Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Ilona Kostadinovová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Ilona Kostadinovová"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Státní politika zaměstnanosti, podpora v nezaměstnanosti v ČR a její koordinace v EU. Prameny českého práva a koordinační nařízení v EU Nařízení Rady (EHS) 1408/71 ve znění 883/2004 a prováděcí nařízení 574/72 a 859/03 Aktualizace – vliv ČR, viz tisková zpráva MPSV ze dne , Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

2 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Základní prameny 1. Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (ZP), účinnost od 2. Zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 3. Zákon o inspekci práce, z. č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů 4. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. z. č. 118/2000 Sb. Subjekt práva je fyzická nebo právnická osoba, které je adresována norma objektivního práva. Jde o možné účastníky právních vztahů. Aby se subjekty práva (možní účastníci právních vztahů) staly reálnými subjekty právních vztahů musí nezbytně přistoupit určitá právní skutečnost předpokládaná právní normou, která je nezbytnou podmínkou vzniku právního vztahu, tj. pracovní smlouva – volba – jmenování. Další subjekty: Jedná se o subjekty občanského práva, kterým pracovní právo přiznává určité nároky odvozené z pracovněprávního vztahu třetí osoby (rodinného příslušníka). Nároky pozůstalých po zaměstnanci, který zemřel následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Nároky na náhradu škody, která vznikla rodinným příslušníkům spolupracujícím při výkonu prací konaných na základě dohody o pracovní činnosti. Nároky rodinných příslušníků zemřelého zaměstnance podle ustanovení § 260 zákoníku práce – peněžité mzdové nároky do výše odpovídající trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zemřelého zaměstnance přecházejí postupně na manžela, děti a rodiče, jestliže s ním žili v době ve společné domácnosti. Není-li těchto osob, stávají se předmětem dědictví.

3 Prováděcí právní předpisy
Mgr. Ilona Kostadinovová Prováděcí právní předpisy Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek. Vyhláška č. 518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Vyhláška č. 519/2004 Sb. , o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců.

4 Politika zaměstnanosti.
Mgr. Ilona Kostadinovová Politika zaměstnanosti. Součástí sociální politiky státu je i státní politika zaměstnanosti. Cílem je dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle. Základem právní úpravy politiky zaměstnanosti je u nás zákon o zaměstnanosti, č. 435/2004 Sb.,§ 1 „Dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti jsou základními cíli zabezpečování státní politiky zaměstnanosti.“ .

5 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Nezaměstnanost. Politika trhu práce a sociální ochrana proti nezaměstnanosti se prolínají a doplňují. Nezaměstnanost není považována za vážný ekonomický a sociální problém do té doby, dokud se nestává masovou. Samotná existence nezaměstnanosti je přirozeným fenoménem a atributem svobodné společnosti založené na tržním mechanismu a demokracii.

6 Ekonomické nástroje řízení zaměstnanosti.
Mgr. Ilona Kostadinovová Ekonomické nástroje řízení zaměstnanosti. Administrativní nástroje řízení zaměstnanosti, z nichž vycházel předchozí systém zabezpečení zaměstnanosti, jsou nahrazovány nástroji ekonomickými, především daňovou a dotační politikou, zejména podpora podnikání ze strany státu a podpora vytváření nových pracovních míst. Administrativní nástroje zůstávají u zabezpečení zaměstnání u občanů se zdravotním postižením, kde jsou oba druhy nástrojů kombinovány.

7 Členění státní politiky zaměstnanosti
Mgr. Ilona Kostadinovová Členění státní politiky zaměstnanosti Centrální Regionální Aktivní Pasivní

8 Centrální politika zaměstnanosti
Mgr. Ilona Kostadinovová Centrální politika zaměstnanosti Tzv. velká politika zaměstnanosti, která vytváří globální strategie. Klíčovou roli v ní hrají nástroje měnové, fiskální a mzdové politiky, strukturální změny ekonomiky, zaměření exportu, úroveň vzdělávacího systému i celková koncepce zaměstnanosti. Jde o makroekonomické ovlivňování hospodářství, které je nutné odvíjet od výrobních rezortů, jež by měly působit preventivně proti nezaměstnanosti a jejím negativním sociálním dopadům. Hlavní úlohu v oblasti centrální státní politiky zaměstnanosti má Ministerstvo práce a sociálních věcí.

9 Regionální politika zaměstnanosti
Mgr. Ilona Kostadinovová Regionální politika zaměstnanosti Tzv. malá politika zaměstnanosti, která čítá provozování základních služeb zaměstnanosti. Zajišťuje vytváření nových pracovních míst. Může stimulovat rozvoj národního hospodářství. Konkretizuje globální politiku státu na místní podmínky a stanovuje způsoby její realizace. Hlavní váha při tvorbě a uskutečňování této politiky je na úřadech práce. Na dodržování pracovněprávních předpisů dohlížejí inspektoráty práce.

10 Aktivní politika zaměstnanosti
Mgr. Ilona Kostadinovová Aktivní politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti je politikou státní. Jejím cílem je vytvářet reálné podmínky pro dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, zejména podmínky pro vznik : nových a efektivních pracovních míst – investiční pobídky, dotace společensky účelných pracovních míst veřejně prospěšných prací zajišťování rekvalifikace

11 Pasivní politika zaměstnanosti
Mgr. Ilona Kostadinovová Pasivní politika zaměstnanosti Pasivní politika zaměstnanosti znamená ze zákona: zprostředkování zaměstnání uchazečům o práci a dále podpora v nezaměstnanosti

12 Právo na práci X Právo na zaměstnání
Mgr. Ilona Kostadinovová Právo na práci X Právo na zaměstnání Právo na práci je jedním ze základních sociálních práv občanů. Podle čl. 23 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948 má každý právo na práci, na svobodou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti. V čl. III, části 6. Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966, který je pro ČR závazný, uznávají smluvní státy paktu právo na práci, které zahrnuje právo každého na příležitost vydělávat si na živobytí prací, kterou si svobodně vybere nebo přijme, a učiní příslušná opatření k ochraně tohoto práva. Dále je toto právo rozvedeno v Úmluvách MOP (č. 44, 88, 96, 97, 111, 142, 168) Významná je Evropská sociální charta z roku 1961a Sociální charta Evropského společenství z roku 1989 jako politická deklarace.

13 Právo na práci Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
U nás je právo upraveno v Listině základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR. Čl. 26 odst. 3 LZPS deklaruje, že každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje. Kdybychom si nyní z těchto jednotlivých ustanovení pokusili dát dohromady definici práva na práci, lze ji koncipovat následovně: Právo na práci je subjektivním právem každého občana na uplatnění vlastních schopností v pracovním procesu a prostřednictvím využití své pracovní síly (souhrnu duševních a fyzických vlastností člověka) i právo na získání prostředků k uspokojení svých základních potřeb. Nelze jej chápat jako právo absolutní, stát nemá povinnost každého občana za každou cenu zaměstnat.

14 Právo na zaměstnání, §§ 10 až 12 zákona o zaměstnanosti
Mgr. Ilona Kostadinovová Právo na zaměstnání, §§ 10 až 12 zákona o zaměstnanosti Právo na zaměstnání je upraven v čl. 26 odst. 1 LZPS, podle něhož má každý právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Dále je toto právo rozvedeno v zákoně o zaměstnanosti. Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti. Fyzická osoba má právo si sama svobodně zvolit a zabezpečit zaměstnání a vykonávat je na celém území ČR, nebo si může zabezpečit zaměstnání v zahraničí.

15 Hlavní principy právní úpravy:
Mgr. Ilona Kostadinovová Hlavní principy právní úpravy: Upřesnění postupů a zpřísnění podmínek při zprostředkování zaměstnání úřady práce. Úprava podmínek pro zařazení a vedení evidence uchazečů o zaměstnán. Stanovení podmínek pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti. Změna ve výši podpory a v délce podpůrčí doby s ohledem na věk uchazeče. Závazná pravidla pro agenturní zaměstnávání. Částečné zaměstnávání.

16 Další principy právní úpravy
Mgr. Ilona Kostadinovová Další principy právní úpravy Zavedení nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Postavení občanů EU a jejich rodinných příslušníků na trhu práce. Zapracování ochrany dětí při umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti. Zaměstnávání cizinců. Rozšířené kontrolní pravomoci úřadů práce, celních úřadů, inspektorátů práce. Vyšší sankce za přestupky a správní delikty zjištěné při kontrolách.

17 Další princip právní úpravy
Mgr. Ilona Kostadinovová Další princip právní úpravy Stát má povinnost vytvořit takové podmínky, aby občanovi umožnil získávat prostředky k obživě svojí prací a zároveň zajistil určitou stabilitu vzniklého konkrétního právního vztahu, na základě které bude zajištěno právo získanou práci si udržet a pozbýt ji jen na základě zákonem stanovených podmínek. Stát má povinnost zajistit občana hmotně v případě, že z nějakého zákonem uznaného důvodu nemůže pracovat.

18 Důležité pojmy zákona o zaměstnanosti:
Mgr. Ilona Kostadinovová Důležité pojmy zákona o zaměstnanosti: Zájemce o zaměstnání, §§ 22 až 23 Uchazeč o zaměstnání, §§ 24 až 33 Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, §§ 39 až 57 – 6 měsíců podpůrčí doba, případně 9 u osob od 50 let a 12 u osob starších 55 let, výše 50% průměrného měsíčního čistého výdělku první 3 měsíce, dále 45%, 60% při rekvalifikace Zprostředkování zaměstnání agenturami práce, §§ 14 , 58 až 66 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, §§ 67 až 84 – povinný 4% podíl u zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci

19 Podpora v nezaměstnanosti
Mgr. Ilona Kostadinovová Podpora v nezaměstnanosti Poplatníkem příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je zaměstnavatel, pokud zaměstnává zaměstnance, a osoba samostatně výdělečně činná, která je účastna důchodového pojištění, § 3 odst. 2 ZPSZ. Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který doloží že vykonával v délce 12 měsíců v posledních 3 letech zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, která zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Doba odpracovaná na základě dohody o provedení práce nemůže být započítána.

20 Podpora v nezaměstnanosti
Mgr. Ilona Kostadinovová Podpora v nezaměstnanosti O podporu v nezaměstnanosti musí uchazeč písemně požádat, a to úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání místně příslušném podle místa jeho bydliště. Uchazeč nesmí být ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, poživatelem starobního důchodu. Pobírání částečného invalidního důchodu nebrání vyplácení podpory v nezaměstnanosti.

21 Podpora v nezaměstnanosti – podpůrčí doba
Mgr. Ilona Kostadinovová Podpora v nezaměstnanosti – podpůrčí doba Podpůrčí doba činí u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku 5 měsíců, od 50 do 55 let věku 8 měsíců, nad 55 let věku 12 měsíců. Čerpání podpůrčí doby se sleduje zpět 3 roky před zařazením do evidence. Pokud uchazeč nevyčerpal celou podpůrčí dobu a po uplynutí části podpůrčí doby pracoval nebo vykonával výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti alespoň po dobu 3 měsíců, má nárok na podporu po celou podpůrčí dobu. Pokud byl zaměstnán kratší dobu než 3 měsíce, má tento uchazeč nárok na podporu po zbývající část podpůrčí doby. Stále musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání 12 měsíců v posledních 3 letech.

22 Podpora v nezaměstnanosti – výše
Mgr. Ilona Kostadinovová Podpora v nezaměstnanosti – výše Výše podpory se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období. U uchazečů, kteří naposledy před evidencí vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, se podpora stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu odváděného na důchodové pojištění. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce podpůrčí doby 50% a po zbývající část podpůrčí doby 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Ukončí-li uchazeč o zaměstnání více činností ve stejný den, výše podpory se stanoví po sečtení těchto částek.

23 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příklad! Uchazeč ukončil pracovní poměr s průměrným výdělkem ,- Kč a stejný den dohodu o pracovní činnosti průměrným výdělkem 4.200,- Kč. Oba příjmy se sečtou a podpora se tedy vypočte z částky ,- Kč. Vypočtená výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

24 Maximální výše podpory v nezaměstnanosti
Mgr. Ilona Kostadinovová Maximální výše podpory v nezaměstnanosti Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0.58 násobek (u podpory při rekvalifikaci 0,65 násobek) průměrné mzdy v národním hospodářství za první až čtvrté čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu. Nemůže-li uchazeč bez svého zavinění doložit svůj příjem a osvědčit výši průměrného čistého výdělku nebo nelze stanovit vyměřovací základ a splnil-li podmínku potřebné doby předchozího zaměstnání, stanoví se podpora následovně: za první 2 měsíce podpůrčí doby ve výši 0,15 násobku za další 2 měsíce podpůrčí doby ve výši 0,12 násobku po zbývající část podpůrčí doby ve výši 0,11 násobku při rekvalifikaci ve výši 0,14 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu.

25 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příklad! Průměrná mzda pro rok 2008 činí ,- Kč, pak činí podpora v nezaměstnanosti za první 2 měsíce 3.168,- Kč, za další 2 měsíce 2.534,- Kč a za zbývající měsíce 2.323, - Kč.

26 Koordinace v EU Princip rovného zacházení a princip jediného pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Koordinace v EU Princip rovného zacházení a princip jediného pojištění Sčítání dob pojištění Export dávek Běžný migrující pracovník – dlouhodobý pracovní vztah a bydliště v jiném členském státě, poskytuje dávky v nezaměstnanosti stát posledního zaměstnání, čl. 67 odst. 2 a 3 Nařízení 1408/71, který v případě potřeby započítá doby zaměstnání/pojištění získané v jiném členském státě Specifické případy – přeshraniční pracovník, atypický přeshraniční pracovník

27 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příklad Hledání práce v jiné zemi, tzn. v případě, že z ČR odejde osoba hledat práci do Rakouska. Lze pouze po dobu 3 měsíců, avšak za specifických podmínek lze dobu prodloužit. Formuláře řady E 300 Podmínky pro odchod do zahraničí – minimálně 4 týdny registrace v zemi kompetentní instituce, která poskytuje dávky a ověřuje podmínky pro odchod do zahraničí

28 Úřad práce, 435/2004 Sb. Kontrolují dodržování zákona o zaměstnanosti
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných Hlášení volných pracovních míst Zaměstnávání cizinců Evidence občanů EU pracujících na našem území

29 Zákon o inspekci práce, z. č. 251/2005 Sb.
Mgr. Ilona Kostadinovová Zákon o inspekci práce, z. č. 251/2005 Sb. Účinnost zákona od Zánik Českého úřadu bezpečnosti práce a Inspektorátů bezpečnosti práce, dnes tedy: Státní úřad inspekce práce – správní úřad - podřízen MPSV - v čele je generální inspektor - plní úkoly vymezené v § 4 zákon o inspekci práce Oblastní inspektoráty práce – organizační složka státu, - v čele je vedoucí inspektor - je jich 8, někde jsou detašovaná pracoviště jako např Olomouc, Sokolov - vykonávají kontrolu v rozsahu § 3 zákon o inspekci práce

30 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
O čem rozhodují Inspektoráty práce, obecně je působnost dána právními předpisy: z nichž vznikají práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu, radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odměňování, náhrady mzdy nebo platu stanovující pracovní dobu a doby odpočinku k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu o zaměstnávání žen, mladistvých upravující výkon umělecké, kulturní, pracovní a reklamní činnosti dětmi

31 Inspekce práce, 251/2005 Sb. Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů Inspektor se ohlásí, zaměstnavatel je povinen poskytnout součinnost Namátkové kontroly Pravidelně plánované v kal. roce Na podnět Přestupky FO Správní delikty PO Pokuty

32 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, z. č. 118/2000 Sb. Zaměstnavatel neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců dnem následujícím po dni, kdy byl na něno podán návrh na prohlášení konkursu Lze požádat kterýkoliv úřad práce. Zaměstnanec může uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy úřad práce zveřejnil informace o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci mohou po prohlášení konkursu uplatnit své nároky. Max. za dobu 3 měsíců lze uplatnit nárok. Lze poskytnout jednomu zaměstnanci za měsíc částku nejvýše 1,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok, zveřejňuje MPSV k 1. květnu kalendářního roku.

33 Zaměstnávání cizinců Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Zaměstnavatel je povinen vést evidenci všech občanů EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků, jakož i všech cizinců, které zaměstnává nebo kteří jsou k němu vyslání zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce. Evidence obsahuje identifikační údaje zaměstnance, adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování, číslo cestovního dokladu a název vydávajícího orgánu, druh, místo a dobu výkonu práce, pohlaví, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu platnosti povolení k zaměstnání a povolení k pobytu, den nástupu a skončení zaměstnání či vyslání. Cizince lze získávat pouze na pracovní místo, které je zaměstnavatelem hlášeno na úřadu práce jako volné a na které nelze přijmout občana ČR, zejména uchazeče o zaměstnání, § 85 odst. 1 zákona o zaměstnanosti.

34 Děkuji za pozornost a těším se na diskusi.
Mgr. Ilona Kostadinovová Děkuji za pozornost a těším se na diskusi. Přeji příjemný a pohodový zbytek dnešního dne milí posluchači. Ilona Kostadinovová


Stáhnout ppt "Mgr. Ilona Kostadinovová"

Podobné prezentace


Reklamy Google