Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj znalostní ekonomiky a sociální soudržnost Kaiserštejnský palác, 23.června 2011 Miroslava Kopicová Evropské fondy v poločase – nové výzvy 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj znalostní ekonomiky a sociální soudržnost Kaiserštejnský palác, 23.června 2011 Miroslava Kopicová Evropské fondy v poločase – nové výzvy 1."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj znalostní ekonomiky a sociální soudržnost Kaiserštejnský palác, 23.června 2011 Miroslava Kopicová Evropské fondy v poločase – nové výzvy 1

2 Výzvy pro: Vzdělávání Výzkum a vývoj Inovace Znalostní trojúhelník 2

3 – cílem je dosáhnout chytrý, udržitelný a inkluzívní růst, zejména tím, že vybavíme své občany dovednostmi a kompetencemi, které evropská ekonomika a evropská společnost potřebuje, aby zůstala konkurenceschopná a inovativní, ale zároveň pomohla posílit sociální soudržnost a inkluzi EU 2020 3

4 Společné evropské cíle E&T 2020, strategický rámec EU spolupráce ve vzdělávání Priority ČR Vzdělání 4

5 Zásadní změna – orientace na výstupy vzdělávání Uznávání neformálního a informálního vzdělávání Evropský kvalifikační rámec Evropský systém kreditů Evropský rámec kvality odborného vzdělávání Evropské společné výzvy systémů odborného vzdělávání 5

6 Modernizovat vzdělávací soustavu v tomto směru Dobudovat potřebné infrastrukturní prvky Podpora podniků k rozvoji lidských zdrojů, posílení podnikového vzdělávání a vedení lidí Odpověď na EU výzvy 6

7 Liberalizované školství nezabezpečí v počátečním vzdělávání strategická odvětví potřebně kvalifikovanými lidmi Nedostatečný počet pracovníků s technickým vzděláním Populace není jako celek připravena na příležitosti plynoucí z technologických změn a aplikace ICT infrastruktury Příležitosti pro starší pracovníky Výzvy ČR ve vzdělávání 7

8 Vzdělání nutné pro všechny Období zejména pro vzdělávání dospělých Nutnost dobudovat systém vzdělávání dospělých jako silnou součást rámce celoživotního učení Rozvoj partnerství škol a podniků Zvyšování atraktivnosti technického vzdělávání Zabezpečit nejvyšší kvalifikace pro znalostní ekonomiku Odpovědi na výzvy nadcházejícího období 8

9 Zvýšení dostupnosti lidského kvalifikovaného potenciálu bude vyžadovat nová, netradiční řešení Bude nutné zvyšovat kvalifikaci střední generace, procento mládeže vstupující na VŠ je na hraně únosnosti vzhledem ke kvalitě absolventů Znalostní ekonomika musí být přijata celou společností Odpovědi na výzvy nadcházejícího období 9

10 10 Řídící orgán – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení 248 mil. € Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF 2007 - 2013 Prioritní osa 3 Další vzdělávání 341 mil. € Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání 720 mil. € Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 737 mil. € Specifický cíl 4 Globálním cílem prioritní osy je vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivýh částí systému celoživotního učení. Specifický cíl 1 Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů Specifický cíl 2 Inovace systému terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností Specifický cíl 3 Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve VaV 2 151 mil. €

11 11 Řídící orgán – Ministerstvo práce a sociálních věcí Lidské zdroje a zaměstnanost Globální cíl Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU 2 156 mil. € Specifický cíl 1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů Specifický cíl 2 Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti Specifický cíl 3 Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených Specifický cíl 4 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb Specifický cíl 5 Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrdojů Prioritní osa 1 Adaptabilita 618 mil.€ Prioritní osa 2a,b Aktivní politiky trhu práce 703 mil.€ Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti 469 mil.€ i Prioritní osa 4a,b Veřejná správa a veřejné služby 213 mil.€ y Prioritní osa 5a,b Mezinárodní spolupráce 38 mil.€ ESF 2007 2013

12 Reforma školství – cílový stav Otevřený, přehledně strukturovaný (diverzifikovaný) systém vzájemně propojených a prostupných segmentů terciárního vzdělávání (Bc. Mgr, PhD.) Existuje poměrně výrazně profilovaný segment poskytující profesně orientované bakalářské vzdělání – vazba na trh práce, spolupráce se zaměstnavateli Formují se typické výzkumné univerzity (fakulty): centra špičkového výzkumu se silným důrazem na výchovu doktorandů a na participaci na tvorbě inovačního potenciálu 12

13 Na evropské úrovni volání po větší spolupráci ve výzkumu a inovacích s národní úrovní MSs Jaký bude Evropský výzkumný a inovační prostor? Dokončení reformy VaVaI v ČR, zohlednění nových infrastruktur Výzkum 13

14 Reforma VaVaI – 7 hlavních cílů 1.Zjednodušit podporu výzkumu a vývoje - instituce podporovat podle výsledků, týmy projektově. 2.Výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol, z nichž je podporován výzkum a vývoj ČR, zjednodušit administrativu. 3.podpořit excelenci ve výzkumu, zvýhodňovat ji a zajistit využití jejích výsledků pro inovace. 4.Podmínit programovou podporu výzkumu a vývoje spoluprací veřejného výzkumu s uživateli výsledků výzkum a vývoj, založenou na podílovém financování z veřejných a soukromých zdrojů. 5.Zavést pružnější organizační struktury veřejného výzkumu. 6.Zajistit odborníky pro výzkum, vývoj a inovace. 7.Intenzivně zapojit ČR do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. 14

15 Reforma VaVaI Reforma = zastřešující dokument pro 15 materiálů, kterými je Reforma realizována A dále (navazující úkoly) Založit Technologickou agenturu ČR (návazně na novelu zákona č. 130/2002 Sb.) Prodloužit výzkumné záměry na sedm let Prodloužit do r. 2011 program Výzkumná centra Nevyhlašovat nová kola veř. soutěží většiny resortních programů Vydat Metodiku hodnocení 2008 (vydána 26. června 2008) Připravit nové priority VaVaI (aktualizace DZSV – NP VaVaI) 15

16 Priority výzkumu – WG při RVVI – předseda profesor Haňka a mpř MK T: Prosinec 2011 Excellence Zvláštní režim podpory pro mezinárodně úspěšné týmy Posunout vnímání ČR ke znalostně vysoce vybavené pro výzkum a inovace Odpovědi výzkumu 16

17 Růst a internacionalizace firem, rychle rostoucí inovační podniky Otevřené inovace a další nové formy spolupráce mezi inovačními aktéry Poptávkově tažené inovace Role nadnárodních firem a dodavatelských řetězců v inovacích Socio-ekonomické aspekty inovační politiky Inovace ve službách, umožňující technologie (ICT) Globální distribuce znalostních aktivit v klíčových ekonomických regionech Výzvy pro inovační výkonnost 17

18 Co chybí zejména: Dostatečný disponibilní lidský potenciál Odborníci s věcnou znalostí konkrétního oboru a zároveň právním a ekonomickým vzděláním Pokračování reformy vysokých škol Posílení inovačních aktivit podniků, přímá a nepřímá podpora jejich technologické výkonnosti a inovativnosti Zvýšení efektivnosti politického řízení inovačního systému Inovace 18

19 Zdroj: Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009 Struktura výstupů z VaVaI, financovaných z veřejných prostředků 2007 2008 Počet výzkumných pracovníků v ČR 42 538 Počet aplikovaných výstupů 3 819 3 166 Počet ostatních výstupů 3 569 3 361 (konference, výstavy, workshopy atd.) Počet publikačních výstupů 72 879 61 879 Na 1 aplikovaný výstup připadá  19,5 publikačních výstupů 19

20 Vysoké školy – současný stav Struktura VŠ k 31.10.2010 Veřejné vysoké školy 26 počet studentů 342 938 Státní vysoké školy 2 počet studentů 4 588 Soukromé vysoké školy 45 počet studentů 56 228 Počet studentů VŠ celkem 403 754 Počet zaměstnanců VŠ 66 060 toho akademických pracovníků 36 889 20

21 Aplikace mikroekonomických modelů pro vytvoření vyvážené VaV infrastruktury vysokých škol Máme vyváženou strukturu VŠ ve vzdělávacích činnostech Máme nevyváženou strukturu VŠ v inovačních procesech Pouze Praha a Brno mají relativně kvalitní infrastrukturu, která má vyvážený poměr mezi vzdělávacími a výzkumnými aktivitami Jak vytvořit provázanou infrastrukturu v ostatních regionech? 21

22 Jak podpořit inovace – 7 cílů pro další období 1.Získat dodatečné investice do VaVaI z privátního sektoru 2.Podpořit významně kvalifikované instituce aplikovaného výzkumu 3.Podpořit spolupráci mezi VŠ/VVI a podniky 4.Podpořit ochranu duševních práv k dosaženým výsledkům 5.Zajistit kvalifikované lidské zdroje, podpořit mobilitu 6.Umožnit využití zejména nově vzniklých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace soukromým sektorem 7.Podpořit inovativní podniky, zejména malé a střední 22

23 Děkuji za pozornost! 23


Stáhnout ppt "Rozvoj znalostní ekonomiky a sociální soudržnost Kaiserštejnský palác, 23.června 2011 Miroslava Kopicová Evropské fondy v poločase – nové výzvy 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google