Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky

2 Program semináře I.Informace o výzvě k předkládání projektových žádostí Principy sociálního podniku, V ýzva č. 1, Podporované činnosti, Cílové skupiny, Specifika v IOP, Harmonogram administrace projektů II.Praktická část A. Podmínky předkládání žádostí Žádost, Povinné přílohy, Příručka pro žadatele a příjemce, Harmonogram realizace projektu, Monitorovací indikátory B. Monitoring C. Financování v IOP Legislativní rámec, Způsobilé výdaje D. Zakázky Principy a postupy zadávání, administrace zadání zakázky ad. III.Prostor pro dotazy

3 Principy sociální ekonomiky PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKU 1. Obecně prospěšný cíl, který je formulován ve stanovách nebo statutu 2. Participace, demokratické rozhodování a sociální kapitál 3. Specifické financování a použití zisku 4. Místní rozměr STANDARDYSociální podnik je orientovaný na řešení otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování a místního rozvoje. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního. Je posílena role vnitřních a vnějších vztahů sociálního podniku: a) Vnitřní vztahy sociálního podniku směřují k maximálnímu zapojení členů/ pracovníků do rozhodování a k samosprávě. b) Vnější vztahy s okolím posilují sociální kapitál sociálního podniku a místních společenstev. Finanční vztahy a hospodaření sociálního podniku jsou podřízeny obecně prospěšnému cíli uvedenému ve stanovách/statutu/zakládací listině. Hospodaření sociálního podniku směřuje k dlouhodobé ekonomické stabilitě a udržitelnosti (interní i externí). Případný zisk z účasti na trhu je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho obecně prospěšných cílů. Sociální podnik nese ekonomická rizika. Sociální podnik uspokojuje přednostně místní potřeby a využívá přednostně místní zdroje.

4 Informace k výzvě Datum vyhlášení výzvy: 10. dubna 2009 Zveřejněna na: http://www.mpsv.cz/cs/5496 a www.strukturalni-fondy.cz/iophttp://www.mpsv.cz/cs/5496www.strukturalni-fondy.cz/iop Ukončení příjmu žádostí: 30. listopadu 2012 Specifický cíl 3.1c) Zajištění udržitelného zaměstnání znevýhodněných skupin v běžném podnikatelském prostředí včetně jejich individuálního rozvoje a podpory poskytování sociálních služeb Alokovaná částka pro výzvu: 383 936 850,-Kč (326 346 333,- Kč SF, 57 590 517,- Kč SR) Oprávnění žadatelé: fyzické osoby (OSVČ) podnikatelské právnické osoby: s. r.o., a.s., kom.s., družstvo, v.o.s. a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů. NNO: o.p.s. a c.p.o.

5 Informace k výzvě – podporované činnosti nové podnikatelské aktivity s cílem zaměstnání osob ze znevýhodněných cílových skupin (v rámci projektu bude zaměstnáno alespoň 30% osob z těchto CS) nové podnikatelské aktivity OSVČ, které jsou zároveň sociálně znevýhodněnou skupinou nové podnikatelské aktivity k zajištění veřejných služeb v rámci regionu (minimálně 75% uživatelů veřejné služby je tvořeno cílovou skupinou znevýhodněných osob) Pozn. stejné v OPLZZ

6 Informace k výzvě – cílové skupiny osoby se zdravotním postižením děti, mládež a mladí dospělí (věková skupina 15-26 let) - ohrožení sociálně patologickými jevy etnické a národnostní menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí cizinci legálně dlouhodobě legálně usazení v ČR osoby bez přístřeší osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody; oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané; osoby pečující o osobu blízkou, které se samy díky této péči dostávají do situací, kdy jsou znevýhodněny v přístupu ke službám či na trh práce; osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách Pozn. stejné v OPLZZ

7 Specifika pro výzvu IOP – předkládání investičních projektů Financování –spoluúčast příjemce ve výši min.10% aj. Monitoring –Monitorovací zprávy a Hlášení o pokroku Maximální výše podpory na 1 projekt –5 493 800,-Kč Zakázky/výběrová řízení dle Metodiky pro IOP Centrum pro regionální rozvoj (CRR) Žadatelem nemůže být pražská organizace Monitorovací indikátory

8 Harmonogram administrace projektů ČinnostiPočet pracovních dnů od ukončení předchozí činnosti Počet pracovních dnů od předložení projektu Posouzení přijatelnosti projektů 5 od převzetí žádosti 5 Kontrola formálních náležitostí2 7 Hodnocení projektu25 32 Ex-ante analýza rizik5 37 Kontroly ex-ante10 47 Schvalování projektů výběrovou komisí (VK) Minimálně 5x ročně (1.VK 25. srpna 2009) x Vydání Registračních listů a Podmínek k registračnímu listu akce 2 (od doručení zápisu z výběrové komise) x Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 38 od schválení výběrovou komisí – až max. 1 rok x

9 A. Předkládání žádosti o dotaci Výzva s průběžným příjmem žádostí Formulář Žádosti o poskytnutí dotace je zveřejněn na webovém portálu www.eu-zadost.cz.www.eu-zadost.cz Po vyplnění této žádosti v internetové aplikaci Benefit7 ji žadatel doručí –1x v originále v tištěné podobě a –1x v elektronické podobě (CD/DVD) s ohledem na místo realizace projektu na adresu místně příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR (viz příloha č.3 Seznam kontaktních míst). Žádost může být podána do obou programů (IOP i OPLZZ), nebo do každého samostatně.

10 Povinné přílohy předkládané společně s žádostí o podporu Výčet příloh je uveden v Příručce pro žadatele a příjemce Seznam příloh Doklady o právní subjektivitě Prokázání nové podnikatelské aktivity Podnikatelský plán (v maximálním rozsahu 15 stran) + jeho přílohy – finanční udržitelnost, přehled příjmů a výdajů aj. Čestné prohlášení (text se generuje sám v Benefit7) Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis Doklad o partnerství (dohoda/smlouva s partnerem) Přílohy jsou originálem nebo úředně ověřenou kopií. Přílohy nejsou žadateli navraceny zpět.

11 Povinné přílohy předkládané nejpozději před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace Dokumenty požadované pro posouzení zadání zakázky. (Metodika zadávání zakázek) Výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný dle platného sazebníku. Aktualizovaná vstupní data na formulářích ISPROFIN. Případný strukturovaný komentář jednotlivě zdůvodňující každé nedodržení/úpravy/upřesnění v rozhodnutí stanovených podmínek. Návrhy smlouvy případně jiných smluvních dokumentů realizace projektu s vybraným dodavatelem včetně všech příloh. Všechny dosud uzavřené smlouvy nebo objednávky vztahující se k dané akci. Harmonogram realizace, v případě stavebních prací včetně platebního kalendáře vyplývající z návrhu smlouvy. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a stavební povolení. Fotodokumentace staveb před zahájením rekonstrukce. Čestné prohlášení o zaměstnávání cílových skupin nebo o složení uživatelů služby. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis.

12 Přílohy příručky pro žadatele a příjemce (PŽP) Osnova podnikatelského plánu Vzor čestného prohlášení o podpoře de minimis Seznam kontaktních míst (pobočky CRR) Pokyny pro vyplnění žádosti Benefit7 Manuál pro hodnocení projektů Vzor Registračního listu a návrh Podmínek k registračnímu listu Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace Návrh podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace Metodika zadávání zakázek Pravidla propagace a publicity Vzor Hlášení o pokroku Vzor Monitorovací zprávy Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce Oznámení příjemce o změnách Zjednodušená žádost o platbu ad.

13 Harmonogram realizace projektu Nastavení etap s ohledem na jejich financování. Etapy by neměly zasahovat do dvou kalendářních let, ale končit vždy s koncem roku. Vzhledem k termínu další výběrové komise, plánované na listopad 2009, je třeba posunout zahájení realizace projektu na 2. kvartál roku 2010. Pokud bude žádost podána v červnu 2009 – doporučujeme ukončit 1. etapu a související vyčerpání limitu do konce roku 2009.

14 Monitorovací indikátory Hodnoty indikátorů jsou pro každou aktivitu zvlášť vymezeny v PŽP. V žádosti se uvádí tyto indikátory:  Počet podpořených osob - celkem  Počet úspěšně podpořených osob  Účelnost podpory = Podíl osob, u kterých poskytnutá podpora splnila svůj účel (v PŽP) Žadatel si určí, podle zvolené aktivity, který indikátor je pro něj závazný – v případě, že by kombinoval aktivity (zaměstnávání min. 30% osob z cílových skupin nebo poskytnutí sociálních/veřejných služeb 75% uživatelů z CS)

15 B. Monitorování postupu projektů Povinností příjemce je pravidelně předkládat informace o stavu realizace projektu prostřednictvím –etapových a závěrečných monitorovacích zpráv (MZ) –a hlášení o pokroku (= redukovaná monitorovací zpráva). Monitorovací zprávy obsahují: –žádost o platbu (kromě Hlášení o pokroku), –dále popis uskutečněných a plánovaných aktivit, –čerpání rozpočtu a plnění finančního plánu, –změny v projektu, –informace o výběrových řízeních, –naplňování předepsaných indikátorů.

16 C. Financování projektů v IOP Legislativní rámec Zákon č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 13: -Program: soubor věcných, časových a finančních podmínek konkrétních akcí; věcné, časové a finanční ukazatele se evidují v informačním systému, -Systém programového financování zahrnuje národní prostředky i prostředky EU

17 Systém programového financování ►REGISTRAČNÍ LIST AKCE ►ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ►ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

18 Způsob financování v IOP Ex – ante: poskytovatel dotace převede příjemci zálohu, která bude následně vyúčtována – tzv. zálohová platba nebo prostřednictvím Pokynu k nastavení rozpočtového limitu otevřeného v pověřené bance (UniCredit Bank Czech republic, a.s.).

19 V podmínkách IOP oblast intervence 3.1: Ex-ante platba prostřednictvím Pokynu k nastavení rozpočtového limitu, pověřená banka provádí po prověření platby zprostředkujícím subjektem úhrady jednotlivých faktur na účty dodavatele, pokyn k nastavení rozpočtového limitu se vydává až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,

20 každá faktura předávaná pověřené bance musí být ověřena a podepsána zprostředkujícím subjektem, platby uhrazené příjemcem v době do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou refundovány formou ex-post platby při předložení první žádosti o platbu.

21 Způsobilé výdaje (1) Z hlediska způsobilosti musí výdaje být přiměřené (odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy: hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu), efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

22 Způsobilé výdaje (2) musí být vynaloženy nejdříve v den registrace žádosti (s výjimkou výdajů na studii proveditelnosti, projektovou dokumentaci, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení – tyto výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008), musí být řádně doloženy průkaznými doklady,

23 Způsobilé výdaje (3) pořízení dlouhodobého hmotného majetku, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku, výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (služby tvořící součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a náklady na zaškolení pracovníků),

24 Způsobilé výdaje (4) náklady na nezbytnou publicitu projektu do výše 50 000,- Kč, mzda projektového manažera – koordinátora projektu (maximální rozsah pracovního úvazku 0,5, maximální výše mzdy 22 500,- Kč včetně povinných odvodů na daně a pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele), daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, DPH, pokud příjemce neuplatňuje nárok na odpočet na vstupu.

25 Formuláře ISPROFIN Bilance finančních potřeb a zdrojů Popis řádků finančních bilancí, vazba na informační systém BENEFITPopis řádků finančních bilancívazba na informační systém BENEFIT

26 D. Zakázky Principy zadávání zakázek Transparentnost – zpracování písemných záznamů o všech postupech zadavatele, jednoznačně a v dostatečném předstihu stanovit hodnotící kritéria, rozhodnutí opatřit dostatečným zdůvodněním, Rovné zacházení – stejný přístup ke všem uchazečům a zájemcům, Nediskriminace – neuzavírat přístup k zakázce z důvodů, které nesouvisejí s předmětem zakázky.

27 Určení předmětu a předpokládané hodnoty zakázky Předmětem jsou všechna obdobná a spolu související plnění, zadavatel specifikuje v zadávací dokumentaci požadavky a technické podmínky požadovaného plnění. Předpokládaná hodnota je výše peněžitého závazku bez DPH. Předpokládaná hodnota se stanovuje hospodárně a v cenách obvyklých v místě a čase plnění zakázky.

28 Určení druhu zakázky Zakázky na dodávky Zakázky na služby Zakázky na stavební práce

29 Postupy zadávání zakázek Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; zadavatele upravuje § 2 zákona (veřejný zadavatel, dotovaný zadavatel, sektorový zadavatel). Zadávání zakázek, na které se postupy uvedené v zákoně nevztahují.

30 Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Informace o výběrovém řízení musí být nad rámec zákona zveřejněna na stránkách MPSV. Příjemce zve zástupce zprostředkujícího subjektu na jednání hodnotící komise jako pozorovatele. Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria nejnižší nabídkové ceny (§ 78, odst.1, písm.b), zákona).

31 Zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách Předpokládaná hodnota zakázky Hranice v tis. Kč bez DPH Dodávky a služby Stavební práce 1. Kategorie200600 2. Kategorie8003 000 3. Kategorie2 0006 000 4. Kategorie> 2 000> 6 000

32 Administrace zadání zakázky Výzva k podání nabídek – obsah výzvy, zveřejnění výzvy, zveřejnění informace o VŘ na stránkách MPSV Zadávací dokumentace Příjem nabídek – lhůta pro podání, označení obálky s nabídkou. Posouzení nabídek – formální a věcná správnost. Hodnocení nabídek – hodnocení podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Zadavatel vypracuje zprávu o posouzení a hodnocení. Uzavření smlouvy s dodavatelem a zveřejnění výsledku výběrového řízení.

33 Další informace k postupům zadavatele Zadavateli byla doručena pouze jedna nabídka – prodloužení lhůty pro podání nabídek, zahájení nového výběrového řízení nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který doručil nabídku. Plnění jedním dodavatelem. Změna podmínek výzvy – informaci nutno prokazatelně podat všem osloveným dodavatelům. Dříve uzavřené smlouvy budou akceptovány za předpokladu výběru provedeném v souladu s Metodikou zadávání zakázek. Zrušení výběrového řízení

34 Kontakty  Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, oddělení implementace ESF a IOP Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 e-mail: soc.integraceIOP@mpsv.cz  Seznam poboček CRR k předkládání žádostí je v příloze č.3 Příručky pro žadatele  Technické dotazy týkající se zpracování projektové žádosti v programu Benefit7 budou zodpovídat pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj www.crr.cz  Kontaktní osoba pro danou výzvu: Bc. Taťána Smělíková, oddělení implementace ESF a IOP tel.: 221 923 926, e-mail: tatana.smelikova@mpsv.cz

35 Děkujeme Vám za pozornost a přejeme Vám hodně úspěchu při předkládání projektové žádosti!


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům."

Podobné prezentace


Reklamy Google