Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asociace ředitelů gymnázií Aktuální témata MŠMT Mgr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asociace ředitelů gymnázií Aktuální témata MŠMT Mgr"— Transkript prezentace:

1 Asociace ředitelů gymnázií Aktuální témata MŠMT Mgr
Asociace ředitelů gymnázií Aktuální témata MŠMT Mgr. Jaroslav FIDRMUC, náměstek minitra pro vzdělávání 25. března 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1 • tel.:

2 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na období 2015 - 2020

3 Stručný přehled hlavních úkolů a strategie dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení:
zvýšit dostupnost předškolního vzdělávání a zavést povinný poslední ročník podpořit kvalitu vzdělávání 2. stupně ZŠ a nezvyšovat podíl žáků odcházejících do víceletých gymnázií nezvyšovat kapacity lepší soulad struktury oborů SŠ s možnostmi uplatnění absolventů v praxi (přihlížet k predikci trhu práce MPSV) nezvyšovat kapacity oborů SŠ a VOŠ (s výjimkou oborů technického a přírodovědného zaměření a čtyřletých gymnázií) inovovat kurikulární dokumenty oborů středního vzdělávání podpořit střední odborné vzdělávání, sociální partnerství škol a zaměstnavatelů a zvýšit podíl praktické výuky zavést povinnou přijímací zkoušku do oborů středního vzdělávání s MZ jednotné zadání závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem inovovat maturitní zkoušku a zavést mistrovskou zkoušku Shrnutí hlavních opatření návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR DZ ČR vychází z dokumentu Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Základní cíle stanovené Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2020: - zvýšení dostupnosti předškolního vzdělávání a povinný poslední ročník předškolního vzdělávání - zkvalitnění 2. stupně základního vzdělávání - podpora středního odborného školství (+ lepší predikce trhu práce) - přiměřený rozvoj sítě škol a školských zařízení vzhledem k dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů ve společnosti a na trhu práce - kariérní systém a standard profese učitele. Stručný přehled hlavních úkolů v jednotlivých sektorech vzdělávání: Předškolní vzdělávání - zavést povinný poslední ročník předškolního vzdělávání - zvýšit kapacity mateřských škol v místech zvýšeného zájmu - podpořit kvalitu předškolního vzdělávání - podpořit mateřské školy při začleňování dětí ze znevýhodněných skupin - řešit péči o děti mladší tří let Základní vzdělávání - kapacitně zajistit plnění povinné školní docházky zejména žáků 1. stupně ZŠ při zachování tradiční kvality vzdělávání v tomto vzdělávacím segmentu - snížit množství odkladů povinné školní docházky - podpořit kvalitu vzdělávání 2. stupně ZŠ a nezvyšovat podíl žáků odcházejících do víceletých gymnázií Střední vzdělávání - přihlížet k predikci trhu práce vytvořenou MPSV a zaměřit se na lepší soulad struktury oborových portfolií středních škol s možnostmi uplatnění absolventů v praxi - inovovat kurikulární dokumenty oborů středního vzdělávání - podpořit střední odborné vzdělávání a sociální partnerství škol a zaměstnavatelů a zvýšit podíl praktické výuky v zájmu lepšího osvojení profesních dovedností - zavést povinnou přijímací zkoušku pro přijímání žáků do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou - jednotné zadání závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem - inovovat maturitní zkoušku – tři povinné předměty společné části ČJL, M, CJ - zavést mistrovskou zkoušku Vyšší odborné vzdělávání - projednat se zástupci akademické obce alternativy dalšího vývoje vyššího odborného vzdělávání ve školském systému - propojit činnost Akreditační komise s řízením o zápis akreditovaného oboru vzdělání do školského rejstříku Strategie dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení - podpořit zvyšování kapacit MŠ a ZŠ podle místních podmínek v souladu s demografickým vývojem - nezvyšovat kapacity víceletých gymnázií - nezvyšovat kapacity oborů SŠ a VOŠ – s výjimkou oborů technického a přírodovědného zaměření a čtyřletých gymnázií (+ dohoda s Asociací krajů o unikátních oborech a dohoda se zaměstnavatelskými svazy a sdruženími o potřebnosti oborů) - upravovat kapacity ZUŠ možno podle DZ krajů - upravovat kapacity zařízení školských služeb možno podle demografického vývoje a DZ krajů

4 Zefektivnění systému hodnocení žáků, škol a školského systému
vytvořit kritéria kvalitní školy, provázat je s kritérii hodnocení škol ČŠI posílit formativní hodnocení na školách pravidelně zjišťovat úroveň vzdělávání žáků v ZŠ prostřednictvím výběrových šetření výsledky ze šetření využívat pro zvýšení kvality vzdělávacího systému a poskytovat je jako zpětnou vazbu školám Rovné příležitosti ve vzdělávání, poradenství, vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP vytvořit odpovídající systém (Katalog) podpůrných opatření znevýhodněných dětí, žáků a studentů vzdělávání pedag. pracovníků zaměřit na oblast podpůrných opatření zefektivnit PPP zlepšit kariérové poradenství Zefektivnění systému hodnocení žáků, škol a školského systému - vytvořit kritéria kvalitní školy, provázat je s kritérii hodnocení škol Českou školní inspekcí - posílit formativní hodnocení na školách a zajistit srovnatelnost hodnocení v rámci základních škol - pravidelně zjišťovat úroveň vzdělávání žáků v ZŠ prostřednictvím výběrových šetření - výsledky ze šetření využívat pro zvýšení kvality vzdělávacího systému a poskytovat je jako zpětnou vazbu školám Rovné příležitosti ve vzdělávání, poradenství, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - vytvořit odpovídající systém (Katalog) podpůrných opatření znevýhodněných dětí, žáků a studentů - vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na oblast podpůrných opatření - zefektivnit pedagogicko-psychologické poradenství: sjednocení struktury a kvality poradenských služeb, diagnostika na zjišťování míry podpory žáka - zlepšit kariérové poradenství: rozvíjení informačního systému o volbě profese, provázání kariérového poradenství s potřebami trhu práce

5 Novely školského zákona

6 Novela školského zákona I
sněmovní tisk č. 288 – schváleno senátní tisk č. 41 – schváleno předpoklad vydání ve Sbírce zákonů – duben/květen 2015 Vybraná ustanovení novely § 81 školského zákona – profilová část MZ - možnost nahradit 1 povinnou nebo 1 nepovinnou zkoušku z CJ, který je ve škole vyučován, tzv. jazykovým certifikátem (či státní jazykovou zkouškou) pouze pokud ředitel stanoví 3 povinné zkoušky příprava novely vyhl. č. 177/2009 Sb. – úroveň nahrazované zkoušky musí být nejméně B1 podle SERRJ – srpen 2015 poprvé ředitel může stanovit v září 2015 pro MZ na jaře 2016

7 Novela školského zákona I
Vybraná ustanovení novely § 166 odst. 2, 3 a 5 – ruší se pravidlo jmenování ředitele veřejné školy a školského zařízení do pracovního poměru na dobu určitou ředitelé budou jmenováni na dobu neurčitou (jmenování na dobu určitou bude podobně jako před rokem 2012 možné tam, kde si to vyžádá situace – např. nutnost řešit zástup za ředitele na rodičovské dovolené nebo uvolněného do funkce starosty) „6leté období“ výkonu práce na pracovním místě ředitele školy možnost odvolání ředitele ze strany zřizovatele k posl. dni 6letého období – vyhlášení konkursu na pracovní místo § 168 odst. 1 – ruší se pravomoc školské rady navrhovat odvolání ředitele školy

8 Novela školského zákona I
Vybraná ustanovení novely § 183 odst. 4 – působnost krajského úřadu jako odvolacího orgánu se nově vztahuje i ke správnímu řízení v soukromých a církevních školách § 183c – pro závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, programy zjišťování výsledků vzdělávání a část inspekční činnosti se zavádí speciální pravidla nakládání s údaji získanými při těchto aktivitách; účelem je ochránit získaná data před jejich vytěžováním prostřednictvím postupů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro účely, pro něž nebyla data pořízena

9 Novela školského zákona - § 16
Nově zavádí pojem podpůrných opatření – každý žák by na základě své vzdělávací potřeby měl dostat na základě doporučení školského poradenského zařízení ve spolupráci se školou a se souhlasem zákonných zástupců adekvátní podpůrná opatření (asistenta pedagoga, tlumočníka do znakového jazyka, kompenzační pomůcky, speciální učebnice apod.) pro to, aby se mohl plnohodnotně vzdělávat bez ohledu na typ školy, kterou navštěvuje (běžnou, speciální) Nově se zavádí institut revizního pracoviště ŠZ byl schválen Senátem ČR.

10 Novela školského zákona II
Návrh zaslán do meziresortního připomínkového řízení – do 16. dubna 2015 Pět hlavních témat: Povinný rok předškolního vzdělávání dítěte před zahájením PŠD … od září 2017 Povinná přijímací zkouška z ČJL a Ma do 1. ročníku všech maturitních oborů vzdělání kromě oborů s talentovou zkouškou (tj. uměleckých oborů skupiny 82 a také kromě Gymnázia se sport. přípr K/xx) …. od září 2016, tj. poprvé přijímací řízení vyhlášené ve školním roce 2016/17 u oborů kategorie dosaž. vzdělání K, M, L0 a L5 u všech forem vzdělávání ve všech kolech přijímacího řízení

11 Novela školského zákona II
Pět hlavních témat: 3) Změny v maturitní zkoušce od jara 2017 … PP ČJL budou hodnotit externí češtináři centrálně od jara 2017 … SČ MZ – nepovinná zkouška Matematika rozšiřující od jara 2019 … SČ MZ – tři povinné zkoušky (ČJL + Ma + CJ) pro žáky 65 oborů vzdělání (včetně G) – stanoví RVP od jara 2019 … SČ MZ – nepovinná zkouška Cizí jazyk rozšiřující 4) Rozšíření kompetencí a forem činnosti ČŠI hodnocení poradenských služeb ve školách a ŠPZ elektronická forma zjišťování údajů o vzdělávání 5) Zřízení Národní rady pro vzdělávání

12 Přijímací zkoušky

13 Změny v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015
Systém přijímacího řízení je v letošním roce rozšířen o hodnocení výsledku jednotného testu, který je novou formou přijímací zkoušky. Jinak se nemění. Přijímací řízení je třeba, i na soukromých a církevních školách, posuzovat jako řízení správní na základě judikátů Nejvyššího správního soudu; v tomto smyslu je projednávána v Parlamentu ČR novela školského zákona (sněmovní tisk 288), podle které bude krajský úřad odvolacím orgánem pro všechny střední školy (platnost pro přijímací řízení se předpokládá k ). Manažerské shrnutí Stávající systém přijímacího řízení, které je současně správním řízením, zůstává zachován; ředitel školy zejména vyhlašuje přijímací řízení a v jeho rámci kritéria přijímacího řízení, na jejich základě rozhoduje o hodnocení uchazeče, na základě dosažených výsledků vyhlašuje rozhodnutí o přijetí jednotlivých uchazečů v souladu se stanoveným pořadím podle jejich úspěšnosti. Podle zájmu uchazečů vyjádřeného uplatněním zápisových lístků, rozhoduje v rámci odvolacího řízení o přijetí dalších uchazečů, nebo vyhlašuje další kola přijímacího řízení (informaci o dalších kolech zveřejňuje jak škola, jak krajský úřad). Na základě judikátu NSS bylo také pro soukromé a církevní školy určeno MŠMT jako odvolací orgán při rozhodování v rámci vzdělávání jako veřejné službě (podle dostupných informací vyřizuje odvolání v rámci správního řízení odbor 24 – přešly na něj kompetence z dřívějšího odboru správních činností a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - 25). Tento stav bude změněn po přijetí novely školského zákona v Parlamentu.

14 Přijímací zkoušky na SŠ ve školním roce 2014/2015
Jako dosud jsou přijímací zkoušky součástí vyhlášených kritérií přijímacího řízení (nejsou jediným). Zachováno je další hodnocení, jehož rozsah určuje ředitel školy (uchazeč je hodnocen zejména podle klasifikace na vysvědčeních). Přijímací zkoušky se nově konají (v rámci pilotního ověřování ve školách, které se k němu přihlásily), i prostřednictvím jednotných testů z Českého jazyka a Matematiky, jenž jsou centrálně zadávány a jednotně vyhodnocovány. Testy (Čj, M) se konají (4leté obory) (víceletá G) (náhradní termín testů) /v termínech dle vyhlášky se konají další přijímací zkoušky podle kritérií stanovených školou/. Pokud je rozhodnuto o vlastní přijímací zkoušce ve škole, určuje se jako dříve její rozsah a přesný termín konání v období od do Manažerské shrnutí V tomto školním roce se v přijímacím řízení nově ověřuje v rámci přijímacích zkoušek výsledek jednotného centrálně ohodnoceného testu. Týká uchazečů, kteří se hlásí do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení. Postupuje se přitom podle školského zákona a ve školách přihlášených do pilotního ověřování s úpravou podmínek stanovených ve Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, ve znění pozdějších dodatků, zveřejněného pod č. j.: MSMT-23913/2014, kde odlišnost termínů pro jednotné testy je dána na základě pokusného ověřování podle § 171 školského zákona.

15 Přijímací zkoušky na SŠ ve školním roce 2014/2015
Ředitel SŠ stanoví hranici úspěšnosti každého z jednotných testů pro přijímací řízení, s přihlédnutím k doporučené hranici úspěšnosti jednotného testu stanovené Centrem. Hranici úspěšnosti jednotného testu a podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení uchazečů střední škola zveřejní spolu s vyhlášením výsledků přijímacího řízení. Podklady o hodnocení jednotného testu poskytne pro odvolací řízení odvolacímu orgánu (kraji nebo v případě jiných než veřejných škol ministerstvu) centrum obdobně, jako v případě přezkumu maturitní zkoušky; podrobnosti o postupu budou krajům poskytnuty na poradě konané dne na CZVV. Na základě poznatků z přijímacího řízení v letošním roce je připravována další novela školského zákona, která je dána do vnějšího připomínkového řízení. Manažerské shrnutí Také způsob vyhodnocení přijímacího řízení a vydání rozhodnutí se oproti předcházejícím letům nemění. V rámci hodnocení uchazečů se nově, na školách přihlášených do pilotního ověřování, hodnotí i v návaznosti na výsledek dosažený v jednotných testech (podíl na celkovém hodnocení u maturitních oborů). Rozhodnutí o přijetí jsou tak vyhlášena zveřejněním a nepřijatým uchazečům zasílána písemně. Pro další období se připravuje nová úprava přijímacího řízení ve školském zákoně. Tato novela je dána v březnu do připomínkového řízení (zasílá se i krajům). Její účinnost se předpokládá pro přijímací řízení od Zohledňuje dosavadní poznatky z pilotního ověřování, ale vzhledem k termínu její účinnosti bude třeba prodloužit pilotní ověřování i na šk. r. 2015/2016.

16 Kurikulum

17 ÚPRAVA RVP PRO OBORY GYMNÁZIÍ SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU
V profilové části maturitní zkoušky budou podle rozhodnutí ředitele školy 2 nebo 3 povinné zkoušky. Podmínky ukončování vzdělávání se sjednocují s oborem vzdělání Gymnázium. Aktuální novela školského zákona stanoví, že od lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka. Změna RVP oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, které v rámci stávajícího platného RVP má stanoveny pouze 2 povinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky. Dodatkem se počet povinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky upravuje na 2 nebo 3 povinné maturitní zkoušky podle rozhodnutí ředitele školy, čímž se podmínky ukončování vzdělávání sjednocují s oborem vzdělání Gymnázium. Aktuální novela školského zákona (senátní tisk č. 41) stanoví, že od lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka, pokud ředitel školy stanoví v profilové části maturitní zkoušky 3 povinné zkoušky. (Thérová)

18 NOVÝ OBOR VZDĚLÁNÍ 79-43-K/61 DVOJJAZYČNÉ GYMNÁZIUM
Návrh změny nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vydání samostatného Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG). 16 pilotních gymnázií. Změna nařízení vlády bude účinná od 31. srpna 2015. Do porady ředitelů byl předložen návrh změny nařízení vlády. Dvojjazyčné gymnázium má v RVP stanoveny dva povinné vyučovací jazyky. Vznik nového RVP vyplývá ze závěrů vyhodnocení pokusného ověřování programů pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů vyhlášeného v září 2007 na dobu osmi školních roků. Ředitelé všech 16 pilotních gymnázií jednoznačně deklarovali svůj úmysl zahájit výuku v oboru vzdělání K/61 Dvojjazyčné gymnázium co nejdříve, tj. po novelizaci nařízení vlády. (Thérová)

19 Kariérní systém učitelů

20 Kariérní systém učitelů (aktuální stav)
ukončen IPn Kariérní systém výstupy na: náběhové období TERMÍNY start kariérního systému - od 1/9/2015 standardní režim – od 1/7/2018 VYJEDNÁVÁNÍ - ekonomové, legislativa, politici (PS ČR a Senát), odbory, fakulty vzdělávající učitele, asociace působící ve školství Období od 1. září 2015 do 30. června 2018 představuje nejkratší možné období tak, aby nezmizel motivační efekt spuštění nového systému, ale zároveň bylo možné provést všechny dále uvedené kroky. Potřeba náběhového období vyplývá z výchozího stavu, kdy nebude k dispozici odpovídající personální zajištění pro atestační řízení, podporu učitelů a metodickou pomoc ředitelům. Současně potřeba náběhového období souvisí se snahou, resp. závazkem, rychleji posunout po kariérní cestě rozvoje profesních kompetencí obecně uznávané výborné učitele, u nichž není nutné požadovat absolvování všech kroků daných kariérním systémem v celé šíři tak, jak tomu bude u dalších učitelů. Rozběhnutí kariérního systému je podmíněno souhlasným přijetím ze strany všech aktérů, kteří se budou na úspěšném zavedení kariérního systému podílet.

21 Kariérní systém učitelů (aktuální stav)
IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT (IMKA) Vytvoření podmínek pro spuštění KS ve standardním režimu Informační kampaň Proškolení všech aktérů zapojených do KS Technická podpora Pilotáže atestačního řízení Výběr a příprava členů atestačních komisí Další kroky Konkretizace v úkolech pro ekonomické a legislativní útvary MŠMT Nastavení harmonogramu prací pro období 2015 – 2018 Intenzivní práce na včasném dokončení implementačního projektu IMKA Souběžně s pracemi na změnách legislativy je připravován Individuální projekt systémový IMKA (Implementace kariérního systému učitelů), jehož trvání se předpokládá od do Cílem projektu je komplexní příprava, ověření a implementace metod, opatření a nástrojů, které zajistí úspěšné zavedení a přijetí kariérního systému učitelů.

22 Školní stravování

23 Novela vyhlášky o školním stravování Záměrem novely vyhlášky je umožnit školským stravovacím zařízením se rozhodnout, zda jim jejich personální a materiální zabezpečení umožňuje připravovat dietní stravu ve vlastním zařízení pro strávníky, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotnických služeb, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu. Za dietní stravování dle vyhlášky zodpovídá provozovatel školského stravovacího zařízení. Ve školských stravovacích zařízeních, která nemají potřebné personální a materiální podmínky k zajištění dietního stravování, umožňuje tato vyhláška odebírat dietní stravu od odborně způsobilého dodavatele. - Důvodem novelizace vyhlášky bylo přání rodičů, aby školní jídelny poskytovaly tuto službu. V závislosti na přibývajícím počtu dětí, které potřebují dietní stravování, rostl také tlak rodičů. - Je pravda, že mnohé školní jídelny službu poskytovaly, ale nebyly ojedinělé případy, kdy nedodržením předpisů došlo k poškození zdraví dítěte. - Připravovaná novela školského zákona počítá se zavedením povinného posledního ročníku v mateřské školce. Dítě při pobytu v mateřské školce se musí stravovat. Dítě trpící chronickou nemocí bude muset umět školní jídelna mateřské školky obsloužit a bude zodpovídat za zdravotní nezávadnost této služby, jinými slovy, že tato služba dítěti neublíží.

24 Novela vyhlášky o školním stravování
Je vydávána v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví Dietní stravování je léčebnou výživou, a podléhá zákonným předpisům MZ. Vzhledem k tomu, že žijeme v právním státě, je nutné dodržovat právní předpisy. Novela vyhlášky o školním stravování nenastavuje žádná nová legislativní pravidla a omezení. Začlenění dietního stravování do školního stravování znamená zahrnutí této oblasti do kontrolní činnosti a to jak ČŠI tak orgánů ochrany veřejného zdraví.

25 Děkuji Vám za pozornost
Mgr. Jaroslav FIDRMUC náměstek ministra pro vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 Praha 1 www:


Stáhnout ppt "Asociace ředitelů gymnázií Aktuální témata MŠMT Mgr"

Podobné prezentace


Reklamy Google