Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie MPO v oblasti podpory inovací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie MPO v oblasti podpory inovací"— Transkript prezentace:

1 Strategie MPO v oblasti podpory inovací
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) TVIP 2015 Hustopeče u Brna

2 Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích "konkurenceschopný" zahrnuje schopnost místních podniků prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst "udržitelný" zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje. PŘIDĚLENÉ PROSTŘEDKY: 4,3 mld. EUR

3 Zaměření programu podpora českých firem schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru, přičemž důraz bude kladen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím rozvoj podnikání a inovací malých a středních podniků v oborech s nižší znalostní intenzitou, kde se podpora soustředí zejména na realizaci nových podnikatelských záměrů, včetně rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody MSP v mezinárodním prostředí

4 Zaměření programu (2) posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívajícím především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií, neboť konkurenceschopnost informační společnosti je založena právě na efektivním využívání moderních služeb ICT

5 Struktura programu

6 Programy podpory – Prioritní osa 1
PO-1 "Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace„ SC 1.1 "Zvýšit inovační výkonnost podniků" 1 / 1.1 Inovace Dotace MSP, VP Potenciál Aplikace SC 1.2 "Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích" 1 / 1.2 Inovační vouchery MSP KTP — Partnerství znalostního transferu Služby infrastruktury Spolupráce

7 Programy podpory – Prioritní osa 2
PO-2 "Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků„ SC 2.1 "Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP" 2 / 2.1 Technologie Dotace MSP Poradenství SC 2.2 "Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků" 2 / 2.2 Marketing SC 2.3 "Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání" 2 / 2.3 Nemovitosti Dotace, FN** SC 2.4 "Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP" 2 / 2.4 Školicí střediska

8 Programy podpory – Prioritní osa 3
PO-3 "Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ SC 3.1 "Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR" 3 / 3.1 Obnovitelné zdroje energie Dotace MSP VP SC 3.2 "Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru" 3 / 3.2 Úspory energie Dotace, FN MSP, VP SC 3.3 "Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách" 3 / 3.3 Smart grids I (Distribuční sítě)

9 Programy podpory – Prioritní osa 3
PO-3 "Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ SC 3.4 "Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin" 3 / 3.4 Nízkouhlíkové technologie Dotace MSP, VP SC 3.5 "Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem" 3 / 3.5 Úspory energie v SZT Dotace, FN SC 3.6 "Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy" 3 / 3.6 Smart grids II (Přenosová síť) VP

10 Programy podpory – Prioritní osa 4
PO-4 "Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií„ SC 4.1 "Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu" 4 / 4.1 Vysokorychlostní internet Dotace MSP, VP SC 4.2 "Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky" 4 / 4.2 ICT a sdílené služby

11 Programy PO 1 - SC 1.1. Zvýšit inovační výkonnost podniků
Program INOVACE Podporované aktivity aktivity, které směřují k realizaci inovačního projektu, nebo k realizaci projektu na podporu ochrany a nákupu práv duševního vlastnictví. u inovačních projektů zaměřených na zavedení nových metod organizace firemních procesů a zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů může být přidělena jen takovým projektům, které budou současně realizovat některou z aktivit změřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb a zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb Alokace 398  EUR posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací a účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh. Podporovány budou zejména inovace vyšších řádů a posílení schopnosti firem v oblasti high-tech výroby.

12 Programy PO 1 - SC 1.1. Zvýšit inovační výkonnost podniků
Program POTENCIÁL Podporované aktivity: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra, u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra. Alokace 197  EUR Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje, a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky. Výsledky projektu by měly mít předpoklad pro tržní uplatnění.

13 Programy PO 1 - SC 1.1. Zvýšit inovační výkonnost podniků
Program APLIKACE Podporované aktivity realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, včetně účasti na mezinárodních projektech průmyslového výzkumu a vývoje, např. prostřednictvím sítí ERA-NET. Alokace 313  EUR

14 Programy PO 1 - SC 1.2. Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
Program INOVAČNÍ VOUCHERY Podporované aktivity nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací zahrnují zejména měření, zkoušky, výpočty, konzultace, spolupráce s doktorandy, služby v oblasti nákupu, transferu duševního vlastnictví, apod. podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury typu podnikatelských inovačních center či vědeckotechnických parků v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů. Alokace EUR Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintezivnění vlastních inovačních aktivit. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

15 Programy PO 1 - SC 1.2. Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
Program KTP – PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU Podporované aktivity vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště. zaměření na následujících aktivity strategického významu pro další rozvoj podniku: zlepšení výrobních procesů, vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb, zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.  Alokace EUR Program je zaměřen na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou. Znalostním transferem se rozumí přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do partnerského podniku. Efektivní transfer v sobě musí zahrnovat adaptaci akademických znalostí na specifické potřeby partnerského podniku, na jeho produkty, procesy a služby a vytváření nových znalostí za účelem jejich následného praktického využití v podniku a jeho podnikatelských záměrech. Efektivní transfer dále musí zahrnovat osvojení vytvořených znalostí zaměstnanci podniku a zlepšení jejich kvalifikace tak, aby se v dané oblasti snížila závislost podniku na externích subjektech. Absolvent může mít i omezenou pracovní zkušenost (např. do 3 let) a v rámci partnerství je zaměstnán na dobu určitou v souladu s dobou trvání projektu.

16 Programy PO 1 - SC 1.2. Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY Podporované aktivity a) Poskytování služeb inovačním podnikům - Vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory (i) strategické řízení a management inovací; (ii) strategické poradenství při vstupu na nové trhy; (iii) ochrany a využití práv duševního vlastnictví; (iv) navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce; (v) komercializace výsledků výzkumu; (vi) přístupu ke kapitálu apod. VTP dále poskytují vzdělávací, osvětové služby spojené s VaVaI. b) Provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo inovačního centra (pouze v režimu de minimis). Alokace v EUR a) Poskytování služeb inovačním podnikům. Vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory –poskytování služeb inkubovaným a dalším inovativním MSP prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb. (i) strategické řízení a management inovací; (ii) strategické poradenství při vstupu na nové trhy; (iii) ochrany a využití práv duševního vlastnictví; (iv) navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce; (v) komercializace výsledků výzkumu; (vi) přístupu ke kapitálu apod. VTP dále poskytují vzdělávací, osvětové služby spojené s VaVaI. c) V odůvodněných případech také rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií. d) V ojedinělých případech také výstavba nové sdílené infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty. Pokud budou vysoké školy či univerzity provozovateli VTP/PI, budou i příjemcem dotace. Pokud nikoli, pak budou pouze subdodavateli externích expertních služeb. Tj. v případech doložené analýzy absorpční kapacity a poptávky ze strany podnikatelských subjektů, kterou není možné naplnit ze strany již existující inovační infrastruktury. Před výstavbou nové sdílené infrastruktury bude prioritizováno její rozšiřování.

17 Programy PO 1 - SC 1.2. Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
Program SPOLUPRÁCE Podporované aktivity 1) Klastry: a) kolektivní výzkum. b) sdílená infrastruktura c) internacionalizace d) rozvoj klastrové organizace 2) Technologické platformy 3) Kooperační inovační sítě Alokace EUR Podporované aktivity 1) Klastry: a) kolektivní výzkum - výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám zejména malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru. Výsledky projektu jsou tedy vždy využitelné více podniky, které na jejich základě mohou vyvinout vlastní specifická řešení pro nové produkty, procesy a služby. Podporována bude také realizace přeshraničních výzkumných a vývojových projektů. b) sdílená infrastruktura - založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. c) internacionalizace klastru - navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod. d) rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod. 2) Technologické platformy – podpora koordinační činnosti platformy zejména v oblasti průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví, technologický foresight, navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti, koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů. 3) Kooperační inovační sítě - podpora vytváření a rozvoje kooperačních sítí založených na spolupráci malých a středních podniků. Podpora je určena na správu a řízení sítě a koordinaci společných aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Kooperační inovační sítě nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou spravovány existující organizací. Min. počet partnerů je předpokládán v rozsahu 3-4 malých a středních podniků, účast dalších partnerských subjektů a organizací není omezena. Další podmínky budou stanoveny v jednotlivých výzvách.

18 Program PO 3 – SC 3.4. Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání s energií a při využívání DS Program NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie, zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách , zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů , Zavádění off grid systémů , zavádění systémů řízení spotřeby energií, zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin, zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě, k vytěžování DS z použitých výrobků, na výrobu finálních výrobků z DS vč. Náhrad primárních surovin DS Alokace EUR Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie (např. akumulace elektřiny rámci inteligentních sítí a v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií), zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách (inteligentní prvky řízení budov, integrace OZE do budov, aplikace nových energeticky šetrných materiálů, využití druhotných surovin k udržitelné výstavbě), zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů (např. využití biometanu), zavádění off grid systémů (městské a komunitní sítě, ostrovní systémy dodávek energií v budovách), zavádění systémů řízení spotřeby energií, zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin, zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností, zavádění technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny), zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné.

19 Informační zdroje Veškeré informace lze nalézt na webových stránkách MPO sekce Podpora podnikání Kontakty: Programy podpory spadající do PO 1 OP PIK: Ing. Petr Porák, tel.: , Programy podpory spadající do PO 2 OP PIK: Ing. Jaroslava Kubů, tel.: , Programy podpory spadající do PO 3 OP PIK: Ing. Ondřej Tomšej, tel.: , Programy podpory spadající do PO 4 OP PIK: Ing. Martin Volf, tel.: , Obecné informace

20 Děkuji za pozornost Ing
Děkuji za pozornost Ing. Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie tel.:


Stáhnout ppt "Strategie MPO v oblasti podpory inovací"

Podobné prezentace


Reklamy Google