Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_53_18 Škola
Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělání Vzdělávací obor Nauka o společnosti Tematický okruh Člověk a právo Téma Tematická oblast Název Euthanasie vs. právní systém Autor PaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročník Leden 2013,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník Anotace Přehled o vnímání euthanasie ve světě i v našem trestním zákoně Přínos/cílové kompetence Získání pohledu na euthanasii a vytvoření si vlastního náhledu

2 Euthanasie Pojem : Euthanasie θάνατος - thanatos = smrt
Pochází z řeckého slova: ευ - eu = dobrá θάνατος - thanatos = smrt Můžeme to označit jako: „dobrá smrt“ (obvykle ji můžeme definovat jako usmrcení na žádost ). Usmrcení na žádost, se svolením poškozeného je z hlediska českého trestního práva nedovolené a je posuzováno jako trestný čin vraždy !

3 Euthanasie ve světě zelené - Legal euthanasia
žluté Tolerate passive euthanasia červené - Illegal euthanasia šedé Unknown data

4 Historie euthanasie Pozor: Měli bychom mít stále na mysli, že prvním, kdo zavedl euthanasii, byl Hitler a byla zaměřena především proti lidem s mentálním postižením !!! Řecko: V Řecku je zobrazována bohyně Nyx, - měla dva syny. 1. Hypnos – spánek (dvě makovice v rukou ) 2. Thanatos – smrt (zobrazován s obrácenou vyhaslou pochodní) Euthanasie ve svém původu označuje dobrou, lehkou smrt.

5 Starořečtí (Stoikové) chápali euthanasii jako právo na
dobrovolný odchod ze života, když nemoc, staroba nebo jiné okolnosti už nedovolovaly důstojný život. Otázka přípustnosti či nepřípustnosti euthanasie není v trestněprávní nauce ničím novým (v právní vědě se diskutuje nejméně od počátku 18. století). Vždy vyvolávala a vyvolává celou řadu souvisejících pochybností. Zpravidla se objevovala ve všech novějších osnovách trestních zákoníků, ale většinou byla opět zapomenuta a nebo její provedení bylo nedůsledné.

6 Eutanazie nejen jako otázka právní, ale spíše jako otázka etická.
Vztahuje se hlavně k výkonu lékařské profese a tzv.bioetice. E. Ferri prezentoval názor: „je každý pánem svého života, jejž může i zničit. Může-li toto právo uplatnit sám, jestliže zákon sebevraždu netrestá, proč by je nemohl provést i prostřednictvím jiného?“ (Omicio-suicidio, Roma 1922, s. 47–51). Důležité je zmínit velké nebezpečí !!! Toto nebezpečí se může skrývat za pouhým odklonem od důrazu na základní postoj lékařů, že totiž existuje život nehodný života! Tento postoj se zpočátku může týkat pouze těžce a chronicky nemocných. Postupně se sféra těch, kteří budou zařazováni do této kategorie, mohla rozšiřovat o lidi neproduktivní, ideologicky a rasově nežádoucí.

7 Belgie, Nizozemí, Kanada, Oregon.
Euthanasie ve světě Ulehčení umírání na výslovnou žádost umírajícího před svědky z vlastní rodiny a před lékařem je povoleno pouze v některých zemích: Belgie, Nizozemí, Kanada, Oregon. Právní úpravou, která prolomila trestnost euthanasie, byla úprava nizozemská (1976) (1994 pak nabyla účinnosti), zavazuje lékaře, aby tuto skutečnost neprodleně oznámil veřejnému žalobci. Kritéria pro použití euthanasie jsou: žádost musí pocházet jen od pacienta a musí být svobodná a chtěná; pacientova žádost musí být dobře uvážená, pevná a nezvratná; pacientův stav musí působit nesnesitelné útrapy bez perspektivy zlepšení; euthanasie musí být poslední opatření; musí být vzaty v úvahu a hledány všechny alternativy ke zmírnění pacientovy situace; euthanasie musí být provedena lékařem; lékař musí provést konzultaci s jiným nezávislým lékařem, který má zkušenosti z této profesní oblasti.

8 Euthanasie v Belgii S novou právní úpravou euthanasie se setkáváme také v Belgii. Zákon z 25. října 2001 o euthanasii stanoví, že proto, aby se lékař vyhnul trestní odpovědnosti za provedení euthanasie, musí splnit především následující podmínky (čl. 3 § 1): pacient je v okamžiku žádosti dospělý nebo prohlášen za dospělého; žádost je formulována způsobem dobrovolným, po uvážení a opakovaně a není důsledkem vnějších tlaků; pacient se nachází ve zdravotním stavu, v němž trpí trvale, nesnesitelně fyzicky nebo duševně a nelze toto utrpění zmírnit, a který vede k nemoci nebo patologickému stavu závažnému a neléčitelnému!

9 Úhly pohledu na euthanasii
Komplexnost pohledu: 1) etický pohled 2) pohled reálných možností lékařské vědy 3) právní pohled 4) pohled samotného pacienta

10 Typy euthanasie Pasivní euthanasie - sepsání dokumentu plně
informovaným pacientem, který je při jasném vědomí, sepíše tzv. living will v němž se určuje, jak má být postupováno v případě, že pacientovi bude hrozit dystanzie. Dystanzie – stav pacienta, kdy jsou udržovány základní tělesné funkce téměř "za každou cenu" ve stavu, kdy téměř není šance na přežití, respektive šance na uzdravení.

11 !!! Nedobrovolná euthanasie !!!
Aktivní euthanasie – lze vysvětlit jako aktivní účast lékaře při usmrcení pacienta. Dělí se dále: Vyžádaná euthanasie – lékař provede usmrcení pacienta na jeho vlastní žádost. Nevyžádaná euthanasie – lékař provede usmrcení pacienta, jehož stav považuje za bezvýchodný, případně je-li pacient v takovém stavu, že není schopen vyjádřit svou vůli ( jde o těžce defektní novorozence, jedince s těžkou duševní chorobou, retardované nebo osoby v bezvědomí). ………………………………………………………………………………………………………………… !!! Nedobrovolná euthanasie !!! Tento termín vstoupil do dějin v roce 1940, kdy nacisté v programu nazvaném "T4" začali usmrcovat osoby „méněcenné“. ………………………………………………………………………………………………………

12 Zvažte právní posouzení
těchto případů !!! Případ č.1. Může nastat situace, kdy pacient má rozsáhlý karcinom, jež již metastázoval, a při tomto stavu je naděje na vyléčení téměř nulová. S rozvojem onemocnění narůstají u pacienta bolesti. Lékař informuje pacienta, že se zvyšující dávkou také narůstá nebezpečí (návykovosti ,a tím i nutnost zvyšovat dávku) s předávkováním a následné ohrožení zástavou srdce. Pacient si je vědom rizika a žádá zvýšení dávky. Následně po několika týdnech nastává smrt. Pitva prokazuje, že příčinou byla srdeční zástava.

13 Pacient se rozhodl po celkové úvaze bez cizího
Případ č.2. Pacient, trpící progresivní nevyléčitelnou chorobou degenerativního onemocnění NS, se dozvídá, že onemocnění, jež ho upoutalo na lůžko, se bude zhoršovat. Povede k celkové paralýze pohybového aparátu až k celkovému ochrnutí, a poté dříve či později k smrti. Pacient se rozhodl po celkové úvaze bez cizího nátlaku k ukončení života sebevraždou. Požádal svého partnera (manželku), aby mu opatřila prudký jed a ten, že sám po ukončení návštěv vypije. Celý proces sebevraždy bude zaznamenán i s jeho rozhodnutím na kameru. Celý děj byl nezpochybnitelné a svobodné rozhodnutí pacienta za účelem ukončení bezvýchodného utrpení.

14 Případ č.3 Pacient trpí velice nevyléčitelným typem karcinomu …
Lékař mu sdělí diagnózu a dá na výběr dvě alternativy: 1) Ozařování a chemoterapie a s tím spjaté další komplikace = prodloužení života o několik měsíců. 2) V případě nepodstoupení léčby může nastat smrt v řádu týdnů! Pacient „odmítnul léčbu „ lékař jeho přání respektoval a pacient do týdne zemřel.

15 Odmítne hospitalizaci a zůstává v péči svých
Případ č.4 Pacient trpící nevyléčitelnou nemocí, která mu způsobuje nejenom nesnesitelné bolesti, ale stejně tak mu nemoc znemožňuje pohyb. Odmítne hospitalizaci a zůstává v péči svých blízkých. Požádá svého partnera o poslední službu a vysvobození z nesnesitelného utrpení! Partnerka mu vyhoví a smyčkou kolem krku ho udusí.

16 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
§ 140 Vražda: Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let. § 144 Účast na sebevraždě: Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody až na tři léta.

17 Právní odpověď 1) „Bolestivé onemocnění a podávání tišících prostředků“ Nepřímá euthanasie = jednání není trestné . 2) „Progresivní degenerativní onemocnění“ Manželka: Asistovaná sebevražda = podle § 144: Účast na sebevraždě – jednání je trestné !!! Pacient: sebevražda - jednání není trestné. 3) „Odmítnutí léčby“ ‒ Pasivní euthanasie = jednání není trestné. 4) „Milující partnerka“ ‒ Aktivní euthanasie = vražda !!!

18 Zdroje a prameny Emmert, F. - Kotrňák, T. : Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis Brno Zouhar J. : Základy teorie státu a práva, S &M Knapp, V.: Teorie práva . 1 vyd. 5 dotisk, C.H. BECK, Praha Tomancová, J. Schelle, K. a kol.: Právní nauka pro školy a praxi 6. vyd., Eurolex Bohemia, s.r.o., Praha Šíma, A. – Suk, M. : Základy práva C.H.BECK, Praha


Stáhnout ppt "Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č."

Podobné prezentace


Reklamy Google