Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA
Dědické právo (§1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Právní následky smrti Dědické právo
smrt fyzické osoby (či prohlášení za mrtvého) zánik způsobilosti k právům a povinnostem (zánik právní osobnosti terminologií NOZ) zanikají práva osobní povahy (práva z rodinně-právních vztahů, práva a povinnosti, kde právo či povinnost byly vázány pouze na osobu zemřelého – i např. věcná břemena) tzv. dědická sukcese (přechod těchto práv na základě dědění) NOZ – možnost do závěti vkládat i podmínky JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Dědické tituly - důvody dědění (§1476 NOZ)
Dědické právo Dědické tituly - důvody dědění (§1476 NOZ) 1) dědická smlouva (nejsilnější titul) 2) závěť (slabší titul než dědická smlouva, silnější než zákon) 3) zákon (nejslabší titul) Tzv. singulární sukcese – nakládání s jednotlivou věcí odkaz („dar pro případ smrti“) - nejde o dědictví (§1477 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Závěť (§1494 NOZ) Dědické právo
zůstavitel může pořídit jen sám (nelze např. společně manželi) vždy ji musí pořídit osobně (není možné zastoupení) odvolatelný projev vůle (zničení listiny, zrušení, novější závěť) požadavky na osobu zůstavitele 1) plně svéprávná osoba – bez omezení 2) není plně svéprávná pro nedostatek věku - po dovršení roku věku – formou notářského zápisu 3) osoby se soudním rozhodnutím omezenou svéprávností – mohou v rámci svého omezení a jen formou notářského zápisu 4) omezený pro požívání alkoholu, drog či gamblerství – zákonný dědic musí vždy dostat alespoň ½ toho, co by dědil ze zákona JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Formy závěti Dědické právo závěť musí být vždy podepsaná a datovaná
1) závěť vlastnoruční (holografní) - nejsou třeba svědci 2) závěť psaná na stroji či počítači (allografní) - podpis, svědci a prohlášení, že jde o závěť; běžně 2 svědci (3 svědci, pokud zůstavitel neumí číst či psát) 3) formou notářského zápisu (veřejné listiny) - nutná tehdy, pokud zůstavitel nekomunikuje běžným způsobem (např. hluchoněmý) 4) privilegované závěti či závěti s úlevami (v ohrožení života či při mimořádných událostech – stačí i ústně před třemi svědky) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Svěřenecké nástupnictví (§1512-1527 NOZ)
Dědické právo Náhradnictví (§ NOZ) dědic ze závěti zemře dříve než zůstavitel – je tedy určeno, kdo má být „náhradník“ za dědice Svěřenecké nástupnictví (§ NOZ) určí, kdo má dědit po 1. dědici, pokud ten nemá sám zákonné dědice (hrozila by odúmrť) Vedlejší doložky (§1551 NOZ) příkazy, podmínky,doložky času – nesmí jen zřejmě obtěžovat právně závazné – pokud dědic nesplní, hrozí ztráta dědického práva - to by přešlo na dědice ze zákona JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Dědická smlouva (§1582 NOZ)
Dědické právo Dědická smlouva (§1582 NOZ) dohoda dvou stran – lze i ve prospěch třetího bezúplatně i za úplatu – i opakující se (doživotní renta) vždy veřejnou listinou (formou notářského zápisu) zůstavitel jednal osobně, zletilý a plně svéprávný lze maximálně o ¾ pozůstalosti (1/4 musí zůstat volná – možno ji odkázat závětí) do smlouvy lze i určitá ujednání, jež by zaručili, že se zůstavitel nezbaví za života svého majetku (např. závazek nepřevádět nemovitosti) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Dědění ze zákona Dědické právo šest tříd dědiců
1) manžel a děti – rovným dílem; nežije-li některé z dětí, dědí jeho potomci 2) nedědí-li děti, dědí manžel, rodiče a ti, kteří žili se zůstavitelem alespoň rok ve společné domácnosti a z tohoto důvodu společně uhrazovali náklady a nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele 3) nedědí-li manžel ani rodiče, dědí sourozenci a ti, kteří žili alespoň rok ... (viz ve druhé třídě) nedědí-li žádný sourozenec – dědí jeho děti JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 4) nedědí-li nikdo ve 3. třídě, dědí prarodiče (rovným dílem)
Dědické právo 4) nedědí-li nikdo ve 3. třídě, dědí prarodiče (rovným dílem) 5) nedědí-li nikdo ve 4. třídě, dědí prarodiče rodičů 3) děti dětí sourozenců (praneteře a prasynovci) a děti prarodičů (tety a strýcové) nedědí-li nikdo ani v šesté třídě, dědí odkazovníci podle poměrů hodnoty svých odkazů (§1633/1 NOZ) nejsou-li ani odkazovníci – odúmrť (§1634) na stát se hledí jako na dědice, nemá však právo odmítnout dědictví JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 právní osobnost (dědit může jen subjekt práva)
Dědické právo Dědická způsobilost právní osobnost (dědit může jen subjekt práva) Dědická nezpůsobilost (§1481 NOZ) úmyslný trestný čin proti zůstaviteli, jeho předku či potomku nebo zavrženíhodné jednání proti poslední vůli zůstavitele (k závěti jej donutil, svedl lstí, falšoval závěť, aj.) řízení o rozvod a obvinění z domácího násilí či zbaven rodičovské odpovědnosti proto, že ji zneužíval či závažně zanedbával je možno výslovně prominout JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 Nepominutelní dědici (§1642 NOZ)
Dědické právo Nepominutelní dědici (§1642 NOZ) pouze potomci (nikoli jiné osoby) – zvláštní ochrana nepominutelnému dědici náleží z pozůstalosti povinný díl nezletilý musí dostat ¾ toho, co by dědil ze zákona zletilý musí dostat ¼ toho, co by dědil ze zákona lze jej uspokojit i v penězích („vyplatit“) pokud by na něj v závěti nebylo pamatováno, nenastává částečná neplatnost závěti ale nařizuje vyplatit povinný díl JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

12 Vydědění (§1646-1649 NOZ) Dědické právo
vyloučení či zkrácení nároku nepominutelného dědice a) zůstaviteli neposkytl potřebnou pomoc v nouzi b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, který by projevovat měl c) byl odsouzen za trestný čin za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze d) vede trvale nezřízený život přežije-li vyděděný zůstavitele, nedědí ani jeho potomci, není-li projeveno jinak vydědit lze i pokud vede natolik zadlužen či vede tak marnotratný život, že obava, že se pro jeho potomky nezachová ani povinný díl vydědění stejnou formou jako závěť; důvody netřeba uvádět JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

13 Negativní závěť (§1649/2 NOZ)
Dědické právo Negativní závěť (§1649/2 NOZ) vztahuje se na ostatní dědice ze zákona než jsou nepominutelní dědicové (manžel, rodiče, sourozenci atd.) stačí vyjádřit vůli, aby nedědili – důvod nerozhoduje stejná forma, jako by se žádala u závěti či vydědění JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

14 Projevy vůle nenabýt dědictví
Dědické právo Projevy vůle nenabýt dědictví I) Odmítnutí dědictví (§ NOZ) lze až po zůstavitelově smrti odmítnutí dědictví lze zakázat dědickou smlouvou II) Vzdání se dědictví (§1490 NOZ) pouze ve prospěch jiného dědice - ten tedy musí existovat III) Zřeknutí se dědictví (§1485 NOZ) smlouva zůstavitelem (povinně formou veřejné listiny) zříci se lze i ve prospěch konkrétní osoby, pokud by ta nedědila, zřeknutí se dědictví nemá právní následky JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

15 Odkaz (§1592 NOZ) Dědické právo
v pořízení pro případ smrti přikáže určité osobě, aby vydala odkazovníkovi konkrétní věc každému dědici musí zůstat alespoň ¼ jeho podílu nezatížena odkazy (měl by právo je případně krátit) Pododkaz zřízen odkaz, ale odkazovník povinen vydat ze svého majetku něco jiné osobě povinnost vyrovnat zůstavitelovi dluhy dopadá jen na dědice – nikoli na odkazovníky JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

16 Situace předluženého dědictví
Dědické právo Situace předluženého dědictví 1) možnost odmítnout dědictví 2) možnost uplatnit výhradu soupisu (§1674 NOZ) nutno uplatnit vůči soudu – autoritativně se zjistí hodnota majetku zůstavitele a zůstavitel nemá povinnost zaplatit dluhy ve větší výši, než je tato hodnota v jednoduchých případech lze úřední soupis nahradit soupisem správce pozůstalosti a potvrzeným všemi dědici pokud by se zjistilo, že dědici se snažili část dědictví zatajit nebo si jej již přivlastnili apod. – musí zaplatit celý dluh JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

17 dědictví potvrdí soud, pokud jej dědic neodmítl
Dědické právo Potvrzení dědictví dědictví potvrdí soud, pokud jej dědic neodmítl možnost jmenovat správce pozůstalosti, který dědictví spravuje do doby, než dojede k jeho potvrzení JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google