Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PUNCOVNÍ PRÁVO Soubor norem upravujících veřejnoprávní ingerence do nakládání s drahými kovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PUNCOVNÍ PRÁVO Soubor norem upravujících veřejnoprávní ingerence do nakládání s drahými kovy."— Transkript prezentace:

1 PUNCOVNÍ PRÁVO Soubor norem upravujících veřejnoprávní ingerence do nakládání s drahými kovy

2 Segmenty puncovnictví (hallmarking)‏ zkoušení drahých kovů
podmínky výroby, prodeje a jiného uvádění výrobků z drahých kovů na trh puncovní správa

3 Formální prameny puncovního práva - primární
Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve zn. 309/2002 Sb. Texty předpisů:

4 Sekundární prameny puncovního práva
Vyhláška č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon Vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění pozdějších předpisů

5 Puncovní právo uvnitř FP
Nefiskální část finančního práva Trh drahých kovů částí finančního trhu

6 Drahé kovy podle PZ Zlato Stříbro Platina Paladium Iridium Rhodium
Ruthenium Osmium

7 Pojmy

8 Zboží výrobky ze slitin zlata, stříbra nebo platiny Kombinace:
s kameny s perlami se smaltem s korálem sklem s jinými materiály

9 Zboží formy - výrobky klenotnické bižuterní medailérské jiné zlatnické
jiné stříbrnické

10 Zbožím podle PZ nejsou Au …………….. 333/1000 Ag …………….. 500/1000
výrobky s nižší ryzostí než Au …………….. 333/1000 Ag …………….. 500/1000 Pt ………………. 800/1000 přístroje, nástroje a jiné předměty určené k technickým, vědeckým, laboratorním, vyučovacím nebo obdobným účelům

11 Klenotnické slitiny polotovary a pájky z drahých kovů určené pro výrobu a opravy zboží

12 Dentální drahé kovy Slitiny z drahých kovů užívané v péči o chrup

13 České mince české mince z drahých kovů vydané podle zákona o České národní bance

14 Zlomky opotřebené, neúplné nebo poškozené zboží obchodované zpravidla za cenu v něm obsaženého drahého kovu

15 Lístkové Au et Ag slouží k pozlacování, resp. stříbření

16 „Výrobky z drahých kovů“
legislativní zkratka zahrnující: zboží klenotnické slitiny dentální drahé kovy české mince lístkové zlato a stříbro zlomky

17 Druhy zboží tuzemské zboží cizí zboží staré zboží: 2 podmínky
opravené zboží

18 Tuzemské zboží zboží vyrobené po účinnosti PZ
zboží, které vzniklo podstatnou úpravou jiného zboží

19 Cizí zboží zboží dovezené ze zahraničí „obchodníkem“ po nabytí PZ
Obchodník: podnikatel, jehož předmět podnikání zahrnuje obchodování s výrobky z drahých kovů

20 Staré zboží zboží předkládané k puncovní kontrole v jednotlivých kusech různých vzorů, a které staršího nebo neuvedeného původu, nebo neprošlo tuzemskou puncovní kontrolou, nebo je předkládáno jinou osobou než jeho výrobcem anebo dovozcem, nebo je předkládáno osobou bez živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění

21 Opravené zboží úředně označené zboží, u kterého musí být při opravě vyměněna součást označená puncovní značkou, nebo u kterého při opravě musí být puncovní značka poškozena pokud objednatel opravy písemně nepožádal, aby oprava byla provedena bez úředního označení.

22 Registrovaná slitina klenotnická slitina, která je zapsaná v seznamu registrovaných slitin

23 Zákonná ryzost Ryzost = poměrný hmotnostní obsah drahého kovu ve slitině v tisícinách Ryzí kov = ryzost 1000/1000 5 (6) čísel ryzostí: 0 – 4 (5)‏

24 Zákonná ryzost pro zlaté zboží
580/1000 Staré zboží – nejnižší zákonná ryzost 585/1000 4 750/1000 3 900/1000 2 986/1000 1 999/1000 Obsah Au ve slitině Ryzost číslo

25 Zákonná ryzost pro stříbrné zboží
800/1000 5 – nejnižší zák. ryzost 835/1000 4 900/1000 3 925/1000 2 959/1000 1 999/1000 Obsah Ag ve slitině Ryzost číslo

26 Zákonná ryzost pro zboží platinové
800/1000 4 – nejnižší zák. ryzost 850/1000 3 900/1000 2 950/1000 1 999/1000 Obsah Pt ve slitině Ryzost číslo

27 § 3 odst. 3 PZ ! Zboží je dovoleno v tuzemsku vyrábět nebo ze zahraničí pro obchodování v tuzemsku dovážet, jen pokud má zákonnou ryzost ! ! ! ! !

28 PUNCOVNÍ SPRÁVA 1806 Státní správa v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů Ministerstvo průmyslu a obchodu Puncovní úřad

29 Působnost ministerstva
organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy, řídí Puncovní úřad, PÚ patří do rozpočtové kapitoly MPO rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí Puncovního úřadu stanoví puncovní poplatky a způsob jejich placení

30 Působnost Puncovního úřadu
puncovní kontrola puncovní inspekce seznam registrovaných slitin osvědčení o odborné způsobilosti ryzost dentálních kovů ryzost slitin při ražbě mincí z drahých kovů ryzost lístkového Au a Ag a jiných věcí z dk expertní činnost nakládání se zbožím z drahých kovů nabytým státem oponentura ČSN pokuty podle PZ

31 Pobočky a expozitury PÚ

32 Organizační schéma

33 Subjekty PP Obchodník Výrobce

34 Obchodník osoba, jejíž předmět podnikání zahrnuje obchodování s drahými kovy

35 Výrobce podnikatel s předmětem podnikání zahrnujícím:
výrobu nebo opravu zboží, výrobu či zpracování klenotnických slitin, výrobu českých mincí, výrobu dentálních kovů. osoba s jiným než podnikatelským oprávněním k „škola“ osoba realizující vlastní duševní tvůrčí činnosti „autorská práva“

36 Puncovní kontrola zjištění a ověření ryzosti
zjištění a ověření předepsaného stavu zboží úřední označení zboží => zvláštní správní řízení

37 Výsledek puncovní kontroly
= úřední označení zboží puncovní značkou příslušné zákonné ryzosti = úřední označení zboží jiným způsobem stanoveným PZ = rozbití zboží

38 Puncovní značky

39 Obligatorní puncovní kontrola
tuzemské a cizí zboží, určené pro obchodování v tuzemsku, staré zboží v případě, že má být předmětem obchodování opravené zboží VÝJIMKY: § 27, § 50 odst. 1 PZ

40 VÝJIMKY podle § 27 PZ úplný smalt
dk < m (uzávěry, úchyty kamenů …)‏ nepatrná hmotnost cizí zboží – tranzit, režim s ekonomickým účinkem tuzemské zboží – vývoz staré zboží – dle vyhlášky mince

41 VÝJIMKY podle § 50 odst. 1 PZ Zboží úředně označené podle mezinárodní smlouvy

42 Mezinárodní vazby PÚ Puncovní úřad zastupuje Českou republiku v Konvenci pro zkoušení a označování zboží z drahých kovů (The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals) Je členem Asociace evropských puncovních úřadů (Association of European Assay Offices). Zastupuje Českou republiku v mezinárodní normalizaci v oblasti drahých kovů, a to v ISO ve skupině WG 1 TC 174 a v CEN v komisi TC 283.

43 Fakultativní kontrola
tuzemské zboží pro režim vývoz staré zboží

44 Zkoušení zboží PZ stanoví: podmínky předložení
tuzemské cizí staré a opravené § 10 § 11 § 12 x PÚ zboží k PK nepřijme (§ 13 PZ)‏

45 Zkouška ryzosti součást puncovní kontroly provádí Puncovní úřad
způsob: prubířský kámen jiný nedestruktivní způsob chemická zkouška

46 Předepsaný stav zboží Povolené kombinace § 15 Pájení zboží §§ 16 a 17

47 Úřední označování zboží
Zákonná ryzost + předepsaný stav + soulad s právním předpisy ⇨ PÚ ⇨: a) trvanlivé označení puncovní značkou b) jiný způsob označení dle PZ – - plomba s puncovní značkou - osvědčení

48 Principy přidělení puncovní značky
nejblíže nižší 2 a více ryzostí – nejnižší z nich více dk: každý svoji značku (dk<1/5 m) a (dk<0,5g) ………. Ø

49 Závadné zboží Závada – odstranitelná:
zboží předkladateli k odstranění vad ⇨ označení Závada v ryzosti nebo v předepsaném stavu ⇨ rozbití (NE staré zboží nebo opravené ⇨ neoznačení)‏

50 Podmínky rozbití zboží
pravomocné rozhodnutí PÚ (nelze již podat opravný prostředek)‏ předkladatel se vzdal práva na OP porušeny podmínky pro závadné cizí zboží (§ 23 PZ)‏

51 Závadné cizí zboží Rozhodnutí PÚ o výsledku PK
do 7dnů oznámení o vývozu do dalších 20 dnů složení jistiny = 2x hodnota dk v cizím zboží PK cizí zboží vydá po prokázání vývozu (ve lhůtě ne kratší 15 dnů) vrácení jistiny x SR možnost i po vyčerpání OP

52 Opravné prostředky Odvolání Žádost o konečné vyzkoušení ryzosti zboží

53 Odvolání lhůta: 7 dnů odvolání ⇨ opakovaná zkouška ryzosti
odvolání ⇨ -“- předepsaného stavu zboží odvolání proti ryzosti ⇨ chemická zk. důvodné ⇨ označí, změní, odstraní nedůvodné ⇨ potvrdí nepřípustné – po oznámení o vývozu autoremedura sui generis (2. šance)‏

54 Žádost o konečné vyzkoušení
opravný prostředek proti rozhodnutí o odvolání lhůta: 7 dnů rozhoduje: vedoucí PÚ na základě jím ustavené komise proti rozhodnutí o žádosti se nelze odvolat postup obdobný jako u odvolání

55 Ostatní zkoušení speciální proces zkoušení pro: české mince (§ 30)‏
dentální drahé kovy (§ 31)‏ lístkové zlato a stříbro (§ 32)‏ věci z drahých kovů (§ 33)‏

56 České mince výrobce ⇨ vzorky ražby k ověření ryzosti PÚ souhlas
Ø nelze předat odběrateli

57 Dentální drahé kovy vzorky k ověření ryzosti zdraví životní prostředí

58 Lístkové Au et Ag ověření ryzosti na žádost forma předložení – knížka
otisk razítka PÚ na knížce k ověření min 1 list, max. 1% listů (bez náhrady)‏

59 Věci obsah dk ve věcech nepodléhajících PK
např. zlomky, klenotnické slitiny, vzorky možnost přetavení na žádost slitky PÚ označí vyražením úředního znaku, číslo, ryzost, hmotnost ⇨ úřední nález

60 Povinnosti výrobců a obchodníků
povinnost oznamovací k PÚ (15 dnů)‏ povinnost předložit ŽL , VOŘ oznámení elektronické adresy k e-obchodům povinnost evidenční – m, R užívaných, skladovaných dk m evidence o vyrobeném zboží a opravách evidence o příjmu, nákupu a prodeji zboží povinnost stanovených měřidel

61 Prodej zboží zákaz obchodování s neoznačeným zbožím
vztahuje se i na výkon rozhodnutí, zastavárny, veřejné dražby, výsledky autorů DTČ skladování – oddělené dokladování – druh, cena, hmotnost, ryzost prezentace puncovních značek ČR prevence proti záměně

62 EU Za úředně označené zboží se považuje zboží, které je přezkoušeno a označeno příslušným nezávislým orgánem členského státu EU podle právních předpisů tohoto státu, a to způsobem vyjadřujícím srozumitelně a rozpoznatelně ryzost zboží ekvivalentně označení podle PZ NENÍ jím zboží označené výrobcem (obvyklé např. ve Francii)‏

63 Svět označení dle mezinárodní smlouvy, kterou je ČR vázána
pokud taková smlouva není, dovezené zboží musí projít puncovní kontrolou jako české

64 Úředně neoznačené zboží
je i zboží s puncovní značkou z období 1938 až používanou na území ČS jinými státy ryzost nižší 333/1000

65 Registr výrobců a obchodníků
veřejný seznam (část)‏ vede Puncovní úřad k dispozici i na internetu možnost vyhledání výrobce i po zrušení

66 Výrobní značka přiděluje PÚ žádost výrobce nebo autor DTČ do 30 dnů
možnost přenesení na nástupce garance jedinečnosti v ČR obvykle 2 nebo 3 písmena, rozhodující je i typ písma (font)‏

67 Odpovědnostní značka Puncovní úřad žádost obchodníka do 30 dnů
obdobně jako u výrobní značky

68 Puncovní inspekce x pletichy proti puncovní kontrole
kontrola ryzosti dentálních dk a klenotnických slitin dodržování povinností stanovených PZ pokuty § 43 (… Kč)‏

69 Poplatky Správní poplatky Puncovní poplatky 364/2003 Sb.
px x cena

70 Registr slitin x

71 E-obchody Neexistence úpravy v PZ Obtížně proveditelná inspekce
Náhradní metody dohledu: Okamžité posouzení Kontrolní nákupy (typ mystery shoppingu)‏

72 Dohoda x

73 Seznam e-obchodníků aspx

74 Malé opakování z nefiskální části finančního práva
Existuje v ČR devizový zákon? Existuje v ČR měnový zákon? Existuje v ČR zákon o platebním styku? Existuje v ČR zákon o kapitálovém trhu? Jaké rozlišujeme části finančního trhu a jaký orgán provádí dohled nad kterým z nich?

75 Otázky? Hezké Vánoce přeje kolektiv Finančního práva


Stáhnout ppt "PUNCOVNÍ PRÁVO Soubor norem upravujících veřejnoprávní ingerence do nakládání s drahými kovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google