Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací."— Transkript prezentace:

1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“ Spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření III.3.1. Vzdělávání a informace Programu rozvoje venkova ČR

2 2 Příprava projektu I. Strategické dokumenty Strategické plánování

3 3 Strategické plánování teorie každý plánujeme (neformální plánování) – omezený příjem, potřeby v rodině – jednorázové větší nákupy, budoucnost dětí – smyslem je dosáhnutí vyššího životního standartu, úrovně, společenského postavení firmy (formální plánování)– zhodnocení trhu a profilace firmy k dosažení maximalizace zisku regiony, obce – lepší životní úroveň, co nejlepší využití vlastních zdrojů

4 4 Strategické plánování teorie Smysl: Maximální zhodnocení prostředí a zdrojů k dosažení co největšího osobního či skupinového užitku (výsledku). Dělat věci chytřeji. Menším úsilím dosáhnout větších výsledků

5 5 Jak lze vytvořit strategii? Expertně Komunitně Komunitně v týmu se zadanými expertními prvky

6 6 Strategie Postupné kroky Vyjasnění zadání a určení platnosti strategie Tvorba pracovního týmu Zpracování analytické části –Situační analýza –SWOT analýza Zpracování strategické části –Vize –Opatření (cíle, globální cíl atd.) –Aktivity (projekty) Implementační část –Finanční plán –Implementační plány (akční plány) Monitoring Schválení strategie Aktualizace strategie

7 7 Vyjasnění zadání a platnost strategie Vyjasnění zadání Pro koho je strategie určena? Kdo financuje vytvoření strategie? Koho se strategie týká? Platnost strategie V dnešní době nejčastěji má platnost do r. 2013

8 8 Tvorba pracovního týmu ŘÍDÍCÍ SKUPINA - zadavatel, zpracovatel, klíčoví členové PRACOVNÍ TÝM / SKUPINA - iniciátoři a organizátoři - nositelé myšlenek - rozhodovatelé (členové organizace…)

9 9 Analytická část Situační analýza –Cílem je komplexně zmapovat dané území –Kombinace statistických dat a mírně hodnotícího stylu –Každá kapitola musí mít svůj závěr SWOT analýza –Metoda určení pozitivních a negativních stránek oblasti

10 10 Struktura situační analýzy 1)Dosavadní koncepční dokumenty a jejich shrnutí 2)Poloha a přírodní podmínky 3)Obyvatelstvo a osídlení 4)Občanská vybavenost 5)Doprava a technická infrastruktura 6)Ekonomika 7)Životní prostředí

11 11 SWOT analýza /1 S trengths – silné stránky W eakness – slabé stránky O pportunities – příležitosti T hreat – ohrožení území

12 12 SWOT analýza /2 Silné a slabé stránky jsou zpravidla vnitřní aspekty území Příležitosti a ohrožení jsou faktory vnější, které nepodléhají přímému vlivu území Jak postupovat při vytváření SWOT analýzy?  Brainstorming (formulace silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení) - > uprava -> bodování -> prioretizace  Přístup A. je rozdělení SWOT analýzy do několika základních oblastí: Např. (hospodářský rozvoj, infrastruktura, lidské zdroje, rozvoj území)  Přístup B. je zpracování jedné SWOT analýzy pro všechny tématické oblasti dohromady

13 13 Strategická / návrhová část VIZE ÚZEMÍ Je obecnou formulací konečného stavu (tzn. jak by měl mikroregion vypadat po realizaci opatření stanovených ve strategii) Motto - jasně a úderně charakterizuje daný mikroregion. Př. Mikroregion je místem, kde se cítíme doma a kde jsou zajištěny základní životní podmínky. Snažíme se o udržení a návrat mladých lidí na vesnici a o důstojný a aktivní život seniorů. Podporujeme kvalitní sociální a zdravotní služby a rozvoj školství, dále zlepšování podmínek pro podnikání a zemědělství šetrné ke krajině. Jsme regionem s vysokým turistickým potenciálem a kvalitní infrastrukturou cestovního ruchu. Spolupracujeme s jednotlivými obcemi, podnikateli a NNO na svém rozvoji a využíváme zkušeností ostatních regionů v ČR a v zahraničí

14 14 Strategická / návrhová část Struktura návrhové části

15 15 Strategická / návrhová část 1.2.3.4.5. 6. „Název“ Priority (…) Opatření (…) Horizontální priorita 1. 2. 1. 3. 1. 4. 2. 1. 2. 3. 1. 3. 2. 1. 4. 2. 4. 1.5. 1. 5. 2. 5. 3. Název strategie 6. 1. 6. 4. 6. 3.6. 2. Náměty projektů

16 16 Strategická / návrhová část  Priority rozvoje  vymezují společné klíčové směry rozvoje,  jejich vymezení je důležité pro větší koncentraci úsilí členů mikroregionu do několika málo oblastí, které mohou přinášet efekty v rozvoji  Cíle  specifikují konečné stavy, kterých by mělo být dosaženo. Díky definování cílů je možné využívat měřitelných ukazatelů, pomocí kterých lze vyhodnocovat úspěšnost snahy mikroregionu o uskutečnění svých představ

17 17 Strategická / návrhová část  Opatření  jsou jednotlivé dílčí záměry/projekty, které je třeba uskutečnit, aby byly řešeny problémy. V důsledku toho by měly být naplňovány definované cíle programového dodatku.  Aktivity  každé opatření se skládá z dílčích aktivit, jejichž uskutečnění vede k naplnění opatření. Uskutečnění jednotlivých aktivit zpravidla podléhá určité časové posloupnosti.

18 18 Strategická / návrhová část Příklad! Priority: 1)Rozvoj možností kulturního a sportovního vyžití 2)Využití obnovitelných zdrojů energie Opatření: 1)Poradenství pro zemědělce 2)Podpora pěstování energetických plodin Aktivity: 1)Informační a vzdělávací akce pro začínající a stávající podnikatele 2)Vytvoření katalogu místních malých a drobných podnikatelů

19 19 Implementační část Akční plán funkce databáze aktivit konkrétní období uskutečnění 1 – 2 roky konkretizuje aktivity o předpoklady a finanční náročnost jejich uskutečnění. Nezbytnou součástí je i vymezení osobní zodpovědnosti za uskutečnění aktivity pravidelná aktualizace po uplynutí období, na které je akční plán sestaven a po vyhodnocení dosavadní realizace aktivit Většinou se jedná o 5-10 prioritních projektů

20 20 Implementační část Akční plán by měl obsahovat: Název priority/Opatření Popis aktivit - realizované v 1-letém období Odpovědnosti - kontakty Spolupracující subjekty např. o konkrétní spolky, podnikatele, úřady či instituce Finanční náročnost Potencionální zdroje na realizaci aktivit např. názvy programů, grantů či dotací Další specifikace/předpoklady pro realizaci aktivit např. přesné vymezení termínu dokončení, v jaké fázi se nachází realizace jednotlivých aktivit, apod.

21 21 Implementační část Finanční plán / systém financování: Realizace projektů z rozpočtu a vlastních zdrojů mikroregionu Mikroregionální projekty – projekty financované z vnějších zdrojů, resp. jsou předkládány v rámci podpůrných krajských programů, grantů a dotací ČR nebo EU. Mikroregionální grantové schémata - například program LEADER. Nepřímá podpora projektů - mikroregion se finančně nepodílí na realizaci projektu; deklarace souhlasem a nefinanční podporou.

22 22 Monitoring kvantitativní X kvalitativní indikátory hodnocení efektivity managementu, programové indikátory, ISO 9001, CAF, apod. monitorovací tabulky programu Leader Výroční zprávy

23 23 Schválení strategie Jak zajistíme přijetí strategie a její rozšíření? 1)Rozhodující orgán (zastupitelstvo, představenstvo, valná hromada, členové mikroregionu, MAS) 2)Seznámení veřejnosti (výhodné po sektorech, v jednotlivých obcích) 3)Tištěná verze (letáček, brožurka, publikace) 4)Mediální kampaň v průběhu zpracování (web, novinové články, rozhovory, dotazníky)

24 24 Aktualizace strategie Důležité z hlediska udržení nastaveného směru rozvoje území.  Musí reagovat na pozitivní i negativní trendy vývoje v území  Nesmí probíhat „spontánně“  Hodnocení úspěšnosti - akční plán, sestavený a monitorovaný vždy za uplynulý rok  „Zásahy“ v návrhové části strategie za předpokladu úspěšného naplňování zvolených priorit rozvoje, nebo v případě nenadálých změn trendů jednotlivých politik!!!

25 25 Zapojování veřejnosti do plánování rozvoje Během plánování je dobré ve všech fázích strategického plánování zapojovat veřejnost ! Jaké jsou možnosti poskytování informací? úřední deska letáky / brožury zpravodaje výstavy bez přítomnosti pracovníků reklamy / inzeráty místní a regionální tisk národní tisk televize a rádio

26 26 Děkuji za pozornost Lenka Baďurová +420 739 344 126 lenka.badurova@smarv.cz www.smarv.cz


Stáhnout ppt "1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací."

Podobné prezentace


Reklamy Google