Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Asociace ředitelů gymnázií Aktuální témata MŠMT Mgr. Jaroslav FIDRMUC, náměstek minitra pro vzdělávání 25. března 2015 Ministerstvo školství, mládeže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Asociace ředitelů gymnázií Aktuální témata MŠMT Mgr. Jaroslav FIDRMUC, náměstek minitra pro vzdělávání 25. března 2015 Ministerstvo školství, mládeže."— Transkript prezentace:

1 1 Asociace ředitelů gymnázií Aktuální témata MŠMT Mgr. Jaroslav FIDRMUC, náměstek minitra pro vzdělávání 25. března 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na období 2015 - 2020

3 3 Stručný přehled hlavních úkolů a strategie dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení: ‐zvýšit dostupnost předškolního vzdělávání a zavést povinný poslední ročník ‐podpořit kvalitu vzdělávání 2. stupně ZŠ a nezvyšovat podíl žáků odcházejících do víceletých gymnázií nezvyšovat kapacity ‐lepší soulad struktury oborů SŠ s možnostmi uplatnění absolventů v praxi (přihlížet k predikci trhu práce MPSV) nezvyšovat kapacity oborů SŠ a VOŠ (s výjimkou oborů technického a přírodovědného zaměření a čtyřletých gymnázií) ‐inovovat kurikulární dokumenty oborů středního vzdělávání ‐podpořit střední odborné vzdělávání, sociální partnerství škol a zaměstnavatelů a zvýšit podíl praktické výuky ‐zavést povinnou přijímací zkoušku do oborů středního vzdělávání s MZ ‐jednotné zadání závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem ‐inovovat maturitní zkoušku a zavést mistrovskou zkoušku

4 4 Zefektivnění systému hodnocení žáků, škol a školského systému ‐vytvořit kritéria kvalitní školy, provázat je s kritérii hodnocení škol ČŠI ‐posílit formativní hodnocení na školách ‐pravidelně zjišťovat úroveň vzdělávání žáků v ZŠ prostřednictvím výběrových šetření ‐výsledky ze šetření využívat pro zvýšení kvality vzdělávacího systému a poskytovat je jako zpětnou vazbu školám Rovné příležitosti ve vzdělávání, poradenství, vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP ‐vytvořit odpovídající systém (Katalog) podpůrných opatření znevýhodněných dětí, žáků a studentů ‐vzdělávání pedag. pracovníků zaměřit na oblast podpůrných opatření ‐zefektivnit PPP ‐zlepšit kariérové poradenství

5 5 Novely školského zákona

6 6 Novela školského zákona I sněmovní tisk č. 288 – schváleno 13. 2. 2015 senátní tisk č. 41 – schváleno 19. 3. 2015 předpoklad vydání ve Sbírce zákonů – duben/květen 2015 Vybraná ustanovení novely § 81 školského zákona – profilová část MZ - možnost nahradit 1 povinnou nebo 1 nepovinnou zkoušku z CJ, který je ve škole vyučován, tzv. jazykovým certifikátem (či státní jazykovou zkouškou) -pouze pokud ředitel stanoví 3 povinné zkoušky -příprava novely vyhl. č. 177/2009 Sb. – úroveň nahrazované zkoušky musí být nejméně B1 podle SERRJ – srpen 2015 -poprvé ředitel může stanovit v září 2015 pro MZ na jaře 2016 6

7 7 Novela školského zákona I Vybraná ustanovení novely § 166 odst. 2, 3 a 5 – ruší se pravidlo jmenování ředitele veřejné školy a školského zařízení do pracovního poměru na dobu určitou -ředitelé budou jmenováni na dobu neurčitou (jmenování na dobu určitou bude podobně jako před rokem 2012 možné tam, kde si to vyžádá situace – např. nutnost řešit zástup za ředitele na rodičovské dovolené nebo uvolněného do funkce starosty) -„6leté období“ výkonu práce na pracovním místě ředitele školy -možnost odvolání ředitele ze strany zřizovatele k posl. dni 6letého období – vyhlášení konkursu na pracovní místo § 168 odst. 1 – ruší se pravomoc školské rady navrhovat odvolání ředitele školy

8 8 Novela školského zákona I Vybraná ustanovení novely § 183 odst. 4 – působnost krajského úřadu jako odvolacího orgánu se nově vztahuje i ke správnímu řízení v soukromých a církevních školách § 183c – pro závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, programy zjišťování výsledků vzdělávání a část inspekční činnosti se zavádí speciální pravidla nakládání s údaji získanými při těchto aktivitách; účelem je ochránit získaná data před jejich vytěžováním prostřednictvím postupů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro účely, pro něž nebyla data pořízena

9 9 Novela školského zákona - § 16 Nově zavádí pojem podpůrných opatření – každý žák by na základě své vzdělávací potřeby měl dostat na základě doporučení školského poradenského zařízení ve spolupráci se školou a se souhlasem zákonných zástupců adekvátní podpůrná opatření (asistenta pedagoga, tlumočníka do znakového jazyka, kompenzační pomůcky, speciální učebnice apod.) pro to, aby se mohl plnohodnotně vzdělávat bez ohledu na typ školy, kterou navštěvuje (běžnou, speciální) Nově se zavádí institut revizního pracoviště ŠZ byl 19.3.2015 schválen Senátem ČR.

10 10 Novela školského zákona II Návrh zaslán do meziresortního připomínkového řízení – do 16. dubna 2015 Pět hlavních témat: 1)Povinný rok předškolního vzdělávání dítěte před zahájením PŠD … od září 2017 2)Povinná přijímací zkouška z ČJL a Ma do 1. ročníku všech maturitních oborů vzdělání kromě oborů s talentovou zkouškou (tj. uměleckých oborů skupiny 82 a také kromě Gymnázia se sport. přípr. 79-42-K/xx) …. od září 2016, tj. poprvé přijímací řízení vyhlášené ve školním roce 2016/17 -u oborů kategorie dosaž. vzdělání K, M, L0 a L5 -u všech forem vzdělávání -ve všech kolech přijímacího řízení

11 11 Novela školského zákona II Pět hlavních témat: 3) Změny v maturitní zkoušce -od jara 2017 … PP ČJL budou hodnotit externí češtináři centrálně -od jara 2017 … SČ MZ – nepovinná zkouška Matematika rozšiřující -od jara 2019 … SČ MZ – tři povinné zkoušky (ČJL + Ma + CJ) pro žáky 65 oborů vzdělání (včetně G) – stanoví RVP -od jara 2019 … SČ MZ – nepovinná zkouška Cizí jazyk rozšiřující 4) Rozšíření kompetencí a forem činnosti ČŠI -hodnocení poradenských služeb ve školách a ŠPZ -elektronická forma zjišťování údajů o vzdělávání 5) Zřízení Národní rady pro vzdělávání

12 12 Přijímací zkoušky

13 13 Změny v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 -Systém přijímacího řízení je v letošním roce rozšířen o hodnocení výsledku jednotného testu, který je novou formou přijímací zkoušky. Jinak se nemění. -Přijímací řízení je třeba, i na soukromých a církevních školách, posuzovat jako řízení správní na základě judikátů Nejvyššího správního soudu; v tomto smyslu je projednávána v Parlamentu ČR novela školského zákona (sněmovní tisk 288), podle které bude krajský úřad odvolacím orgánem pro všechny střední školy (platnost pro přijímací řízení se předpokládá k 1.9.2015).

14 14 Přijímací zkoušky na SŠ ve školním roce 2014/2015 -Jako dosud jsou přijímací zkoušky součástí vyhlášených kritérií přijímacího řízení (nejsou jediným). Zachováno je další hodnocení, jehož rozsah určuje ředitel školy (uchazeč je hodnocen zejména podle klasifikace na vysvědčeních). -Přijímací zkoušky se nově konají (v rámci pilotního ověřování ve školách, které se k němu přihlásily), i prostřednictvím jednotných testů z Českého jazyka a Matematiky, jenž jsou centrálně zadávány a jednotně vyhodnocovány. -Testy (Čj, M) se konají 15.4. (4leté obory) - 16.4. (víceletá G) - 14.5. (náhradní termín testů) /v termínech dle vyhlášky se konají další přijímací zkoušky podle kritérií stanovených školou/. -Pokud je rozhodnuto o vlastní přijímací zkoušce ve škole, určuje se jako dříve její rozsah a přesný termín konání v období od 22.4. do 30.4.

15 15 Přijímací zkoušky na SŠ ve školním roce 2014/2015 -Ředitel SŠ stanoví hranici úspěšnosti každého z jednotných testů pro přijímací řízení, s přihlédnutím k doporučené hranici úspěšnosti jednotného testu stanovené Centrem. -Hranici úspěšnosti jednotného testu a podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení uchazečů střední škola zveřejní spolu s vyhlášením výsledků přijímacího řízení. -Podklady o hodnocení jednotného testu poskytne pro odvolací řízení odvolacímu orgánu (kraji nebo v případě jiných než veřejných škol ministerstvu) centrum obdobně, jako v případě přezkumu maturitní zkoušky; podrobnosti o postupu budou krajům poskytnuty na poradě konané dne 23.4.2015 na CZVV. -Na základě poznatků z přijímacího řízení v letošním roce je připravována další novela školského zákona, která je dána do vnějšího připomínkového řízení.

16 16 Kurikulum

17 17 ÚPRAVA RVP PRO OBORY GYMNÁZIÍ SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU -V profilové části maturitní zkoušky budou podle rozhodnutí ředitele školy 2 nebo 3 povinné zkoušky. -Podmínky ukončování vzdělávání se sjednocují s oborem vzdělání Gymnázium. -Aktuální novela školského zákona stanoví, že od 1. 9. 2015 lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka.

18 18 NOVÝ OBOR VZDĚLÁNÍ 79-43-K/61 DVOJJAZYČNÉ GYMNÁZIUM -Návrh změny nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. -Vydání samostatného Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG). -16 pilotních gymnázií. -Změna nařízení vlády bude účinná od 31. srpna 2015.

19 19 Kariérní systém učitelů

20 20 Kariérní systém učitelů (aktuální stav) -31.3.2015 ukončen IPn Kariérní systém -výstupy na: www.karieraucitelu.cz -náběhové období TERMÍNY -start kariérního systému - od 1/9/2015 -standardní režim – od 1/7/2018 VYJEDNÁVÁNÍ - ekonomové, legislativa, politici (PS ČR a Senát), odbory, fakulty vzdělávající učitele, asociace působící ve školství

21 21 Kariérní systém učitelů (aktuální stav) IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT (IMKA) Vytvoření podmínek pro spuštění KS ve standardním režimu ⁻Informační kampaň ⁻Proškolení všech aktérů zapojených do KS ⁻Technická podpora ⁻Pilotáže atestačního řízení ⁻Výběr a příprava členů atestačních komisí Další kroky ⁻Konkretizace v úkolech pro ekonomické a legislativní útvary MŠMT ⁻Nastavení harmonogramu prací pro období 2015 – 2018 ⁻Intenzivní práce na včasném dokončení implementačního projektu IMKA

22 22 Školní stravování

23 23 Novela vyhlášky o školním stravování Záměrem novely vyhlášky je umožnit školským stravovacím zařízením se rozhodnout, zda jim jejich personální a materiální zabezpečení umožňuje připravovat dietní stravu ve vlastním zařízení pro strávníky, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotnických služeb, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu. Za dietní stravování dle vyhlášky zodpovídá provozovatel školského stravovacího zařízení. Ve školských stravovacích zařízeních, která nemají potřebné personální a materiální podmínky k zajištění dietního stravování, umožňuje tato vyhláška odebírat dietní stravu od odborně způsobilého dodavatele.

24 24 Novela vyhlášky o školním stravování Je vydávána v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví Dietní stravování je léčebnou výživou, a podléhá zákonným předpisům MZ.

25 25 Mgr. Jaroslav FIDRMUC náměstek ministra pro vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 E-mail: jaroslav.fidrmuc@msmt.czjaroslav.fidrmuc@msmt.cz www: http://www.msmt.czhttp://www.msmt.cz Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "1 Asociace ředitelů gymnázií Aktuální témata MŠMT Mgr. Jaroslav FIDRMUC, náměstek minitra pro vzdělávání 25. března 2015 Ministerstvo školství, mládeže."

Podobné prezentace


Reklamy Google