Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Indikace k transplantaci hematopoetických kmenových/progenitorových buněk Prof. RNDr. Ilona Hromadníková, PhD. Oddělení molekulární biologie a patologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Indikace k transplantaci hematopoetických kmenových/progenitorových buněk Prof. RNDr. Ilona Hromadníková, PhD. Oddělení molekulární biologie a patologie."— Transkript prezentace:

1 Indikace k transplantaci hematopoetických kmenových/progenitorových buněk Prof. RNDr. Ilona Hromadníková, PhD. Oddělení molekulární biologie a patologie buňky 3.LF UK

2 Rizikové faktory pro výsledek Tx stádium onemocnění věk pacienta časový interval mezi stanovením diagnózy a transplantací pro alogenní Tx: – histokompatibilita páru pacient – dárce – kombinace pohlaví páru pacient – dárce kumulativní a modifikované dobrou/špatnou prognózou transplantační mortalita↑ a míra přežití ↓ s: – pokročilé stádium onemocnění – věk – doba od dg. k Tx – stupeň tkáňové neshody – u štěpů, kde pacientem muž a dárcem žena

3 Nejčastější indikace a) Maligní onemocnění Hematologická onemocnění leukémie (akutní, chronická) myelodysplastický syndrom (MDS) lymfomy* (Hodgkin, non-Hodgkin) mnohočetný myelom* Solidní nádory*: karcinom prsu, vaječníků, neuroblastom, malobuněčný plicní karcinom, maligní melanoblastom, nádory tlustého střeva, Ewingův sarkom, mozkové nádory, retinoblastom, histiocytární nádory aj. * většinou transplantace autologních buněk

4 Nejčastější indikace b) Nemaligní onemocnění vrozené poruchy obranyschopnosti těžká kombinovaná imunodeficience (SCID), kombinované imunodeficience (funkční poruchy lymfocytů T, B), WAS, defekty nespecifické imunity, X-vázaný lymfoproliferativní syndrom, familiární hemofagocytující lymfohistiocytóza vrozené a získané poruchy krvetvorby těžká aplastická anémie, získané a konstituční aplastické anémie v dětském věku, hemoglobinopatie (talasémie, srpkovitá anémie), primární polycytémie dědičné poruchy metabolismu mukopolysacharidózy, leukodystrofie, lipidózy, Leschův-Nyhanův syndrom, adrenoleukodystrofie osteopetróza geneticky podmíněná porucha funkce osteoklastů (nedostatečná kostní resorpce)

5 Transplantace u leukémií Leukémie klonální proliferace hematopoetických buněk zastavených v některé fázi svého vývoje heterogenní skupina onemocnění – odlišné epidemiologické, histologické, cytologické, imunologické a genetické charakteristiky liší se projevem, stupněm malignity a odpovědí na léčbu Akutní leukémie maligní transformace myeloidní řady (AML) nebo lymfoidní řady (ALL) klasifikace: T-ALL, B-ALL, ALL s expresí myeloidních antigenů AML – 8 různých typů (AML M0-M7) Chronické leukémie CLL: nejčastější B-CLL, T-, prolymfocytární leukémie B nebo T typu (PLL) CML

6 Transplantace u akutních leukémií Akutní myeloidní leukémie (AML) nejčastější akutní leukémií dospělých (až 85% nad 20 let) u dětí vzácnější (asi 15% všech leukémií) – horší prognóza než u ALL Dospělí polychemoterapií dosaženo 1. úplné remise v 60 – 80%, medián trvání 12-18 měsíců, jen 10-35% přežívá 5 let nejsou prognostická kritéria zhodnocující individuálně riziko recidivy v době nástupu remise (viz. tabulka) použití alogenní Tx v 1.kompletní remisi (během 2-3 měsíců), pokud je v rodině HLA-kompatibilní dárce naléhavě-pokud je vysoké riziko relapsu (prognostické faktory), sekundární AML, AML z MDS, při selhání indukční polychemoterapie s reziduálním nebo refrakterním onemocněním, při 1. relapsu po dosažení 2. nebo další úplné remise kontraindikace: infekce, přidružená onemocnění, věk nad 60 let

7 V době diagnózypříznivénepříznivé FAB klasifikaceM3, M4Eo (M2?)(M5?) počet leukocytů< 25 x 10 9 /l> 25 x 10 9 /l postižení CNS nebo jiné extramedulární -nepříznivé cytogenetikat(8;21) (q22;q22)del5,5q- t(15;17) (q21;21)del7,7q- inv(16) (p13;q22)t(9;22) (q34;q11) inv3 komplexní anomálie mdr-1 genová exprese v blastech (mnohočetná léková resistence) neprokazatelnáprokazatelná dysplastické změnynenalezenypřítomny LDH v séru< 16,5 mkat/l> 16,5 mkat/l V průběhu léčbypříznivénepříznivé odpověď na indukční chemoterapii úplná remise po 1-2 indukčních kúrách nedosaženo úplné remise po 2 kúrách v remisi MRNnezjištěnaprokázána Prognostické faktory u AML

8 Akutní myeloidní leukémie (AML) Alogenní Tx u dospělých dosažení úplné remise pomocí Tx u 90%, kde se nedosáhlo remise indukční léčbou, z nich 20% přežívá 3-5 let bez známek choroby nemocní bez shodného příbuzného dárce Tx od nepříbuzného dárce převážně až po relapsu, 2 roky přežívá 30-40% Léčba: indukční – úvodní etapa léčby, zničí maximum leukemických buněk konsolidační – další cykly indukční léčby ve stejném složení a dávkách (po remisi) intenzifikační – jiné kombinace a dávky cytostatik než při indukci (po remisi) reindukční (pozdní intenzifikace) – s určitým časovým odstupem po dosažení remise udržovací – dlouhodobé podávání malých dávek cytostatik k zajištění co nejdelší remise Transplantace u akutních leukémií

9 Akutní myeloidní leukémie (AML) Autologní Tx u dospělých jako velmi intenzivní způsob konsolidační léčby po dosažení kompletní remise, pokud získány kmenové buňky v době kompletní (molekulárně biologické) remise jako intenzivní způsob reindukční léčby při vzniku recidivy (menší naděje na trvalý léčebný výsledek) Děti horší výsledky než u dětské ALL 25% nedosáhne remise z důvodu toxické smrti či resistence k léčbě 50-70% prodělá relaps subtypy podle FAB klasifikace různě reagují na léčbu indikace k Tx v 1.kompletní remisi: pokud v rodině HLA-kompatibilní dárce, u vysoce rizikových forem

10 Transplantace u akutních leukémií Akutní lymfoblastické leukémie (ALL) výskyt hlavně u dětí (80% všech leukémií), u dospělých asi 20% všech akutních leukémií – spíše starší u dětí příznivější prognóza než u dospělých Dospělí dosažení 1. remise v 65-85%, z nich cca 35% po konsolidační, reindukční a udržovací léčbě dlouhodobě bez známek nemoci, horší u nemocných > 60 let nepříznivé prognostické faktory: - remise za > 4-5 týdnů po zahájení léčby - leukocyty > 30 x 10 9 /l při zahájení léčby - vyšší věk (> 50-60 let) - chromozomální aberace t(9;22) (q34;q11) nebo bcr-abl pozitivita (u 25-30%) nebo t(4;11)(q21;23) - B-linie ALL (50% z nich jsou bcr-abl pozitivní) - průkaz Ph 1 -chromozómu (tzv. Philadelphský chromozóm) – déle trvající remise vzácné (< 10 měsíců), s věkem přibývá podíl pozitivních nemocných

11 Transplantace u akutních leukémií Akutní lymfoblastické leukémie (ALL) Alogenní Tx u dospělých výsledky Tx v 1. kompletní remisi neuspokojivé – 20-60% přežití 5 let (není lepší než v případě konsolidační a udržovací léčby 1. remise) lepší výsledky u Ph 1 -pozitivní ALL (vzhledem k vysokému riziku relapsu) indikace ke zvážení podle nepříznivých prognostických faktorů indikace u B-ALL: pokud se nedosáhne kompletní remise po 3 kúrách u všech nemocných do 50 let věku po vzniku relapsu, je-li shodný dárce (příbuzný nebo nepříbuzný)

12 Transplantace u akutních leukémií Akutní lymfoblastické leukémie (ALL) Autologní Tx u dospělých význam a indikace nejsou jasně vymezeny výsledek závisí na množství reziduálních leukemických buněk a kontaminaci autotransplantátu Indikace: komplexní posouzení počtu leukocytů v době dg. (> 50 x 10 9 /l větší riziko relapsu) cytologický subtyp ALL intenzita chemoterapie k dosažení 1. remise délka trvání remise věk kvalita docílené čistoty dřeně (lepší než u AML) zlepšení výsledků Tx – snaha o snížení rizika relapsu (modifikace přípravných režimů)

13 Transplantace u akutních leukémií Akutní lymfoblastické leukémie (ALL) Děti chemoterapií lze dosáhnout dlouhodobé kompletní remise u 70% dětí podpůrná léčba (převod plasmy, trombocytů, ATB aj.) – snížení úmrtí v důsledku toxicity léčby pod 5% rizikové faktory nepříznivého průběhu ALL: vysoká leukocytóza při dg., špatná odpověď na prednisonovou předfázi léčby, věk 10 let při dg., pozdější remise Alogenní Tx u dětí v 1. remisi jen výjimečně, indikace u 5-10% s nepříznivou prognózou: u dětí s Ph 1 -poz. ALL, kojenci s translokací t(4;11), děti nedosahující remise po indukční léčbě – špatná odpověď na prednison, dg. T-ALL předpokladem Tx HLA-identický sourozenec

14 Transplantace u akutních leukémií Akutní lymfoblastické leukémie (ALL) Alogenní Tx u dětí další indikace: časný relaps – během 3 let od dg. mimodřeňový relaps (CNS, testes) – chemoterapie stejný výsledek jako při Tx, ale méně riziková pozdní izolovaný dřeňový relaps – Tx větší nadějí na vyléčení u dg. T-ALL Autologní Tx u dětí (spíše experimentální metoda) KD odebraná v 1. či 2. remisi, čištění a kryokonzervace progenitorové buňky získané separátorem z PK po stimulaci pacienta růstovými faktory, obsahují i nádorové buňky hlavním omezením nepřítomnost GvL-efektu indikací 2.remise T-ALL a časné relapsy během 3 let od dg., chybí-li dárce pro alogenní Tx

15 Transplantace u chronických leukémií Chronická myeloidní leukémie (CML) klonální myeloproliferativní onemocnění pluripotentní progenitorové buňky, specifický Ph 1 -pozitivní chromozóm (markerem přítomnost bcr-abl hybridního genu) převážne u pacientů 40-65 let, může být i u dětí, špatná prognóza – přežití 3-5 let po klasické chemoterapii (  -interferon, imatinib), úplná remise u 20-80% (většinou přechodná) Alogenní Tx jediná léčba vedoucí k dlouhodobé remisi – přežití až 15 let nejlepší volbou pro mladší pacienty s HLA shodnými sourozenci nejlepší výsledek Tx v chronické fázi do 1 roku po dg., přežití 5 let asi u 50% při Tx od HLA-identického sourozence horší výsledky Tx v akcelerované fázi a blastické krizi (pozdější, terminální fáze CML) Autologní Tx prováděny ojediněle, převážně experimentální ke zvážení, kde není vhodný dárce pro alogenní Tx snaha o odběr Ph 1 -negativních hematopoetických buněk v časné fázi po intenzivní chemoterapii

16 Transplantace u chronických leukémií Chronická lymfatická leukémie (CLL) klonální lymfoproliferativní onemocnění na určité úrovni maturačního procesu převážne u pacientů nad 50 let, nejčastější leukémií v Evropě a Severní Americe počáteční stadia – dlouhé bezpříznakové období, není nutné zahájit léčbu základem léčby chemoterapie Tx není standartní metodou léčby - u pokročilých stádií ke zvážení, stále předmětem studia

17 Tx u myelodysplastického syndromu MDS u dospělých porucha vyzrávání mladých prekurzorů buněk hematopoézy při zachování proliferační schopnosti charakterizován anémií, leukopenií a trombocytopenií, klasifikace do několika skupin převážně u pacientů nad 40 let 10-40% nemocných přechází v akutní leukémii Indikace k alogenní Tx morfologický typ MDS věk pacienta prognostické faktory jednotlivých podskupin MDS (blastická infiltrace dřeně, stupeň tromcytopenie) MDS s klonální maligní transformací ke zvážení u sekundární MDS (nepříznivá prognóza) – vznik po léčbě jiné malignity nejlepší výsledky u mladších nemocných bez maligní transformace

18 Tx u myelodysplastického syndromu MDS u dětí Alogenní Tx jediná účinná metoda léčby před zvratem do AML často selhává u dětí s monosomií chromozómu 7 a u dětí s chronickou myelomonocytární leukémií (CMML) starších 2 let s vysokým rizikem indikace u pacientů s CMML, RAEB a RAEBt při nalezení vhodného dárce, bez pokusu o dosažení remise předchozí chemoterapií RAEB – refrakterní anémie s excesem blastů RAEBt - refrakterní anémie s excesem blastů v transformaci

19 Transplantace u lymfomů Hogdkinův lymfom (maligní lymfogranulom) maligní novotvar lymfatické tkáně základem léčby radio/chemoterapie, při progresi je možností Tx – často až v pokročilejším stadiu – obvykle autologní Indikace k autologní Tx u dospělých v časnějších fázích: odpovídavost na konvenční terapii bez dosažení kompletní remise vznik 1. relapsu do 12 měsíců vznik 1. relapsu i v pozdější době, po chemoterapii ve stadiu III a IV po dosažení 2. kompletní remise odebrat progenitorové buňky, Tx ve 3. kompletní remisi Alogenní Tx odstraňuje riziko reinfúze maligních buněk pokud infiltrace kostní dřeně a kde nekvalitní autologní KD (infiltrace lymfomem, postižení chemoterapií) nižší počet relapsů, ale vyšší mortalita díky GvHD

20 Transplantace u lymfomů Nehodgkinské lymfomy (NHL) skupina nádorových chorob vznikající neoplastickou transformací buněk lymfocytových populací v kterémkoliv stupni vývoje (B i T), vznik v kterémkoliv orgánu – nejčastěji v lymfatických uzlinách o prognóze rozhodne lokalizace, původ, stav diferenciace, stupeň zralosti aj. Autologní Tx u dospělých Lymfomy s nízkým stupněm malignity – dobrá odpověď na chemo/radioterapii řídké použití díky pomalému průběhu, vyššímu věku Lymfomy se středním stupněm malignity – většinou nedosáhnou kompletní remise nebo relaps – indikací k Tx, také 1. kompletní remise s nepříznivou prognózou Lymfomy s vysokým stupněm malignity – konvenční léčba selhává u 50% nemocných indikací obvykle parciální remise, relaps, neg. prognóza v remisi, histologický typ lymfoblastického nebo Burkittova lymfomu Alogenní Tx nejsou jednoznačně lepší výsledky, indikací může být postižení KD a pacienti s pomalu progredujícími lymfomy (uplatnění reakce štěpu proti tumoru)

21 Transplantace u solidních nádorů cílem transplantace umožnění intenzívní tumorablativní léčby kombinace vysokodávkové chemoterapie a autologní Tx je možností jak dále zvýšit dávku cytostatik u některých typů nádorů podání supraletální dávky (tj. dávky větší než minimální absolutně letální) pozitivní výsledky u dětí především neuroblastom, Ewingův sarkom, rabdomyosarkom a Wilmsův tumor u dospělých nádory dobře reagující na chemoterapii: testikulární nádory, karcinom prsu, vaječníku a malobuněčný plicní karcinom horší výsledky u cerebrálních gliomů, melanomu, sarkomů, rakoviny tlustého střeva, žaludku aj.

22 Transplantace u nemaligních onemocnění Vrozené poruchy obranyschopnosti -klasickou indikací k Tx Těžká kombinovaná imunodeficience (SCID) heterogenní skupina chorob s poruchou funkce T, B lymfocytů, časná smrt na oportunní infekce v prvních měsících života Alogenní Tx Tx od HLA-identického sourozence – bez přípravného režimu, 80% žije bez známek onemocnění, nízké riziko GvHD úspěšná Tx od HLA-neidentických příbuzných (nejčastěji rodičů), T-deplece, 50% přežití lepší výsledek u Tx od HLA-identického nepříbuzného dárce riziko nepřihojení u Tx bez přípravného režimu, přípravný režim ale zase zvýší riziko časné smrti na infekční komplikace větší šance na vyléčení, pokud Tx do prvních 6 měsíců života (včasná diagnostika!)

23 Transplantace u nemaligních onemocnění Vrozené poruchy obranyschopnosti Kombinovaná imunodeficience funkční poruchy T, B lymfo – defektní exprese HLA antigenů, Omennův syndrom, porucha aktivace T lymfo aj., dožívají se vyššího věku, závažné infekce, autoimunitní choroby u 60% pacientů Tx jedinou účinnou léčbou, horší výsledky než SCID, nutné včasné provedení do 2 let života – ještě nerozvinuta chronická infekční onemocnění 60% naděje na vyléčení, horší s vyšším věkem, nejčastější příčinou úmrtí – infekce nutná předtransplantační příprava, vyšší riziko GvHD u HLA-ident. souroz.Tx než u SCID Wiskottův-Aldrichův syndrom (WAS) X-vázané onemocnění, imunodeficit postihuje humorální i buněčnou složku imunity ekzémy, trombocytopenie, zvýšený výskyt infekcí a lymforetikulárních maligních onemocnění Tx od HLA-identického sourozence – nutná intenzivní předtransplantační příprava Tx od HLA-neidentických příbuzných a od HLA-identického nepříbuzného dárce rizikové

24 Transplantace u nemaligních onemocnění Vrozené poruchy obranyschopnosti Defekty nespecifické imunity LAD syndrom - deficience membránových adhezívních glykoproteinů léčba Tx, nutné včasné provedení před rozvojem chronických infekcí chronická granulomatózní nemoc - postižení enzymu kyslík.metabolismu granulocytů (defekt NADPH oxidázy), Tx metodou volby, u některých forem úspěšná terapie INF-  Chediakův-Higashiho syndrom - defektní baktericidní aktivita a chemotaxe leuko Tx dokáže vyléčit projevy s výjimkou albinismu Kostmannova agranulocytóza - zástava zrání granulocytárních prekurzorů v KD úspěšná léčba růstovými faktory G-CSF, GM-CSF, Tx metodou volby X-vázaný lymfoproliferativní syndrom neschopnost tvorby Ab proti EBV, Tx jedinou léčbou Familiární hemofagocytující lymfohistiocytóza snížená aktivita NK buněk, nekontrolovatelná proliferace histiocytů a klonální expanze T lymfo, remise imunosupresí, vyléčení Tx

25 Transplantace u nemaligních onemocnění Osteopetróza funkční porucha osteoklastů → uzavření dutiny KD novotvořenou kostí s následným selháním krvetvorby a periferní pancytopenie částečné zajištění hematopoézy v játrech a slezině léčba Tx – KD dodá funkční osteoklasty, rizikem časté nepřihojení

26 Transplantace u nemaligních onemocnění Těžká aplastická anémie dospělých (SAA) porucha funkce kmenové buňky, útlum krvetvorby obvykle léčba imunosupresí Tx u nemocných s neutrofily pod 0,2x10 9 /l a u věku pod 20 let první volbou, kde HLA-identický příbuzný dárce, předchozí transfúze zvyšují riziko GvHD Získané a konstituční aplastické anémie u dětí imunosupresívní terapie méně úspěšná – horší výsledky než u Tx Tx od HLA-identického sourozence 80%-ní naděje na úplné vyléčení nepříbuzenské Tx obvykle až po neúspěšné imunosupresívní léčbě u SAA dětí < 5 let šance na přežití 10% → Tx Fanconiho anémie – vrozená, selhání KD ve školním věku, indikace k Tx v případě HLA-identického sourozence, jinak léčba androgeny

27 Transplantace u nemaligních onemocnění Hemoglobinopatie - defekty struktury nebo syntézy hemoglobinu Talasémie – vrozená porucha syntézy  - nebo  -globinového řetězce hemoglobinu léčba transfúzí erytrocytů Tx vyléčí v 67-90% (dle různých studií) – časté jaterní postižení rizikem vzniku venookluzívní nemoci po Tx u dětí větší pravděpodobnost přežití při konvenční terapii Srpkovitá anémie – výskyt hemoglobinu S (v  -řetězci je Glu nahrazena Val), tendence k tvorbě polymerů a tak formování srpkovitých erytrocytů nejčastější hemoglobinopatie obyvatel centrální Afriky, výskyt v Indii, na Blízkém Východě, středomořských státech léčba symptomatická: krevní transfúze, podání chelátorů, léčba infekcí, analgetika Tx léčeno velmi málo pacientů (desítky), obtížný výběr pacientů – variabilní průběh úspěšnou Tx úplné vyléčení

28 Transplantace u nemaligních onemocnění Primární polycytémie - abnormální prekurzory pro ery, granulo, trombo vytvoří buněčný klon se zvýšenou proliferací, pouze 5% nemocných < 40 let dlouhodobá dobrá kontrola konzervativní léčbou Tx pouze u mladých s progredujícím charakterem onemocnění, nereagující na obvyklou léčbu, riziko přechodu do MDS nebo akutní leukémie Tx u ojedinělých případů, úplné vyléčení

29 Transplantace u nemaligních onemocnění Dědičné poruchy metabolismu relativně nová indikace k Tx, v posledních letech narůstá skupina vzácných, v konečné prognóze letálních onemocnění Tx již úspěšně provedena u: Lysozomální střádavé nemoci – progrese neurologických příznaků mukopolysacharidózy I.-IV.typu leukodystrofie lipidózy Jiné metabolické vady Leschův-Nyhanův syndrom adrenoleukodystrofie – X-vázané, demyelinizace a adrenální insuficience principem dodání buněk krvetvorby schopných produkovat chybějící enzym (nelze u cystické fibrózy, hemofilie, fenylketonurie)

30 Dědičné poruchy metabolismu Mukopolysacharidózy - zahlcení lysosomů mukopolysacharidy, porucha jejich funkce v procesu „recyklace“ některých enzymů a tím jejich nedostatek nejvíce Tx předpokladem úspěchu nízký věk, IQ nad 70, HLA-identický dárce Gaucherova nemoc - nedostatek glukocerebrosidázy rozkládající tuky, ukládání tukových částic v lidských orgánech a kostech nejlepší výsledky Tx u infantilní formy Adrenoleukodystrofie - porucha oxidace saturovaných mastných kyselin s dlouhými řetězci – akumulace v tkáních a tekutinách včasná Tx před rozvojem neurologických změn vyléčí obecně rozhodnutí o Tx: nejen přežití pacienta, ale také kvalita života a budoucí nezávislost postiženého dítěte

31 Kazuistika 1 chlapec, 7 let HLA neshodná sestra diagnóza c-ALL po anamnéze febrilního infektu s hemorhagickou diatesou, hepatosplenomegalie, hyperleukocytóza KD: uniformní infiltrace lymfoblasty typu L1, FACS: euploidní cALL s aberantní expresí CD15 chemoterapie 3/2006 (ALL-IC 2002-IR) dobrá odpověď, bez větších komplikací, remise dosaženo D+33 udržovací chemoterapie od 11/2006, bez komplikací 1/2008 časný izolovaný dřeňový relaps s imunofenotypickou charakteristikou původního klonu (21,5 měsíců od diagnózy) → kombinovaná chemoterapie (ALL-REZ BFM 2002) po F1 bloku dosažena hematologická remise, infekční komplikace, ARDS, chronická pankreatitida bez cholelithiasy, neutropenie, pancytopenie 5/2008 ukončení chemoterapie, následně hluboká aplázie, hyperbilirubinémie 5/2008 MUD HSCT v trvající hematologické remisi

32 Předtransplantační vyšetření fyzikální vyšetření krevní obraz vyšetření kostní dřeně biochemismus infekční markery -------→ CMV status-pacientIgG[+] IgM[-] EBVIgG[+] IgM[-] HSVIgG[+] IgM[-] VZVIgG[+] IgM[-] hepatitis panelnegativní HIVnegativní CMV status-dárceIgG[-] IgM[-] HLA A *2402 *3001 B *1801 *3503/70/74 Cw *0401/20 *0701 DRB1 *1101/33 *1104/35/60 DQB1 *0301 DPB1 A *2402 *3001 B *1801/18 *3503/70/74 Cw *0401 *0701 DRB1 *1101/27/33 *1104/35/60 DQB1 *0301 DPB1 Dárce : US 035477694 váha: 97 kg event. věk: 28 let pohlaví: muž Příjemce Dárce Krevní skupina A Rh+ O Rh + Shoda 10/10

33 Přípravný režim fractionated TBI 12 Gy D-4..D-2 etoposide 60mg/kg D-1 GvHD profylaxe cyclosporine A targeted from D-1 ATG Fresenius 3 x 20 mg/kg D-3..D-1 methotrexate 10-10-10 mg/m 2

34 Transplantace Štěp : kostní dřeň úprava :koncentrace, centrifugace jaderné buňky : 6,49 x 10 8 /kg pacienta CFU-GM : 68,1 x 10 4 /kg pacienta BFU-E : 76,2 x 10 4 /kg pacienta CD 34+ : 6,49 x 10 6 /kg pacienta CD 3+ : 60,04 x 10 6 /kg pacienta objem : 396 ml viabilita 95.3% plné krve : 614,4 ml zamraženy 2x DLI (1 x 10/6/kg, cca 1,5 x 10/6/kg)

35 Kazuistika 2 chlapec, 8 let vrozená vývojová vada skeletu (zdvojení dist.článku palce PHK) diagnóza Fanconiho anémie po anamnéze trombocytopenie, makrocytosy, anémie KD: normocelulární s málo megakaryocyty, celularita < 20%, patologická kultivace fibroblastů → selhání KD HLA neshodný bratr

36 Předtransplantační vyšetření CMV status-pacientIgG[+] IgM[-] EBVIgG[+] IgM[-] HSVIgG[-] IgM[-] VZVIgG[-] IgM[-] hepatitis panelnegativní HIVnegativní CMV status-dárceIgG[-] IgM[-] dárce: DKM 2521428 váha: kg event. věk: 26 let pohlaví: M Příjemce Dárce krevní skupina B Rh + A Rh + HLA A *0201 *0301 B *0702 *5601 Cw *0102/15-19 *0702 DRB1 *0101 *0404 DQB1 *0501 *0302 DPB1 A *0201 *0301 B *0702 *5601 Cw *0102/15-19 *0702 DRB1 *0101 *0404 DQB1 *0501 *0302 DPB1 Shoda 10/10 fyzikální vyšetření krevní obraz vyšetření kostní dřeně biochemismus infekční markery -------→

37 Přípravný režim Fludara 30 mg/m 2 x 6 D-8,D-7,D-6,D-5,D-4,D-3 Cyclophosphamide 300mg/m 2 x 4 D-6,D-5,D-4,D-3 GvHD profylaxe Cyclosporine A 5mg/kg/d targeted from D-1 Thymoglobuline 2.5mg/kg/d…D-1, D0, D+1 Mycophenolate mofetil (MMF) 1500mg/m 2 /d from D0

38 Transplantace Štěp: kostní dřeň úprava :koncentrace, sedimentace 2x jaderné buňky : 3,8 x 10 8 /kg pacienta CFU-GM : 64,7 x 10 4 /kg pacienta BFU-E : 63,5 x 10 4 /kg pacienta CD 34+ : 4,9 x 10 6 /kg pacienta CD 3+ : 23,8 x 10 6 /kg pacienta objem : 138 ml plné krve : 96 ml


Stáhnout ppt "Indikace k transplantaci hematopoetických kmenových/progenitorových buněk Prof. RNDr. Ilona Hromadníková, PhD. Oddělení molekulární biologie a patologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google