Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerské informační systémy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerské informační systémy"— Transkript prezentace:

1 Manažerské informační systémy
Ing. Dagmar Řešetková

2 Anotace předmětu Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy nutnými pro řízení informačních systémů (IS) podniku s důrazem na význam informací v interní a externí podnikové komunikaci. Předmět seznamuje studenty s historickým vývojem IS, s jejich druhy a vývojem a dává jim přehled o současných informačních systémech, informačních technologiích a jejich nadstavbách. Studenti porozumí jak využít IS k získání strategické výhody, osvojí si problematiku efektivnosti IS a jejího měření a budou umět zanalyzovat vhodnost nasazení různých druhů IS ve firmě a také pochopit základní zásady bezpečnostní politiky v oblasti IS.

3 Doporučená literatura:
BASL, J.: Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. 1. vyd. Praha, Grada, s. ISBN DOUCEK: Řízení projektů informačních systémů , Praha:Professional Publishing, 2004, s.162 ISBN HANÁČEK, P. – SAUDEK, J.: Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000, 127 s. ISBN KOCH, M.: Datové a funkční modelování. Brno: VUT FP, 2004, 108 s.. ISBN PÍSEK,S.: Access Praha: Grada, 2005, 224s. ISBN PALMER, S., WEAVER, M.Úloha informací v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing 2000, str.166, ISBN ŘEPA, V.: Analýza a návrh informačních systémů. 1.vyd. EKOPRESS, Praha s. ISBN

4 Podpora studia stránky pro podporu výuky:

5 Zkouška Test 50 otázek a), b), c) z probrané látky

6 Informace, data, znalosti
P. F. Drucker: „Znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Tradiční výrobní faktory – půda, práce a kapitál nezmizely, ale staly se druhořadými. Hlavním producentem bohatství jsou informace a znalosti“.

7 Informace výsledek vyhodnocování smyslových vjemů, zpracování nebo organizace dat zpráva zasílaná od vysílače k přijímači snižuje neurčitost v rozhodování vjem, který je syntakticky, sémanticky a pragmaticky relevantní zdroj bohatství

8 Syntaktická relevance Sémantická relevance
detekece a porozumění sdělení Sémantická relevance porozumění obsahu (co vjem znamená, co vypovídá o mně a mém okolí) Pragmatická relevance vjem musí mít pro přijímající subjekt nějaký význam a smysl

9 Data potencionální informace je možné je ignorovat nebo využít později
je možné je transformovat - jsou pak vyjádřena fyzickým nosičem mají vypovídací schopnost v praxi data = zprávy

10 Čím více informací a znalostí máme, tím méně času máme na rozhodování!
Znalosti Robert M. Hayes: Znalosti jsou výsledkem porozumění informaci, která byla právě sdělena, a její integrace s dřívějšími informacemi. Čím více informací a znalostí máme, tím méně času máme na rozhodování!

11 Co je IS? Informační systém je soubor pravidel pro sběr, uchování, zpracování a prezentaci dat ve formě informací pro různé úrovně využití. Množina prvků, jejich vzájemné vazby a chování.

12 Prvky IS hardware software orgware datové zdroje peopleware okolí

13 HARDWARE veškeré fyzicky existující počítačové systémy doplněné o periferní jednotky technické prostředky SOFTWARE data a programové prostředky aplikační a systémové programy (řídí chod počítače, efektivní práci s daty, komunikaci počítačového systému s reálným světem) SW + HW = INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

14 ORGWARE organizační prostředky soubor nařízení a pravidel, definují provozování a využívání IS a informačních technologií PEOPLEWARE lidská složka adaptace a účinné fungování člověka v počítačovém prostředí OSTATNÍ informační zdroje, legislativa, normy

15 Informační systém Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka (M. Koch) Proč potřebujeme IS? Jaký IS si vybereme? Jak IS získáme? Jak budeme IS provozovat? Jak budeme IS chránit?

16 Magický trojúhelník kvality
LEVNĚ KVALITNĚ RYCHLE

17 Zavedení IS Vývoj nového IS Nákup hotového IS
ASP (Aplication Service Providers) outsourcing

18 Hotový IS Možnosti systému Požadavky firmy Nalezení disproporcí Řešení
Změny v systému Změny v organizaci Akceptace rozdílů

19 Vývoj IS ZADÁNÍ ANALÝZA DESIGN TESTY VÝVOJ IMPLEMENTACE PROVOZ

20 ASP ASP poskytovatel pronajímá IS
Využívá se pomocí zabezpečeného internetu Systém je umístěn a spravován u poskytovatele Systémy se „jeví“ jako součást IS firmy

21 Strategie zavádění IS Souběžná strategie Pilotní strategie
Postupná strategie Nárazová strategie

22 Efektivnost a efektivita IS
Účinnost Poměr mezi přínosem a náklady EFEKTIVNOST Účelnost, smysluplnost Vztah mezi stanoveným cílem a dopadem

23 Efektivita Efektivita (účinnost) = Přínosy / Výdaje
Výdaje umíme stanovit přesně. Jak stanovíme přínosy???

24 Druhové členění výdajů
Hardware Software Mzdové náklady Externí služby Režie Provozní náklady

25 Přímé přínosy - vyčíslitelné
snížení vázaného kapitálů (zásoby, rozpracovaná výroba) efektivnější využívání zdrojů úspora pracnosti úspora materiálových a režijních nákladů úspora finančních nákladů zkrácení průběžných dodacích lhůt zvýšení produkce zvýšení zisku či obratu

26 Nepřímé přínosy - nevyčíslitelné
zvýšení konkurenceschopnosti zvýšení informovanosti pracovníků zvýšení image firmy vytvoření pevných vazeb k obchodním partnerům lepší podpora cílů firmy

27 Vyváženost IS Hodnocení vyváženosti IS HOS3 HOS8
Celková úroveň je dána úrovní nejslabší části Nevyvážený systém je vždy dražší než systém vyvážený, při stejném přínosu pro firmu

28 HOS3 Hardware Orgware Software

29 HOS8 Hardware Orgware Software Peopleware Dataware Management Support
Security

30 Použité odkazy: KOCH, M., Management IS1,
dostupné z [http://vzdelavani.esf-fp.cz/results/results_02/edumat_rep/MIS/MIS_P8.pdf] ŠLAPÁK, O., Data, informace, znalosti, dostupné z [http://nb.vse.cz/kfil/elogos/miscellany/slapa103.pdf]


Stáhnout ppt "Manažerské informační systémy"

Podobné prezentace


Reklamy Google