Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 04 Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ 25.03.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 04 Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ 25.03.2009."— Transkript prezentace:

1 1 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 04 Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ 25.03.2009 Ing. Jan Bartoš ©

2 2 Obsah přednášky Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Strategické dokumenty, cíle, priority Implementace uspořádání Prioritní osy – zaměření programu Aktuálně vyhlášené programy – opatření proti krizi Příprava projektu Základní odlišnosti proti jiným OP Příjemci a způsobilé výdaje Ukázka konkrétního projektu OP RLZ,Equal Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš ©

3 3 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Cíl přednášky Cílem této kapitoly je seznámit studenty s požadavky na podání žádostí jednotlivých oblastí podpory v rámci OP LZZ s položením důrazu na schopnost připravit projektovou fiši jako podklad pro prezentaci konkrétního projektu. První část je věnována podrobnějšímu seznámení s programy financovanými z ESF, způsoby vyhlašování a základními dokumenty nezbytnými pro podání žádostí. Druhá část pak bude věnována konkrétní ukázce úspěšně podaných projektů v rámci programů OP RLZ. Dále budou vysvětleny základní odlišnosti projektů z esf oproti přípravě projektů v rámci jiných operačních programů.

4 4 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Informační zdroje příslušné ministerstvo www.mpsv.cz účelové www www.esfcr.cz www.strukturální-fondy.cz www.eu-zadost.cz

5 5 Evropský sociální fond v ČR Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš ©

6 6 Evropský sociální fond v ČR je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Cíle Evropského sociálního fondu Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce Celoživotní vzdělávání Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš ©

7 7 Příklady projektů 01 Z Evropského sociálního fondu (ESF) jsou podporovány projekty neinvestičního charakteru, jako např.: rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš ©

8 8 Příklady projektů 02 Z Evropského sociálního fondu (ESF) jsou podporovány projekty neinvestičního charakteru, jako např.: rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru a další. Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš ©

9 9 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš ©

10 10 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš ©

11 11 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

12 12 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš ©

13 13 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

14 14 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost základní orientace: Prioritní osa 1 – Adaptabilita Cílem je předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory investic do rozvoje lidských zdrojů a moderních systémů jejich řízení. Je zaměřena na předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory do rozvoje lidských zdrojů ze strany podniků a organizací, rozvoje odborných znalostí, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů rozšiřování možností pro uplatňování pružnějších forem zaměstnávání zavádění moderních forem systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů.

15 15 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost základní orientace: Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce Cílem je zlepšení přístupu k zaměstnání, trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání a prevence nezaměstnanosti skupin ohrožených na trhu práce. Je zaměřena na zlepšení přístupu k zaměstnání, trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání, prevenci nezaměstnanosti skupin ohrožených na trhu práce, včetně pro aktivních opatření pro předcházení nebo mírnění vyloučení v důsledku zdravotních znevýhodnění, zvýšení kvality informačních, poradenských,vzdělávacích,zprostředkovatelských a ostatních služeb poskytovaných institucemi na trhu práce, tvorbu systémů pro předvídání změn na trhu práce.

16 16 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost základní orientace: Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti Cílem je pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením, zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb a zavedení opatření vedoucích ke zvyšování zaměstnatelnosti těchto osob včetně prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Je zaměřena především na pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným formou přímé podpory i formou zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb, opatření vedoucí ke zvyšování zaměstnatelnosti těchto osob, prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, opatření směřující k lepší slučitelnosti rodinného a profesního života. Zvláštní pozornost je v této prioritní ose věnována příslušníkům romských komunit, migrantům a dalším skupinám z odlišného sociokulturního prostředí.

17 17 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost základní orientace: Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby Cílem je zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti činností institucí veřejné správy a zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb. Podpora je především zaměřena na modernizaci veřejné správy, tj. státní správy a samosprávy, a veřejných služeb, řízení a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě a na straně poskytovatelů veřejných služeb, vzdělávání, zlepšování kvality regulace, zavádění moderních nástrojů řízení, komunitní plánování apod., realizaci aktivit a aplikaci nástrojů zvyšujících kvalitu a dostupnost veřejných služeb, participaci občanů na místním veřejném životě, etické standardy ve veřejné správě včetně omezování prostoru pro korupci.

18 18 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost základní orientace: Prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce Cílem je podpora mezinárodní spolupráce v rámci rozvoje lidských zdrojů. Je zaměřena zejména na přímou podporu inovací prostřednictvím mezinárodní výměny zkušeností a dovedností, které představují nákladově efektivní způsob pro ověření návrhů politik. Prostřednictvím mezinárodní spolupráce bude možné zvýšit dopad realizovaných projektů a zefektivnit implementaci Evropského sociálního fondu na místní, regionální a národní úrovni na základě zahrnutí zkušeností, kreditu a odborných znalostí zahraničních partnerů, zvýšení efektivity vynaložených prostředků využitím již vynalezených řešení v zahraničí a umožnění mezinárodního srovnávání a šíření dobré praxe. Specifické cíle Zvýšit efektivnost strategií a politik v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti; Rozvoj partnerství, paktů a iniciativ v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti.

19 19 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

20 20 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš ©

21 21 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kdo může žádat o podporu? Školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace, obce, města, kraje, nestátní neziskové organizace a další.

22 22 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). bližší info: www.msmt.cz ………….. je rozdělen do 5 prioritních os………..

23 23 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost základní orientace: Počáteční vzdělávání zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností tvorba modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí, rozšíření výuky v cizích jazycích na středních školách, propracování a rozšíření nabídky asistenčních služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vytvoření systému dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a podpora tohoto vzdělávání s důrazem na odborné kompetence i kompetence vedoucí ke zvyšování manažerských schopností nutných pro další rozvoj škol a školských zařízení apod.

24 24 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost základní orientace: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Např. inovace studijních programů na VOŠ a VŠ v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce, zapojení odborníků z praxe i ze zahraničí při vytváření a realizaci těchto programů, další vzdělávání učitelů, řídících pracovníků a administrativních pracovníků na VOŠ, další specifiké odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje, podpora mobility pracovníků mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem, spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem apod.

25 25 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost základní orientace: Další vzdělávání Např. podpora vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí, tvorba vzdělávacích modulů zaměřených na podporu obecných kompetencí (jazykové a IT dovednosti, podpora podnikatelských dovedností, znalostí a dovedností v environmentální oblasti), rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích, vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj apod.

26 26 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost základní orientace: Systémový rámec celoživotního učení Financovány jsou aktivity, které v oblasti počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání přispívají k vytváření systému celoživotního učení, a to na území celé ČR, tedy i v Praze.

27 27 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost základní orientace: Technická pomoc Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OPVK, administrace a hodnocení projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod.

28 28 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost základní alokace prostředků: Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 612,1 mil. €, tj. 34 % alokace OPVK Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 626,5 mil. €, tj. 35 % alokace OPVK Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 289,9 mil. €, tj. 16 % alokace OPVK Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 227,1 mil. €, tj. 12 % alokace OPVK Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 72,4 mil. €, tj. 4 % alokace OPVK

29 29 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA)

30 30 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš ©

31 31 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Operační program Praha - Adaptabilita je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

32 32 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Operační program Praha - Adaptabilita Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. OPPA se proto zaměřuje na vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení. www.oppa.cz

33 33 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš ©

34 34 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš ©

35 35 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Příprava projektové žádosti

36 36 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Proč se projektem zabýváme Odstraníme problém Zlepšíme situaci (uvnitř i v okolí) Využijeme příležitost

37 37 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Dva přístupy při přípravě projektu Motto: Nejde-li hora k Mohamedovi, musí jít Mohamed k hoře

38 38 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Hora jde k Mohamedovi Víme, že existuje zdroj Známe podmínky, které nám umožní čerpání prostředků Hledáme nápad – projekt, který nám umožní čerpání zdroje

39 39 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Hora jde k Mohamedovi Problémy: Projekt přizpůsobujeme plně požadavkům poskytovatele Rozpočet přizpůsobujeme požadavkům poskytovatele (min., max.) „Uměle vytvořený projekt“

40 40 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Mohamed kráčí k hoře Máme nápad, představu, potřebu a odvahu Chceme realizovat záměr, na který moje organizace nemá běžné finanční prostředky a bez financování z nějakého vnějšího zdroje by nešel realizovat pokračování

41 41 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Mohamed kráčí k hoře Máme základní zkušenosti s přípravou projektů nebo máme kde se poučit Máme dostatek času na přípravu projektu Moje organizace je schopna financovat přípravu nebo mám odhodlání přípravu provádět zadarmo dokončení

42 42 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Sestavíme si soubor otázek a odpovídáme na ně: O jaký problém se jedná? Kdo se záměrem přišel a z jakého důvodu? Je definován srozumitelně a jednoznačně? Pro koho je projekt určen? pokračování

43 43 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Sestavíme si soubor otázek a odpovídáme na ně: S čím náš projekt souvisí a co ovlivní? Z jakých činností se skládá? Je technicky proveditelný? Jaká jsou rizika Jak je finančně náročný? dokončení

44 44 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Příprava projektu – už to začalo Existuje osoba, která má nápad, záměr Záměr měníme na projekt Jsme schopni popsat cíle našeho projektu Popíšeme cílové skupiny Ověříme, že naše cíle a cílové skupiny jsou v souladu s nějakými důležitými dokumenty pokračování

45 45 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Příprava projektu – už to začalo Popíšeme aktivity, kterými dosáhneme cíle Dosažení cílů popíšeme v zamýšlených výstupech K jednotlivým aktivitám jsme schopni přiřadit požadavky na počty realizátorů a jejich kvalifikaci nebo stanovit subdodavatele Aktivity jsme schopni ohodnotit potřebou času na realizaci

46 46 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Příprava projektu – už to začalo Jsme schopni ocenit jednotlivé realizátory a zjistit ceny subdodavatelů Stanovíme hrubý harmonogram Pokud nestačí naši vlastní realizátoři, stanovíme jakého partnera potřebujeme Vyhledáme, ověříme a kontaktujeme partnera

47 47 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Příprava projektu – už to začalo Komunikujeme s partnerem a zjistíme jeho možnosti Navrhneme projektové týmy Stanovíme hrubý rozpočet projektu Hledáme zdroj financování pokračování

48 48 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Příprava projektu – už to začalo Ověříme, že naše představa o projektu odpovídá požadavkům financující organizace, filtrování naší představy požadavky financující organizace Stanovíme tým, který bude připravovat žádost Prostudujeme podmínky poskytovatele financí (spolufinancování) Zjistíme nebo odvodíme kritéria, podle kterých bude žádost hodnocena pokračování

49 49 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Příprava projektu – už to začalo Prostudujeme metodu (nástroj), jakou je připravována žádost (SW a podobně) Zpracujeme první verzi žádosti První verzi žádosti prodiskutujeme v širším týmu (současně s partnery) Hledáme chyby, vracíme se, opravujeme, korigujeme pokračování

50 50 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Příprava projektu – už to začalo Upozornění!!! V této fázi projektu ještě můžeme kdykoliv přípravu ukončit (s relativně malými náklady)

51 51 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Příprava projektu, to je: Připravenost projektová Připravenost finanční Připravenost týmu nebo týmů pro realizaci Systémové řízení projektu (vnitřní provázanost, cíle, postupy, role, odpovědnosti)

52 52 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Příprava projektu, závěrečný finiš Zpracujeme finální žádost a provedeme formální kontrolu Doložíme přílohy Žádost kopírujeme a zpracujeme počítačem čitelné verze Zabalíme, označíme, předáme, odešleme, uchováme doklad o předání Těšíme se na příznivé zprávy Dokončení

53 53 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ukázky úspěšných projektů: Bez praxe do praxe (absolvent)….. OP RLZ Start Business Cetrum (SBC)……..EQUAL Beskydy pro všechny………………..EQUAL Ing. Jan Bartoš ©

54 54 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Důležité dokumenty Text programu Výzva /podporované okeč, způsobilé výdaje…/ Příručka pro žadatele a příjemce Povinné přílohy Elektronická žádost Benefit 7+

55 55 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Literatura Projektový management – od nápadu k projektu a neb jak připravit a řídit projekt „v kostce“, vydalo Centrum pro regionální rozvoj ČR, 1. vydání, březen 2008 Jak připravit projekty financované z evropských fondů….Možnosti čerpání prostředků, příprava projektů … ……….(www.nuov.cz).......

56 56 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Rámcové otázky: Vysvětli co znamená zkratka ESF Vyjmenuj 3 evropské fondy pro financováni EU programů Uveďte rozdíl uznatelných nákladů vzdělávacích a ostatních programů Vyjmenuj 3 základní programy financované z ESF Jak se liší financování u ESF a ostatních OP Proč je zpravidla projekt z esf komplikovanější než jiný?

57 57 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ Ing. Jan Bartoš © Představení Programu rozvoje venkova Výchozí ekonomická pozice žadatele Principy SWOT analýzy Ekonomika projektu Rekapitulace témat: blok 01 – 05 Dotazy k seminárkám, prezentacím Dobrovolná prezentace projektu


Stáhnout ppt "1 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 04 Příprava a prezentace projektu v rámci OP LZZ 25.03.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google