejný den, výše podpory se stanoví po sečtení těchto částek. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

23 Příklad! Uchazeč ukončil pracovní poměr s průměrným výdělkem 16.450,- Kč a stejný den dohodu o pracovní činnosti průměrným výdělkem 4.200,- Kč. Oba příjmy se sečtou a podpora se tedy vypočte z částky 20.650,- Kč. Uchazeč ukončil pracovní poměr s průměrným výdělkem 16.450,- Kč a stejný den dohodu o pracovní činnosti průměrným výdělkem 4.200,- Kč. Oba příjmy se sečtou a podpora se tedy vypočte z částky 20.650,- Kč. Vypočtená výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Vypočtená výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

24 Maximální výše podpory v nezaměstnanosti Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0.58 násobek (u podpory při rekvalifikaci 0,65 násobek) průměrné mzdy v národním hospodářství za první až čtvrté čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0.58 násobek (u podpory při rekvalifikaci 0,65 násobek) průměrné mzdy v národním hospodářství za první až čtvrté čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu. Nemůže-li uchazeč bez svého zavinění doložit svůj příjem a osvědčit výši průměrného čistého výdělku nebo nelze stanovit vyměřovací základ a splnil-li podmínku potřebné doby předchozího zaměstnání, stanoví se podpora následovně: Nemůže-li uchazeč bez svého zavinění doložit svůj příjem a osvědčit výši průměrného čistého výdělku nebo nelze stanovit vyměřovací základ a splnil-li podmínku potřebné doby předchozího zaměstnání, stanoví se podpora následovně: za první 2 měsíce podpůrčí doby ve výši 0,15 násobku za první 2 měsíce podpůrčí doby ve výši 0,15 násobku za další 2 měsíce podpůrčí doby ve výši 0,12 násobku za další 2 měsíce podpůrčí doby ve výši 0,12 násobku po zbývající část podpůrčí doby ve výši 0,11 násobku po zbývající část podpůrčí doby ve výši 0,11 násobku při rekvalifikaci ve výši 0,14 násobku při rekvalifikaci ve výši 0,14 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu. průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

25 Příklad! Průměrná mzda pro rok 2008 činí 21.119,- Kč, pak činí podpora v nezaměstnanosti za první 2 měsíce 3.168,- Kč, za další 2 měsíce 2.534,- Kč a za zbývající měsíce 2.323, - Kč. Průměrná mzda pro rok 2008 činí 21.119,- Kč, pak činí podpora v nezaměstnanosti za první 2 měsíce 3.168,- Kč, za další 2 měsíce 2.534,- Kč a za zbývající měsíce 2.323, - Kč. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

26 Koordinace v EU Princip rovného zacházení a princip jediného pojištění Princip rovného zacházení a princip jediného pojištění Sčítání dob pojištění Sčítání dob pojištění Export dávek Export dávek Běžný migrující pracovník – dlouhodobý pracovní vztah a bydliště v jiném členském státě, poskytuje dávky v nezaměstnanosti stát posledního zaměstnání, čl. 67 odst. 2 a 3 Nařízení 1408/71, který v případě potřeby započítá doby zaměstnání/pojištění získané v jiném členském státě Běžný migrující pracovník – dlouhodobý pracovní vztah a bydliště v jiném členském státě, poskytuje dávky v nezaměstnanosti stát posledního zaměstnání, čl. 67 odst. 2 a 3 Nařízení 1408/71, který v případě potřeby započítá doby zaměstnání/pojištění získané v jiném členském státě Specifické případy – přeshraniční pracovník, atypický přeshraniční pracovník Specifické případy – přeshraniční pracovník, atypický přeshraniční pracovník Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

27 Příklad Hledání práce v jiné zemi, tzn. v případě, že z ČR odejde osoba hledat práci do Rakouska. Hledání práce v jiné zemi, tzn. v případě, že z ČR odejde osoba hledat práci do Rakouska. Lze pouze po dobu 3 měsíců, avšak za specifických podmínek lze dobu prodloužit. Lze pouze po dobu 3 měsíců, avšak za specifických podmínek lze dobu prodloužit. Formuláře řady E 300 Formuláře řady E 300 Podmínky pro odchod do zahraničí – minimálně 4 týdny registrace v zemi kompetentní instituce, která poskytuje dávky a ověřuje podmínky pro odchod do zahraničí Podmínky pro odchod do zahraničí – minimálně 4 týdny registrace v zemi kompetentní instituce, která poskytuje dávky a ověřuje podmínky pro odchod do zahraničí Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

28 Úřad práce, 435/2004 Sb. Kontrolují dodržování zákona o zaměstnanosti Kontrolují dodržování zákona o zaměstnanosti Plnění povinného podílu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných Plnění povinného podílu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných Hlášení volných pracovních míst Hlášení volných pracovních míst Zaměstnávání cizinců Zaměstnávání cizinců Evidence občanů EU pracujících na našem území Evidence občanů EU pracujících na našem území

29 Zákon o inspekci práce, z. č. 251/2005 Sb. Účinnost zákona od 1. 7. 2005 Účinnost zákona od 1. 7. 2005 Zánik Českého úřadu bezpečnosti práce a Inspektorátů bezpečnosti práce, dnes tedy: Zánik Českého úřadu bezpečnosti práce a Inspektorátů bezpečnosti práce, dnes tedy: Státní úřad inspekce práce – správní úřad - podřízen MPSV - v čele je generální inspektor - plní úkoly vymezené v § 4 zákon o inspekci práce Oblastní inspektoráty práce – organizační složka státu, - v čele je vedoucí inspektor - je jich 8, někde jsou detašovaná pracoviště jako např. Olomouc, Sokolov - vykonávají kontrolu v rozsahu § 3 zákon o inspekci práce Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

30 O čem rozhodují Inspektoráty práce, obecně je působnost dána právními předpisy: z nichž vznikají práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu, radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z nichž vznikají práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu, radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odměňování, náhrady mzdy nebo platu odměňování, náhrady mzdy nebo platu stanovující pracovní dobu a doby odpočinku stanovující pracovní dobu a doby odpočinku k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu o zaměstnávání žen, mladistvých o zaměstnávání žen, mladistvých upravující výkon umělecké, kulturní, pracovní a reklamní činnosti dětmi upravující výkon umělecké, kulturní, pracovní a reklamní činnosti dětmi Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

31 Inspekce práce, 251/2005 Sb. Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů Inspektor se ohlásí, zaměstnavatel je povinen poskytnout součinnost Inspektor se ohlásí, zaměstnavatel je povinen poskytnout součinnost Namátkové kontroly Namátkové kontroly Pravidelně plánované v kal. roce Pravidelně plánované v kal. roce Na podnět Na podnět Přestupky FO Přestupky FO Správní delikty PO Správní delikty PO Pokuty Pokuty

32 Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, z. č. 118/2000 Sb. Zaměstnavatel neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců dnem následujícím po dni, kdy byl na něno podán návrh na prohlášení konkursu Zaměstnavatel neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců dnem následujícím po dni, kdy byl na něno podán návrh na prohlášení konkursu Lze požádat kterýkoliv úřad práce. Lze požádat kterýkoliv úřad práce. Zaměstnanec může uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy úřad práce zveřejnil informace o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci mohou po prohlášení konkursu uplatnit své nároky. Zaměstnanec může uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy úřad práce zveřejnil informace o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci mohou po prohlášení konkursu uplatnit své nároky. Max. za dobu 3 měsíců lze uplatnit nárok. Max. za dobu 3 měsíců lze uplatnit nárok. Lze poskytnout jednomu zaměstnanci za měsíc částku nejvýše 1,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok, zveřejňuje MPSV k 1. květnu kalendářního roku. Lze poskytnout jednomu zaměstnanci za měsíc částku nejvýše 1,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok, zveřejňuje MPSV k 1. květnu kalendářního roku. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

33 Zaměstnávání cizinců Zaměstnavatel je povinen vést evidenci všech občanů EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků, jakož i všech cizinců, které zaměstnává nebo kteří jsou k němu vyslání zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci všech občanů EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků, jakož i všech cizinců, které zaměstnává nebo kteří jsou k němu vyslání zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce. Evidence obsahuje identifikační údaje zaměstnance, adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování, číslo cestovního dokladu a název vydávajícího orgánu, druh, místo a dobu výkonu práce, pohlaví, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu platnosti povolení k zaměstnání a povolení k pobytu, den nástupu a skončení zaměstnání či vyslání. Evidence obsahuje identifikační údaje zaměstnance, adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování, číslo cestovního dokladu a název vydávajícího orgánu, druh, místo a dobu výkonu práce, pohlaví, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu platnosti povolení k zaměstnání a povolení k pobytu, den nástupu a skončení zaměstnání či vyslání. Cizince lze získávat pouze na pracovní místo, které je zaměstnavatelem hlášeno na úřadu práce jako volné a na které nelze přijmout občana ČR, zejména uchazeče o zaměstnání, § 85 odst. 1 zákona o zaměstnanosti. Cizince lze získávat pouze na pracovní místo, které je zaměstnavatelem hlášeno na úřadu práce jako volné a na které nelze přijmout občana ČR, zejména uchazeče o zaměstnání, § 85 odst. 1 zákona o zaměstnanosti. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

34 Děkuji za pozornost a těším se na diskusi. Přeji příjemný a pohodový zbytek dnešního dne milí posluchači. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz http://www.akilda.webnode.cz/ Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz


Stáhnout ppt "Státní politika zaměstnanosti, podpora v nezaměstnanosti v ČR a její koordinace v EU. Prameny českého práva a koordinační nařízení v EU Nařízení Rady (EHS)"

Podobné prezentace


Reklamy Google