Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o podporovaných zdrojích energie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o podporovaných zdrojích energie"— Transkript prezentace:

1 Zákon o podporovaných zdrojích energie Aktualizace NAPu ČR pro OZE Sdělení Komise v oblasti OZE

2 Zákon o podporovaných zdrojích energie

3 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Základní části zákona I 1. Definice základních pojmů a) související s fungováním systému podpory (vykupující,z. bonus,…) b) směrnice 2009/28/ES (obnovitelný zdroj, biomasa, …) 2. Podpora elektřiny (provozní podpora) z OZE, DEZ a KVET a) specifikace podporované elektřiny z OZE,DEZ a KVET b) formy podpory a výše podpory c) práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinu z PZE d) financování podpory 3. Podpora tepla (investiční a provozní podpora) z OZE a) specifikace podporovaného tepla z OZE b) forma podpory a výše podpory c) výkup tepla z OZE, d) financování podpory e) práva o povinnosti subjektů na trhu s teplem z OZE

4 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Základní části zákona II 4. Podpora biometanu (provozní podpora) a) specifikace podporovaného biometanu b) formy podpory a výše podpory c) práva a povinnosti subjektů na trhu s biometanem d) financování podpory 5. Podpora decentrální výroby elektřiny (provozní podpora) a) specifikace podporované decentrální elektřiny b) forma podpory a výše podpory c) práva o povinnosti subjektů na trhu decentrální výroby elektřiny

5 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Základní části zákona III 6. Národní akční plán ČR pro energii z OZE a) podmínky pro tvorbu NAPu,jeho schvalování, aktualizace b) využití NAPu jako nástroje pro plánovaný rozvoj OZE a regulaci OZE 7. Původy elektřiny záruky z OZE a osvědčení z DZE a KVET a) slouží k prokázání, že daný podíl elektřiny byl vyroben z OZE b) slouží k prokázání schopnosti zařízení vyrábět elektřinu z DEZ nebo KVET 8. Odvod z elektřiny ze slunečního záření, financování podpory „přejato“ ze schválených novel zákona č. 180/2005 Sb. v roce 2010 9. Součástí jsou také novely dalších zákonů zákony - energetický, hospodaření energií, o odpadech

6 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Podpora elektřiny z OZE, DEZ a KVET I 1. Specifikace podporované elektřiny z OZE a) výrobny elektřiny připojené do ES b) výrobny elektřiny musejí splnit minimální účinnost užití energie (naplatí pro FVE, VTE, MVE a GEO) + další požadavky podle druhu OZE)) c) biomasy a bioplynu –podpora odlišná podle druhu biomasy a pouze ve KVET d) bioplynu – další dvě podmínky 1. podpora pro bioplyn vznikající min. ze 30 % z jiné biomasy než je cíleně pěstovaná biomasa na orné půdě a na travním porostu 2. efektivní využití pro min. 50 % PE biomasy, ze které je bioplyn vyroben e) sluneční záření –výrobny do 30 KW na střeše nebo obvodové zdi budovy (podpora pouze pro jednu elektrárnu na jedné střeše) f) energetické využívání KO – elektřina pouze z biolog. rozložitelné části KO g) biokapalin – splňující kritéria udržitelnosti

7 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Podpora elektřiny z OZE, DEZ a KVET II 2. Specifikace podporované elektřiny z DEZ a) výrobny elektřiny připojené do ES b) podpora může být stanovena odlišně – druh DZE, umístění a výkon c) výrobny elektřiny musejí splnit minimální účinnost užití energie a elektřina musí být vyrobená v KVET (neplatí pro důlní plyn) d) energetické využívání KO– elektřina pouze z biolog. nerozložitelné části KO 3. Specifikace podporované elektřiny z KVET b) podporována je pouze vysokoúčinná KVET c) podpora může být stanovena odlišně – umístění, výkon a režim

8 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Podpora elektřiny z OZE, DEZ a KVET III 4. Specifikace podporované elektřiny – společné záležitosti Na co se podpora vztahuje ? Právo na podporu má pouze držitel licence na výrobu elektřiny ! Na co se podpora nevztahuje ? Podpora se nevztahuje na neoprávněně dodanou elektřinu (energetický zákon č. 458/2000 Sb.)

9 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Podpora elektřiny z PEZ - Způsob podpory Jaká je možná podpora ? podpora vyrobené elektřiny formou výkupní ceny a zeleného bonusu Kdo může zvolit formu „Výkupní cena“ ? a) výrobce elektřiny z vodních elektráren do výkonu 10 MW b) ostatní výrobci elektřiny z OZE s výkonu do 100 kW (pouze tito výrobci a) a b) mohou zvolit podporu formou VC nebo ZB) Kdo musí zvolit formu „Zelený bonus“ ? a) všichni ostatní výrobci elektřiny z OZE s výkonem nad 100 kW b) všichni výrobci elektřiny z DEZ a KVET, c) výrobci elektřiny ze spoluspalování OZE a NEOZE

10 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Podpora elektřiny z PEZ - Způsob podpory Ostatní záležitosti „Kombinace podpory“ výkupní cena a zelený bonus a) podporu formou výkupní cena a zeleného bonusu nelze kombinovat b) Možný souběh podpory elektřiny formou zelených bonusů v případě elektřiny z OZE, DEZ nebo KVET

11 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Podpora elektřiny z PEZ – Způsoby podpory - Zelený bonus Formy zeleného bonusu roční režim a hodinový režim Povinnost ročního zeleného bonusu a) elektřina z OZE s výkonem do 100 kW b) energetické využití KO (biologicky rozložitelná i nerozložitelná část) c) společné spalování OZE a NEOZE d) elektřina z KVET a DEZ Povinnost hodinového zeleného bonusu elektřina z OZE s výkonem nad 100 kW Hrazení podpory výrobci elektřiny hodinovou (tržní) cenu hradí vykupující, zelený bonus hradí OTE

12 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Podpora elektřiny z PEZ – Způsoby podpory – Výkupní cena Povinně vykupující povinně vykupujícího vybrán MPO v rámci výběrového řízení do doby rozhodnutí MPO je to dodavatel poslední instance (zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon) Povinnosti povinně vykupujícího na žádost výrobce z OZE vykupovat vyrobenou elektřinu z OZE převzít odpovědnost za odchylku Hrazení podpory výrobci elektřiny povinně vykupující hradí výrobci z OZE výkupní cenu OTE hradí povinně vykupujícímu rozdíl mezi výkupní cenou – hodinovou (tržní) cenou

13 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Podpora elektřiny z PEZ – Výše podpory a doba trvání Jak dlouho podpora trvá ? právo na podporu elektřiny z OZE trvá po dobu životnosti výrobny elektřiny (životnost - stanovena v prováděcí vyhlášce) právo je pro elektřinu z OZE stejné jak pro Výkupní cena i Zelený bonus Maximální výše podpory maximální výše podpory (VC i ZB) je Kč/MWh Výše výkupní ceny je omezena meziroční změna ze zdola i ze shora VC nesmí být nižší než 95 %, nesmí být vyšší než 115 % Výše zeleného bonusu (pro OZE) je odvozena z VC pro OZE

14 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Podpora elektřiny z PEZ – financování podpory Náklady na podporu jsou hrazeny ze dvou zdrojů a) cena za přenos a distribuci elektřiny b) dotace ze státního rozpočtu Dotace ze Státního rozpočtu kompenzuje státní rozpočet opatřením: a) odvodem z elektřiny ze slunečního záření, b) zdanění emisních povolenek a c) zvýšení poplatků za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

15 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Podpora tepla z OZE (provozní a investiční podpora) 1. Specifikace provozní podpory a) výrobny tepla z OZE (spalování biomasy) s výkonem nad 200 kW (pouze výroba tepla) splňující minimální účinnost užití energie b) výrobny tepla z geotermální energie s výkonem nad 200 kW c) výjimka KVET s výkonem do výkonu 7,5 MWe 2. Specifikace investiční podpory a) výrobny tepla z OZE splňující minimální účinnost b) rozvodné tepelné zařízení splňující minimální účinnost c) speciální požadavky ·     v případě výrobny tepla z Tepelná čerpadla – požadavky dle rozhodnutí Komise EU ·      v případě výrobny tepla z biokapalin – splňující kritéria udržitelnosti

16 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Podpora tepla z OZE - Způsob podpory Jaká je podpora u provozní podpory tepla z OZE ? podpora vyrobeného tepla formou zeleného bonusu Jaká je podpora u investiční podpory tepla z OZE ? podpora formou dotace z dotačních programů státních i EU

17 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Provozní podpora tepla z OZE – podrobnosti I Hrazení provozní podpory tepla z OZE výrobci tepla zelený bonus hradí výrobci tepla OTE Jaká je výše provozní podpory tepla z OZE – pevná ? Zelený bonus je 50 Kč/GJ Kdo má nárok na provozní podporu tepla z OZE ? Současně provozované výrobny tepla splňující specifické podmínky Nové výrobny tepla splňující specifické podmínky

18 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Provozní podpora tepla z OZE – podrobnosti II Specifikace podporovaného tepla – společné záležitosti Na co se podpora vztahuje ? Právo na podporu má pouze držitel licence na výrobu tepla ! Na co se podpora nevztahuje ? Podpora se nevztahuje na neoprávněně dodané teplo Teplo vyrobené ve KVET (vyjímka KVET do 7,5 MWe) Teplo vyrobené společně s OZE a NEOZE (kromě DEZ)

19 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Podpora tepla z OZE – financování podpory Náklady na podporu jsou hrazeny ze dvou zdrojů Financování nákladů na provozní podporu tepla z OZE Náklady jsou hrazeny z dotace ze státního rozpočtu Financování nákladů na investiční podporu tepla z OZE dotační programy týkající se OZE obsahovat podporu výstavby výrobny nebo rozvodu tepla z OZE podle specifikace podpory - programy využívající fondy EU, - státní programy včetně programů využívající finance z prodeje povolenek na emise sklen. plynů

20 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Provozní podpora biometanu 1. Specifikace provozní podpory a) výrobny biometanu připojené k distribuční nebo přepravní soustavě nebo podzemnímu zásobníku plynu b) biometanu splňující požadavky na kvalitu, odorizaci a tlak c) biometan vyrobený z bioplynu, který vzniká alespoň ze 30 % z jiné biomasy než je cíleně pěstovaná biomasa na orné půdě a na travním porostu

21 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Podpora biometanu 2. Specifikace podporovaného biometanu – společné záležitosti Na co se podpora vztahuje ? Právo na podporu má pouze držitel licence na výrobu plynu, který vyrábí biometan z bioplynu ! Na co se podpora nevztahuje ? Podpora se nevztahuje na neoprávněnou dodávku biometanu

22 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Podpora biometanu - Způsob podpory Jaká je podpora u biometanu ? podpora vyrobeného biometanu formou zeleného bonusu Hrazení provozní podpory biometanu zelený bonus hradí OTE Maximální výše podpory - pevná maximální výše podpory je Kč/MWh Financování nákladů na podporu V ceně za přenos a distribuci plynu

23 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Podpora decentrální výroby elektřiny 1. Specifikace podporované decentrální výroby elektřiny a) výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě přímo nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny b) podporována je pouze elektřina dodaná do distribuční soustavy

24 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Podpora decentrální výroby elektřiny 2. Specifikace podporované decentrální výroby – společné záležitosti Na co se podpora vztahuje ? Právo na podporu má pouze držitel licence na výrobu elektřiny ! Na co se podpora nevztahuje ? Podpora se nevztahuje na neoprávněnou dodanou elektřinu

25 Prováděcí vyhlášky k zákonu o PZE
Zmocnění pro prováděcí předpisy uvedené v zákoně Zmocnění pro MPO CELKEM !!! Je Integrováno do 6 vyhlášek Zmocnění pro ERÚ CELKEM !!! Je Integrováno do 4 vyhlášek

26 Prováděcí vyhlášky k zákonu o PZE
Vyhlášky MPO k zákonu o podporovaných zdrojích energie 1. Vyhláška č. 453/2012 Sb. o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů, 2. Vyhláška č. 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, 3. Vyhláška č. 440/2012 Sb. o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie,

27 Prováděcí vyhlášky k zákonu o PZE
Vyhlášky MPO k zákonu o podporovaných zdrojích energie 4. Vyhláška č. 477/2012 Sb. o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometan a o stanovení a uchovávání dokumentů, 5. Vyhláška č. 478/2012 Sb. o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojí energie, 6. Vyhláška č. 459/2012 Sb. o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu,

28 Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie

29 Popis aktualizace NAPu pro OZE
Hlavní principy aktualizace NAPu pro OZE I snížením celkové KSE v období do roku 2020, zvýšením podílu energie z OZE v roce 2020 z hodnoty 13, 5 % na hodnotu 14 %. Toto zvýšení vyplývá především ze snížení celkové KSE zavedením nové části (v příloze č. 1 – tabulky označené C) uvádějící maximální hodnoty výroby energie pro jednotlivé druhy OZE s nárokem na provozní podporu, důrazem na maximální rozvoj takových druhů OZE, které nevyžadují provozní podporu (tepelná čerpadla, solární kolektory, biomasa v domácnosti), omezením rozvoje nejdražších OZE (FVE, biomasa, bioplyn), redukcí rozvoje takových OZE, které mohou mít negativní dopad na domácnosti (např. nedostatek palivového dřeva) a papírenský a dřevařský průmysl (biomasa mimo domácnosti) úpravou NAPu dle schváleného zákona č. 165/2012 Sb., tj. doplněním oblastí tepla z OZE a biometanu.

30 Popis aktualizace NAPu pro OZE
Hlavní principy aktualizace NAPu pro OZE II Pro regulaci a minimalizaci celkových nákladů na podporu OZE a dopadů nákladů do cen elektřiny pro konečné zákazníky byly do aktualizovaného NAPu vloženy nové tabulky, které slouží právě pro regulaci provozní podpory z OZE. Tyto tabulky jsou rozhodující pro vývoj nákladů na podporu OZE v dalším období a regulační mechanismus je nastaven následovně: a) je navrženo nejprve zastavení provozní podpory pro nejvíc finančně nákladové OZE (výroba elektřiny ze solárních elektráren a z bioplynových stanic) a b) v dalším období dále zastavení provozní podpory všech OZE při překročení závazného podílu 13 % energie z OZE na celkové hrubé konečné spotřebě energie, ke kterému by mělo dojít po roce 2018.

31 Popis tvorby NAPu a jeho jednotlivých částí I
Souhrn - Stanovení KSE a podílu energie z OZE Konečná spotřeba energie Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem s úspory a dopadem hospod. krize Nový NAP 2012 (PJ) 1242,0 1262,9 1252,7 1215,9 1140,0 1232,2 1233,7 1234,8 1235,8 1237,3 1238,3 1240,0 1241,7 1243,8 1245,5 1247,8 Schválený NAP 2010 1241,0 1261,0 1203,7 1254,7 1263,8 1270,7 1279,8 1289,4 1301,6 1311,9 1322,5 1340,6 1351,3 1362,0 rozdíl 0,0 11,7 -45,1 -63,7 -22,5 -30,1 -35,9 -44,0 -52,1 -63,3 -71,9 -80,8 -96,8 -105,8 -114,2 Podíl OZE na konečné spotřebě energie - požadavky směrnice Podíl OZE - skutečnost, požadavky směrnice 76,2 78,0 86,4 88,1 84,3 91,7 91,8 94,3 100,4 102,7 109,4 119,1 128,6 135,5 152,1 161,7 89,0 93,0 94,0 97,0 104,0 107,0 115,0 126,0 137,0 146,0 165,0 176,5 -4,7 -1,3 -2,2 -2,7 -3,6 -4,3 -5,6 -6,9 -8,4 -10,5 -12,9 -14,8 Podíl OZE - skutečnost, požadavky směrnice (%) 6,1 6,2 6,9 7,2 7,4 7,6 8,1 8,3 8,8 9,6 10,4 10,9 12,2 13,0 Směrnice 2009/28/ES - cíle (závazné, orientační) 7,5 8,2 9,2 10,6 Výchozí Orientační Celkový cíl Podíl OZE na konečné spotřebě energie - navržený scénář Podíl OZE - skutečnost, předpoklady 93,2 108,1 120,9 130,1 136,2 143,0 148,1 153,3 159,3 165,9 170,2 174,5 94,6 104,6 118,4 128,8 138,3 165,8 173,1 178,3 183,5 -1,4 3,5 2,5 1,3 -2,1 -3,0 -5,2 -6,0 -6,5 -7,2 -8,1 -9,0 9,8 10,5 11,0 11,6 12,0 12,4 12,8 13,3 13,7 14,0 7,0 7,9 9,4 10,1 10,8 11,3 11,8 12,1 12,5 12,9 13,2 13,5 -0,1 0,3 0,5 0,4 0,2

32 Rozbor a jednotlivé části NAPu
Národní akční plán v oblasti - teplo: Konečná spotřeba_ OZE_teplo Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Biomasa (domácnosti) Nový NAP 2012 GJ Schválený NAP 2010 rozdíl Biomasa (mimo domácnosti) Biologicky rozložitelná část TKO Bioplyn Biologicky rozl. část PRO a ATP Tepelná čerpadla 25 982 72 302 Geotermální energie Kapalná biopaliva pro teplo Schálený NAP 2010 Solární termální kolektory 43 922 93 888 Celkem Nový NAP Schálený NAP rozdíl*

33 Rozbor a jednotlivé části NAPu
Národní akční plán v oblasti - elektřina: Konečná spotřeba_ OZE_elektřina Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Biomasa (mimo domácnosti) - elektřina Nový NAP 2012 GJ Schválený NAP 2010 rozdíl Vodní elektrárny 20 770 96 927 Biologicky rozložitelná část TKO 39 391 41 364 -1 973 Bioplyn 69 824 68 183 Geotermální energie 30 000 66 240 Kapalná biopaliva pro elektriku 36 500 Větrné elektrárny Fotovoltaické systémy 25 Celkem Nový NAP Schálený NAP rozdíl*

34 Náklady na podporu OZE, DEZ a KVET

35 Náklady na podporu OZE, DEZ a KVET
Náklady na podporu OZE, KVET a DZ [tis.Kč/r] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Malé vodní elektrárny Fotovoltaika 327 1 729 23 215 24  Větrné elektrárny 34 296 61 351 Geotermální el. Bioplyn Biomasa Celkem OZE 37 411 660 Kogenerace Druhotné zdroje 69 779 72 087 Teplo z OZE Korekční faktor a odchylka 5 165 791 Celkem OZE, KVET a DZ 44 443 694

36 Náklady na podporu OZE, DEZ a KVET

37 Náklady na podporu OZE, DEZ a KVET
Co se pro omezení zvyšování nákladů na OZE již udělalo ? Byly přijaty a schváleny legislativní úpravy změny zákonů: Novely zákona č. 180/2005 Sb. Nový zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Aktualizovaný NAP pro OZE

38 Náklady na podporu OZE, DEZ a KVET
Co se pro omezení zvyšování nákladů na OZE již udělalo ? Změny zajistily: Umožnění poklesu výkupní ceny elektřiny z OZE meziročně o více než 5 %. Výstavba FVE pouze na budovách (nikoli na pozemcích) Stanovení Maximální výše podpory Další omezení výstavby na budovách (podpora pouze pro jednu FVE na jedné budově) Podpora bude hrazena nejen spotřebiteli elektřiny, ale částečně bude hrazena formou dotace ze státního rozpočtu. Zaveden odvod pro FVE uvedené do provozu v roce 2009 a 2010 Provedena aktualizace NAPu pro OZE, která zavádí novou část uvádějící maximální hodnoty výroby energie pro jednotlivé druhy OZE s nárokem na provozní podporu. Důrazem bude veden na maximální rozvoj takových druhů OZE, které nevyžadují provozní podporu (tepelná čerpadla, solární kolektory, biomasa v domácnosti) a na omezení nebo zastavení rozvoje nejdražších OZE (FVE, biomasa, bioplyn).

39 Sdělení Komise OZE jako klíčový aktér trhu
zveřejněno: v červnu 2012 Důvod vydání sdělení: obava EK, že se bez dalšího zásahu růst podílu OZE po roce 2020 v důsledku vyšších nákladů a větších překážek ve srovnání s fosilními palivy zpomalí (To by ovšem bylo v rozporu s „Energetickým plánem do roku 2050“, který ve všech možných scénářích počítá s největším podílem dodávek energie právě z OZE) od přijetí směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie 2009/28/ES odvětví OZE v EU vyvíjí rychleji, než se předpokládalo (Mnoho členských států zaznamenalo prudký nárůst využívání technologií OZE. Investiční náklady na jednotlivé technologie se snížily až o 50 %, a to zejména v případě solárních panelů). Proto zahajuje EK diskusi o období po roce 2020 již nyní a ne až v roce 2018, jak původně říká směrnice o OZE 2009/28/ES.

40 Sdělení Komise „OBNOVITELNÁ ENERGIE: KLÍČOVÝ AKTÉR EVROPSKÉHO ENERGETICKÉHO TRHU“

41 Sdělení Komise OZE jako klíčový aktér trhu
zveřejněno: v červnu 2012 Důvod vydání sdělení: obava EK, že se bez dalšího zásahu růst podílu OZE po roce 2020 v důsledku vyšších nákladů a větších překážek ve srovnání s fosilními palivy zpomalí (To by ovšem bylo v rozporu s „Energetickým plánem do roku 2050“, který ve všech možných scénářích počítá s největším podílem dodávek energie právě z OZE) od přijetí směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie 2009/28/ES odvětví OZE v EU vyvíjí rychleji, než se předpokládalo (Mnoho členských států zaznamenalo prudký nárůst využívání technologií OZE. Investiční náklady na jednotlivé technologie se snížily až o 50 %, a to zejména v případě solárních panelů). Proto zahajuje EK diskusi o období po roce 2020 již nyní a ne až v roce 2018, jak původně říká směrnice o OZE 2009/28/ES.

42 Sdělení Komise OZE jako klíčový aktér trhu
Charakteristika dokumentu - sdělení: Jedná se o politický materiál nezávazného charakteru, kterým Komise otevírá diskusi o budoucnosti OZE v EU a předkládá v něm svou představu o možných cestách, jak dosáhnout co největšího podílu OZE v energetické skladbě EU po roce 2020. Komise „identifikovala“ 4 hlavní opatření, kterými chce dosáhnout zvýšení podílu OZE v energetické skladbě EU a to: 1/ pokračování v integraci OZE do vnitřního trhu s energií 2/ zlepšení režimů podpory 3/ podpora spolupráce a obchodu (mechanismy spolupráce) 4/ zlepšení spolupráce v oblasti energetiky ve Středomoří

43 Sdělení Komise OZE jako klíčový aktér trhu
Pozice ČR ke sdělení: ČR bere toto Sdělení jako základ pro diskusi na evropské i domácí úrovni o budoucím dlouhodobém politickém rámci OZE. ČR souhlasí s názorem EK, že by OZE měly být do budoucna konkurenceschopný zdroj energie (bez potřeby provozní či investiční podpory). ČR souhlasí s tím, že by OZE měly přispívat ke stabilitě a bezpečnosti provozu sítě (v současnosti některé druhy OZE stabilitu provozu sítě spíše narušují). ČR přípravu vodítek ohledně nejlepších postupů, zkušeností či přenastavení národních systémů pro OZE ČR vnímá jako užitečnou (může ČS, v případě potřeby, pomoci při rozhodování o nastavení národního systému a přispět tak k větší konzistentnosti národních systémů podpory). Je však třeba zachovat nezávaznou povahu takového přístupu, s ohledem na právo ČS na volbu vlastního energetického mixu. ČS investovaly nemalé prostředky do stávajících schémat podpory (SP) a výchozí podmínky a systémy v ČS jsou značně různorodé. Povinný přechod na jeden evropský systém podpory by mohl pro řadu zemí znamenat významné dodatečné finanční a administrativní náklady.

44 Sdělení Komise OZE jako klíčový aktér trhu
Pozice ČR ke sdělení: ČR vítá myšlenku Komise o posílení spolupráce a obchodu a vydání v tomto příslušné pokyny - nicméně musí zůstat zachována nezávazná povaha těchto mechanismů. Vytvoření rámce spolupráce v oblasti OZE se zeměmi Jižního Středomoří není otázka celé EU, ale jen určitých států. ČR dlouhodobě prosazuje rozvoj přenosové a distribuční soustavy tak, aby byly schopny reagovat na rozvoj a integraci energetického trhu. ČR souhlasí, že bez dostatečné infrastruktury není možné dostát úspěchu jednotného trhu a integraci OZE. Vzhledem ke změně energetického mixu (např. OZE v SRN) a jimi způsobovanými neplánovanými a kruhovými toky přes přenosovou soustavu (PS) ČR, je nutné na tuto situaci reagovat posílením úzkých míst v PS

45 Sdělení Komise OZE jako klíčový aktér trhu
Pozice ČR ke sdělení: Spolehlivá, dostupná, bezpečná a cenově přijatelná energie je jednou ze základních podmínek pro samu existenci demokratické společnosti. Fungující energetický sektor je proto základní podmínkou bezpečnosti státu a jeho prosperity. Současně jsou tyto požadavky klíčovými zásadami k tomu, aby si ČR v dlouhodobém výhledu zachovala svou konkurenceschopnost. ČR se zavázala, že do konce roku 2020 bude kryto 13 % hrubé konečné spotřeby energie z OZE. Naplněním 8% indikativního cíle ve spotřebě elektřiny v roce 2010 ukázala, že své závazky plní a zajišťuje plnění závazků do budoucnosti a to i v době krize. Oblast energetické účinnosti, OZE a emisí skleníkových plynů jsou úzce provázány a pokrok v jedné oblasti může mít pozitivní, ale i negativní dopad na pokrok v jiné oblasti. Problémem se stává konkurenceschopnost EU vůči státům s nižšími náklady na výrobu energie (USA, Čína, Indie, Brazílie). Nesprávná implementace opatření na ochranu životního prostředí má vliv na konkurenceschopnost EU. Z tohoto důvodu ČR preferuje nezávaznost daných cílů, aby každý ČS mohl využít potenciál, jenž dané národní podmínky připouští. ČR se k případnému stanovení závazného cíle pro OZE po roce 2020 staví odmítavě.


Stáhnout ppt "Zákon o podporovaných zdrojích energie"

Podobné prezentace


Reklamy Google