Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické informace (vývoj od minulého jednání Sněmu) Jakub Fischer Sněm RVŠ, Praha, 25. 2. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické informace (vývoj od minulého jednání Sněmu) Jakub Fischer Sněm RVŠ, Praha, 25. 2. 2010."— Transkript prezentace:

1 Ekonomické informace (vývoj od minulého jednání Sněmu) Jakub Fischer Sněm RVŠ, Praha, 25. 2. 2010

2 Dvě oblasti k řešení Příprava rozpočtu na rok 2010 Příprava změn zásad financování na období od roku 2011

3 Příprava rozpočtu na rok 2010

4 Příprava rozpočtu na rok 2010 (milníky) Reprezentativní komise 6. 5. 2009 Sněm RVŠ 21. 5. 2009 Sněm RVŠ 19. 11. 2009 Předsednictvo RVŠ 10. 12. 2009 Reprezentativní komise 17. 12. 2009 Reprezentativní komise 10. 2. 2010

5 Usnesení Sněmu RVŠ 6. 5. 2009 Sněm Rady VŠ upozorňuje v oblasti přípravy rozpočtu na rok 2010 na následující problémy: jakkoli je zavedení kvalitativního ukazatele krokem dobrým směrem, změna struktury financování v rámci normativního financování může v době předpokládané stagnace nebo dokonce nominálního poklesu rozpočtu vést k dalšímu rozkolísání hospodaření vysokých škol. zavedení kvalitativního ukazatele v navrhované podobě vede k diskriminaci uměleckých škol. sněm Rady VŠ doporučuje zvážit možnost uvolnění části prostředků stipendijních fondů do provozního financování (vyžaduje novelizaci zákona), případně možnost zvýhodnění podniků využívajících výzkumný potenciál vysokých škol. Rada VŠ upozorňuje na možné problémy vzniklé při používání z pohledu vysokých škol neverifikovatelných dat.

6 Usnesení Sněmu RVŠ 19. 11. 2009 Sněm RVŠ projednal aktuální stav přípravy rozpočtu veřejných vysokých škol na rok 2010 a: s velkým znepokojením konstatuje, že neustále se zhoršující stav hlubokého podfinancování vysokých škol musí nutně vést k poklesu kvality práce vysokých škol; v obecné rovině odkazuje na své usnesení z května 2009, neboť jeho závěry jsou i nadále aktuální; ukládá předsednictvu RVŠ na prosincovém jednání konkretizovat na základě aktuálních podkladů MŠMT k návrhu rozpočtu veřejných vysokých škol pro rok 2010 strategii pro jednání zástupců RVŠ na prosincové Repre komisi; naléhavě žádá MŠMT, aby s ohledem na zásadní změny téměř všech pravidel financování vysokých škol poskytovalo i průběžné informace o částkách a dokumentech k rozpočtu vysokých škol; žádá MŠMT, aby při rozhodování o rozpočtu na rok 2010 stanovilo výši dotace na Rozvojové programy i Fond rozvoje vysokých škol tak, aby byly financovány v plné výši. V případě, že bude nutný pokles dotací, pak tak, aby procentický pokles byl v obou případech obdobný a co nejnižší.

7 Usnesení Předsednictva RVŠ 10. 12. 2009 Předsednictvo RVŠ je hluboce znepokojeno návrhem rozpočtu veřejných vysokých škol pro rok 2010. Nominální pokles neinvestiční části rozpočtu o 5 % při současném růstu počtu akceptovaných studentů o 2,9 % povede k vážnému ohrožení kvality a v některých případech i existence vzdělávací a výzkumné činnosti na vysokých školách. Předsednictvo RVŠ ukládá svým zástupcům na jednání RK dne 17. 12. 2009 postupovat v intencích usnesení Sněmu RVŠ z května a listopadu. Předsednictvo RVŠ obecně podporuje potřebu motivace ke zvyšování kvality vzdělávací a výzkumné činnosti na vysokých školách, nicméně v současných rozpočtových možnostech požaduje váhu nových ukazatelů pro rok 2010 minimalizovat. P RVŠ dále požaduje vyřešit financování uměleckých studijních programů i na neuměleckých vysokých školách. Předsednictvo RVŠ opětovně upozorňuje na potřebu legislativní změny v otázce užití stipendijního fondu. Současný stav, kdy z vybraných poplatků není možné hradit nejen provozní náklady na vzdělávací činnost, ale ani náklady na vybírání, vymáhání poplatků a agendu stipendií, je absurdní. Předsednictvo RVŠ žádá MŠMT o předložení návrhu rozpočtu pro regionální školství, a to v podobě, která umožní srovnání s návrhem rozpočtu vysokých škol.

8 Závěry Reprezentativní komise 17. 12. 2010 K 17. 12. existoval příslib vlády na zvýšení rozpočtu vysokých škol o 1 mld. Kč. Diskuse tedy byla věnována jak metodice rozdělení rozpočtu, tak i rozdělení této „dodatečné“ 1 mld. Kč. MŠMT, ČKR i RVŠ se shodly na potřebě rozdělit dodatečné prostředky zejména do okruhu I normativního financování (ukazatele A, B1, B2, B3). ČKR i RVŠ se shodly na snížení váhy ukazatele za absolventy (B2), čemuž MŠMT vyhovělo. ČKR a RVŠ se neshodly na váze ukazatele B3 (dříve označovaného jako „kvalitativní ukazatel, nyní označován jako „ukazatel zohledňující další kritéria“). Zatímco ČKR žádala navýšení váhy, RVŠ její snížení. MŠMT upřednostnilo stanovisko ČKR a došlo k navýšení váhy ukazatele B2 na 7,5 % z normativní části. Na základě většinové dohody dojde k navýšení ukazatele C (doktorská stipendia), k pouze polovičnímu snížení ubytovacích stipendií (o 3,75 %) a k shodnému snížení o 7,5 % jak u rozvojových projektů, tak u projektů FRVŠ.

9 Závěry Reprezentativní komise 10. 2. 2010 navýšení nebude o 1 mld. Kč, ale o 0,8 mld. Kč. rozpis rozpočtu pro jednotlivé veřejné vysoké školy je připravován

10 Zhodnocení reflexe usnesení orgánů RVŠ Přes navýšení rozpočtu o 0,8 mld. Kč. nadále trvá velmi nepříznivý stav rozpočtu veřejných vysokých škol. Toto dlouhodobé podfinancování, projevující se trvalým poklesem prostředků připadajících na jednoho studenta i podprůměrnými výdaji na vysoké školství v poměru k HDP v rámci zemí OECD, se nutně musí projevit v kvalitě poskytovaného vysokoškolského vzdělávání. Problém financování uměleckých VŠ s ohledem na podíl VaV v ukazateli B3 byl pro rok 2010 vyřešen, pro další roky umělecké VŠ řeší rozvojový projekt týkající se vývoje metodiky hodnocení kvality na těchto školách. Problém financování uměleckých programů na ostatních VŠ vyřešen nebyl (může se však týkat i dalších typů programů). U ukazatele B3 došlo k přesně opačnému vývoji, než jak bylo požadováno prosincovým usnesením předsednictva RVŠ. Snížení částky na rozvojové projekty a na projekty FRVŠ bylo procentně stejné, v souladu s požadavkem RVŠ. Problém stipendijního fondu a možnosti jeho použití alespoň částečně pro provozní financování (například dle slovenského vzoru) vyřešen stále nebyl a podle posledních dostupných informací byla tato změna stažena i z návrhu poslední novely zákona o vysokých školách. Porovnání vývoje rozpočtu vysokých škol s regionálními školami ze strany MŠMT dosud předloženo nebylo.

11 Změny zásad pro tvorbu rozpočtu VVŠ na období po roce 2010

12 Vybrané záměry změn v zásadách tvorby rozpočtu pro období po roce 2010 Zachování současné výše rozpočtu i v případě poklesu počtu studentů v bakalářských programech až o 10 %, Navázání části prostředků na magisterská studia, resp. na doktorská studia na výsledky hodnocení ve VaV (20 %, resp. 50 %), Zavedení bonifikace za nejlepší absolventy středoškolského studia, Zavedení speciální metodiky pro hodnocení uměleckých VŠ, Navázání ukazatele za absolventy na zaměstnatelnost (BC a MA programy), resp. na délku studia (PhD programy), Odstranění ukazatele VaV z ukazatele B3, neboť bude již výrazně obsažen v ukazateli A+B1, Zavedení podpůrných fondů, Přesun váhy od decentralizovaných RP k centralizovaným, „Kontraktové“ financování U3V a studia handicapovaných studentů

13 Další postup přípravy změn zásad a pravidel Zpracovány připomínky RVŠ k tomuto materiálu (rozesláno členům P RVŠ a EK RVŠ) Připomínky vzneseny na jednání Reprezentativní komise dne 10. 2. 2010 Řada připomínek akceptována Připravuje se nová verze (cca polovina března) Další jednání Reprezentativní komise 7. 4. 2010

14 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Ekonomické informace (vývoj od minulého jednání Sněmu) Jakub Fischer Sněm RVŠ, Praha, 25. 2. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google