Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo duševního vlastnictví Přednášející: Mgr. et Bc. Radek Soběslavský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo duševního vlastnictví Přednášející: Mgr. et Bc. Radek Soběslavský."— Transkript prezentace:

1 Právo duševního vlastnictví Přednášející: Mgr. et Bc. Radek Soběslavský

2 Organizační záležitosti

3 Způsob výuky n Zdroje informací: prezentace (budou k dispozici v PDF) & literatura n Vzhledem k rozsahu látky a možnostem výuky na VŠFS literatura NEZBYTNÁ n Dívejte se na web a na e-maily (příp. změny) n Otázky a diskuse během přednášky n Zápočet – test, případně ústní doplnění n Pokud si chcete povídat, máte možnost VENKU!

4 Literatura - povinná n PDF dokumenty (přednášky) n Smejkal, V. a kol.: Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2. vydání. Praha, C. H. Beck 2004, cca 800 stran, ISBN 80-7179-765-0

5 Literatura - doporučená Chaloupková / Svobodová / Holý: Autorský zákon. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, ISBN 978-80-7179-586-5 Chaloupková / Svobodová / Holý: Autorský zákon. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, ISBN 978-80-7179-586-5 n Šalomoun, M.: Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-097-3

6 Obsah předmětu n Co to je duševní vlastnictví? n Práva duševního vlastnictví n Jednotlivé druhy duševního vlastnictví n Autorská práva. Ochrana software a databází. n Průmyslová práva

7 Obsah předmětu n Know-how, goodwill a obchodní tajemství n Jiná nechráněná označení (domény na Internetu) n Licenční smlouvy n Možnosti ochrany duševního vlastnictví. Občanskoprávní a trestněprávní ochrana. n Nekalá soutěž a duševní vlastnictví

8 Právní prostředí

9 Základní právní úpravy n Ústava ČR (č. 1/1993 Sb.) n Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.) n Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. (ES!)

10 EU versus ES Evropská unie (EU) n Název pro integrační seskupení patnácti států západní Evropy. Byl zaveden v roce 1993 Smlouvou o Evropské unii(viz příloha). Název Evropská unie odpovídá reálnému stavu seskupení po dokončení ratifikačního procesu Smlouvy o Evropské unii. Právními subjekty však nadále zůstávají pouze Evropská společenství. Evropská společenství (ES) n Společný název pro Evropské společenství (dříve EHS), Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropské společenství pro atomovou energii. (ESAE)

11 Základní právní úpravy Evropské právo: n právo Evropských společenství (právo komunitární, nadnárodní) n právo Evropské unie (unijní právo neboli právo vzniklé v rámci mezivládní spolupráce členských států Unie) n acquis communautaire = vše, čeho bylo dosaženo v rámci ES obzvláště na poli právním. Acquis se neomezuje jen na komunitární legislativu ES (nařízení, směrnice a další akty ES), ale zahrnuje i právo EU a další platné relevantní aktivity Společenství, včetně některých dokumentů neprávní povahy či právně nezávazných.

12 Základní právní úpravy Komunitární právo: jako právo tří Evropských společenství je založeno na třech zakládajících smlouvách z roku 1951 a 1957 a zahrnuje tak právo Evropského společenství (dříve EHS), právo Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a právo Evropského společenství atomové energie (EURATOM). V praxi se setkáváme zejména s odvozeným (sekundárním) komunitárním právem Evropských společenství (právo ES) vydávaným na základě článku 249 Smlouvy o založení Evropského společenství, ve formě nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení a stanovisek ES.

13 Základní právní úpravy Sekundární právní akty ES: Nařízení (Regulation), má přímý účinek a bezprostředně tak zavazuje všechny subjekty bez toho, aniž by se prováděla transformace do národních právních předpisů, tj. zákonů nebo jiných závazných právních předpisů členských států Unie.

14 Základní právní úpravy Sekundární právní akty ES: Směrnice (Directive) je závazná pro každý členský stát, kterému je určena, ale pouze co do výsledku, kterého má být dosaženo. Přitom volba forem a prostředků transpozice do národního práva se ponechává vnitrostátním orgánům jednotlivých členských států Unie. Většinou je směrnice určena všem členským státům. Směrnice předpokládá, že její transpozice (přenesení, aplikace) do vnitrostátního práva členských států se uskuteční v určeném čase - zpravidla dvou let.

15 Základní právní úpravy Sekundární právní akty ES: Rozhodnutí (Decision) představuje z hlediska aplikovatelnosti právní akt obdobný nařízení ES, určený buď všem státům Evropské unie, nebo pouze některým z nich, resp. i některým jejich subjektům. Doporučení a stanovisko (Recommendation, Opinion) představují právně nezávazné akty Společenství; předpokládají dobrovolné plnění a nejsou soudně vynutitelné.

16 Základní právní úpravy n Zákon č. 40/1965 Sb., občanský zákoník n Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník n Zvláštní zákony – autorský zákon, zákony o různých druzích průmyslového vlastnictví.

17 Vzájemný vztah právních úprav n n Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony.(§1 odst. 2) n n Právní vztahy vznikající z výsledků duševní tvořivé činnosti upravují zvláštní zákony. (§1 odst. 3)

18 Dva odlišné přístupy podle čl. 2 Ústavy ČR n (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. n (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

19 Soukromoprávní vztahy Zásada dobrovolnosti: Strany si mohou své vzájemné vztahy upravit tak, jak to odpovídá jejich souhlasné vůli podle svých potřeb. …pokud zákon něco konkrétně neupravuje (např. písemný úkon).

20 Veřejnoprávní vztahy Musí být zákonem upraveno (hmotně i procesně)... … např. podávání daňového přiznání nebo žádost o vydání živnostenského listu apod.

21 Příklad-provoz webu souvisí s právními úpravami, jako jsou: n ochranu osobních údajů - ZOOÚ n ochranu osobnosti – ObčZ, LPS n nekalosoutěžní jednání – ObchZ, TrZ n ochranu autorských práv – AutZ, TrZ, PřestZ n předpisy o o telekomunikacích –ZoEK, SprŘ n předpisy o podnikání – ŽivnZ, ObchZ n trestnou činnost - TrZ n ochranu doménových jmen – ObčZ, ObchZ, TrZ, ZoOchrZn

22 Co to je „duševní vlastnictví“?

23 Podle Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967, čl. 2 se rozumí “duševním vlastnictvím” práva k literárním, uměleckým a vědeckým dílům, k výkonům výkonných umělců, zvukových záznamů a rozhlasovému vysílání, k vynálezům ze všech oblastí lidské činnosti, k vědeckým objevům, k průmyslovým vzorům a modelům, k továrním, obchodním známkám a známkám služeb, jakož i k obchodním jménům a obchodním názvům, práva na ochranu proti nekalé soutěži a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké.

24 n nejsou věcmi ani právy samýminehmotné majetkové hodnoty jsou způsobilé být samostatnými předměty právních a ekonomických vztahů n DV je právní a ekonomickou abstrakci, která je tvořena souhrnem různých objektivně (smysly vnímatelně) vyjádřených ideálních (tj. nehmotných) předmětů, které nejsou věcmi v našem dnešním právním smyslu ani právy samými, nýbrž jako nehmotné majetkové hodnoty jsou způsobilé být samostatnými předměty právních a ekonomických vztahů. (Telec)

25 n nemohou být tyto nehmotné předměty, ale pouze práva k nim n Předmětem zcizení (prodeje, daru, vkladu, dědictví nebo jiného převodu) přitom nemohou být tyto nehmotné předměty, ale pouze práva k nim. n n Proto hovoříme o právech k duševnímu vlastnictví.

26 n n výsledky duševní tvůrčí činnosti fyzických osob n n výsledky netvůrčích činností fyzických či právnických osob. -> V kontinentálním pojetí práv k duševnímu vlastnictví neexistuje možnost, že by předmět duševního vlastnictví vznikl v důsledku tvůrčí činnosti právnických osob, u netvůrčí činností ano.

27 Přehled jednotlivých druhů práv duševního vlastnictví

28 -1-

29 -1- Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů

30 -2-

31 -3- Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách obchodní jméno (právo obchodního jména) § 8 a násl. ObchZ ochranné známky (známkové právo) označení původu výrobků Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení (PůvVZ) právo na označení internetová doména (právo k doménovému jménu) bez zvláštní právní úpravy obchodní tajemství § 17 a násl. ObchZ právo podnikové utajované skutečnosti Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (UtSkZ) právo důvěrných informací, § 271 ObchZ Netvůrčí právo průmyslového vlastnictví jiná práva náležející k podniku know-how (obchodní nebo vědecké znalosti a zkušenosti, výrobně technické poznatky apod.) Viz výše (know-how může být tvůrčího i netvůrčího charakteru)

32 -4-

33 -Příklad-1- registrací podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

34 -Příklad-2- Registrací podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů

35 Formalizování ochrany práva duševního vlastnictví Formalizovaná práva duševního vlastnictví: Formalizovaná práva duševního vlastnictví: právo k vynálezům, vzorům, ochranným známkám, topografiím polovodičových výrobků, chráněným plemenům, odrůdám a metodám. Všechny tyto nehmotné statky jsou chráněny a jejich režim je upravován zvláštními zákony týkajícími se práv průmyslového vlastnictví.

36 Formalizování ochrany práva duševního vlastnictví Částečně formalizovaná práva duševního vlastnictví: Částečně formalizovaná práva duševního vlastnictví: právo k autorským dílům, k obchodním jménům. Všechny tyto nehmotné statky jsou chráněny, jejich režim je upravován zvláštními zákony pouze z hlediska ochrany, nikoliv registrace.

37 Formalizování ochrany práva duševního vlastnictví Neformalizovaná práva duševního vlastnictví: Neformalizovaná práva duševního vlastnictví: právo k know-how a goodwillu, ale například i práva k jménům domén na Internetu nebo e-mailovým adresám. Neexistují zvláštní zákony upravující nějakou registraci nebo zacházení s těmito nehmotnými statky.

38 Tyto nehmotné objekty duševního vlastnictví, přesněji řečeno práva k nim, jsou penězi ocenitelným zbožím, majícím svou směnnou a užitnou hodnotu na trhu (mohou být tedy nehmotným majetkem ve smyslu zvláštních zákonů). Těžištěm ekonomického zhodnocení práv duševního vlastnictví se staly zejména: ochranné známky, know- how, patenty a vzory, autorská práva, v poslední době také jména internetových domén. Naopak začala činit problémy ochrana těchto práv, a to jednak z hlediska nekalosoutěžního, jednak z hlediska porušování autorských práv a práv výkonných umělců (zejména v oblasti audio a video nahrávek a počítačových programů).

39 n dotazy… n kontakt: sob@sob.cz


Stáhnout ppt "Právo duševního vlastnictví Přednášející: Mgr. et Bc. Radek Soběslavský."

Podobné prezentace


Reklamy Google