Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní občanství Správa vnitřní - 2009. Definice státního občanství Časově trvalý, místně neomezený, bezprostřední a hluboký vztah FO a státu Časově trvalý,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní občanství Správa vnitřní - 2009. Definice státního občanství Časově trvalý, místně neomezený, bezprostřední a hluboký vztah FO a státu Časově trvalý,"— Transkript prezentace:

1 Státní občanství Správa vnitřní - 2009

2 Definice státního občanství Časově trvalý, místně neomezený, bezprostřední a hluboký vztah FO a státu Časově trvalý, místně neomezený, bezprostřední a hluboký vztah FO a státu Proti vůli FO zpravidla nezrušitelný Proti vůli FO zpravidla nezrušitelný V toho vztahu vznikají práva a povinnosti jak FO tak státu V toho vztahu vznikají práva a povinnosti jak FO tak státu

3 Práva a povinnosti Tyto práva a povinnosti jsou odlišné od práv a povinností jež mají osoby, které nejsou státními občany Tyto práva a povinnosti jsou odlišné od práv a povinností jež mají osoby, které nejsou státními občany Právo FO: Právo FO: –Ochrana ze strany státu na jeho území i mimo ně –Právo pobývat na území a kdykoli se vrátit –Právo podílet se na správě státu

4 Práva a povinnosti Povinnosti FO: Povinnosti FO: –Dodržování právních předpisů –Podílet se na správě státu –Podílení se na obraně státu Pojem státního občanství není nikde přesně legislativně definován. Pojem státního občanství není nikde přesně legislativně definován. Výkladové pravidlo čl.42 LZPS Výkladové pravidlo čl.42 LZPS

5 Právní úprava Mezinárodní rovina Mezinárodní rovina –Všeobecná deklarace lidských práv a svobod 1948 Evropská rovina Evropská rovina –Evropská úmluva o občanství 2004 (RE) EU ČL.8 Lisabonské smlouvy – institut evropského občanství – doplňkový charakter

6 Právní úprava Vnitrostátní rovina Vnitrostátní rovina –Zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství ČR 4 části: 1.Nabývání státního občanství 4 části: 1.Nabývání státního občanství 2. Pozbývání státního občanství 2. Pozbývání státního občanství 3.Zvláštní ustanovení ve souvislosti se zánikem ČSFR 3.Zvláštní ustanovení ve souvislosti se zánikem ČSFR 4. Ustanovení společná a závěrečná 4. Ustanovení společná a závěrečná (doklady o státním občanství)

7 Zásady státního občanství Zásada ius sangvinis § 3 z o st. obč. Zásada ius sangvinis § 3 z o st. obč. Zásada jediného výlučného státního občanství (výjimky) Zásada jediného výlučného státního občanství (výjimky) Zabránění bezdomovectví Zabránění bezdomovectví Zákaz svévolného zbavení státního občanství i práva svou státní příslušnost měnit (Všeobecná deklarace) Zákaz svévolného zbavení státního občanství i práva svou státní příslušnost měnit (Všeobecná deklarace) Čl. 12 Ústavy ČR Čl. 12 Ústavy ČR

8 Nabývání státního občantví: způsoby Narozením Narozením Osvojením Osvojením Určením otcovství Určením otcovství Nalezením na území Nalezením na území Prohlášením Prohlášením Udělením Udělením

9 Udělení státního občanství Mohou nabýt cizinci+bezdomovci, trvale žijící na území ČR Mohou nabýt cizinci+bezdomovci, trvale žijící na území ČR Na žádost Na žádost Podání žádosti u Kú (Praha – městské části, Brno, Plzeň, Ostrava – magistráty) Podání žádosti u Kú (Praha – městské části, Brno, Plzeň, Ostrava – magistráty) podle trvalého pobytu žadatele podle trvalého pobytu žadatele Přílohy Přílohy Není právní nárok Není právní nárok Splnění podmínek dle zákona Splnění podmínek dle zákona Možnost prominutí podmínek Možnost prominutí podmínek Rozhoduje MV Rozhoduje MV

10 Žádost o udělení státního občanství Psaná volnou formou Psaná volnou formou Je nutné předložit: Je nutné předložit: –Vyplněný dotazník (příloha zákona) –Rodný list (křestní list) –Oddací list, doklad o rozvodu, úmrtí manžela –Doklad o pozbytí stávajícího státního občanství (až po příslibu od MV) –životopis

11 Podmínky § 7 Na území ČR 5 let trvalý pobyt +převážně se tady zdržuje Na území ČR 5 let trvalý pobyt +převážně se tady zdržuje Pozbytí stávajícího státního občanství Pozbytí stávajícího státního občanství Nebyla v posledních 5letech pravomocně odsouzena pro úmyslný TČ Nebyla v posledních 5letech pravomocně odsouzena pro úmyslný TČ Znalost ČJ Znalost ČJ Plní povinnosti dle zákona o pobytu cizinců + další Plní povinnosti dle zákona o pobytu cizinců + další

12 Prominutí podmínek Možnost prominutí podmínek: opět není právní nárok Možnost prominutí podmínek: opět není právní nárok Lze prominout všechny podmínky kromě skutečnosti, že nebyl za posledních 5 let odsouzen za úTČ Lze prominout všechny podmínky kromě skutečnosti, že nebyl za posledních 5 let odsouzen za úTČ Pouze ze zákonem stanovených důvodů Pouze ze zákonem stanovených důvodů Podmínka jazyka a plnění povinností podle zvl. právních předpisů – pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných Podmínka jazyka a plnění povinností podle zvl. právních předpisů – pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných

13 Řízení o udělení státního občanství Správní řízení dle zákona 40/1993 + SŘ Správní řízení dle zákona 40/1993 + SŘ Samotné řízení není zpoplatněno, ale vydání Listiny o udělení státního občanství – 10 tis. Kč (snížení na 1000 Kč) Samotné řízení není zpoplatněno, ale vydání Listiny o udělení státního občanství – 10 tis. Kč (snížení na 1000 Kč) Lhůty: Lhůty: –30 dnů- od doručení žádosti Kú zašle prostřednictvím CizPol MV –Řízení je zahájeno dnem dojití žádosti MV –90 dnů – rozhodnutí MV –6 týdnů – složení státoobčanského slibu

14 Průběh řízení 1. Podání žádosti místně příslušnému Kú 2. Kú ověří pohovorem znalost čj, vyplnění dotazníku +stanovisko Kú + do 30 dnů zašle MV 3. MV – doručením zahájeno řízeno 4. Vydání rozhodnutí nebo přerušení řízení k doplnění podkladů 1.Vydání Listiny 2.Příslib – přerušení řízení 3.Zamítavé rozhodnutí – nevyhovění žádosti 5. Rozklad proti rozhodnutí – 15 denní lhůta 1.Nelze proti rozhodnutí o přerušení řízení

15 Nabytí státního občanství Složením slibu před tajemníkem úřadu obce s rozšířenou působností (Praha městské části, Brno, Plzeň,Ostrava – magistrát) Složením slibu před tajemníkem úřadu obce s rozšířenou působností (Praha městské části, Brno, Plzeň,Ostrava – magistrát) Děti mladší 18 let neskládají slib Děti mladší 18 let neskládají slib V cizině před vedoucím zastupitelského úřadu V cizině před vedoucím zastupitelského úřadu

16 Pozbývání státního občanství: způsoby Prohlášením §16 Prohlášením §16 Nabytím státního občanství na základě výslovného projevu vůle §17 odst.1 Nabytím státního občanství na základě výslovného projevu vůle §17 odst.1

17 Prohlášením Občan, který se zdržuje v cizině, má občanství cizího státu Občan, který se zdržuje v cizině, má občanství cizího státu Prohlášení o vzdání se občanství Prohlášení o vzdání se občanství Před zastupitelským úřadem ČR Před zastupitelským úřadem ČR Zastupitelský úřad vydá doklad o pozbytí státního občanství Zastupitelský úřad vydá doklad o pozbytí státního občanství

18 Nabytí cizího státního občanství Výslovný projev vůle Výslovný projev vůle Dobrovolně Dobrovolně Kdy nedojde: Kdy nedojde: –nabytí cizího státního občanství v souvislosti s manželstvím a za jeho trvání –Nabytí cizího státního občanství narozením

19 Doklady o státním občanství Op Op Cp Cp Osvědčení, potvrzení o státním občanství Osvědčení, potvrzení o státním občanství Vysvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství – je-li to uvedeno Vysvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství – je-li to uvedeno

20 Příklad Paní Anna se narodila jako československá státní občanka a ke dni 1. 1. 1969 nabyla české státní občanství. Paní Anna se narodila jako československá státní občanka a ke dni 1. 1. 1969 nabyla české státní občanství. V roce 1986 uzavřela manželství s britským státním občanem, kterého následujícího roku následovala do Spojeného království Velké Británie, kde se usadili. V roce 1986 uzavřela manželství s britským státním občanem, kterého následujícího roku následovala do Spojeného království Velké Británie, kde se usadili. Dne 18. 2. 1991 podala žádost o nabytí britského státního občanství naturalizací, když již předtím – v lednu 1988 se na Československém zastupitelském úřadě v Londýně informovala o tom, zda může mít dvojí státní občanství (jinak by takovou žádost nepodala). Dne 18. 2. 1991 podala žádost o nabytí britského státního občanství naturalizací, když již předtím – v lednu 1988 se na Československém zastupitelském úřadě v Londýně informovala o tom, zda může mít dvojí státní občanství (jinak by takovou žádost nepodala). V roce 1993 pak obdržela od britských úřadů osvědčení o naturalizaci s tím, že od tohoto data je britskou státní občankou. V roce 1993 pak obdržela od britských úřadů osvědčení o naturalizaci s tím, že od tohoto data je britskou státní občankou. V roce 2004, když potřebovala získat doklad o tom, že má (i) české státní občanství, se obrátila na Ministerstvo vnitra ČR se žádostí o vydání osvědčení o českém státním občanství. V roce 2004, když potřebovala získat doklad o tom, že má (i) české státní občanství, se obrátila na Ministerstvo vnitra ČR se žádostí o vydání osvědčení o českém státním občanství. Zvolila paní Anna správný postup? Zvolila paní Anna správný postup? Předpokládala správně, že i po nabytí britského státního občanství zůstala státní občankou ČR? Předpokládala správně, že i po nabytí britského státního občanství zůstala státní občankou ČR? Podle jakého předpisu by se tato otázka měla posuzovat? Podle jakého předpisu by se tato otázka měla posuzovat? Jak byste vyložili spojení „v souvislosti s uzavřením manželství“ obsažené v § 17 ZSO? Jak byste vyložili spojení „v souvislosti s uzavřením manželství“ obsažené v § 17 ZSO? Pokud by se příslušný orgán rozhodl žadatelčině žádosti vyhovět nebo naopak nevyhovět, o jaké zásady uplatňované v souvislosti s nabýváním a pozbýváním občanství by svá rozhodnutí mohl opřít? Pokud by se příslušný orgán rozhodl žadatelčině žádosti vyhovět nebo naopak nevyhovět, o jaké zásady uplatňované v souvislosti s nabýváním a pozbýváním občanství by svá rozhodnutí mohl opřít?


Stáhnout ppt "Státní občanství Správa vnitřní - 2009. Definice státního občanství Časově trvalý, místně neomezený, bezprostřední a hluboký vztah FO a státu Časově trvalý,"

Podobné prezentace


Reklamy Google