Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reforma oblasti výzkumu, vývoje a inovací František Ježek Západočeská univerzita v Plzni 4. listopadu 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reforma oblasti výzkumu, vývoje a inovací František Ježek Západočeská univerzita v Plzni 4. listopadu 2008."— Transkript prezentace:

1 Reforma oblasti výzkumu, vývoje a inovací František Ježek Západočeská univerzita v Plzni 4. listopadu 2008

2 Obsah  Analýzy oblasti VaVaI  Reforma oblasti VaVaI  Aktuální problémy (INFOS apod.)  Závěr

3 Analýza VaVaI 2008

4 Hlavní zjištění  Výdaje na VaVaI v ČR rostou velmi rychle, ale stále jsou v relativním vyjádření poměrně nízké  Pouze 8 zemí EU27 se hlásí ke splnění cílů Lisabonské strategie, totiž do roku 2010 vydávat alespoň 3 % HDP na oblast VaVaI. ČR avizuje úroveň cca 2,3 % HDP pro rok 2010.

5 Zdroj dat:státní rozpočet České republiky za roky 1998 až 2008 Poznámka:Údaje o výši HDP a výdajích na VaV ze státního rozpočtu jsou převzaty z podkladů Ministerstva financí. Výdaje jsou uvedeny v běžných cenách příslušných roků. Údaje o výdajích na VaV se mírně liší od údajů Českého statistického úřadu, které jsou využity v grafu A.1.5 pro Českou republiku.

6 Zdroj dat:OECD, Main Science and Technology Indicators, 2008/1, EUROSTAT, květen 2008, údaje za rok 2006

7 Poznámka:údaje za rok 2003: Izrael a Nizozemsko údaje za rok 2005: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rusko, Řecko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko a EU-27

8 Hlavní zjištění  V ČR se poměrně příznivě vyvíjí poměr financování VaVaI z veřejných a soukromých zdrojů (v roce 2005 pocházelo v ČR 40,9 % prostředků z veřejných zdrojů).  Ve srovnání s dalšími novými zeměmi EU ČR vydává z veřejných zdrojů jeden z nejvyšších procentních podílů vzhledem k HDP.  Prostor k naplnění Lisabonské strategie je v ČR zejména v růstu výdajů v soukromém sektoru.  ČR využívá v podnikatelském sektoru cca 64,6 % veškerých zdrojů pro VaV, což je mírně větší podíl než v EU27 i EU15.  Nadstandardní je veřejná podpora soukromého sektoru, naopak velice slabá je podpora akademického výzkumu ze soukromých zdrojů.

9 Cca 15 % výdajů na VaV v podnikatelském sektoru jsou veřejné zdroje. Cca 6 % výdajů na VaV v podnikatelském sektoru směřuje na VŠ a AV.

10 Hlavní zjištění  V ČR se zejména institucionální podpora VaV (výzkumné záměry a specifický výzkum na vysokých školách) koncentruje do pražské a brněnské aglomerace:  jde až o 90 % této formy podpory VaV  cca dvě třetiny veškeré institucionální podpory VaV směřují do Prahy.

11 Hlavní zjištění  Průměrné roční platy výzkumníků v ČR se již nejeví jako „dehonestující“. Pokud použijeme přepočet pomocí parity kupní síly (PPS), je ČR v tomto ukazateli na úrovni srovnatelné s Finskem.  V ČR vzrostl velmi významně počet pracovníků v oblasti VaV  relativně se srovnal s úrovní Nizozemska  je nejvyšší mezi novými zeměmi v EU  odstup za severskými zeměmi je však propastný

12 Hlavní zjištění  Ve státním a veřejném sektoru pracuje v oblasti VaV stále ještě nadprůměrný počet výzkumných pracovníků  zaostává tedy zejména počet výzkumníků v soukromém sektoru  na vysokých školách působí cca třetina výzkumníků v ČR, což se již blíží průměru EU15  růst podílu vysokých škol je velmi rychlý

13 Hlavní zjištění  V ČR studuje v technických a přírodovědných oborech poměrně nadstandardní počet studentů, ovšem poměrně malá část z nich studium dokončí  relativní počty absolventů doktorských studijních programů v technických a přírodních vědách jsou vysoké  podíl absolventů technických věd ve věkové skupině 24 – 65 let je nejvyšší mezi sledovanými zeměmi

14 Hlavní zjištění  Vysoké školy jsou překvapivě velmi úspěšné v udělování patentů, ale nezdravě se orientují na prezentaci výsledků VaV ve sbornících místo publikací v časopisech mezinárodního významu (zejména impaktovaných časopisech).  ČR zaostává za srovnatelnými zeměmi z hlediska produkce publikací a citací na jednoho obyvatele. Toto zaostávání je výraznější, než je tomu u současné úrovně podpory VaV.

15 Aktuální problémy  Analýza 2008

16 Reforma oblasti VaVaI

17 Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací (http://www.vyzkum.cz/) Důvody Reformy  Relativně nízké přínosy VaVaI pro ekonomiku  Současný systém podpory není schopen poskytovat efektivně prostředky na výzkum a vývoj  Roztříštěnost českého výzkumu, podpora průměrnosti na úkor excelence Cíle Reformy  Zjednodušit strukturu systému státní podpory VaV, snížit počet rozpočtových kapitol z 22 na 11 a snížit administrativní zátěže  Podpořit excelenci a kvalitu  Podpořit spolupráci výzkumných organizací navzájem, a zejména jejich spolupráci s podniky, ekonomickými nástroji – podmínkami pro poskytování podpory tak, aby krátkodobě i dlouhodobě vzrostly přínosy výzkumu, vývoje a inovací pro ekonomiku a společnost.

18 Konkrétní kroky 1.Zjednodušit podporu VaV – instituce podporovat podle výsledků, týmy projektově - Institucionální podpora se bude rozdělovat vesměs podle výsledků dosažených v posledních pěti letech. Hodnoceny budou mezinárodně uznávané druhy výsledků (publikace v impakt. Časopisech, patenty, uplatněné technologie). V oblasti humanitních a společenských věd zaměřených na kultivaci a národně orientovaného poznání, bude excelence hodnocena v rámci národního referenčního rámce (publikace v uznávaných nakladatelstvích a recenzovaných časopisech) -Účelová podpora VaV (s výjimkami průřezových oblastí VaV – mezinárodní spolupráce VaV, bezpečnostní výzkum, péče o národní identitu) bude zajišťována dvěma agenturami : GAČR (základní výzkum)TAČR (aplikovaný výzkum)  jednotný systém přijímání, posuzování a hodnocení návrhů projektů 2.Výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol VaV ČR Celkově je pro nový systém VaVaI potřeba 11 rozpočtových kapitol: MŠMT, AV ČR, MPO, MZe, MV, MO, MK, MZ, GA ČR, TA ČR a ÚV ČR

19 3.Podpořit excelenci ve výzkumu - Umožnit VVŠ, VVI a dalším výzkumným organizacím zakládat konsorcia tak, aby mohla vznikat Centra excelence spojující nejlepší pracoviště VaVaI -Pořízení a provoz velké infrastruktury VaV (např. unikátních zařízení, VaV knihoven, společné informační sítě atd.) bude podporován z institucionálních prostředků na VaV (národní podpora infrastruktury VaV). 4.Podpořit spolupráci veřejného výzkumu s uživateli výsledků VaV - Programy aplikovaného VaV budou podporovány pouze v případě zajištění jejich podílového financování ze státních a soukromých zdrojů. -Bude zavedena podpora spolupráce podniků s výzkumnými organizacemi (VŠ, VVI apod.) např. odečtem příslušných výdajů od základů daně z příjmů. 5.Zajistit odborníky pro výzkum, vývoj a inovace V připravovaném zákoně o terciárním vzdělávání je nezbytné zajistit změny: -Při rozdělování prostředků na vzdělávání na VŠ významně posílit vliv počtu absolventů uplatněných v oboru studia a kvalitu VaV jednotlivých fakult. -Změnit systém řízení vysokých škol tak, aby jejich orgány byly odpovědné za jejich rozvoj a výsledky a měly k tomu odpovídající pravomoci a nástroje -Účelově (projektově) podporovat tu část výzkumu, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se podílejí studenti.

20 6.Intenzivně zapojit ČR do VaV v EU a další mezinárodní spolupráce. - K realizaci reformy bude využito prostředků Operačních programů VaVpI, PI, VpK a Praha konkurenceschopnost. -Nová koncepce mezinárodní spolupráce ve VaVaI bude obsahovat vyčíslení finančních nákladů na realizaci navržených opatření (MŠMT návrh této koncepce již v současné době Radě předložilo. Harmonogram a jednotlivé kroky Reformy: Projednání návrhu vládou březnu 2008 (s následujícími hlavními kroky)  Promítnout reformu do "Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaV na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011" - květen 2008.  Promítnout reformu do prováděcích dokumentů k OP VaVpI (MŠMT) - červen 2008.  Promítnout reformu do návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů ‑ červen 2008.  Promítnout reformu do změn ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací (nevyžadujících změny právních předpisů ) - k 31. prosinci 2008.

21 Aktuální problémy

22  Problémy VŠ nejsou dominantně v nedostatku peněz, ale v dílčích nefunkčnostech MŠMT (výstavba, schvalování programů VaV, strukturální fondy) a zejména ve vlastní pohodlnosti a neochotě  INFOS – je nutné hledat náhradní řešení, je nutné jednat s MŠMT na úrovni náměstka a ministra  Proč i SCOPUS? l INFORUM 2008: 14. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 28. - 30.5. 2008

23 Místo závěru

24 Peníze Poznatky Výzkum (věda) Výzkum (věda) Inovace Lidé


Stáhnout ppt "Reforma oblasti výzkumu, vývoje a inovací František Ježek Západočeská univerzita v Plzni 4. listopadu 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google