Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Plzeňského kraje Oddělení Sekretariát Regionální rady soudržnosti Škroupova 18, Plzeň 306 13 Společný regionální operační program seminář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Plzeňského kraje Oddělení Sekretariát Regionální rady soudržnosti Škroupova 18, Plzeň 306 13 Společný regionální operační program seminář."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Plzeňského kraje Oddělení Sekretariát Regionální rady soudržnosti Škroupova 18, Plzeň 306 13 Společný regionální operační program seminář „Možnosti strukturálních fondů pro podnikatele“ Plzeň, 23. září 2004

2  OBSAH PREZENTACE  Stručné představení SROP  Opatření 1.1. – Podpora podnikání v regionech  Podpoatření 4.1.2. – Podpora služeb v CR  Podopatření 4.2.2. – Podpora infrastruktury v CR  Proces administrace

3  CÍLE SROP  Zvýšení prosperity regionů rozvojem MSP a vytváření nových pracovních příležitostí nových pracovních příležitostí  Zkvalitnění regionální dopravní a informační infrastruk- tury při respektování ochrany ŽP tury při respektování ochrany ŽP  Zlepšení životních podmínek obyvatel, minorit, zvýšit jejich účast na celoživotním učení a integrovat sociálně jejich účast na celoživotním učení a integrovat sociálně vyloučené skupiny do komunity a na trh práce vyloučené skupiny do komunity a na trh práce  Zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperi- tě regionů, zvýšit přímé investice pro CR a vytvářet no- tě regionů, zvýšit přímé investice pro CR a vytvářet no- vé pracovní příležitosti vé pracovní příležitosti

4  PRIORITY A OPATŘENÍ PRIORITA 1 – REGIONÁLNÍ PODPORA PODNIKÁNÍ  Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech PRIORITA 2 – REGIONÁLNÍ ROZVOJ INFRASTRUKTURY  Opatření 2.1. Rozvoj dopravy v regionech  Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech v regionech  Opatření 2.3. Regenerace a revitalizace vybraných měst PRIORITA 3 – ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH  Opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech  Opatření 3.2. Podpora sociální integrace v regionech  Opatření 3.3. Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů při plánování a realizaci programů PRIORITA 4 – ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU  Opatření 4.1. – Rozvoj služeb pro cestovní ruch  Opatření 4.2. – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch PRIORITA 5 – TECHNICKÁ ASISTENCE

5  PODNIKATELÉ = ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ OPATŘENÍ 1.1. – PODPORA PODNIKÁNÍ VE VYBRANÝCH REGIONECH REGIONECH  rozvoj stávajících malých a středních podniků s cílem vytvoření nových pracovních míst v hospodářsky slabých a strukturálně pos- nových pracovních míst v hospodářsky slabých a strukturálně pos- tižených oblastech a v regionech definovaných kraji. tižených oblastech a v regionech definovaných kraji. PODOPATŘENÍ 4.1.2. – ROZVOJ SLUŽEB PRO CESTOVNÍ RUCH V REGIONECH V REGIONECH  vytváří podmínky pro možnou neinvestiční podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu malých a středních podniků, které místních služeb cestovního ruchu malých a středních podniků, které v rámci své podnikatelské činnosti zabývají oblastí cestovního ru- v rámci své podnikatelské činnosti zabývají oblastí cestovního ru- chu a turistiky chu a turistiky PODOPATŘENÍ 4.2.2. – ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO CES- TOVNÍ RUCH V REGIONECH TOVNÍ RUCH V REGIONECH  vytváří podmínky pro možnou investiční podporu malých a středních podniků v oblasti cestovního ruchu a turistiky při rozvoji regionální a podniků v oblasti cestovního ruchu a turistiky při rozvoji regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Plzeňském kraji. místní infrastruktury cestovního ruchu v Plzeňském kraji.

6 Opatření 1.1. – Regionální podpora podnikání „Program pro podporu drobných podniků a malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje“

7  PODPOROVANÉ OBLASTI (1) Podpora produkce  rozšíření stávající produkční kapacity v podnicích vyrábě- jících výrobek (službu) s perspektivou dlouhodobé konku- renceschopnosti.  zavedení výroby nových výrobků (služeb) s perspektivou dlouho-dobé konkurenceschopnosti, v podnicích, jejich stávající podnikatelské aktivity jsou výdělečné, ale nemusí mít dlouhodobou perspektivu.

8  DEFINICE ŽADATELE  malí a střední podnikatelé, kteří mají uzavřeno účetnictví min. za poslední 3 roky  přípustné OKEČ: 15,17-37Zpracovatelský průmysl 45Stavebnictví 50.2Údržba a opravy dvoustopých motorových vozidel 72Zpracování dat a související činnosti 73.10Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a tech- nických věd 74.30Technické zkoušky a analýzy  závazek zvýšení celkového počtu zaměstnanců

9  Státem vymezené regiony (usnesení vlády č. 722/2003) KrajOkres Počet obyvatel (k 31.12.2001) Míra nezaměstnanosti (k 31.12.2002) PlzeňskýTachov 51 241 9.2 Regiony vymezené kraji – celkem max. 12% populace ČR Název regionuOkres Počet obyvatel (31.12.2001) Míra nezaměstnanosti (k 31.12.2002) Kašperské HoryKlatovy 2 37116.0 SušiceKlatovy 23 00311.5 PoběžoviceDomažlice 6 260 9.9 KralovicePlzeň-sever 9 823 8.8 ManětínPlzeň-sever 2 97210.2 VšerubyPlzeň-sever 3 546 8.9 RadniceRokycany 5 920 9.1 Celkem 7 mikroreg. 53 895 LOKALIZACE PODPORY NA ÚZEMÍ PK (1)  projekt musí být realizován na jednom z následujících území

10  LOKALIZACE PODPORY NA ÚZEMÍ PK (2)

11 FINANCE  Výše dotace může dosáhnout max. 46% celkových uznatelných nákladů. uznatelných nákladů.  Minimální výše dotace je stanovena na 230.000,-- Kč (tzn. celkové uznatelné náklady projektu 500.000,-- Kč.) pro celkové uznatelné náklady projektu 500.000,-- Kč.) pro projekty DROBNÝCH podnikatelů. projekty DROBNÝCH podnikatelů.  Minimální výše dotace pro projekty MALÝCH A STŘED- NÍCH podnikatelů je stanovena na 920.000,-- Kč (tzn. cel- NÍCH podnikatelů je stanovena na 920.000,-- Kč (tzn. cel- kové uznatelné náklady projektu 2.000.000,-- Kč) kové uznatelné náklady projektu 2.000.000,-- Kč)  Maximální výše dotace je stanovena na 10.000.000,-- Kč (tzn. celkové uznatelné náklady projektu činí cca (tzn. celkové uznatelné náklady projektu činí cca 21.740.000,-- Kč) 21.740.000,-- Kč)  finanční prostředky jsou vypláceny až po dokončení a závěrečném vyhodnocení akce. závěrečném vyhodnocení akce.

12  INFORMACE PRO ŽADATELE  manažerem GS je: Ing. EVA JINDROVÁ Odbor fondů a programů EU, KÚPK Oddělení grantových schémat tel: 377 195 668 e-mail: eva.jindrova@kr-plzensky.cz kancelář: Škroupova 18, Plzeň přízemí, č. dveří 041 přízemí, č. dveří 041  Informace poskytuje též: Ing. Stanislav Boháč agentura CZECHINVEST tel: 378 226 630 e-mail: plzen@czechinvest.org

13 Podopatření 4.1.2. – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu " Podpora malých a středních podniků při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji "

14  PODPOROVANÉ OBLASTI  Zlepšení komplexní nabídky produktů zaměřených na zábavu a volný čas pro návštěvníky Šumavy na zábavu a volný čas pro návštěvníky Šumavy  Zlepšení komplexní nabídky produktů zaměřených na zábavu a volný čas pro návštěvníky Plzně na zábavu a volný čas pro návštěvníky Plzně  Zlepšení nabídky návštěvnicky atraktivních akcí v místech s vyšší návštěvností mimo Plzeň a Šumavu místech s vyšší návštěvností mimo Plzeň a Šumavu

15  TYPY PODPOROVANÝCH AKTIVIT  marketingové studie produktů,  vytváření nových produktů (zábava, poznávání, soutěže)  nákupy služeb marketingů a propagace,  prezentace produktů na veletrzích cestovního ruchu a v mé- diích, diích,  nákup služeb spojených s realizací produktů, (honoráře účin- kujícím, pronájmy prostor a technicky, organizace akce, bez- kujícím, pronájmy prostor a technicky, organizace akce, bez- pečnostní opatření apod.) pečnostní opatření apod.)

16 FINANCE  Výše dotace může dosáhnout max. 46% celkových uznatelných nákladů. uznatelných nákladů.  Minimální výše dotace je stanovena na 230.000,-- Kč (tzn. celkové uznatelné náklady projektu tedy 500.000,-- Kč.) celkové uznatelné náklady projektu tedy 500.000,-- Kč.)  Maximální výše dotace je stanovena na 3.000.000,-- Kč (tzn. celkové uznatelné náklady projektu činí cca (tzn. celkové uznatelné náklady projektu činí cca 6.522.000,-- Kč) 6.522.000,-- Kč)  finanční prostředky jsou vypláceny až po dokončení a závěrečném vyhodnocení akce. závěrečném vyhodnocení akce.

17  DEFINICE ŽADATELE Žadatelem je malý či střední podnik na území Plzeňského kra- je, který splňuje následující podmínky:  zaměstnává méně než 250 osob  splňuje i další kritéria stanovená pro MSP v rámci nařízení Komise (ES) č. 70/2001 Komise (ES) č. 70/2001  podniká (prokazatelně alespoň 2 roky před termínem vyh- lášení kola výzvy) v oblasti cestovního ruchu lášení kola výzvy) v oblasti cestovního ruchu  má uzavřeno účetnictví minimálně za poslední dva účetní roky roky

18  INFORMACE PRO ŽADATELE  manažerem GS je: Ing. JAN PŘIBÁŇ Odbor fondů a programů EU, KÚPK Oddělení grantových schémat tel: 377 195 667 e-mail: jan.priban@kr-plzensky.cz kancelář: Škroupova 18, Plzeň přízemí, č. dveří 041 přízemí, č. dveří 041

19 Podopatření 4.2.2. – Podpora regionální a místní infrastruktury „Podpora malých a středních podniků při rozvoji regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Plzeňském kraji“

20  PODPOROVANÉ OBLASTI (1) Zvýšení ubytovacích kapacit v kraji: GS se zaměřuje na rozvoj ubytování v kempech a zaříze- ních klasifikace *** a sleduje rozvoj ubytování ve všech ob- lastech kraje. V souladu s potřebami kraje je však prostřednictvím kvalita- tivních hodnotících kritérií preferována výstavba ubytova- cích zařízení v oblasti Českého lesa. V dalších oblastech je více preferován rozvoj ubytování ve vazbě na stávající, již atraktivní turistické cíle.

21  PODPOROVANÉ OBLASTI (2) Zlepšení infrastruktury pro volný čas v kraji: Tato část GS se zaměřuje na rozvoj podmínek pro nabídku doprovodných aktivit pro sportovní a kulturní vyžití a zá- bavu návštěvníků turisticky atraktivních míst. Sledována je možnost rozvoje těchto zařízení v celém kraji, nejvíce preferovány však budou projekty lokalizované v oblasti Šumavy, dále v oblasti Českého lesa a Plzně. V ostatních územích kraje je více preferován rozvoj zařízení pro volný čas u stávajících ubytovacích zařízení.

22 FINANCE  Výše dotace může dosáhnout max. 46% celkových uznatelných nákladů. uznatelných nákladů.  Minimální výše dotace je stanovena na 1.000.000,-- Kč (tzn. celkové uznatelné náklady projektu činí cca (tzn. celkové uznatelné náklady projektu činí cca 2.174.000,-- Kč.) 2.174.000,-- Kč.)  Maximální výše dotace je stanovena na 10.000.000,-- Kč (tzn. celkové uznatelné náklady projektu činí cca (tzn. celkové uznatelné náklady projektu činí cca 21.740.000,-- Kč) 21.740.000,-- Kč)  finanční prostředky jsou vypláceny až po dokončení a závěrečném vyhodnocení akce závěrečném vyhodnocení akce

23  DEFINICE ŽADATELE Žadatelem je malý či střední podnik na území Plzeňského kra- je, který splňuje následující podmínky:  zaměstnává méně než 250 osob  splňuje i další kritéria stanovené pro MSP v rámci nařízení Komise (ES) č. 70/2001 Komise (ES) č. 70/2001  podniká (prokazatelně alespoň 2 roky před termínem vyh- lášení kola výzvy) v oblasti cestovního ruchu lášení kola výzvy) v oblasti cestovního ruchu  má uzavřeno účetnictví minimálně za poslední dva účetní roky roky

24  INFORMACE PRO ŽADATELE  manažerem GS je: Ing. JAN PŘIBÁŇ Odbor fondů a programů EU, KÚPK Oddělení grantových schémat tel: 377 195 667 e-mail: jan.priban@kr-plzensky.cz kancelář: Škroupova 18, Plzeň přízemí, č. dveří 041 přízemí, č. dveří 041

25 PROCES ADMINISTRACE

26  VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ  Výzva pro sběr akcí je vyhlašována min. 1x ročně, až do vyčerpání prostředků celého grantového schématu vyčerpání prostředků celého grantového schématu  O vyhlášení Výzvy rozhoduje Rada PK  Předběžný termín vyhlášení 1. kola Výzvy pro předklá- dání akcí do grantových schémat je prosinec 2004. dání akcí do grantových schémat je prosinec 2004.  Lhůta pro předkládání žádostí je vždy min. 30 dní.  Informace o výzvě: www.plzensky-kraj.cz manažer grantového schématu

27   osobně na Oddělení grantových schémat (Odbor fondů a programů EU), KÚPK; u GS v 1.1. na Czechinvest programů EU), KÚPK; u GS v 1.1. na Czechinvest  zalepená a zapečetěná obálka - přes spoj přelepena samolepkou s podpisem a razítkem - přes spoj přelepena samolepkou s podpisem a razítkem žadatele žadatele - adresa OFPEU, název a adresa žadatele, název granto- - adresa OFPEU, název a adresa žadatele, název granto- vého schématu, číslo výzvy, název priority a opatření vého schématu, číslo výzvy, název priority a opatření SROP, název projektu a místo jeho realizace SROP, název projektu a místo jeho realizace  obsah obálky: 3 x vytištěná žádost (1x originál, 2x kopie) 3 x vytištěná žádost (1x originál, 2x kopie) 2 x seznam příloh (1x originál, 1x kopie) 2 x seznam příloh (1x originál, 1x kopie) 2 x povinné přílohy (1x originál, 1x kopie) 2 x povinné přílohy (1x originál, 1x kopie) 1 x nosič s elektronickou verzí žádosti (CD, disketa) 1 x nosič s elektronickou verzí žádosti (CD, disketa) PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

28  ELEKTRONICKÁ ŽÁDOSTI - ELZA

29  POVINNÉ PŘÍLOHY  soulad s rozvojovou strategií  čestné prohlášení o bezdlužnosti  logický rámec  podrobný rozpočet projektu  podklady pro ekonomické hodnocení projektu  doklady o právní subjektivitě žadatele  podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele  výpis z rejstříku trestů  doklad o partnerství  doklad o prokázání vlastnických vztahů  doklad o posouzení vlivu projektu na ŽP  územní rozhodnutí (stavební povolení)

30  HODNOCENÍ PROJEKTŮ  kontrola formálních náležitostí  kontrola přijatelnosti  hodnocení kvality projektu: schopnosti a zkušenosti žadatele10% potřeba a relevance projektu30% kvalita projektu40% horizontální kritéria20%

31  VÝBĚR PROJEKTŮ Hodnotitelé akcí Výběrová komise Rada Plzeňského kraje Zastupitelstvo Plzeňského kraje

32  informace o grantových schématech v rámci SROP:  manažer grantového schématu  konzultační dny – každý čtvrtek, objednávky přijímá Ing. Khaurová (tel: 377 195 265) Khaurová (tel: 377 195 265)  webové stránky: www.plzensky-kraj.cz www.nuts2jihozapad.cz  Novinky – portál Plzeňského kraje informace o Společném regionálním operačním programu:  www.strukturalni-fondy.cz ZDROJE INFORMACÍ

33 DĚKUJI ZA POZORNOST Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, 306 13 Plzeň Odbor fondů a programů EU, Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad PETRA KŮSOVÁ, BA tel. 377 195 618 fax: 377 195 575 e-mail: petra.kusova@kr-plzensky.cz


Stáhnout ppt "Krajský úřad Plzeňského kraje Oddělení Sekretariát Regionální rady soudržnosti Škroupova 18, Plzeň 306 13 Společný regionální operační program seminář."

Podobné prezentace


Reklamy Google