Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerské informační systémy Ing. Dagmar Řešetková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerské informační systémy Ing. Dagmar Řešetková"— Transkript prezentace:

1 Manažerské informační systémy Ing. Dagmar Řešetková resetkova@seznam.cz

2 Anotace předmětu Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy nutnými pro řízení informačních systémů (IS) podniku s důrazem na význam informací v interní a externí podnikové komunikaci. Předmět seznamuje studenty s historickým vývojem IS, s jejich druhy a vývojem a dává jim přehled o současných informačních systémech, informačních technologiích a jejich nadstavbách. Studenti porozumí jak využít IS k získání strategické výhody, osvojí si problematiku efektivnosti IS a jejího měření a budou umět zanalyzovat vhodnost nasazení různých druhů IS ve firmě a také pochopit základní zásady bezpečnostní politiky v oblasti IS.

3 Doporučená literatura: BASL, J.: Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. 1. vyd. Praha, Grada, 2002. 142 s. ISBN 80-247-0214-2. DOUCEK: Řízení projektů informačních systémů, Praha:Professional Publishing, 2004, s.162 ISBN 8086419711 HANÁČEK, P. – SAUDEK, J.: Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000, 127 s. ISBN 80-238-5400-3 KOCH, M.: Datové a funkční modelování. Brno: VUT FP, 2004, 108 s.. ISBN 80-214-2724-8 PÍSEK,S.: Access 2003. Praha: Grada, 2005, 224s. ISBN 80-247-0788-8 PALMER, S., WEAVER, M.Úloha informací v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing 2000, str.166, ISBN 80-7169-940-3 ŘEPA, V.: Analýza a návrh informačních systémů. 1.vyd. EKOPRESS, Praha 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0

4 Podpora studia stránky pro podporu výuky: http://mis-sting.sweb.cz

5 Zkouška Test 50 otázek a), b), c) z probrané látky

6 Informace, data, znalosti P. F. Drucker: „Znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Tradiční výrobní faktory – půda, práce a kapitál nezmizely, ale staly se druhořadými. Hlavním producentem bohatství jsou informace a znalosti“.

7 Informace výsledek vyhodnocování smyslových vjemů, zpracování nebo organizace dat zpráva zasílaná od vysílače k přijímači snižuje neurčitost v rozhodování vjem, který je syntakticky, sémanticky a pragmaticky relevantní zdroj bohatství

8 Syntaktická relevance detekece a porozumění sdělení Sémantická relevance porozumění obsahu (co vjem znamená, co vypovídá o mně a mém okolí) Pragmatická relevance vjem musí mít pro přijímající subjekt nějaký význam a smysl

9 Data potencionální informace je možné je ignorovat nebo využít později je možné je transformovat - jsou pak vyjádřena fyzickým nosičem mají vypovídací schopnost v praxi data = zprávy

10 Znalosti Robert M. Hayes: Znalosti jsou výsledkem porozumění informaci, která byla právě sdělena, a její integrace s dřívějšími informacemi. Čím více informací a znalostí máme, tím méně času máme na rozhodování!

11 Co je IS? Informační systém je soubor pravidel pro sběr, uchování, zpracování a prezentaci dat ve formě informací pro různé úrovně využití. Množina prvků, jejich vzájemné vazby a chování.

12 Prvky IS hardware software orgware datové zdroje peopleware okolí

13 HARDWARE veškeré fyzicky existující počítačové systémy doplněné o periferní jednotky technické prostředky SOFTWARE data a programové prostředky aplikační a systémové programy (řídí chod počítače, efektivní práci s daty, komunikaci počítačového systému s reálným světem) SW + HW = INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

14 ORGWARE organizační prostředky soubor nařízení a pravidel, definují provozování a využívání IS a informačních technologií PEOPLEWARE lidská složka adaptace a účinné fungování člověka v počítačovém prostředí OSTATNÍ informační zdroje, legislativa, normy

15 Informační systém Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka (M. Koch)  Proč potřebujeme IS?  Jaký IS si vybereme?  Jak IS získáme?  Jak budeme IS provozovat?  Jak budeme IS chránit?

16 Magický trojúhelník kvality LEVNĚ RYCHLEKVALITNĚ

17 Zavedení IS Vývoj nového IS Nákup hotového IS ASP (Aplication Service Providers) outsourcing

18 Hotový IS Možnosti systémuPožadavky firmy Nalezení disproporcí Změny v systémuZměny v organizaciAkceptace rozdílů Řešení disproporcí

19 Vývoj IS ZADÁNÍ IMPLEMENTACE PROVOZ ANALÝZA VÝVOJ TESTY DESIGN

20 ASP ASP poskytovatel pronajímá IS Využívá se pomocí zabezpečeného internetu Systém je umístěn a spravován u poskytovatele Systémy se „jeví“ jako součást IS firmy

21 Strategie zavádění IS Souběžná strategie Pilotní strategie Postupná strategie Nárazová strategie

22 Efektivnost a efektivita IS EFEKTIVITA Účinnost Poměr mezi přínosem a náklady EFEKTIVNOST Účelnost, smysluplnost Vztah mezi stanoveným cílem a dopadem

23 Efektivita Efektivita (účinnost) = Přínosy / Výdaje Výdaje umíme stanovit přesně. Jak stanovíme přínosy???

24 Druhové členění výdajů Hardware Software Mzdové náklady Externí služby Režie Provozní náklady

25 Přímé přínosy - vyčíslitelné snížení vázaného kapitálů (zásoby, rozpracovaná výroba) efektivnější využívání zdrojů úspora pracnosti úspora materiálových a režijních nákladů úspora finančních nákladů zkrácení průběžných dodacích lhůt zvýšení produkce zvýšení zisku či obratu

26 Nepřímé přínosy - nevyčíslitelné zvýšení konkurenceschopnosti zvýšení informovanosti pracovníků zvýšení image firmy vytvoření pevných vazeb k obchodním partnerům lepší podpora cílů firmy

27 Vyváženost IS Hodnocení vyváženosti IS HOS 3 HOS 8 Celková úroveň je dána úrovní nejslabší části Nevyvážený systém je vždy dražší než systém vyvážený, při stejném přínosu pro firmu

28 HOS 3 Hardware Orgware Software

29 HOS 8 Hardware Orgware Software Peopleware Dataware Management Support Security

30 Použité odkazy: KOCH, M., Management IS1, dostupné z [http://vzdelavani.esf- fp.cz/results/results_02/edumat_rep/MIS/MIS_P8.pdf] ŠLAPÁK, O., Data, informace, znalosti, dostupné z [http://nb.vse.cz/kfil/elogos/miscellany/slapa103.pdf]


Stáhnout ppt "Manažerské informační systémy Ing. Dagmar Řešetková"

Podobné prezentace


Reklamy Google