Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk. patří mezi nejvýznamnější občanská práva vlastníci mohou své věci držet, užívat a nakládat s nimi – v žádném právním systému ale není.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk. patří mezi nejvýznamnější občanská práva vlastníci mohou své věci držet, užívat a nakládat s nimi – v žádném právním systému ale není."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk

2 patří mezi nejvýznamnější občanská práva vlastníci mohou své věci držet, užívat a nakládat s nimi – v žádném právním systému ale není zcela výlučné s vlastnictvím jsou spjaty různé povinnosti a omezení („vlastnictví zavazuje“), např.: a) je nepřípustné užívat vlastní věc nebo s ní nakládat takovým způsobem, který narušuje nebo ohrožuje oprávněné zájmy jiných osob nebo veřejný zájem b) povinnost věc hlídat a zabezpečit

3 předmětem je různý majetek: 1) HMOTNÝ – materiální, může být movitý (různé předměty) a nemovitý (pozemky a stavby) 2) NEHMOTNÝ – věci duševní povahy, vynálezy, patenty, autorská práva 3) FINANČNÍ – peníze, cenné papíry

4 smlouva dědictví rozhodnutí státního orgánu NE NÁLEZEM ZTRACENÉ VĚCI!

5 převod rozhodnutí soudu jiná skutečnost (prodej, dar, směna, vzdání se, odkaz, zástava, postoupení, vyvlastnění)

6 1) soukromé - osobní/individuální - rodinné (společné jmění manželů) - podnikové (podílové spoluvlastnictví, družstevní) 2) veřejné - obecní - státní

7 SPOLUVLASTNICTVÍ – vlastnictví dvou nebo více osob k jedné společné věci zároveň (podílové spoluvlastnictví), vzniká převážně na základě smlouvy o koupi či darování věci SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ – specifická forma spoluvlastnictví (bezpodílové spoluvlastnictví), která může vzniknout jen mezi manžely, patří do něj majetek, který získá jeden nebo oba po dobu trvání manželství, i dluhy, které ve stejné době vznikly jednomu nebo oběma, nepatří do něj věci, které jeden z manželů vlastnil už před svatbou, věci sloužící k osobní potřebě, dědictví, dary a restituce, zaniká rozvodem, smrtí nebo prohlášení za mrtvého, prohlášením konkurzu na jednoho z manželů nebo uložením trestu propadnutí majetku jednomu z manželů

8 VĚCNÉ BŘEMENO - patří mezi věcná práva k věci cizí, protože omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco strpět nebo něčeho se zdržet, umožňuje oprávněné osobě užívání majetku osoby povinné (například zajišťuje doživotní obydlí rodičů v domě dětí nebo trvalé právo cesty po soukromém pozemku), je vhodné ho zřídit tehdy, nejde-li věc řešit její koupí nebo nájmem VYVLASTNĚNÍ – převod soukromého majetku do veřejného ve veřejném zájmu za náhradu v tržní ceně EXEKUCE - spočívá ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti, provádí ji soudní exekutor - vydá exekuční příkaz - exekuce ukládající zaplacení peněžité částky může být provedena srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí a nemovitostí, postižením podniku, zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech, správou nemovitosti nebo pozastavením řidičského oprávnění, exekuci ukládající jinou povinnost lze provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci nebo provedením prací a výkonů

9 soubor vzájemných práv a povinností, která mají mezi sebou vlastníci sousedících nemovitostí občanský zákoník uvádí některá jednání, které jsou v rámci sousedských práv přímo zakázána - zákaz ohrožení sousedovy stavby nebo pozemku úpravami vlastního pozemku nebo stavby na něm zřízené, zákaz imisí (obtěžovat hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním nebo vibracemi), zákaz vnikání chovaných zvířat na sousedící pozemek a zákaz odstraňování kořenů stromu nebo jeho větví přesahujících na sousedící pozemek, které by bylo nešetrné nebo prováděné v nevhodnou roční dobu bránit se proti porušování sousedských práv lze svépomocí, ale pouze přiměřeně a jedině tehdy, kdy zásah ještě hrozí, jinak je možné se obrátit na příslušný orgán veřejné správy, aby tento daný zásah buď zakázal, nebo aby porušiteli uložil obnovit předchozí pokojný stav

10 zabývá se právními vztahy uživatelů a tvůrců (spisovatelé, hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté a programátoři) tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům jeho prostřednictvím stát poskytuje autorům po jistou omezenou dobu určitá výlučná práva k jejich dílu je součástí tzv. duševního vlastnictví (dále např. obchodní tajemství, ochranná známka, patent, vynález) autorským dílem je pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora – pokud toto dílo někdo užívá bez souhlasu autora, dopouští se pirátství (internetové, výrobkové, neoprávněné veřejné projekce)

11 převod práva k nemovitosti se může uskutečnit pouze písemnou smlouvou předloženou KATASTRÁLNÍMU ÚŘADU – vede KATASTR NEMOVITOSTÍ (seznam všech pozemků a staveb) Český úřad zeměměřický a katastrální - ústřední orgán státní správy - sídlí v Praze, má 14 poboček, 7 inspektorátů a 104 pracovišť - v jeho čele stojí předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky - disponuje vlastním rozpočtem a je přímo podřízen vládě, ve které je zastoupen ministrem zemědělství

12 pozůstalost majetek zemřelého člověka přechází do vlastnictví dědice nikdo není povinen dědit (dědictví se může odmítnout) pokud neexistuje dědic, připadá dědictví státu nebo následuje dražba dědicem je i neopominutelný dědic, i kdyby mu podle závěti nemělo z dědictví nic připadnout, jestliže nebyl platně vyděděn a vznesl námitku relativní neplatnosti závěti, podle níž mu z dědictví mělo připadnout méně, než kolik činí jeho povinný díl 2 způsoby dědění: a) závěť – poslední vůle, testament, listina, v níž občan určuje, kdo má po jeho smrti zdědit jeho majetek b) ze zákona – ti, kdo jsou v určitém pořadí uvedení v občanském zákoníku (potomci, manžel nebo partner, rodiče a sourozenci zemřelého)

13 http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastnick%C3%A9_pr%C3%A1vo http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_%C3%BA%C5% 99ad_zem%C4%9Bm%C4%9B%C5%99ick%C3%BD_a_katastr%C3 %A1ln%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_%C3%BA%C5% 99ad_zem%C4%9Bm%C4%9B%C5%99ick%C3%BD_a_katastr%C3 %A1ln%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Spoluvlastnictv%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dn%C3%A9_jm%C4%9B n%C3%AD_man%C5%BEel%C5%AF http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dn%C3%A9_jm%C4%9B n%C3%AD_man%C5%BEel%C5%AF http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bcn%C3%A9_b%C5%99emen o http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bcn%C3%A9_b%C5%99emen o http://cs.wikipedia.org/wiki/Sousedsk%C3%A1_pr%C3%A1va http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorsk%C3%A1_pr%C3%A1va http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bdic http://aktualne.centrum.cz/finance/bydleni/clanek.phtml?id=76072 9 http://aktualne.centrum.cz/finance/bydleni/clanek.phtml?id=76072 9 http://finance.idnes.cz/zaveti-muzete-vyresit-budouci-spory-o- dedictvi-f56-/viteze.aspx?c=A081115_143323_viteze_hla http://finance.idnes.cz/zaveti-muzete-vyresit-budouci-spory-o- dedictvi-f56-/viteze.aspx?c=A081115_143323_viteze_hla http://cs.wikipedia.org/wiki/Exekuce


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk. patří mezi nejvýznamnější občanská práva vlastníci mohou své věci držet, užívat a nakládat s nimi – v žádném právním systému ale není."

Podobné prezentace


Reklamy Google