Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU za rok 2011 INKLUZE-11: Systém podpory znevýhodněných studentů: Podpora integrace zdravotně handicapovaných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU za rok 2011 INKLUZE-11: Systém podpory znevýhodněných studentů: Podpora integrace zdravotně handicapovaných."— Transkript prezentace:

1 Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU za rok 2011 INKLUZE-11: Systém podpory znevýhodněných studentů: Podpora integrace zdravotně handicapovaných studentů a studentů pocházejících ze sociálně znevýhodněných skupin do studia ) Řešitel: Pavla Hrabačková 25. ledna 2012

2 CÍLE PROJEKTU Informační a poradenské centrum ZČU poskytuje komplexní služby v oblasti studijního, psychologického, právního, sociálního a kariérového poradenství pro všechny studenty Západočeské univerzity v Plzni. Těžiště tohoto projektu spočívalo především v oblasti služeb pro znevýhodněné studenty, kteří jsou v průběhu studia nuceni překonávat nejrůznější bariéry (omezení dostupnosti studijních materiálů, přístupu do budov ZČU, bariéry v lidském přístupu ze strany akademických i neakademických pracovníků univerzity).

3 CÍLE PROJEKTU Dílčími úkoly projektu bylo:  pokračování v realizaci poradenských služeb pro znevýhodněné uchazeče a studenty, především rozšíření počtu konzultačních a poradenských hodin v Informačním a poradenském centru ZČU,  poskytování kompetentních informací uchazečům o studium a stávajícím studentům se speciálními potřebami, zajištění kvalitní komunikace a spolupráce IPC a zodpovědných pracovníků jednotlivých fakult,  pokračování ve vytváření takového akademického prostředí, které podporuje speciální podmínky pro studium v závislosti na typu a stupni handicapu,

4 CÍLE PROJEKTU  podpora znevýhodněných studentů formou motivačního stipendia,  metodické proškolení poradenských pracovníků a lektorů jazyků,  vytvoření jazykových kurzů ČJ a AJ pro studenty se sluchovým postižením na Ústavu jazykové přípravy ZČU,  zpracování informační brožury pro studenty se speciálními potřebami,  zlepšení přístupu k informačním systémům ZČU.

5 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A VÝSTUPY PROJEKTU 1.realizace poradenských služeb pro znevýhodněné uchazeče prostřednictvím výchovných poradců SŠ v Plzeňském a Karlovarském kraji  cíl byl splněn  byly vytvořeny webové stránky určené výchovným poradcům SŠ v Plzeňském a Karlovarském kraji, stránky obsahují veškeré informace ohledně přijímacího řízení, aktuality apod., stránky jsou průběžně aktualizovány  výchovní poradci byli informování o provozu stránek, byly jim zaslány propagační materiály ZČU  výchovní poradci jsou v kontaktu s pracovníky IPC, bylo osloveno na 190 výchovných poradců v Plzeňském a Karlovarském kraji

6 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A VÝSTUPY PROJEKTU 2. realizace poradenských služeb pro stávající znevýhodněné studenty, rozšíření konzultačních hodin o 2 hod. týdně vzhledem k nárůstu zájmu v roce 2010  cíl byl splněn  jsou pravidelně realizovány konzultační hodiny pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (středa: 13,00 – 15,00 a čtvrtek: 10,00 – 12,00 hod.)  v rámci poradny se v průběhu roku 2011 uskutečnilo celkem 164 osobních konzultací, centrum dále vyřídilo dalších cca 100 telefonických a e-mailových dotazů

7 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A VÝSTUPY PROJEKTU 3. metodické proškolení poradenských pracovníků  cíl byl splněn  v roce 2011 (v červnu a říjnu) byly připraveny a realizovány 2 kurzy pro pracovníky IPC (krizová intervence, jednání s různými typy klientů, přístupy, asertivita apod.)  kurzů se celkem účastnilo 27 pracovníků a dobrovolníků  kurzy proběhly pod vedením zkušených odborníků (psychologů, speciálních pedagogů)

8 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A VÝSTUPY PROJEKTU 4. metodické proškolení lektorů jazyků  cíl byl splněn  v průběhu letního semestru 2010/2011 byl přípraven kurz pro lektory anglického jazyka, kteří pracují se studenty s poruchami sluchu  4hodinový kurz byl realizován v červnu 2011 a obsahoval přednášky z oblasti speciální pedagogiky, o poruchách sluchu, pedagogických přístupech ke sluchově postiženým apod.  kurzy proběhly pod vedením zkušených odborníků (psychologů, speciálních pedagogů)

9 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A VÝSTUPY PROJEKTU 5. vytvoření jazykových kurzů ČJ a AJ pro studenty se sluchovým postižením  cíl byl splněn  pracovníci Ústavu jazykové přípravy ZČU připravili kurzy ČJ a AJ (jsou vytvořeny sylaby předmětů, technické a personální zajištění výuky, zajištěna literatura)  kurzy zatím nebyly realizovány vzhledem k tomu, že na ZČU v současné době studuje pouze 5 studentů s poruchou sluchu

10 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A VÝSTUPY PROJEKTU 6. příprava a zpracování informační brožury pro studenty se speciálními potřebami  cíl byl splněn  byla připravena informační brožura pro uchazeče a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami  po dohodě se studenty je brožura dostupná pouze v elektronické verzi na webových stránkách Informačního a poradenského centra ZČU, protože tento způsob je pro všechny studenty se speciálními potřebami nejlépe dostupný

11 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A VÝSTUPY PROJEKTU 7. zlepšení přístupu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami k informačním systémům ZČU  cíl byl splněn  stránky IPC jsou od září 2011 dostupné pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

12 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A VÝSTUPY PROJEKTU 8. schůzky znevýhodněných studentů se zástupci vedení ZČU  cíl byl splněn  byla připravena a realizována schůzka znevýhodněných studentů se zástupci vedení ZČU, schůzka se uskutečnila dne 31. 5. 2011, schůzky se zúčastnilo celkem 64 studentů a 3 členové ve  studenti byli podpořeni formou motivačního stipendia

13 PŘEHLED O ČERPÁNÍ DOTACE A VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ PoložkaPřidělená dotace (tis. Kč) Čerpání dotace (tis. Kč) Zdůvodnění čerpání, změny v čerpání 1. Kapitálové finanční prostředky celkem 700viz níže 1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 00 1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 700 2. Běžné finanční prostředky celkem9301000 Mzdové náklady: 2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek)180188 2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 8045 2.3 Odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu soc. fondu 6364 Ostatní: 2.4 Materiální náklady (vč. drobného majetku) 90105 2.5 Služby a náklady nevýrobní3516 2.6 Cestovní náhrady8212 2.7 Stipendia400570

14 ČERPÁNÍ DOTACE A VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ Čerpání prostředků projektu je v souladu se směrnicí 41R/2005 Vnitřní kontrolní systém. Změny v čerpání a prostředků a jejich vysvětlení:  převod finančních prostředků z původních investičních na neinvestiční (výš prostředky: Kč 70 000,00)  zdůvodnění: Č ástka Kč 70 000,00 byla v původní žádosti určena na nákup vybavení speciální jazykové posluchárny pro sluchově postižené studenty Západočeské univerzity v Plzni. Konkrétně se jednalo o nákup interaktivní tabule s příslušenstvím. Po schválení projektu MŠMT, bylo provedeno výběrové řízení na nákup interaktivních tabulí a příslušenství. Vítězná firma nabídla ZČU požadované zboží za cenu neinvestice (drobný majetek). Změnou financování nedošlo k žádným změnám v řešení projektu.

15 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Neustále se zvyšující počty uchazečů a studentů se speciálními potřebami ukládají Západočeské univerzitě v Plzni zajistit rovný přístup ke vzdělání a umožnit rozvoj intelektuálních a tvůrčích schopností v plném rozsahu pro všechny. Univerzita si uvědomuje zvýšenou odpovědnost za odstraňování bariér bránících osobám především se zdravotním postižením v plnohodnotné účasti a zapojení do společnosti, resp. do studia. Nepříznivé důsledky a dopady vyplývající z existence zdravotního postižení je však možno do určité míry zmírnit. Cílem řešitelů tohoto projektu bylo (a stále je) pokračovat v činnostech, které umožní osobám se speciálními potřebami studovat bez ohledu na typ a stupeň jejich postižení.


Stáhnout ppt "Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU za rok 2011 INKLUZE-11: Systém podpory znevýhodněných studentů: Podpora integrace zdravotně handicapovaných."

Podobné prezentace


Reklamy Google