Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ideologie je více či méně provázaný soubor idejí, které se stávají základem organizovaného politického postupu, ať už má tento postup stávající systém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ideologie je více či méně provázaný soubor idejí, které se stávají základem organizovaného politického postupu, ať už má tento postup stávající systém."— Transkript prezentace:

1 Ideologie je více či méně provázaný soubor idejí, které se stávají základem organizovaného politického postupu, ať už má tento postup stávající systém moci zachovat, pozměnit nebo svrhnout. Všechny ideologie: - přicházejí s určitým hodnocením stávajícího uspořádání - předkládají model nějaké žádoucí budoucnosti, vizi „dobré společnosti“ - objasňují, jak by se politická změna mohla a měla přivodit Neutrální pojem ideologie, ideologie jsou „paradigmata“ – verze hledání základních hodnot a principů, představ o člověku a povaze společnosti, průnik s politickou filosofií Politické ideologie

2 Politické ideologie svádí jakýsi boj o „legitimní význam termínů a pojmů“... Svoboda, rovnost, spravedlnost Jsou i další pojmy – demokracie,, sociální stát...

3 Politické ideologie Konzervatismus klasickýpaleokonzervatismusneokonzervatismus Liberalismus klasický moderní (sociální) neoliberalismuslibertarianismus

4 Politické ideologie Socialismus komunismus demokratický socialismus New labour Nové formy Ultralevice neostalinismusanarchismus Ultrapravice neonacismusneofašismusnacionalismus

5 SVOBODA ROVNOSTSPRAVEDLNOST Politické ideologie svádí jakýsi boj o „legitimní význam termínů a pojmů“... „sporné pojmy“ – nelze dospět k obecně akceptované definici Pospolitost Demokracie Sociální stát Blahobyt

6 Svoboda svoboda negativní – formální (svoboda „od“) absence nátlaku (obvykle se kryje se základními, všeobecnými lidskými právy) Klasický liberalismus, neoliberalismus, moderní konzervatismus svoboda pozitivní – účinná (svoboda „k“) naplněna konkrétním obsahem, svoboda realizovat svá přání (obvykle vyjádřena sociálními, nárokovými právy) Moderní liberalismus, sociální demokracie, socialismus, komunismus Liberalismus klasický moderní (sociální)

7 Rovnost Italský politolog Norbert Bobbio (kniha Pravice a levice. Důvod a smysl rozdělení politické scény) Za základní rozlišovací kritérium považuje v postoji vůči myšlence rovnosti, levice se zasazuje o rovnost a pravice o diferenciaci. Je to vlastně spor o přirozenou míru diferenciace a o míru potřeby jejího odstraňování. Na jedné straně stojí ti, kdo se domnívají, že lidé si jsou spíše rovni, na druhé ti, kdo si myslí, že si spíše rovni nejsou. Tento protiklad je také doprovázen odlišným hodnocením vztahu mezi rovností a nerovností přirozenou a sociální a dále odlišným hodnocením toho, zda s nerovností něco více či méně dělat. Levice má sklon zasahovat do chodu společnosti za účelem dosažení rovnosti, pravice je ochotnější přijmout to, co je přirozené. LEVICEPRAVICE X

8 „Poctivě žít, nikomu neškodit, každému dávat, co mu patří“ Ulpianus Justitia suum cuique distribuit. Spravedlnost dává každému, co jeho jest. Cicero, De Natura Deorum, III, 38

9 Liberalismus Liberalismus je jakási „metaideologie“ v tom nejširším slova smyslu, ve všech svých variacích formující Západní civilizaci… Všechny současné hlavní ideologické proudy přijaly v jisté formě dědictví liberalismu (svoboda, lidská práva, ústavní demokracie, vláda práva) Liberalismus - jako politická doktrína - jako ekonomická doktrína

10 Hodnoty liberalismu   individualismus (primát jednotlivce před společností)   svoboda (co nejširší svoboda sladitelná se svobodou druhých)   rovnoprávnost (nikoli rovnost)   rozum (vychází z osvícenství, proti „předsudkům“)   spravedlnost (rovnost příležitostí, meritokracie)   tolerance a rozmanitost (pluralita)

11 LiberalismusLiberalismus klasický moderní (sociální) neoliberalismuslibertarianismus - - silný individualismus - - důraz na morálku - - negativní svoboda - - formální rovnost - - důraz na slabý stát - - slabší individualismus - - morálka není důležitá - - pozitivní svoboda - - rovnost příležitostí - - odpovědnost státu - - čerpá z tradice KL - -„laissez faire“ - -minimální stát - - samoregulující svobodný trh - - antiKeynesianismus - -omezuje sociální stát

12 Konzervatismus Russel Kirk, The Conservative Mind (1953) (Česky Konzervativní smýšlení) má zato, že lze konzervatismus lze shrnout do celkem šesti zásad : víra v transcendentní řád či přirozený zákon rozmanitost, tajuplnost a nedokonalost lidské existence strukturovanost, organicita a řád ve společnosti svoboda a majetek jsou úzce svázány víra ve zvyklosti, konvence společenské změny musí být uvážené X radikalita, hledání dokonalosti člověka i společnosti, pohrdání tradicí a důraz na rozum, důraz na ekonomické a politické rovnostářství

13 Konzervatismus autoritářskýpaternalistickýliberální - ancient regime - tradice minulosti - monarchie - nedůvěra ke svobodě - konstitucionalismus - elitářská demokracie - klasický liberalismus - respekt ke svobodě - důraz na hodnoty a morálku - respekt k lidské svobodě - podpora tržní ekonomiky - podpora demokracie

14 Nová pravice (New Right) Vzestup od 70. let 20. století - Margaret Thatcherová (UK) - - Ronald Reagan (USA) - -Kombinuje morální konzervativní hodnoty s liberální ideologií svobodné ekonomiky New Right neoliberalismusneokonzervatismus

15 Hodnoty socialismu   pospolitost (primát kolektivu před individuem)   bratrství (spolupráce x konkurenci)   sociální rovnost (materiálně vyjádřená)   důraz na potřeby (hedonický princip)   společenská třída (zdroj společenských rozporů)   společné vlastnictví (skepse vůči institutu soukromého vlastnictví)

16 SocialismusSocialismus komunismus demokratický socialismus New labour Nové formy - Evoluční vývoj – rozšiřování volebního práva - - Sociální demokracie - - sociální stát - - Keynesianismus - -Násilná revoluce - - zrušení vlastnictví výrobních prostředků - - odmítání demokracie - Uznání nezbytnosti kapitalistické ekonomiky - Důležitá ekonomická a sociální role státu - Opuštění socialistického rovnostářství - Osvojení si liberální ideje rovnosti příležitostí a meritokracie

17 Třetí cesta Hledá alternativu k:   staré sociální demokracii   nastupujícímu neoliberalismu Uznání nezbytnosti existence kapitalistické ekonomiky Důležitá ekonomická a sociální role státu Opuštění socialistického rovnostářství Osvojení si liberální ideje rovnosti příležitostí a meritokracie New Labour sociální liberalismus socialismus

18 Extremismus Relativita pojmu – extremismus je definován vůči systému – etablovanému režimu a poměrům, stávajícímu pozitivnímu právu (viz. boj za lidská práva v totalitním režimu, liberální idea v době feudalismu apod.) Extrémní – nejkrajnější, nejvzdálenější Radikální – radix, kořen, do hloubky

19 Extremismus Socialismus – komunismus – anarchismus? Liberalismus – konzervatismus – fašismus – nacismus? „Kouzlo (Zauber), které bojuje na naší straně, Venušino oko, které fascinuje a oslepuje dokonce i naše protivníky, je kouzlo extrému (die Magie des Extrems), svůdnost, jíž působí vše krajní (das Äusserste).„ F. Nietsche, Vůle k moci

20 Radikální ideologie Ultralevice neostalinismusanarchismus Ultrapravice neonacismusneofašismusnacionalismus

21 Systemizace politických ideologií Liberalismus Konzervatismus Socialismus Komunitarismus Neoliberalismus Neokonzervatismus New Right Moderní socialismus Neomarxismus, New Left New Labour klasický moderní

22 HEYWOOD, A. Politické ideologie. In Politologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, s. 61–86. Co jsou to politické ideologie, jaké základní ideologie existují? Jaký je historický vývoj a jednotlivé současné typy liberalismu? Jaký je historický vývoj a jednotlivé současné typy konzervatismu? Jaký je historický vývoj a jednotlivé současné typy socialismu? Co je podstatou ideologií fašismu, anarchismu, environmentalismu, feminismu, náboženského fundamentalismu? Čím se odlišují jednotlivé ideologie, mají tyto odlišnosti nějaký sociálně-etický rozměr? Jaká je role pojmů spravedlnost, svoboda, rovnost v ideologickém a sociálně- etickém diskursu? Jaké teorie spravedlnosti hrají zásadnější roli v současné politicko-filosofické debatě? Základní studijní materiál


Stáhnout ppt "Ideologie je více či méně provázaný soubor idejí, které se stávají základem organizovaného politického postupu, ať už má tento postup stávající systém."

Podobné prezentace


Reklamy Google