Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Databázové systémy SQL Výběr dat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Databázové systémy SQL Výběr dat."— Transkript prezentace:

1 Databázové systémy SQL Výběr dat

2 Příkaz SELECT Jádro databázového jazyka SQL.
Kompletní syntaxe vypadá následovně: SELECT [DISTINCT|ALL] seznam vybíraných sloupců FROM seznam tabulek [JOIN v případě výběru z více tabulek deklarujeme způsob jejich provázání (left/right join)] [WHERE restrikce-podmínka výběru] [GROUP BY výrazy pro seskupení] [HAVING doplňující podmínky pro skupinu-agregační funkce] [ORDER BY způsob seřazení výsledků dotazu] [LIMIT omezení počtu záznamů]

3 Pomocné příkazy vykonává příkaz SELECT v uvedeném pořadí:
1. FROM (výběr zdrojové tabulky) 2. WHERE (filtrovací podmínka – výběr řádků) 3. GROUP BY (seskupení) 4. HAVING (specifikace výběru skupin) 5. ORDER BY (setřídění)

4 Vypsání všech sloupců tabulky: FROM
Příkaz provede vypsání všech sloupců tabulky. SELECT * FROM zamestnanec; Prijmeni Jmeno Titul Rodnec Divize Nastup Plat Janda Jaroslav Kříž Jiří Ing Adamec Miloš Hanuš Jan RNDr Zikmund Adam Stráský Luboš Symbol * v SQL znamená symbol pro všechny sloupce.

5 Výběr určitých sloupců - PROJEKCE
Příkaz provede vypsání všech vy jmenovaných sloupců. SELECT Prijmeni, Jmeno, Titul, Rodnec FROM zamestnanec; Prijmeni Jmeno Titul Rodnec Janda Jaroslav Kříž Jiří Ing Adamec Miloš Hanuš Jan RNDr Zikmund Adam Stráský Luboš Obecně zde můžeme uvést výčet sloupců z více tabulek.

6 Dynamický sloupec Příkaz nám vydefinuje sloupec, který se spočte z některého z ostatních sloupců. Tento sloupec se pak přidá k vypisované tabulce. SELECT Prijmeni, Jmeno, Titul, Plat, (Plat/30) FROM zamestnanec; Prijmeni Jmeno Titul Plat (Plat/30) Janda Jaroslav Kříž Jiří Ing Adamec Miloš Hanuš Jan RNDr Zikmund Adam Stráský Luboš V tomto příkladě se přidá plat v „Euro", nebo-li plat dělený 30. Nový sloupec tabulky je pojmenován automaticky dle konvencí použité databáze. K definici vypočteného sloupce lze použít i volání některého složitějšího programu, který daný sloupec vypočte.

7 Pojmenování nového sloupce: AS
Pokud máme potřebu si nově založený sloupec pojmenovat, uděláme to pomocí výše uvedeného postupu . SELECT Prijmeni,Jmeno,Titul,Plat,(Plat/30) AS Euro FROM zamestnanec; Prijmeni Jmeno Titul Plat Euro Janda Jaroslav Kříž Jiří Ing Adamec Miloš Hanuš Jan RNDr Zikmund Adam Stráský Luboš

8 Výběr s eliminací redundantních řádků
SELECT DISTINCT mesto FROM klient ; Pomocí klauzule DISTINCT z výsledné množiny odstraníme duplicitní řádky – vypíšeme, ze krých měst jsou klienti. Klauzule ALL slouží k výběru všech řádků včetně redundancí. Tento výběr je předpokládán implicitně, proto se ALL nemusí používat.

9 Výběr údajů s podmínkou WHERE-RESTRIKCE
V podmínce WHERE je možné použít následující operátory: Operátor Popis = Rovná se < Je menší než > Je větší než <= Je menší než nebo roven >= Je větší než nebo roven != Nerovná se IS NOT NULL Není prázdná (obsahuje hodnotu) IS NULL Je prázdná (neobsahuje hodnotu) BETWEEN V rozmezí NOT BETWEEN Mimo rozmezí OR (rovněž ) Alespoň jedna podmínka je splněná AND (rovněž &&) Všechny (obě) podmínky jsou splněny NOT (rovněž !) Podmínka není splněna

10 Příklady: SELECT Jmeno, Prijmeni FROM zamestnanec WHERE Jmeno=’Josef’;
Jména a příjmení všech zaměstnanců, jejichž křestní jméno je Josef: SELECT Jmeno, Prijmeni FROM zamestnanec WHERE Jmeno=’Josef’; Jména a příjmení všech zaměstnanců, kteří jsou ze Zlínského kraje: WHERE (psc >= 70000)AND(psc < 80000); Jména a příjmení a všech zaměstnanců, kteří mají svůj SELECT Jmeno, Prijmeni, FROM zamestnanec WHERE IS NOT NULL;

11 Zobrazení hodnot v určitém rozpětí: BETWEEN
BETWEEN slouží k zobrazení hodnot sloupce, které se nacházejí v určitém rozpětí. SELECT * FROM zamestnanec WHERE Plat BETWEEN 1000 AND 7000 ; Prijmeni Jmeno Titul Rodnec Divize Nastup Plat Janda Jaroslav Adamec Miloš Zikmund Adam To samé bychom mohli samozřejmě zapsat bez BETWEEN: SELECT * FROM zamestnanec WHERE Plat>=1000 AND Plat<=7000

12 Využití operátorů LIKE A NOT LIKE
Využívají se pro porovnání řetězců v širším měřítku. SELECT Prijmeni, Jmeno FROM zamestnanec WHERE Prijmeni LIKE ”N%”; Vypíše příjmení a jména všech zaměstnanců, jejichž příjmení začíná na písmeno 'N‚. Speciální znaky používané při vyhledávání podřetězců : %(procenta) libovolný počet libovolných znaků (včetně 0) _(podtržítko) jeden libovolný znak

13 Tříděný výpis: ORDER BY
SELECT Jmeno, Prijmeni, Ulice, Cislo, Mesto FROM zamestnanec WHERE Mesto = ’Zlín’ ORDER BY Ulice, Cislo; Pro sestupné třídění se použije klauzule DESC – descending. Pro základní vzestupné třídění je klíčovým slovem ASC, jeho uvedení je však nepovinné a zpravidla se tedy ani neuvádí. SELECT * FROM tabulka ORDER BY Jmeno DESC

14 Omezení počtu záznamů ve výsledné sadě
Klauzule LIMIT stanovuje počet záznamů, které budou do výsledné sady zahrnuty: vypíše prvních 5 záznamů - vypíše 10 záznamů v rozmezí 6-15. Indexování záznamů probíhá od 0, tj. LIMIT 0,5 vypíše 1. až 5. záznam. SELECT * FROM zamestnanec LIMIT 5; SELECT * FROM zamestnanec LIMIT 5,10; Chceme-li vybrat třetího nastoupeného zaměstnance: SELECT * FROM zamestnanec ORDER BY datum_nastupu ASC LIMIT 2,1;

15 Výběr podle datumu: Zobrazí všechny pracovníky z tabulky, kteří nastoupili před ,, ". SELECT * FROM Tabulka WHERE Nastup <“ “; Prijmeni Jmeno Titul Rodnec Divize Nastup Plat Kříž Jiří Ing Adamec Miloš Stráský Luboš

16 Výpis řádek s prázdným sloupcem
Pro nalezení hodnot NULL je potřeba vyzkoušet test IS NULL. Následující příklad ukazuje rozdíl mezi vyhledáním NULL „nulového“ Titulu a prázdného Titulu: SELECT * FROM zamestnanec WHERE Titul IS NULL; SELECT * FROM zamestnanec WHERE Titul= ' ';

17 Spojování tabulek - JOIN
Je to dotaz na více tabulek se vzájemnými křížovými odkazy: CROSS JOIN znamená spojení každého záznamu s každým. INNER JOIN vrátí z obou spojovaných tabulek veškeré záznamy, ve kterých klíčový sloupec obsahuje v obou tabulkách stejnou hodnotu. NATURAL spojí ty dvojice záznamů, které mají v klíčových sloupcích stejného jména stejnou hodnotu. LEFT [OUTER ] JOIN znamená, že každý záznam první tabulky se musí spojit s některým záznamem druhé tabulky. Není-li v druhé tabulce nalezen žádný vyhovující záznam, pak se spojí s NULL. RIGHT [OUTER ] JOIN znamená, že každý záznam druhé tabulky se musí spojit s některým záznamem první tabulky. Není-li v první tabulce nalezen žádný vyhovující záznam, pak se spojí s NULL. FULL [OUTER ] JOIN znamená, že každý záznam z každé tabulky se musí spojit s některým záznamem protější tabulky. Není-li v protější tabulce vyhovující záznam spojí se s NULL.

18 S operacemi OUTER JOIN se musí zacházet velmi opatrně, protože pořadí v jakém se tabulky spojují má zásadní vliv na to, které řádky se zachovají a které nikoli. Nejčastěji používané typy spojení: - vnitřní spojení – inner join vnější spojení – outer join (nebo levé spojení – left join). Poznámka: Tam, kde se pracuje s více tabulkami, které můžou obsahovat stejnojmenné sloupce, musíme sloupce jednoznačně identifikovat. K tomu se používá „tečková“ konvence – název_tabulky.název sloupce.

19 Příklady: Vnitřní spojení – inner join
Chceme-li vypsat informace o výkonu funkce, ale místo čísla zaměstnance, které je v tabulce VYKON_FUNKCE, chceme vidět jeho jméno a příjmení: SELECT vykon_funkce.cislo_fun, zamestnanec.prijmeni, zamestnanec.jmeno FROM zamestnanec INNER JOIN vykon_funkce ON zamestnanec.id_zam=vykon_funkce.cislo_zam; Používání aliasů: – alias je symbolické přejmenování tabulky nebo sloupce pomocí klíčového slova AS (nepovinné) – jsou to řetězce složené z písmen, číslic a podtržítek, ve kterých je potřeba rozlišovat velká a malá písmena: SELECT v.cislo_fun, z.prijmeni, z.jmeno FROM zamestnanec AS z INNER JOIN vykon_funkce AS v ON z.id_zam=v.cislo_zam;

20 Příklady: Vnější spojení – outer join
Levé vnější spojení - vypíše všechny zaměstnance, tedy i ty, kteří nevykonávají žádnou přidělenou funkci. SELECT v.cislo_fun, z.prijmeni, z.jmeno FROM zamestnanec z LEFT JOIN vykon_funkce v ON z.id_zam = v.cislo_zam; Pravé vnější spojení - vrací všechny záznamy z tabulky VYKON_FUNKCE a tedy i ty, pro které by nebyl nalezen odpovídající zaměstnanec. Správně fungující systém by ale měl tomuto stavu zabránit – zachování referenční integrity. SELECT v.cislo_fun, z.prijmeni, z.jmeno FROM zamestnanec z RIGHT JOIN vykon_funkce v ON z.id_zam = v.cislo_zam; Poznámka: Kdyby obsahovali obě tabulky vnějšího spojení stejný název pole (např. id_zam), bylo by možné dotaz zjednodušit: SELECT * FROM zamestnanec LEFT JOIN vykon_funkce USING (id_zam);

21 Propojení 3 tabulek Propojení 3 tabulek použítím podmínky WHERE:
SELECT v.cislo_fun, f.nazev, z.prijmeni, z.jmeno FROM zamestnanec z, vykon_funkce v, funkce f WHERE z.id_zam=v.cis_zam AND v.cis_fun=f.id_fun; Propojení 3 tabulek použítím JOIN-u: SELECT v.cislo_fun, f.nazev, z.prijmeni, z.jmeno FROM zamestnanec z INNER JOIN vykon_funkce v ON z.id_zam = v.cis_zam INNER JOIN funkce f ON v.cis_fun = f.id_fun;

22 Samosloučení Výpis seznamu příjmení, stylem "každý z každým":
SELECT T1.Prijmeni, T2.Prijmeni FROM Tabulka AS T1, Tabulka AS T2 WHERE T1.Prijmeni != T2.Prijmeni SQL umožňuje otevřít pomocí příkazu SELECT dvakrát tu samou tabulku, je pouze nutné druhé tabulce přiřadit jiný lokální alias.


Stáhnout ppt "Databázové systémy SQL Výběr dat."

Podobné prezentace


Reklamy Google