Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní občanství Správa vnitřní - 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní občanství Správa vnitřní - 2009."— Transkript prezentace:

1 Státní občanství Správa vnitřní

2 Definice státního občanství
Časově trvalý, místně neomezený, bezprostřední a hluboký vztah FO a státu Proti vůli FO zpravidla nezrušitelný V toho vztahu vznikají práva a povinnosti jak FO tak státu

3 Práva a povinnosti Tyto práva a povinnosti jsou odlišné od práv a povinností jež mají osoby, které nejsou státními občany Právo FO: Ochrana ze strany státu na jeho území i mimo ně Právo pobývat na území a kdykoli se vrátit Právo podílet se na správě státu

4 Práva a povinnosti Povinnosti FO:
Dodržování právních předpisů Podílet se na správě státu Podílení se na obraně státu Pojem státního občanství není nikde přesně legislativně definován. Výkladové pravidlo čl.42 LZPS

5 Právní úprava Mezinárodní rovina Evropská rovina
Všeobecná deklarace lidských práv a svobod 1948 Evropská rovina Evropská úmluva o občanství 2004 (RE) EU ČL.8 Lisabonské smlouvy – institut evropského občanství – doplňkový charakter

6 Právní úprava Vnitrostátní rovina
Zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství ČR 4 části: 1.Nabývání státního občanství 2. Pozbývání státního občanství 3.Zvláštní ustanovení ve souvislosti se zánikem ČSFR 4. Ustanovení společná a závěrečná (doklady o státním občanství)

7 Zásady státního občanství
Zásada ius sangvinis § 3 z o st. obč. Zásada jediného výlučného státního občanství (výjimky) Zabránění bezdomovectví Zákaz svévolného zbavení státního občanství i práva svou státní příslušnost měnit (Všeobecná deklarace) Čl. 12 Ústavy ČR

8 Nabývání státního občantví: způsoby
Narozením Osvojením Určením otcovství Nalezením na území Prohlášením Udělením

9 Udělení státního občanství
Mohou nabýt cizinci+bezdomovci, trvale žijící na území ČR Na žádost Podání žádosti u Kú (Praha – městské části, Brno, Plzeň, Ostrava – magistráty) podle trvalého pobytu žadatele Přílohy Není právní nárok Splnění podmínek dle zákona Možnost prominutí podmínek Rozhoduje MV

10 Žádost o udělení státního občanství
Psaná volnou formou Je nutné předložit: Vyplněný dotazník (příloha zákona) Rodný list (křestní list) Oddací list, doklad o rozvodu, úmrtí manžela Doklad o pozbytí stávajícího státního občanství (až po příslibu od MV) životopis

11 Podmínky § 7 Na území ČR 5 let trvalý pobyt +převážně se tady zdržuje
Pozbytí stávajícího státního občanství Nebyla v posledních 5letech pravomocně odsouzena pro úmyslný TČ Znalost ČJ Plní povinnosti dle zákona o pobytu cizinců + další

12 Možnost prominutí podmínek: opět není právní nárok
Lze prominout všechny podmínky kromě skutečnosti, že nebyl za posledních 5 let odsouzen za úTČ Pouze ze zákonem stanovených důvodů Podmínka jazyka a plnění povinností podle zvl. právních předpisů – pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných

13 Řízení o udělení státního občanství
Správní řízení dle zákona 40/ SŘ Samotné řízení není zpoplatněno, ale vydání Listiny o udělení státního občanství – 10 tis. Kč (snížení na 1000 Kč) Lhůty: 30 dnů- od doručení žádosti Kú zašle prostřednictvím CizPol MV Řízení je zahájeno dnem dojití žádosti MV 90 dnů – rozhodnutí MV 6 týdnů – složení státoobčanského slibu

14 Podání žádosti místně příslušnému Kú
Průběh řízení Podání žádosti místně příslušnému Kú Kú ověří pohovorem znalost čj, vyplnění dotazníku +stanovisko Kú + do 30 dnů zašle MV MV – doručením zahájeno řízeno Vydání rozhodnutí nebo přerušení řízení k doplnění podkladů Vydání Listiny Příslib – přerušení řízení Zamítavé rozhodnutí – nevyhovění žádosti Rozklad proti rozhodnutí – 15 denní lhůta Nelze proti rozhodnutí o přerušení řízení

15 Nabytí státního občanství
Složením slibu před tajemníkem úřadu obce s rozšířenou působností (Praha městské části, Brno, Plzeň,Ostrava – magistrát) Děti mladší 18 let neskládají slib V cizině před vedoucím zastupitelského úřadu

16 Pozbývání státního občanství: způsoby
Prohlášením §16 Nabytím státního občanství na základě výslovného projevu vůle §17 odst.1

17 Prohlášením Občan, který se zdržuje v cizině, má občanství cizího státu Prohlášení o vzdání se občanství Před zastupitelským úřadem ČR Zastupitelský úřad vydá doklad o pozbytí státního občanství

18 Nabytí cizího státního občanství
Výslovný projev vůle Dobrovolně Kdy nedojde: nabytí cizího státního občanství v souvislosti s manželstvím a za jeho trvání Nabytí cizího státního občanství narozením

19 Doklady o státním občanství
Op Cp Osvědčení, potvrzení o státním občanství Vysvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství – je-li to uvedeno

20 Příklad Paní Anna se narodila jako československá státní občanka a ke dni nabyla české státní občanství. V roce 1986 uzavřela manželství s britským státním občanem, kterého následujícího roku následovala do Spojeného království Velké Británie, kde se usadili. Dne podala žádost o nabytí britského státního občanství naturalizací, když již předtím – v lednu 1988 se na Československém zastupitelském úřadě v Londýně informovala o tom, zda může mít dvojí státní občanství (jinak by takovou žádost nepodala). V roce 1993 pak obdržela od britských úřadů osvědčení o naturalizaci s tím, že od tohoto data je britskou státní občankou. V roce 2004, když potřebovala získat doklad o tom, že má (i) české státní občanství, se obrátila na Ministerstvo vnitra ČR se žádostí o vydání osvědčení o českém státním občanství. Zvolila paní Anna správný postup? Předpokládala správně, že i po nabytí britského státního občanství zůstala státní občankou ČR? Podle jakého předpisu by se tato otázka měla posuzovat? Jak byste vyložili spojení „v souvislosti s uzavřením manželství“ obsažené v § 17 ZSO? Pokud by se příslušný orgán rozhodl žadatelčině žádosti vyhovět nebo naopak nevyhovět, o jaké zásady uplatňované v souvislosti s nabýváním a pozbýváním občanství by svá rozhodnutí mohl opřít?


Stáhnout ppt "Státní občanství Správa vnitřní - 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google