Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TERMIZO a.s. Liberec Ing. Petr Novák

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TERMIZO a.s. Liberec Ing. Petr Novák"— Transkript prezentace:

1 TERMIZO a.s. Liberec Ing. Petr Novák
REACH centrum spalovny a trnitá cesta II.

2 Výkony v roce 2014 Energetické využití 93 541 tun odpadu
Výroba tepla pro domácností - jedna polovina spotřeby liberecké aglomerace Výroba elektrické energie pro pohon vlastních strojů a domácností Materiálové využití popelovin 100 % Recyklace 900 tun železného šrotu

3 Emise do pevných produktů
Popeloviny se používají jako certifikovaný stavební výrobek SPRUK I.třídu výluhu nesplňujeme pouze v RL (sírany a chloridy Na, K, Ca, Mg) Splňujeme organické látky pro inertní odpad Vlastnost ekotoxicita – negativní + všechny limity výrobků Obsah PCDD/F < 150 krát, POPs < krát nižší In situ probíhá samosolidifikace provázená zvyšováním pevnosti a snižováním propustnosti.

4 ROČNÍ BILANCE MODERNÍ SPALOVNY
Vstup tun odpadu Teplo a elektřina pro všechny stroje + teplo pro domácností + elektřina pro domácností, výhřevnost hnědého uhlí 11 GJ/t Stavební výrobek SPRUK tun tun železo tun slitiny hliníku a mědi + nadsítné 350 tun Filtrační koláč 300 tun sušiny (0,3 %) - jediný odpad Do ovzduší 1 kg prachu, 12 kg TOC, 90 kg HCl, 8 tun CO, 3 tuny SO2, 68 tun NOx Proti skládkám celá technologie ekologicky pod kontrolou

5 FINANČNÍ EFEKTY PRODUKCE VÝROBKU
1. Stavební výrobek SPRUK tun tun železo (2 - 4 Kč/kg) tun slitiny hliníku a mědi (20 – 60 Kč/kg) 2. Úspora poplatků za skládku z 200 – 450 Kč/t o 100 Kč nebo na +1Kč/t Ad 1. 8,9 – 22,7 mil. Kč Ad 2. 3,2 – 14,4 mil. Kč CELKEM mil. Kč ročně 3. Mimořádně atraktivní je např. i pro jiné tepelné procesy zpracování odpadů (např. kaly ČOV), kdy původní stav popela je nebezpečný odpad za Kč/t

6

7 Jak to řeší EU: Jak to řeší rozvojové státy (ČR a ostatní):
Vyspělé státy vytvoří soubor norem, které umožní využít mimořádně dobré fyzikálně-chemické vlastnosti popelovin pro konstrukční stavby např. pozemních komunikací v režimu odpadu Potom nemusí mít registraci REACH, ale dobře si uvědomují, že jim toto riziko hrozí Jak to řeší rozvojové státy (ČR a ostatní): Vzletnými deklaracemi a jinak nijak !!!!! Proto jediná cesta jak nevyhazovat tento kvalitní materiál na skládky je výrobková registrace. Je to cesta trnitá, ale stojí to za to.

8 Řešení v recyklačním závodě STRABAG v Halle nebo v Leuně (výkon více než 1 mil. tun) ročně)

9

10 Co je evropská registrace dle REACH
Primárně určená pouze pro výrobky, posléze i pro výrobky z odpadů či vedlejší produkty. Řeší rizika mutagenity, toxicity, ekotoxicity ve vybraných scénářích expozice na lidi, živočichy a životní prostředí v celém životním cyklu. Od prosince 2010 musí mít každý výrobek z odpadů uváděný na trh nejen českou certifikaci, ale i evropskou registraci REACH. Od února 2012 má TERMIZO a.s. registraci REACH jako jediná spalovna v EU a na světě. Získání registrace dle Nařízení REACH není (dle některých úředníků v ČR) pouhé papírové „ríčování“ , nezíská ho každý a stojí hodně peněz a úsilí.

11 Jak se k nám staví česká státní správa?
V roce 2012 jsme získali registraci REACH. Prezidentka CEWEP, sdružujícího více než 400 spaloven, nás pozvala přednášet do Bruselu. ČIŽP Liberec nám udělila pokutu Kč za to, že jsme se nepředregistrovali! Ale registraci jsme přitom získali!! Od roku 2003, kdy jsme začali vyrábět certifikovaný výrobek až do roku 2012 vykonala ČIŽP Liberec ve spalovně 22 kontrol. Tím se tedy uplatňuje princip legitimního očekávání, že správní orgány konají v souladu s právem (ústavní princip) Náhle ČIŽP změnila názor: neprodukujeme stavební výrobek, ale odpad a platí dokonce limity pro použití na povrchu terénu. (důvod??)

12 Co tento postup ČIŽP znamená?
Nemá kompetence zakazovat výrobu, určovat zda se jedná o odpad či ne, kategorizovat užívání výrobku (trh, cena, dodržování výroby) Porušuje Nařízení REACH a evropskou směrnici (ES) č.98/2008 nuceně přijatou v roce 2010, včetně odpadového zákonu (zamezování vzniku odpadu, využívání odpadu jako VP nebo zpětně získané látky - § 3, odst.5 a 6), principy Surovinové politiky státu a Využívání druhotných obnovitelných zdrojů. Proto jsme se obrátili na KULK pro rozhodnutí odpad – či ne, dle § 3, odst.1 !!!! Požádali jsme ČOI, TAZUS Teplice a Praha, ÚNMZ, MPO ČR o kontroly a vše je správně

13 Co spolupráce KULK a ČIŽP znamená?
KULK nakonec rozhodl dle § 3, odst.5 a 6!!!!- A: Výrobek SPRUK pro stavbu silnic je odpad, B: Stejný výrobek SPRUK pro stavby skládek není odpad. Odvolací orgán bod A zrušil. KULK se odvolal k ministrovi ŽP, který nevyhověl Změna nastala mezi lednem a březnem 2013, kdy pan Pelant s ČIŽP Liberec přesvědčil pana Kůse (ČIŽP ředitelství) a odbor odpadů a legislativní MŽP ČR, jim tento absurdní výklad posvětil. V kostce: Výrobek SPRUK, který má českou výrobkovou certifikaci a registraci REACH je odpad a platí pro něj podmínky „na povrchu terénu“ a vztahují se na něj podmínky § 3, odst. 6!!!! To ale jistě není pravda.

14 Příklady absurdnosti tvrzení
Ve stavbě skládky (mimo uzavírací vrstvy skládky) je uloženo tun NO odpadu, bez požadavků na ekotoxicitu, organické a anorganické látky a pro tun výrobku SPRUK (hráze,kazety,cesty), platí podmínky „na povrchu terénu“ !!!! Při stavbě silnic je do pokladu použit SPRUK a platí podmínky „na povrchu terénu“ !!!! A co asfaltová živice, či beton ve svrchních vrstvách? Ve všech těchto stavbách je použití „na povrchu terénu“ pro výrobek SPRUK výslovně zakázáno.

15 Směrnice (ES) č.98/2008 Článek 5 Vedlejší produkty (VP)
VP nejsou prvotní cílem výroby a tvoří její nedílnou součást. Prvotním cílem spalovny je energetické využívání odpadu jako paliva. SPRUK je nutnou součástí výroby ( tun ročně) a není vyráběn účelově, množství nelze omezit. Využití je jisté. Bez problému uplatníme 100 % VP. V EU se takto využívají miliony tun VP při stavbách. U nás je to ČEZ. Využití je v souladu s legislativou (z.č. 22/1997, n.č. 163/2002) a neohrožuje ŽP.

16 Směrnice (ES) č.98/2008 Článek 6 Zpětně získané látky (ZZL)
ZZL přestávají být odpadem pokud byly předmětem využití, běžně se používají, existuje pro ně trh nebo poptávka. Splňují technické podmínky a normy pro výrobky. Využití ZZL nepovede k dopadům na ŽP ZZL jsou zejména: kamenivo, železný šrot, papír, barevné kovy, oleje, rozpouštědla. SPRUK to není !!!! Platnost předpisů pro ZZL se určuje formou Nařízení Komise V Odpadovém zákonu se termín ZZL nepoužívá, ale pejorativní název neodpad, musí být totéž. Asi má znamenat, že se nepovedl jako odpad.

17 Teze projektu „REACH centrum spalovny“ (spalovny a jiné termické zdroje využívající odpad)
1. Příprava výrobkové dokumentace. Vyhledávání dalších partnerů, audit jejich technologie, odstranění slabých míst v produkci popelovin a ověření primární kvality potenciálního výrobku. 2. Zavedení národní certifikace a sdílení registrace REACH. Celý komplex dokumentů a studií potřebných pro legislativní naplnění tohoto složitého procesu. 3. Zkvalitnění materiálně technického zázemí spalovny TERMIZO a.s. Představuje zlepšení vybavení systému měření emisí do ovzduší a optimalizaci příjmu odpadu do spalovny. Řešení úspěšně ukončeno 11/2014, dotace €

18 Spalovna TERMIZO jako hlavní řešitel mezinárodních výzkumných projektů

19 Projekty EUREKA DIOXIN, DIOXIN 2, Nanofil

20 Výstavba dioxinového filtru a výzkum

21 DIOXIN 2 - metoda CMD

22 Projekty EUREKA BIOFIX a ALGANOL
CO2 O2 Biomasa k využití (biopaliva, krmiva) výrobek v krmivářské i potravinářské kvalitě Světelná energie Do atmosféry Z vyčištěných spalin TERMIZO a.s.

23 Otevřené plošinové bioreaktory

24 Nový projekt BIPOLAR Pračka spalovny: 2NaOH + SO3 → Na2SO4
Bipolární membrána: 2H2O →4H+ + 2OH- Na2SO4 + 4H+ + 2OH- →2 NaOH + 2H2SO4

25 Za všechny spoluřešitele projektů DIOXIN, DIOXIN2, BIOFIX a ALGANOL, NANOFIL, REACH centrum spalovny a poskytovatele dotací MŠMT , SFŽP a MPO ČR děkuji za pozornost Ing. Petr Novák,


Stáhnout ppt "TERMIZO a.s. Liberec Ing. Petr Novák"

Podobné prezentace


Reklamy Google