Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Zlín, 11. února 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Zlín, 11. února 2015."— Transkript prezentace:

1 Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
Zlín, 11. února 2015

2 Program semináře k představení IROP
9:30 – 10: Úvodní slovo – MVDr. stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně pro místní rozvoj, sekce evropských programů, MMR Priority a možnosti v programovém období 2014- 2020 a hlavní změny oproti programovému období – Mgr. Kateřina Neveselá, NOK - MMR 10:00 – 10:30 Představení Integrovaného regionálního operačního programu - Ing. Rostislav Mazal, MMR 10:30 – 11: Silnice a dopravní obslužnost Integrovaný záchranný systém 11:00 – 11: Coffee break 11:15 – 12: Sociální

3 Program semináře k představení IROP
Soc. služby, soc. bydlení a soc. podnikání Zdravotnictví Vzdělávání Zateplování Kultura E-government Územní plánování 12:15 – 13: Integrované nástroje v IROP (zástup. IPRÚ, ITI a CLLD) Informační systém KP14+ 13:00 – 13:30 Diskuse

4 Seminář k představení IROP
Úvodní slovo hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka

5 Seminář k představení IROP
Úvodní slovo náměstka pro evropské fondy Mgr. Zdeňka Semoráda

6

7 Integrované nástroje Integrované územní investice (ITI) Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Alokace: 28,7 % alokace IROP (1,33 mld. EUR), z toho ITI 14,1 %, IPRÚ 6,29 %, CLLD 8,39 %.

8 Integrované nástroje Výhody: Nevýhody:
ITI/ IPRÚ zohledňují širší vazby mezi městem a jeho spádovým územím CLLD - projekty jsou vybírány na místní úrovni multifondové financování komplexnějších záměrů Nevýhody: Podmínkou pro vyhlášení výzvy na realizaci projektů je schválení příslušné integrované strategie.

9 Integrované nástroje platí stejné podmínky jako pro individuální projekty v daném  specifickém cíli (způsobilost výdajů, územní zaměření, typů příjemců, veřejné podpory, veřejných zakázek apod.), zároveň soulad s danou integrovanou strategií žadatel, který chce realizovat projekt v integrované strategii, musí konzultovat svůj projektový záměr před jeho podáním s nositelem příslušné integrované strategie.

10 Národní orgán pro koordinaci
Priority a možnosti v programovém období a hlavní změny oproti programovému období Ing. Kateřina Neveselá Národní orgán pro koordinaci

11 Evropské strukturální a investiční fondy 2014–2020
Evropský fond pro regionální rozvoj Dobrý den, dovolte mi, abych vám velmi stručně představila aktuální stav přípravy programového období , východiska, zaměření, možnosti zjednodušení a zefektivnění procesu implementace a v neposlední řadě také aktuální informace o přípravě JMP. Na prvním slidu vidíte rozložení alokací na jednotlivé fondy, kdy celkem se jedná o 23,83 mld EUR, které jsou rozděleny mezi 5 fondů, kdy nejvyšší alokace je přidělena Evropskému fondu pro regionální rozvoj a nejmenší naopak Evropskému námořnímu a rybářskému fondu. Na výsečovém grafu pak vidíte rozložení alokace v rámci jednotlivých tematických cílů, přičemž největší část připadá na tematický cíl vážící se k dopravní infrastruktuře.

12 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20
Princip strategického zaměření a propojování: Podpora pouze těch priorit, jež naplňují rozvojové strategie ČR. Princip podpory fungujícího trhu: Podpora pouze těch odvětví a sektorů, kde dochází k selhání trhu. Zvážení formy podpory Princip podpory kvalitních projektů: Podpora pouze těch projektů, jež budou měřitelně naplňovat stanovené priority a cíle. Princip snadnější přípravy a realizace projektů: Snadnější administrativa pro žadatele a příjemce prostředků z OP, elektronizace agend a zjednodušování (sjednocování) pravidel. Na dalším slidu pak vidíte hlavní východiska příprav programového období , kam patří princip strategického zaměření a propojování, tedy podpora pouze těch priorit, jež naplňují rozvojové strategie ČR, princip podpory fungujícího trhu, tedy podpora pouze těch odvětví a sektorů, kde dochází k selhání trhu, princip podpory kvalitních projektů, což znamená podporu pouze těch projektů, jež budou měřitelně naplňovat stanovené priority a cíle a jako poslední pak princip snadnější přípravy a realizace projektů, což je ve své podstatě snadnější administrativa pro žadatele a příjemce prostředků z OP, elektronizace agend a zjednodušování (sjednocování) pravidel.

13 Zjednodušení architektury programů
Programy Programy OP Doprava OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Zaměstnanost OP Technická pomoc Program rozvoje venkova OP Rybářství Integrovaný operační program Integrovaný regionální operační program ROP Severozápad ROP Severovýchod ROP Moravskoslezsko ROP Střední Morava ROP Střední Čechy ROP Jihovýchod ROP Jihozápad OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha pól růstu OP Praha Adaptabilita Porovnání programů a 14-20 Snížení počtu Sloučení programů Multifondové programy

14 Programy 2014–2020 Program Alokace v mld. EUR Tematické cíle
Integrovaný regionální operační program 4,63 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 OP Doprava 4,70 7 OP Životní prostředí 2,64 4, 5, 6 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 4,33 1, 2, 3, 4, 7 OP Zaměstnanost 2,13 8, 9, 11 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2,78 1, 9, 10 OP Technická pomoc 0,22 - OP Praha - pól růstu ČR 0,20 1, 4, 8, 9, 10 Program rozvoje venkova 2,17 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 OP Rybářství 0,03 3, 6 CELKEM 23,83 Na následujícím slidu pak vidíte orientační přehled rozdělení alokací a tematických cílů, tedy to, co jste viděli za jednotlivé fondy, tak zde je to převedeno již na konkrétní programy.

15 Stav vyjednávání Dohody o partnerství a programů 2014–2020
Přijaty oficiální připomínky EK Na tomto slidu pak vidíte informace o aktuálním stavu vyjednávání s Evropskou komisí, a to jak u Dohody, která již byla schválena, tak i programů, které jsou schváleny vládou, a nyní probíhá formální dialog. Upozorňuji zde na datum , který byl ze strany EK stanoven mezním termínem pro zaslání programových dokumentů EK, pokud chceme, aby byly schváleny v roce 2014, jinak budou schváleny až v polovině roku 2015.

16 Zahájení implementace programů
Nadefinována byla kritéria vztahující se k: Dílčím fázím přípravy, vyjednávání a schvalování OP a přípravě prováděcí legislativy na evropské úrovni Oblast předběžných podmínek Přípravě systému řízení a kontroly vč. relevantní dokumentace a příprava dokumentace pro žadatele a příjemce Nastavení systémů pro administraci Upřesnění intervenčních oblastí Zapojení partnerů do procesu plánování implementace Kdy budou vyhlašovány nové výzvy a jak budou vypadat? Nadefinovaná kritéria se vztahující k: Dílčím fázím přípravy, vyjednávání a schvalování OP a přípravě prováděcí legislativy na evropské úrovni, tedy že byly do formálního schválení předloženy všechny DA a schváleny IA, program byl předložen EK ke schválení a byly specifikovány oblasti, k jejichž podpoře ne/měla EK výhrady v rámci formálního dialogu. Oblast předběžných podmínek, tedy že byly splněny tematické a obecné PP věcně se vážící k podpoře intervencí v rámci vyhlašovaných výzev Přípravě systému řízení a kontroly vč. relevantní dokumentace a příprava dokumentace pro žadatele a příjemce, konkrétně že byly připraveny a vydány na úrovni ŘO popisy funkcí a postupů zavedených řídicím orgánem, dále v případě, že je to relevantní, musí být připraveny a podepsány dokumenty o delegování funkcí na ZS, musí být připravena a vydána řídicí dokumentace, MMR-NOK provedl posouzení dokumentace před jejich vydáním na úrovni ŘO, byla připravena a vydána na úrovni ŘO dokumentace pro žadatele a příjemce a MMR-NOK provedlo posouzení před vydáním na úrovni ŘO. Nastavení systémů pro administraci, tedy že byla vybudována aktivní vazba mezi MS2014+ a účetními systémy poskytovatelů podpory. Upřesnění intervenčních oblastí, kam patří to, že budou nastaveny způsobilé výdaje programu, zpracována analýza absorpční kapacity, nastavena pravidla poskytování podpory v rámci plánovaných výzev v souladu s pravidly veřejné podpory a bude připravena a uveřejnění dokumentace k výzvě. Poslední oblastí je zapojení partnerů do procesu plánování implementace, kam spadá ustavení platformy pro plánování výzev a projednání harmonogram výzev plánovaných k vyhlášení do konce roku 2014 a samozřejmě také ustavení monitorovacího výboru. Jak jsem již uvedla, právě tato kritéria se snaží eliminovat případná možná rizika a v kontextu zkušeností s implementací programového období i zkráceného programového období považujeme za nezbytné, aby reálná implementace programů byla zahájena včas a to také s ohledem na potřebu naplnit cíle programů, resp. Dohody o partnerství. Výzvy: podle metodického pokynu pro výzvy musí řídící orgány zveřejňovat harmonogram výzev vždy na následující rok na svých internetových stránkách (k dispozici také na zastřešujících stránkách MMR), informace v harmonogramu budou obsahovat stejné informace napříč programy: identifikace výzvy, nastavení výzvy, zaměření / zacílení výzvy, vyznačení synergie, bude obtížnější manipulovat s harmonogramem výzvy (např. zrušení výzvy, snížení alokace, změna termínu výzvy), harmonogramy výzvy budou vytvářeny ve spolupráci s partnery daného řídícího orgánu, harmonogramy výzvy na rok 2015 by měly být zveřejněny na konci roku 2014 / začátku roku 2015, očekáváme vyhlášení prvních výzev již v I. polovině 2015, výzvy budou mít také jednotnou strukturu napříč programy.

17 Schválené metodické dokumenty Metodické dokumenty v gesci MF
Příprava JMP – přehled Schválené metodické dokumenty UV č. 401 z MP pro přípravu programových dokumentů UV č. 597 z Evaluace Zásady tvorby a používání indikátorů Způsobilost výdajů a jejich vykazování Řízení rizik UV č. 873 z Řízení výzev, hodnocení a výběr projektů UV č. 44 z Monitorování ESI fondů; procesy v MS2014+ (1. část) Zadávání zakázek Publicita a informovanost Příprava řídicí dokumentace UV č. 166 z Revize programů UV č. 444 z Rozvoj lidských zdrojů UV č. 536 z Monitorování ESI fondů; procesy v MS2014+ (2. část) UV č. 682 z : Využití integrovaných přístupů Pro informaci vládě byly předloženy: Projekty vytvářející příjmy Oblast finančních nástrojů Oblast veřejné podpory Metodické dokumenty v gesci MF Vydáno ke konci června 2014 Audit UV č. 837 z Finanční toky UV 867 z Kontroly Zde vidíte aktuální stav přípravy JMP, kdy již všechny relevantní dokumenty byly předloženy na jednání vlády

18 Příklady zjednodušení systému implementace
Výzvy, podání žádosti, výběr a hodnocení projektů: sjednocení požadavků na zpracování dokumentace určené žadatelům a příjemcům; větší důraz na propojení řízení výzev na hodnocení; koordinace vyhlašování výzev; vymezení povinných hodnotících kritérií; větší důraz na dvoukolové hodnocení; informování žadatele o výsledku a možnost odvolání vytvoření společné databáze hodnotitelů, jejich automatizovaný výběr, hodnocení a kontrola. nastavena maximální lhůta pro řídící orgány, do kdy musí být ukončen schvalovací proces; Možnost využití CBA Na tomto a následujícím slidu pak vidíte již konkrétní příklady zjednodušení systému implementace, zmíním například sjednocení požadavků na zpracování dokumentace určené žadatelům a příjemcům, vymezení povinných hodnotících kritérií, vytvoření společné databáze hodnotitelů, jejich automatizovaný výběr, hodnocení a kontrola, což jsou příklady aktivit, které se váží na vyhlašování výzev a výběru projektů anebo například zpracování vzorových dokumentů pro využití v oblasti veřejného zadávání a definování jednotných kontrolních listů, což spadá do oblasti realizace a kontroly projektů.

19 Příklady zjednodušení systému implementace
Realizace projektů, kontrola: sjednocení struktury a obsahu zpráv o realizaci projektu; zpracování vzorových dokumentů pro využití v oblasti veřejného zadávání; rozšíření využívání modifikovaných ex-ante plateb; zavedení centrálního plánování finančních kontrol; definovány jednotné kontrolní listy; stanovení bagatelní hranice pro vymáhání nesrovnalostí; zavedení jednotného systému sankcí za porušení pravidel povinné publicity; redukce počtu log povinné publicity. anebo například zpracování vzorových dokumentů pro využití v oblasti veřejného zadávání a definování jednotných kontrolních listů, což spadá do oblasti realizace a kontroly projektů.

20 Přínosy jednotného metodického prostředí
stanoven základní rámec pravidel, který je pro všechny ŘO a fondy EU stejný a závazný používání jednotné terminologie napříč fondy EU snadnější orientace žadatele / příjemce v systému přidělování evropských dotací zjednodušení administrativních postupů a zkrácení lhůt transparentnější a snadnější komunikace mezi žadatelem / příjemcem a poskytovatelem dotace elektronizace dat, dokumentů, procesů (jednotný monitorovací systém MS2014+) Zde vidíte přínosy jednotného metodického prostředí, tedy to, že je stanoven základní rámec pravidel, který je pro všechny ŘO a fondy EU stejný a závazný, je dosaženo používání jednotné terminologie napříč fondy EU a snadnější orientace žadatele / příjemce v systému přidělování evropských dotací. Důležité je samozřejmě také zjednodušení administrativních postupů a zkrácení lhůt, transparentnější a snadnější komunikace mezi žadatelem / příjemcem a poskytovatelem dotace a v neposlední řadě pak elektronizace dat, dokumentů a procesů (jednotný monitorovací systém MS2014+).

21 Děkuji za pozornost

22 Integrovaný regionální operační program
Ing. Rostislav Mazal, MMR

23 Základní informace o IROP
Globální cíl IROP Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

24 Strategie realizace IROP
POSLÁNÍ: Společně zvyšujeme kvalitu života v České republice VIZE: Zajišťujeme společně a odpovědně investice, které jsou vidět HODNOTY: Poctivě a nestranně, srozumitelně a otevřeně, ochotně a profesionálně

25 Integrovaný regionální OP
pro všechny regiony v ČR kromě Prahy (kromě eGovernmentu - specifický cíl 3.2) 4 prioritní osy + osa pro technickou pomoc financování pouze z EFRR návaznost na 9 tematických cílů EU Navazuje na ROPy a IOP, nicméně není kopií podporovaných aktivit z období

26 Integrovaný regionální OP
Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR cca 144 mld. Kč i s kofinancováním Řídicí orgán: MMR ČR Kofinancování: 85 % z EFRR a 15 % (příjemce + státní rozpočet) - Projekty obcí: 10 % obce + 5 % státní rozpočet Investice pod CLLD: 95 % EFRR + 5 % příjemce Kofinancování vychází z materiálu MFČR „Pravidla spolufinancování ESIF v programovém období “ ke stažení na webu IROP

27 Integrovaný regionální OP
Novinky oproti období 30 % alokace pro integrované nástroje – ITI, IPRÚ, CLLD Větší důraz na koordinaci programů (příloha č. 1 PD IROP) Větší tlak na oporu podpory ve strategiích pro danou oblast Územní a tematická koncentrace Předběžné podmínky

28 Integrovaný regionální OP
Pokyny pro žadatele a příjemce Budou rozděleny na obecnou a specifickou část Obecná část výběrová řízení, kontroly, změny v projektech, účetnictví, stížnosti Specifická část podporované aktivity, způsobilé výdaje, hodnotící kritéria

29 Integrovaný regionální OP
Harmonogram výzev první verze zveřejněna na webu větší koordinace s navazujícími výzvami (např. z ESF programů) nebo pro specifické území (soc. vyloučené lokality) návaznost na splněné předběžné podmínky a připravenost výchozích strategií a absorpční kapacity aktualizace během února 2015

30 Vše ke stažení na http://www.strukturalni-fondy.cz/irop
Harmonogram Aktuální verze PD IROP – k Probíhá vyjednávání s EK – snaha do konce února mít vyjednaná sporná místa Audit připravenosti – od dubna 2015 Schválení programu – do polovina roku 2015 První výzvy v IROP – od poloviny roku 2015 Předběžný plán výzev IROP Vše ke stažení na

31 Struktura IROP Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj
Prioritní osa 1 - Infrastruktura Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Alokace 1,6 mld. EUR Doprava, integrované dopravní systémy, IZS Prioritní osa 2 - Lidé Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Alokace 1,7 mld. EUR Sociální služby/bydlení, sociální podnikání, zdravotní péče, vzdělávání, zateplování Prioritní osa 3 - Instituce Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Alokace 0,8 mld. EUR Kulturní dědictví, e-Government, územně plánovací dokumentace Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj - Alokace 390 mil. EUR - Posílení CLLD, provozní a animační náklady

32 Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

33 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Silnice – 945 mil. EUR Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic a budování obchvatů. Silnice II. a výjimečně i III. třídy. Nutná vazba na TEN-T. Žadatel musí mít zpracovaný víceletý plán údržby a zajištěné národní zdroje financování. Příjemci: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji

34 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Silnice – 945 mil. EUR Kritéria pro vymezení prioritní silniční sítě Dopravně - hospodářský význam komunikace komunikace sloužící jako napojení sekundárních (obce s rozšířenou působností nad 7 tis. obyvatel) nebo terciárních (ostatní ORP a OPÚ) uzlů na síť TEN-T, komunikace sloužící jako napojení hospodářsky problémového regionu nebo periferního území (dle SRR ČR na roky ) na síť TEN-T či sekundární nebo terciární uzel, za její součást bude považována i komunikace nižší kategorie, kterou bude umožněn přístup z prioritní regionální silniční sítě do cílového uzlu, komunikace sloužící jako napojení průmyslové zóny nebo hospodářského centra (uzel s min. 1 000 pracovními místy) na sekundární nebo terciární uzel či síť TEN-T. Stavebně – technický stav a šířkové uspořádání Intenzita dopravy, nehodovost a vliv na životní prostředí Síť zahrnuje 15,8 % z celkové délky silnic II. třídy a 1 % z celkové délky silnic III. třídy (jedná se o ty, které plní funkce silnic vyšší třídy).

35

36 Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

37 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Doprava mil. EUR přestupní terminály pro veřejnou dopravu aplikace moderních technologií v dopravě nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy rozvoj cyklodopravy a rozvoj zelené infrastruktury Příjemci: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, dopravci ve veřejné linkové dopravě, Ministerstvo dopravy ČR, subjekty zajišťující dopravní obslužnost

38 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Doprava mil. EUR projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR ; projekt ve městě nad 150 tis. obyvatel je v souladu se Strategickou projektovou fiší, resp. s Plánem udržitelné městské mobility (SUMP) po jeho schválení; projekt ve městě do 150 tis. obyvatel je v souladu se Strategickou projektovou fiší; projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí; vozidla nakupovaná pro veřejnou dopravu jsou upravená pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace; vozidla nakupovaná pro veřejnou dopravu musí splňovat Euro 6; projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti; projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020.

39 Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

40 Integrovaný záchranný systém – 151 mil. EUR
Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Integrovaný záchranný systém – 151 mil. EUR modernizace stanic složek IZS pro zajištění jejich odolnosti při mimořádné události (např. směřující k energetické soběstačnosti stanic) – 43% technika a prostředky pro řešení mimořádných událostí - 36% modernizace výcvikových zařízení a trenažerů – 21%

41 Integrovaný záchranný systém – 151 mil. EUR
Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Integrovaný záchranný systém – 151 mil. EUR Pouze ve vybraném území, kde dochází ke kumulaci negativních jevů (sucha, přívalové deště, mráz, orkány, havárie nebezpečných látek apod.). Příloha č. 6 PD IROP Příjemci: základní složky IZS (HZS, PČR, ZZS), obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně); organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS

42 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Projekt je v souladu s  Koncepcí ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do roku 2030; Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR; dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“ respektive “Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“ podle příjemce

43 Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

44 Koordinovaný přístup v soc. vyloučených lokalitách
KPSVL sjednocuje základní strategické dokumenty jednotlivých ŘO (OPZ, OP VVV, IROP) pro podporovaná území: 1) Strategické plány sociálního začleňování – SPSZ (MPSV) 2) Místní akční plán rozvoje vzdělávání – MAP (MŠMT) 3) Koncepce rozvoje sociálního bydlení v území – KRSBU (MMR) V IROP se týká SC 2.1, 2.2, 2.4. V rámci KPSVL bude spolupráce nabídnuta minimálně 70 městům, obcím a svazkům obcí s největšími problémy. Už nyní je do KPSVL je zařazeno 20 obcí, se kterými Agentura v současné době spolupracuje.

45

46 Sociální inkluze – 338 mil. EUR
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Sociální inkluze – 338 mil. EUR zřizování a rekonstrukce zařízení komunitní péče zřizování a rekonstrukce zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče infrastruktura komunitních center Příjemci: nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, příjemci podpory určené na sociální bydlení jsou obce a nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

47 Sociální inkluze – 338 mil. EUR
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Sociální inkluze – 338 mil. EUR pořízení bytů a bytových domů pro soc. bydlení podpora na celém území ČR bez Prahy nebudou podporovány ubytovny, substandardní a segregované bydlení Příjemci: municipální a neziskový sektor – ne podnikatelský sektor

48 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Parametry sociálního bydlení v IROP: sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy určenými pro výstavbu budov pro bydlení, sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez dalšího zařízení nábytkem, sociální byt musí být umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, v lokalitě musí být zajištěná veřejná doprava, sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin, identifikovaných v tomto dokumentu, podpora nevede k segregaci osob z cílových skupin, pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout stanovený limit, stanovený ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci.

49 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování a Národní strategií rozvoje sociálních služeb ; projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb; projekt deinstitucionalizace má transformační plán; projekt zaměřený na sociální bydlení je zacílen na osoby v ekonomicky aktivním (produktivním) věku; projekt splňuje parametry sociálního bydlení;

50 Sociální podnikání – 26 mil. EUR
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Sociální podnikání – 26 mil. EUR výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků na vymezeném území návaznost na aktivity OP Zaměstnanost zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků; vzdělávání osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce s cílem podpory vzniku nových podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání

51 Sociální podnikání – 26 mil. EUR
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Sociální podnikání – 26 mil. EUR Příjemci: osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace

52 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů projekt je v souladu s principy sociálního podnikání: Sociální prospěch podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, min. 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin, vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování. Ekonomický prospěch zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku. Environmentální a místní prospěch uspokojení přednostně místní potřeby a využití přednostně místních zdrojů, zohledňuje environmentální aspekty.

53 Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

54 Zdravotnictví – 284 mil. EUR
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Zdravotnictví – 284 mil. EUR pořízení přístrojů a nezbytné stavební úpravy pro vysoce specializovanou péči (síť onkogynekologických a perinatologických pracovišť) soulad s Věstníky vysoce specializovaných pracovišť modernizace přístrojového vybavení nemocnic pro návaznou péči soulad s Koncepcí návazné péče opatření směřující k transformaci psychiatrické péče (např. centra duševního zdraví, zázemí pro mobilní týmy, psychiatrické ordinace) soulad se Strategií reformy psychiatrické péče

55 Zdravotnictví – 284 mil. EUR
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Zdravotnictví – 284 mil. EUR nepodporovatelné jsou stávající psychiatrické léčebny – cílem je deinstitucionalizace péče a nabídnutí alternativy Příjemci: příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče, nestátní neziskové organizace, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

56 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů U návazné péče jsou podporovatelné nemocnice, které zajišťují alespoň 4 základní obory péče – gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství, disponují minimálním počtem 300 lůžek a navazují na péči některého z vysoce specializovaných pracovišť (onkogynekologické, perinatologické, kardiovaskulární, traumatologické, cerebrovaskulární/iktové, onkologické). Koncepce návazné péče umožňuje podpořit i menší poskytovatele péče, pokud jsou v daném regionu LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou lůžek a splňují všechna ostatní kritéria. Koncepce je na webu :

57 Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

58 Regionální vzdělávání – 473 mil. EUR
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Regionální vzdělávání – 473 mil. EUR výstavba (v odůvodněných případech) a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání výstavba (v odůvodněných případech) a rozšiřování kapacit základních škol výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí úpravy budov a učeben, vybavení pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

59 Vzdělávání – pokračování
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Vzdělávání – pokračování rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení, připojení k internetu doplňková zeleň v okolí budov nelze podporovat všeobecnou vzdělávací infrastrukturu Příjemci: školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi

60 Vzdělávání – pokračování
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Vzdělávání – pokračování Návaznost na měkké aktivity z OP VVV – PO 3 Regionální školství rámcové vzdělávací programy; profesní podpora a vzdělávání pedagogů; vybavení pomůckami; podpora inkluzivního vzdělávání apod. Východiskem Místní akční plány pro vzdělávání a Krajské akční plány pro vzdělávání Projekt je v souladu s Implementačním plánem strategie celoživotního učení; Projekt zajistí fyzickou dostupnost vzdělávacích zařízení; Nebudou podporovány praktické školy

61 Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

62 Snížení spotřeby energií – 623 mil. EUR
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Snížení spotřeby energií – 623 mil. EUR Dohoda s OPŽP a národními dotačními tituly (NZÚ, Panel) nad rozdělením podporovaných aktivit zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu

63 Snížení spotřeby energií – 623 mil. EUR
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Snížení spotřeby energií – 623 mil. EUR výměna a pořízení zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody zřejmě nebudou podporovány zdroje na fosilní paliva, v případě plynu to bude možné jen v odůvodněných případech. výměna rozvodů tepla a vody Příjemci: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek - budovy se čtyřmi a více bytovými jednotkami Probíhá předběžné hodnocení možnosti využití finančního nástroje pro tento typ podpory

64 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů dosažení nákladově optimální úrovně energetické náročnosti budovy podle požadavku platné vyhlášky o energetické náročnosti budov (vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov); doložení energetického posudku ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií v platném znění; zohlednění nároků volně žijících živočichů vázaných na sídla při zlepšování energetických vlastností budov (zateplování, výměna výplní otvorů); dosažení hodnot ukazatelů energetické náročnosti pouze měněných prvků bude přípustné pouze u památkově chráněných budov.

65 PRIORITNÍ OSA 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

66 Kulturní dědictví – 425 mil. EUR
PRIORITNÍ OSA 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Kulturní dědictví – 425 mil. EUR památky na Seznamu UNESCO a památky zařazené mezi kandidáty na zápis do tohoto Seznamu Národní kulturní památky památky, uvedené na indikativním seznamu kandidátů na zápis do národních kulturních památek ve stavu k zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění (muzea, knihovny) výběr financovatelných muzeí a knihoven musí být založen na socioekonomických dopadech podpory

67 Kulturní dědictví – 425 mil. EUR
PRIORITNÍ OSA 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Kulturní dědictví – 425 mil. EUR Příjemci: vlastníci kulturního a přírodního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících projekt je v souladu s Integrovanou strategií podpory kultury do roku 2020; součástí projektu je plán zpřístupnění podpořených souborů památek. budou doplněna kritéria pro muzea a knihovny

68 PRIORITNÍ OSA 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

69 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
PRIORITNÍ OSA 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí eGovernment – 330 mil. EUR rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu, zajištění úplného elektronického podání a elektronizaci agend (např. eCulture, eHealth, eJustice, eProcurement) modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek integrovaného záchranného systému kybernetická bezpečnost (bezpečné sdílení dat) Příjemci: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, státní organizace

70 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
PRIORITNÍ OSA 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí eGovernment – 330 mil. EUR V aktivitách spojených s eGovernmentem budou novými funkcionalitami informačního systému například: samoobslužný proces veřejné správy, propojování datového fondu veřejné správy, zajištění provozní spolehlivost a bezpečnosti, dostupnost služeb veřejné správy, interoperabilita na území státu s přesahem v rámci EU, celoplošná dostupnost Návaznost na měkké projekty z OP Zaměstnanost

71 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
PRIORITNÍ OSA 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí eGovernment – 330 mil. EUR projekt je v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy České republiky a jeho implementačními plány; souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu pro projekty územních samosprávných celků nad 30 mil. Kč celkových způsobilých výdajů, pokud se nebudou vázat na centrální systémy veřejné správy nebo všechny projekty, které se budou vázat centrální systémy veřejné správy, a pro všechny projekty OSS.

72 Územně plánovací dokumentace – 46,4 mil. EUR
PRIORITNÍ OSA 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Územně plánovací dokumentace – 46,4 mil. EUR Územní plány stanovují základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot a jeho plošného a prostorového uspořádání. Regulační plány stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Z IROP jsou podporovány pouze regulační plány, vytvářené z vlastního podnětu obce s rozšířenou působností.

73 Územně plánovací dokumentace – 46,4 mil. EUR
PRIORITNÍ OSA 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Územně plánovací dokumentace – 46,4 mil. EUR Územní studie navrhují, prověřují a posuzují varianty řešení vybraných problémů v území a jsou podkladem při rozhodování v území. Příjemci: obce s rozšířenou působností, kraje

74 PRIORITNÍ OSA 4 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ
Alokace prioritní ose pro CLLD 304 mil. EUR podporovány aktivity identifikované ve strategiích komunitně vedeného místního rozvoje Podporovány aktivity z IROP mohou být ze SC: 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3 projekty, realizované ve 4. prioritní ose IROP, podléhají stejným pravidlům, jako projekty v ostatních prioritních osách a není možné podporovat jiné projekty, než umožňují tyto prioritní osy.

75 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Rostislav Mazal
Ředitel Řídicího orgánu IROP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení operačních programů

76 Komunitně vedený místní rozvoj
Ing. Jiří Krist Národní síť Místních akčních skupin

77 InTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ
Ing. et Ing. Martin Habuda, IPRÚ, Magistrát města Zlín

78 Informační systém konečného příjemce (ISKP14+)

79 Informační systém konečného příjemce (ISKP14+)

80 Informační systém konečného příjemce (ISKP14+)
Další díly naleznete na webu:

81 Seznam školení pro žadatele o podporu z fondů EU
Termíny a místo konání školení ISKP2014+ Liberec , 9:30, 13:00 Praha , 9:30, 13:00 , 9:30, 13:00 , 9:30, 13:00 Brno , 9:30, 13:00 Praha , 9:30, 13:00

82 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST prezentace a dokumenty v ní zmíněné jsou ke stažení na v případě dotazů nás kontaktujte na


Stáhnout ppt "Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Zlín, 11. února 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google