Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D."— Transkript prezentace:

1 doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D.
Vývoj ekonomického myšlení (MIE201, resp. 3MI325) Předmět bývá obvykle vyučován v letním semestru doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D. KMIE FPH VŠE v Praze č. m. 343 RB podrobný sylabus předmětu (program, literatura, zakončení apod.) na adrese též viz prezentaci kurzů 3MI111, MIE911aj. tamtéž

2 Základní doporučená literatura k přehledu vývoje ekonomického myšlení v jazyce českém a slovenském (podrobněji viz sylabus předmětu): Brožová, D.: Malé dějiny ekonomického myšlení. 2. přepracované vydání. Praha, Oeconomica – VŠE v Praze 2006. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005. Lisý, J. a kol.: Dejiny ekonomických teórií. Bratislava, IURA Edition 2003. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007. Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010.

3 Téma: Od ekonomického myšlení k ekonomické vědě
A) Předmět zkoumání a význam výuky dějin ekonomického myšlení na VŠE v Praze B) Ekonomika a ekonomická věda – základní pojmy a kategorie C) Počátky ekonomické analýzy ve starověké filosofii D) Ekonomické myšlení středověku E) Merkantilismus F) Škola fyziokratů

4 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém (blíže viz sylabus předmětu):
Aristoteles: Etika Nikomachova. Praha, Petr Rezek 1996. Holman, R.: Scholastikové a merkantilisté. Politická ekonomie, 1994, č. 1. Holman, R.: Filosofové přirozených zákonů a fyziokraté. Politická ekonomie, 1993, č. 6. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 1., 2., 3.). Quesnay, F.: Ekonomická tabulka. Praha, SNPL 1958. Sedláček, T.: Ekonomické myšlení Tomáše Akvinského. Politická ekonomie, 2001, č. 3. Sirůček, P.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap. 1., 14.1., 14.2., 14.3., 18.1.). Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 1., 2.).

5 Téma: Klasická škola politické ekonomie
A) Obecná charakteristika klasické školy B) Pracovní teorie hodnoty, teorie přebytku a další koncepce klasické školy C) Formativní období klasické školy D) A. Smith – klasický politický ekonom manufakturního období E) D. Ricardo – klasický politický ekonom období první průmyslové revoluce F) Další představitelé anglické a francouzské větve klasické školy, resp. další ekonomové tohoto období G) Millovská, resp. poklasická ekonomie H) Směry kritiky, zánik a odkaz klasické školy

6 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém a slovenském (blíže viz sylabus předmětu):
Dobb, M.: Teória hodnoty a rozdělovania od A. Smitha. Bratislava, Pravda 1980. Holman, R.: Bohatství národů Adama Smithe I, II. Politická ekonomie, 1997, č. 3 a 4. Holman, R.: Politická ekonomie Davida Ricarda I, II. Politická ekonomie, 1998, č. 1 a 2. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 3. vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 3., 4., 5.). Malthus, T. R.: Esej o principu populace. Brno, Zvláštní vydání 2002. Raphael, D. D.: Adam Smith. Praha, Odeon Argo 1995. Ricardo, D.: Zásady politické ekonomie a zdanění. Praha, SNPL 1958. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007 (kap ). Smith, A.: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha, Liberální institut 2001. Smith, A.: Teorie mravních citů. Praha, Liberální institut 2005. Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 2., 3.).

7 Téma: Vznik a charakteristika neoklasické ekonomie
A) Etapizace neoklasické ekonomie a školy formativního období B) Marginalistická revoluce a její předchůdci C) Obecná charakteristika neoklasické ekonomie D) Racionalita a ekonomický model člověka E) Silná a slabá místa neoklasické ekonomie F) Tradice rakouského ekonomického myšlení – základní přehled G) Rakouská subjektivně-psychologická škola

8 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém (blíže viz sylabus předmětu):
Hlaváček, J. a kol.: Mikroekonomie. Sounáležitosti se společenstvím. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 1999. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 8. – 13.). Johanisová, N.: Svět podle ekonomie. Listy, 1998, č. 2. Kindlová, E.: Vybrané kapitoly z rakouské ekonomie. Praha, VŠE v Praze 2003. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap , 15.2., 18.1., 18.3.). Sirůček, P., Džbánková, Z.: Racionalita a etická dimenze v ekonomických teoriích (vybrané problémy). Ekonomie a Management, 2006, č. 3. Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 3., 6., 7., 8.).

9 Téma: Teoretický systém předkeynesovské neoklasiky
A) Teorie mezního užitku a moderní analýza poptávky B) Teorie mezní produktivity a moderní analýza nabídky C) Teorie dílčí ekonomické rovnováhy a poptávkově-nabídková analýza D) Teorie celkové ekonomické rovnováhy a matematická ekonomie E) Ekonomie blahobytu F) Stará verze kvantitativní teorie peněz G) Význam předkeynesovské neoklasiky a její krize v meziválečném období

10 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém (podrobněji viz sylabus předmětu):
Holman, R.: Marginalistická revoluce – dílo Williama Jevonse a Carla Mengera. Politická ekonomie, 1995, č. 2. Holman, R.: Teorie rozdělování od J. B. Clarka. Politická ekonomie, 1995, č. 3. Holman, R.: Teorie ekonomické rovnováhy Léona Walrase. Politická ekonomie, 1997, č. 1. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 8. – 13.). Koderová, J., Sojka, M., Havel, J.: Teorie peněz rozšířené vydání. Praha, Wolters Kluwer 2011. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007 (kap , 15.3., 15.4., 15.5., 17.1., 18.1.). Sirůček, P., Džbánková, Z.: Předchůdci neoklasické doktríny a teorií. Marathon, 2009, č. 3. Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 3., 6., 7., 8.).

11 Téma: Neoklasická teorie firmy a formování soudobé standardní mikroekonomie
A) Marshallovská teorie firmy B) Teorie nedokonalé a monopolistické konkurence C) Alternativní koncepce firmy D) Formalistická revoluce a hlavní směry rozvoje standardní mikroekonomické analýzy po II. SV E) Aktuální stav, problémy a perspektivy standardní mikroekonomie ve světle globalizace

12 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém a slovenském (blíže viz sylabus):
Hlaváček, J. a kol.: Mikroekonomie. Sounáležitosti se společenstvím. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 1999. Holman, R.: Mikroekonomie. Středně pokročilý kurz. Praha, C. H. Beck 2002. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 10., 11., 14., 19.). Robinsonová, J. V.: Ekonómia nedokonalej konkurencie. Bratislava, Pravda 1987. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap , 15.3., 15.4., 15.5., 18.1.). Sojka, M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze (kap. 5., 16.). Soukupová, J., Macáková, L.: Teorie firmy. 2. vydání. Slaný, Melandrium 2009.

13 Téma: Vznik keynesovské makroekonomie
A) Předchůdci J. M. Keynese v rovině teoretické a praktické B) Obecná charakteristika díla J. M. Keynese C) Vývoj učení J. M. Keynese a jeho hlavní práce D) Teorie efektivní koupěschopné poptávky E) Keynesovo pojetí peněz F) Přijetí díla J. M. Keynese v ekonomické teorii a hospodářsko-politické praxi

14 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém a slovenském (blíže viz sylabus kurzu):
Čaplánová, A.: Teoretické koncepcie švédských ekonómov a hospodárska politika. Politická ekonomie, 1995, č. 3. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 13., 16.). Keynes, J. M.: Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Praha, ČSAV 1963. Keynes, J. M.: Ekonomické důsledky míru. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2004. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap , 16.2.). Sojka, M.: John Maynard Keynes a současná ekonomie. Praha, Grada Publishing 1999. Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 12., 13.).

15 Téma: Vývoj a charakteristiky neokeynesovské ekonomie
A) Vznik, vývoj a členění keynesovství B) Sbližování hlavních proudů moderní ekonomie C) Obecná charakteristika neokeynesovství a jeho podoby D) Dynamizace keynesovské ekonomie E) Hlavní teoretické koncepce a učebnicové modely neokeynesovské ekonomie F) Krize neokeynesovské teorie a hospodářsko-politické praxe v 70. a 80. letech 20. století G) Nové směry v keynesovství H) Nová keynesovská ekonomie

16 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém a slovenském (blíže viz sylabus předmětu):
Akerlof, G. A., Shiller, R. J.: Živočišné pudy. Praha, Dokořán a Argo 2010. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 16.). Koderová, J., Sojka, M., Havel, J.: Teorie peněz rozšířené vydání. Praha, Wolters Kluwer 2011 (kap. 6 – 11). Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap , 16.2., 16.3., 17.4., 19.1.). Sojka, M.: Přístupy k interpretaci díla J. M. Keynese v neokeynesovské literatuře. Politická ekonomie, 1995, č. 5. Sojka, M.: John Maynard Keynes a současná ekonomie. Praha, Grada Publishing 1999. Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 12., 13., 14., 19.).

17 Téma: Vývoj neoklasické ekonomie po II. SV
A) Obecná charakteristika neoklasické ekonomie v době dominance keynesovství B) Hlavní směry neoklasické renesance a formování neoklasické makroekonomie C) Chicagská škola – základní přehled D) Neokonzervativní ekonomie a antikeynesovská revoluce E) Hlavní směry moderní neoklasické ekonomie – základní východiska, koncepce a doporučení F) Aktuální stav, problémy a perspektivy standardní makroekonomie ve světle globalizace

18 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém a slovenském (blíže viz sylabus předmětu):
Friedman, M.: Kapitalismus a svoboda. Praha, Liberální institut 1993. Friedman, M.: Metodologie pozitivní ekonomie. Praha, Grada 1997. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 3. vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 14., 17., 18., 19.). Felderer, B., Homburg, S.: Makroekonomika a nová makroekonomika. Bratislava, Elita 1995. Mach, M.: Makroekonomie II. Pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. Slaný, Melandrium 2001. Mach, M.: Makroekonomie. Pokročilejší analýza. 3. část. Slaný, Melandrium 2002. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007 (kap , 17.2., 17.3., 17.4., 18.3., 19.2.). Sojka, M.: Monetarismus a nová klasická makroekonomie. Politická ekonomie, 1994, č. 4. Sojka, M.: Milton Friedman. Svět liberální ekonomie. Praha, Epocha 1996. Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 7., 17., 18.). Varadzin, F. a kol.: Ekonomický rozvoj a růst. Praha, Professional Publishing 2004.

19 Téma: Německá historická škola a hledání metody v ekonomii
A) Obecná charakteristika a základní přehled nestandardních přístupů k ekonomickým teoriím B) Předchůdci německé historické školy C) Obecná charakteristika historizujících přístupů D) Spory o metodu a jejich odkaz E) Starší německá historická škola F) Mladší německá historická škola G) Koncepce německé historické školy

20 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém (blíže viz sylabus předmětu):
Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 2., 6.). Loužek, M.: Spor o metodu mezi rakouskou ekonomickou školou a německou historickou školou jako nejvýznamnější metodologický spor v dějinách ekonomie. Politická ekonomie, 1999, č. 4. Loužek, M.: Spor o metodu mezi rakouskou školou a německou historickou školou. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 2001. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap , 18.2., 19.1.). Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 5.). Varadzin. F., Březinová, O.: Hledání ve světě ekonomie (věda, metodologie, ekonomie). Praha, Professional Publishing 2003 (vybrané pasáže).

21 Téma: Tradice institucionální ekonomie
A) Vznik, vývoj a obecná charakteristika institucionalismu B) Hlavní představitelé a koncepce tradičního amerického institucionalismu C) Neoinstitucionalismus J. K. Galbraitha D) Periodizace hospodářských dějin podle W. W. Rostowa E) Hlavní směry rozvoje a perspektivy nového institucionalismu

22 Ukázka literatury v jazyce českém (blíže viz sylabus):
Galbraith, J. K.: Společnost hojnosti. Praha, Svoboda 1967. Holman, R.: Ekonomická analýza práva. Politická ekonomie, 2004, č. 4. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 14., 17.). Kubik, P. J.: Institucionalismus jako teoretická alternativa. Politická ekonomie, 1994, č. 5. Klusoň, V.: Instituce a odpovědnost. K filozofii ekonomické vědy. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 2004. Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 1996. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap. 1., 18.1., 18.2.). Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 10., 20.). Veblen, T. B.: Teorie zahálčivé třídy. Praha, Sociologické nakladatelství 1999.

23 Téma: Francouzský strukturalismus
A) Obecná charakteristika ekonomického strukturalismu B) Hlavní představitelé a teoretické koncepce francouzského strukturalismu, resp. francouzské sociologické školy C) Francouzská neoklasika a další francouzské koncepce po II. SV – základní přehled Základní literatura v jazyce českém (blíže viz sylabus předmětu): Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007 (kap , 18.2.) a Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 16.).

24 Téma: Koncepce sociálně-ekonomického vývoje J. A. Schumpetera
A) Život a dílo J. A. Schumpetera B) Teorie ekonomického vývoje jako základ Schumpeterova teoreticko-metodologického systému C) Teorie inovací J. A. Schumpetera a její moderní pokračovatelé D) Koncepce ekonomických cyklů a inovační vysvětlení mechanizmu dlouhých vln E) Teorie samolikvidace kapitalismu a přechod k socialismu podle J. A. Schumpetera F) Odkaz a aktuálnost díla J. A. Schumpetera

25 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém a slovenském (podrobněji viz sylabus předmětu):
Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 11.). Monotematické číslo Politické ekonomie věnované J. A. Schumpeterovi. Politická ekonomie, 1990, č. 11. Schumpeter, J. A.: Teória hospodárského vývoja. Bratislava, Pravda 1987. Schumpeter, J. A.: Kapitalismus, socialismus a demokracie. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2004. Sirůček, P.: Koncepce dlouhých vln J. A. Schumpetera. Politická ekonomie, 1999, č. 5. Sirůček, P.: Historické mezníky zkoumání ekonomických cyklů. Marathon, 2007, č. 4. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007 (kap , 19.1.). Valenta, F.: Inovace v manažerské praxi. Praha, Velryba 2001.

26 Téma: Teorie a realita dlouhých vln
A) Ekonomické cykly, společensko-ekonomické cykly, resp. dlouhé (Kondratěvovy) K-vlny – základní pojmy a otevřené problémy B) Počátky koncepce dlouhých vln v kontextu zkoumání ekonomických cyklů C) N. D. Kondratěv a J. A. Schumpeter – zakladatelé moderní teorie dlouhých vln D) Poválečné koncepce dlouhých vln – inovační a další přístupy E) Průběh a charakteristiky dlouhé vlny F) Aplikace instrumentaria inovačního přístupu k dlouhým vlnám

27 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém a anglickém (blíže viz sylabus kurzu):
Schumpeter, J. A.: Bussines Cycles. Philadelphia, Porcupine Press 1989. Sirůček, P.: N. D. Kondratěv – zakladatel moderních koncepcí dlouhých vln. Politická ekonomie, 1998, č. 4. Sirůček, P.: Koncepce dlouhých vln J. A. Schumpetera. Politická ekonomie, 1999, č. 5. Sirůček, P.: Počátky zkoumání dlouhých vln. Politická ekonomie, 1999, č. 1. Sirůček, P.: Zkoumání dlouhých vln v meziválečném období. Politická ekonomie, 1999, č. 3. Sirůček, P.: Standardní a nestandardní přístupy k ekonomickým cyklům. Politická ekonomie, 2001, č. 1. Sirůček, P.: Dlouhé vlny, inovace, globalizace. Marathon, 2007, č. 5. Sirůček, P.: Historické mezníky zkoumání ekonomických cyklů. Marathon, 2007, č. 4. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007 (kap. 1., 17.4., 19.1., 19.3.). Valenta, F.: Inovace v manažerské praxi. Praha, Velryba 2001. Van Duijn, J. J.: The Long Wave in Economic Life. London, G. Allen and Unwin 1983.

28 Téma: Hlavní teoreticko-metodologické přístupy marxistické politické ekonomie
A) Ideologie socialismu a její různé podoby B) Tři zdroje a tři součásti marxismu C) Vývoj a etapizace marxistického učení D) Dílo K. H. Marxe, F. Engelse a V. I. Lenina E) Obecná charakteristika marxistické politické ekonomie F) Politická ekonomie kapitalismu a socialismu G) Radikální politická ekonomie a další směry H) Moderní podoby a problémy marxismu

29 Ukázka literatury v jazyce českém (blíže viz sylabus):
Heywood, A.: Politické ideologie. 4. vydání. Plzeň, Aleš Čeněk 2011 (vybrané pasáže). Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 5., 7.). Marxismus. Vybrané texty Karla Marxe, Bedřicha Engelse a Vladimíra Iljiče Lenina (zpracoval M. Formánek) díly. Praha, Orego Ransdorf, M.: Nové čtení Marxe. Díl I. 2. vydání. Plzeň, EUROVERLAG 2010. Sirůček, P.: Rozpory a perspektivy globalizace. Marathon, 2007, č. 3. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap. 6., 18.1., 18.4., 19.1., 19.2., 19.3.). Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 4.). Sojka, M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 2000 (kap. 13., 14.).

30 Téma: Koncepce ekonomické demokracie J.Vaneka
A) Dílo J. Vaneka B) Vanekova koncepce samosprávné demokratické ekonomiky C) Problémy a perspektivy ekonomické a politické samosprávy D) Vanekova kritika standardního pojetí a dopadů mezinárodního obchodu Základní doporučená literatura v jazyce českém (blíže viz sylabus): Sedláček, T., Horváth, R.: Život a dílo Jaroslava Vanka. Politická ekonomie, 2002, č. 6, Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap , 18.4., 19.1., 19.2.) a Vanek, J.: Komparativní systémy, destruktivní obchod a spravedlivé rozdělování ve světě. Politická ekonomie, 2002, č. 4.

31 Téma: Postkeynesovská a neoricardovská ekonomie
A) Členění a charakteristiky keynesovství B) Neokeynesovství „hlavního proudu“ a nová keynesovská ekonomie – základní přehled C) Obecná charakteristika postkeynesovství D) Antimarginalistická revoluce E) Italsko-cambridgeská škola F) Mladší větev postkeynesovství G) Teorie endogenních peněz a další koncepce, resp. doporučení postkeynesovců H) Neoricardovství – dílo P. Sraffy

32 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém (podrobněji viz sylabus kurzu):
Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 3. vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 16.). Koderová, J., Sojka, M., Havel, J.: Teorie peněz. 2. rozšířené vydání. Praha, Wolters Kluwer 2011 (kap. 6., 7., 10., 11.). Sedláček, P.: Postkeynesovská teorie peněz – alternativní pohled. Politická ekonomie, 2002, č. 2. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007 (kap , 18.4., 19.1.). Sojka, M.: John Maynard Keynes a současná ekonomie. Praha, Grada Publishing 1999. Sojka, M.: Postkeynesovská ekonomie. Politická ekonomie, 2000, č. 5. Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 14., 15.). Sraffa, P.: Výroba zboží pomocí zboží. Praha, Svoboda 1971.

33 Téma: Globalizace a nové pohledy na ekonomický růst
A) Tradiční přístupy k ekonomickému růstu – základní přehled teorií růstu, resp. rozvoje B) Kořeny nových pohledů na růst v kontextu koncepcí sociálně-ekonomického vývoje C) Fenomén globalizace – základní pohledy, datování, rozměry a hlavní problémy D) Globální problémy a způsoby jejich řešení E) Geneze Zpráv Římského klubu F) Koncepce trvalé udržitelnosti – problémy vymezení a bariéry prosazování G) Rozpory a perspektivy soudobé globalizace

34 Ukázka literatury v jazyce českém (blíže viz sylabus):
Brundtlandová, G. H. a kol.: Naše společná budoucnost. Praha, Academia 1991. Johanisová, N.: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě i člověku. Volary, Stehlík 2008. Keller, J.: Až na dno blahobytu. Praha, EarthSave 2005. Klaus, V.: Modrá, nikoli zelená planeta. Praha, Dokořán 2007. Meadows, D. L., Meadows, D. H., Randers, J.: Překročení mezí. Praha, Argo 1995. Mishan, J. E.: Spor o ekonomický růst. Praha, Slon 1994. Sirůček, P.: „Dilema“ ekonomie versus ekologie aneb ekonomičtí ideologové a ekonomičtí disidenti. Marathon, 2006, č. 2. Sirůček, P.: Rozpory a perspektivy globalizace. Marathon, 2007, č. 3. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007 (kap. 13., 17.1., 19.2., 19.3.). Sirůček, P., Heczko, S.: (Staro)nové jevy kapitalistické globalizace. Marathon, 2010, č. 4. Varadzin, F. a kol.: Ekonomický rozvoj a růst. Praha, Professional Publishing 2004. Zeman, J.: Rozpory mechanismu prosazování strategie trvale udržitelného rozvoje. Politická ekonomie, 1994, č. 5.


Stáhnout ppt "doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D."

Podobné prezentace


Reklamy Google