Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CENTRÁLNÍ BANKA ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CENTRÁLNÍ BANKA ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA"— Transkript prezentace:

1 CENTRÁLNÍ BANKA ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

2 VZNIK CENTRÁLNÍCH BANK
přeměnou již ; (1668 Sweriges Riksbank) jako (1694 Bank of England).

3 VZNIK CENTRÁLNÍCH BANK
Privilegovaná Rakouská národní banka (hlavní úkol: Rakousko – Uherská banka (práva centrální banky)

4 VZNIK CENTRÁLNÍCH BANK
1918 Československá republika, měnová odluka od měny rakousko uherské, koruna československá - duben 1919, 1919 A. Rašín, 1926 Národní banka československá, 1938 – okupace – Národní banka pro Čechy a Moravu, Slovenská národní banka, 1950 SBČS, 1993 ČNB.

5 FUNKCE CENTRÁLNÍ BANKY
Funkce emisní („cedulová banka“) Funkce banky bank Funkce banky státu

6 1. EMISNÍ FUNKCE CENTRÁLNÍ BANKY
monopolní právo organizace dodávek ochrana a bezpečnost úschova a ničení → zabezpečení – prostřednictvím řízení peněžního oběhu s využitím nástrojů měnové regulace.

7 Devizová politika regulace toků zahraničních příjmů a výdajů při nezhoršující se nebo se dokonce zlepšující platební bilanci se zahraničím, souvisí se souvisí i s  zahrnuje: politiku (hodnota, likvidita, výnosnost), politiku

8 2. FUNKCE BANKY BANK vedení účtů obchodních bank, na nichž OBy udržují své rezervy, zabezpečuje , CBa činnost OBy prostřednictvím nástrojů měnové regulace ( a ), (bývá pro své výsadní postavení uváděn jako samostatná fce CBy)

9 BANKOVNÍ DOHLED Centrální banka vystupuje v roli regulátora a dohlížitele nad bankovní soustavou Činnosti posuzování žádostí o působit jako banka a rozhodování o udělení licence, dohled nad , kontrola , nařízení zjištěných pochybností, dohled nad stále častěji i na úrovni.

10 3. FUNKCE BANKY STÁTU vede účty , apod., vede účty , zabezpečuje
v některých zemích , reprezentant státu – v zahraničí vystupuje jako v mezinárodních organizacích – MMF, SB, ...

11 ROZVAHA CB Aktiva Pasiva - zlato; - emise oběživa;
- pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu; - závazky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu; - pohledávky vůči zahraničí: - vklady u zahraničních peněžních ústavů, - úvěry zahraničním peněžním ústavům, - cenné papíry, - ostatní pohledávky; - závazky vůči zahraničí: - přijaté úvěry ze zahraničí, - emise dluhopisů, - ostatní závazky vůči zahraničí; - pohledávky vůči tuzemským bankám; - závazky vůči tuzemským bankám: - peněžní rezervy bank, - ostatní závazky; - pohledávky vůči klientům; - vklady klientů; - tuzemské cenné papíry a účasti; - emitované tuzemské cenné papíry; - pohledávky vůči státnímu rozpočtu; - závazky vůči státnímu rozpočtu; - pokladna v domácí měně; - rezervy; - dlouhodobý majetek: - hmotný, - nehmotný; - základní kapitál; - fondy; - nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období; - zisk nebo ztráta za účetní období; - ostatní aktiva. - ostatní pasiva.

12 MĚNOVÁ (MONETÁRNÍ) POLITIKA CENTRÁLNÍ BANKY
= souhrn a uplatňovaných v oblastech , a činnosti bankovních i nebankovních subjektů, je součástí centrální banky, ovlivňování hlavním cílem soudobé měnové politiky –

13 Režimy měnové politiky
Cílování měnového kurzu nevýhoda:

14 Režimy měnové politiky
2) Cílování peněžní zásoby problémem je

15 Režimy měnové politiky
3) Režim s implicitní nominální kotvou cílována je veličina, která veřejnost nezná je vhodný jen pro

16 Režimy měnové politiky
4) Cílování inflace veřejně je vyhlášen je komplexnější režim je transparentní, ale CB

17 Režimy měnové politiky v ČR
1993 – 96 – kombinace cílování 1996/1997 – cílování od 1998 –

18

19 Mechanismus působení měnové politiky prostřednictvím ovlivňování množství peněz
Zvýšení množství peněz  zvýšení hospodářské aktivity  zvýšení zaměstnanosti  zvýšení HDP Zvýšení množství peněz  vzestup cenové hladiny  snížení kupní síly peněz Zvýšení množství peněz  vzestup cenové hladiny  tlumí zájem na vývozu, podporuje dovoz  tlak na změnu směnného kurzu

20 Měnová politika centrální banky
expanzivní restriktivní neutrální.

21 MĚNOVÉ AGREGÁTY Peněžní (měnová) zásoba (nabídka peněz) je v praxi měřena pomocí tzv. měnových agregátů v různých zemích obsah měnových agregátů je dán , jež daný agregát zahrnuje

22 MĚNOVÉ AGREGÁTY Úzké peníze Střední peníze Široké peníze
______________________________________________ Měnová báze -

23 Měnové agregáty ČNB M1, M2 (v mil. Kč) M2 M1 Celkem
Celkem M1 Vklady s dohodnutou splatností do 2 let Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců Oběživo Jednodenní vklady ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 ,6 ,7 ,7 ,5 ,9 ,2 ,3 ,4 ,5 ,2 ,2 ,6 ,8 ,4 ,1 ,2 ,8 ,8 ,1 ,9 ,5 78.837,0 ,4

24 NÁSTROJE MĚNOVÉ REGULACE
nástroje měnové regulace – dle adresnosti nástroje měnové regulace – dle časového působení nástroje měnové regulace – dle četnosti užívání nástroje měnové regulace – dle rychlosti působení

25 NEPŘÍMÉ NÁSTROJE Operace na volném trhu,
Diskontní politika a řízení dalších úrokových sazeb centrální banky, Povinné minimální rezervy, Devizová politika.

26 NEPŘÍMÉ NÁSTROJE 1) Operace na volném trhu princip spočívá v 

27 Repo obchody podstatou je Klasické repo obchody
Klasické reverzní repo obchody Prodej cenných papírů se zpětným odkupem Nákup cenných papírů se zpětným prodejem

28 Klasický repo obchod centrální banka banky centrální banka banky
zástava cenných papírů centrální banka čas T0 sjednání repa banky přijetí peněžního úvěru vrácení cenných papírů čas T1 ukončení repa centrální banka banky splacení úvěru + úrok

29 Klasický reverzní repo obchod
zástava cenných papírů centrální banka čas T0 sjednání repa banky přijetí peněžního úvěru vrácení cenných papírů čas T1 ukončení repa centrální banka banky splacení úvěru + úrok

30 Prodeje cenných papírů se zpětným odkupem (sell-and-buy-back)
jsou založeny na při prodeji cenného papíru je sjednán Odlišnost od klasického repa:

31 Dopad operací na volném trhu na banky
ovlivňování repo obchody → snížení reverzní repo obchody → zvýšení Z pohledu obchodních bank – investiční příležitosti -

32 Dopad operací na volném trhu na ekonomiku
CENTRÁLNÍ BANKA prodej c.p. klasická repo operace OBCHODNÍ BANKY snížení NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ snížení pokles vzestup

33 NEPŘÍMÉ NÁSTROJE 2) Diskontní politika diskont = je spojena s
základem diskontních operací

34 Diskontní politika cílem je
diskontní sazba – / => / měnová politika, ( lombardní sazba – lombardní úvěr – Lombardní úvěr (úvěr ) - proti zástavě nebo papírů, primárním cílem není , ale

35 NEPŘÍMÉ NÁSTROJE 3) Povinné minimální rezervy
povinné vklady obchodních bank u stanoveny procentem z  omezená dispozice s PMR, neúročené popř. velice nízko úročené, administrativně náročné – zvýšení => , a naopak,

36 Povinné minimální rezervy
omezují prostředky na PMR nemohou banky použít na ( tím je omezen

37 Vliv povinných minimálních rezerv na výši vkladů –MULTIPLIKACE VKLADŮ
Přírůstek vkladů u OB1 je 100. To umožňuje OB1 poskytnout úvěr ve výši 90 (za předpokladu PMR 10% z primárních vkladů). Může dojít k okamžitému čerpání úvěru a tedy k převedení běžného vkladu ve výši 90 do jiné OB2, kde vytvoří přírůstek běžných vkladů ve výši 90 – PMR jsou 9, pen. prostředky ve výši 81 budou zapůjčeny a v další bance vytvoří přírůstek běžných vkladů.

38 PMR=10% Banky Běžné vklady - přírůstek Rezervy - přírůstek OB1 100 10 OB2 90 9 OB3 81 8,1 Celkem 1 000

39 Celkový přírůstek běžných vkladů =
= (1-0,1) x (1-0,1)2 x … = ∆BV počáteční přírůstek vkladů, r míra minimálních rezerv, jednoduchý depozitní multiplikátor. Příklad: Počáteční přírůstek vkladů je 100. Jaký bude celkový multiplikovaný přírůstek vkladů v ekonomice, jestliže sazba PMR je 10%.

40 PŘÍMÉ NÁSTROJE eliminují nevýhody užívají se jako doplněk

41 PŘÍMÉ NÁSTROJE 1) Doporučení, výzvy a dohody („morální nátlak“)
2) Zvláštní úrokové sazby, jejich limity 3) Úvěrové stropy 4) Pravidla likvidity 5) Regulace spotřebního úvěru atd.

42 DEVIZOVÁ POLITIKA zahraničně měnová politika,
opatření a nástroje použitelné k  řízení řízení a správa

43 DEVIZOVÁ POLITIKA Měnový kurz je cena Soustavy měnových kurzů:
pružné ( ); - s nepružné;

44 Volně pohyblivé devizové kurzy – s neomezenou oscilací
řízený floating volný (čistý) floating

45 Nepružné měnové kurzy v ČSR v

46 DEVIZOVÁ POLITIKA Devizy – Valuty – Kótace kurzu (kurzový záznam)
přímý – nepřímý – Zhodnocení domácí měny se projevuje jako počtu za měnovou jednotku zahraniční nebo za jednotku domácí měny.

47 Platební bilance statistický výkaz o Zahrnuje:

48 Platební bilance ČR - 2008 v mil. Kč za rok 2008 I. Běžný účet
,4 II. Kapitálový účet 31027 III. Finanční účet 111076 Změna devizových rezerv (-nárůst) -40111,3 IV. Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly -28244,6

49 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Na Příkopě Praha 1

50 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA je dle zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, ústřední bankou ČR, vznikla rozdělením Hlavní cíl ČNB je péče o ústředí se sídlem v Praze + pobočky, nejvyšším orgánem ČNB je sedmičlenná bankovní rada (guvernér + 2 viceguvernéři + 4 členové), kterou jmenuje a odvolává prezident republiky vždy na dobu 6 let; pouze poradní funkci vůči vládě,

51 BANKOVNÍ RADA ČNB (k 18.12.2008) Zdeněk Tůma guvernér
Miroslav Singer viceguvernér Mojmír Hampl viceguvernér Robert Holman vrchní ředitel Vladimír Tomšík vrchní ředitel Pavel Řežábek vrchní ředitel Eva Zamrazilová vrchní ředitelka

52 Měnověpolitické nástroje ČNB
Operace na volném trhu 2T repo operace slouží v současnosti k  Automatické facility slouží k  depozita OBy jsou úročena sazbou, poskytnuté finanční prostředky jsou úročeny Povinné minimální rezervy úročeny

53 Repo operace

54 Repo tendr ČNB oznámí banky podávají vyhlášená 2T repo sazba je
objednávky jsou uspokojovány formou – přednostně jsou přijaty nabídky požadující nejnižší úrokovou sazbu a za jednotlivé sazby jsou uspokojeny.

55                                                   Repo tendry   **Oznámení**   Den obchodu                                   Směr repo operace                          stahovací   Počáteční den                                   Koncový den                                 Minimální objem objednávky (mil. Kč)             300   Maximální počet objednávek                       Limitní repo sazba (% p.a.)                  2.50  Uzávěrka pro příjem objednávek             10:15  **Výsledky**   Minimální repo sazba (% p.a.)                   2.48            Průměrná repo sazba (% p.a.)                  2.49            Maximální repo sazba (% p.a.)                   2.50            Koeficient uspokojení (%)                    49   Výsledný objem (mld Kč)                      70.807        

56 Aktuální sazby ČNB (k 7.12.2011) 2T repo sazba % Diskontní sazba
Lombardní sazba Povinné minimální rezervy


Stáhnout ppt "CENTRÁLNÍ BANKA ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google