Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KKI/KPS1 Přednáška 2 Téma: 31.10.09 Motivace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KKI/KPS1 Přednáška 2 Téma: 31.10.09 Motivace."— Transkript prezentace:

1 KKI/KPS1 Přednáška 2 Téma: Motivace

2 “They know enough who know how to
learn.” (Ti co vědí, jak se učit, vědí dost) Henry Adams Motivace je jedním ze základních předpokladů v procesu učení

3 Co vás dnes motivovalo k účasti na přednášce?
Co vás motivuje ke studiu? Co vás motivuje věnovat se sportu? Jakým způsobem motivujete lidi, se kterými pracujete (svěřence, klienty)? Jakým způsobem motivujete jednotlivce?

4 Motivace je… „Hybná síla“ chování Komplex psychických sil
Fyziologicky, psychologicky podmíněna Jedinečná u každého člověka Má vztah ke kontextu/situaci Stále málo prozkoumána

5 Vlastnosti motivace Energetizuje chování Řídí chování
Umožňuje vytrvalost v dosahování cílů Má různou intenzitu

6 Motivace souhrn intrapsychických dynamických sil
aktivují, směřují a udržují chování - obvykle směrem k nějakému cíli cíl = něco získat (approach) x něčemu se vyhnout (avoidance)

7 Motivace=vektor chování
= souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním, nebo naopak tuto jeho aktivitu tlumí, nerozvíjí, v činnostech, učení a osobnosti. J. Čáp, 1993, s.84

8 Motivace a motivy motivace – hledání „příčin“ chování MOTIVY (jednotlivé dynamické síly) se v reálné situaci skládají výsledné chování vedeno nejnaléhavějšími motivy MOTIV vnitřní mentální POHNUTKA, POTŘEBA vnější POBÍDKA (INCENTIVA) Jak se budu chovat a jakou intenzitu bude mít moje chování? Síla motivu motivačně-emocionální systém anticipované emoce jako bezprostřední MOTIVÁTORY někdy se pouštíme do chování, které bude emočně neutrální nebo dokonce nepříjemné, ale má přinést později emoční satisfakci – např. vyhnutí se trestu, výčitkám svědomí atd.)

9 Motivace a motivy Druhy lidských motivů
sebezáchovné a stimulační (vycházejí z biologických potřeb) psychosociální sociální (vycházejí se sociální povahy lidské existence – potřeba vztahů a sociálního začlenění) individuální psychické motivy (sebepojetí, sebeurčenost, smysluplnost bytí)

10 Základní teorie motivace
Behaviorální Vnější motivy ve formě odměn a trestů Kognitivní Vnitřní motivy založené na víře, atributech a očekávání Sociální učení Mix vnitřních a vnějších motivů založených na očekávání a osobních cílech Humanistická Vnitřní motivy založené na lidské potřebě sebeuplatnění, seberealizace

11 Teorie motivace Teorie redukce pudu – C. Hull

12 Teorie motivace Maslowova hierarchie potřeb potřeby nedostatkové
interakce biologických, psychologických a sociálních potřeb potřeby nedostatkové potřeby růstové

13 Hierarchie potřeb - Abraham Maslow (1970)
Sebe realizace Estetické potřeby Kognitivní potřeby Potřeby uznání, kompetence Potřeby sounáležitosti a lásky Potřeby bezpečí Fyziologické potřeby: hlad, žízeň ap. Dlouhodobá nebo aktuální frustrace potřeby způsobuje fixaci, blokuje uspokojení vyšších potřeb

14 Teorie výkonové motivace
školní, pracovní, sportovní oblast Složky potřeby dosáhnout výkonu: dominantní potřeba dosáhnout úspěchu dominantní potřeba vyhnout se neúspěchu

15 Převažující potřeba úspěchu
Tito jedinci ( sportovci studenti, pracovníci) typičtí: soutěživostí chápou život jako výzvu, příležitost realismem soutěží sami se sebou i s ostatními volí si přiměřené soupeře či úkoly netrpí úzkostí ze selhání úspěchy připisují svým schopnostem, neúspěchy náhodě nebo nedostatečné přípravě

16 Potřeba vyhnout se neúspěchu
Tito jedinci ( sportovci studenti, pracovníci) typičtí: orientace na rodinu, přátele mají rádi volný čas jsou úzkostní ve zkouškových situacích volí buď extrémně snadné nebo extrémně obtížné soupeře či úkoly úspěchy připisují náhodě, neúspěchy svým nízkým schopnostem byli za neúspěchy v dětství trestáni

17 Motivační orientace na úkol / ego
Orientace na úkol (výkonnostní) Snaha o zvládnutí dovednosti (mastery) Hodnotí individuální zlepšení Vytrvalost ve snažení i při neúspěchu Vynakládá úsilí Vyhledává úkoly, které jsou výzvou Zájem o úkol (intrinsic motivation) Orientace na ego (výsledková) Největší důležitost má normativní hodnocení Dává najevo nadřazenost Při neúspěchu snižuje úsilí Vynakládá málo úsilí Vyhýbá se výzvám Má zájem o to porážet ostatní Při opakovaném neúspěchu zanechává činnosti

18 Motivační klima zaměřené na úkol (výsledkové)
zaměřené na ego (výkonnostní) Přístup trenéra/pedagoga může zásadně ovlivnit motivační klima

19 Vnitřní a vnější motivace
VNITŘNÍ MOTIVACE motivace je uspokojována ve vlastní činnosti. činnost, výkon, poznání, smysl a seberealizace Děláme něco pro radost a uspokojení z činnosti (USPOKOJOVÁNA VLASTNÍ AKTIVITOU) VNĚJŠÍ MOTIVACE – děláme něco pro odměnu, pochvalu uspokojována důsledky činnosti práce - peníze, sociální kontakt, pochvala, moc Z „musíš“ se „chci“ nestává Vytváří návyk čekat na signál, pokyn od druhých lidí Vzniká závislost na vnější motivaci 19

20 Motivy vnitřní pudy, instinkty, potřeby zájmy vlohy, schopnosti emoce
seberegulační vlastnosti (svědomí, vůle, morálka...) zvyky, návyky postoje, hodnoty, pocit povinnosti (tzv. morální motivace) cíle, plány, ideály aktuální psychický stav

21 Motivy vnější odměny (emocionální, materiální)
tresty (emocionální, materiální, fyzické, formální) příkazy (výzvy, rozkazy) prosby (přání, očekávání druhých) nabídky (reklama) vzory fyzikální podmínky vnějšího prostředí (hluk, vzduch, světlo)

22 Vnější motivace dělám něco kvůli vnějším podnětům…
USPOKOJOVÁNA DŮSLEDKY ČINNOSTI spojována se: zvýšenou úzkostí zvýšenou pravděpodobností ukončení činnosti Př. léčba

23 Motivace k učení Vnitřní Vnější poznávací potřeba odměna
potřeba činnosti potřeba kompetence potřeba sociální interakce Vnější odměna pochvala prestiž trest

24 Vnitřní a vnější motivace
Deci a Ryan – teorie sebedeterminace: potřeba Kompetence, vztahů a autonomie Vnější odměny mohou snižovat zájem a vnitřní motivaci!

25 Jak zvýšit vnitřní motivaci?
Umožněte zažít úspěch Každý výkon má svou odměnu (informační hodnota: něco dělám dobře) Chvalte (Pochvala: zasloužená, upřímná, je možné jí dosáhnout; úspěch je možné přičíst kontrolovatelným faktorům) Pestrý trénink (cvičení, aktivita), změny Zapojte svěřence/klienty do rozhodování Vymýšlení odměn a trestů, tréninkových cílů, postupů, skladby tréninku, strategie... Zlepšuje pocit kompetence) Plánujte cíle

26 Jak mohou vnější odměny podpořit vnitřní motivaci ?
bezprostředně po splnění úkolu odměnou musí být něco pro jedince hodnotného, důležitého musí být jasné, jaké chování odměňuji a jakým způsobem Spence a Helmreich (1983), Deci (1996)

27 Motivace: odměny a tresty
funkce motivační a informační odměny: hmotné, morální tresty: fyzické, psychické symbolické, faktické

28 Základní principy posilování chování
+ Pozitivní výsledek - opakujeme (pozitivní posílení) - Negativní výsledek – vyhneme se (negativní posílení) KAŠLU

29 Pozitivní posilování Kdy a jak často?
Počáteční fáze tréninku nebo nácviku dovedností: neustále, okamžitě po provedení, přesně Poté: občas! Co odměňovat? Postupné zlepšování techniky Výkon, ne jen vítězství Úsilí Fair-play, sebekontrolu, pomoc ostatním... Nechválit, když není za co ... Vždy je!

30 Je lepší odměňovat nebo trestat?
Primární motivací je strach z trestu Následuje strach ze selhání Ztráta motivace vítězstvím a radosti z něj Pokles výkonnosti Nechtěné chování může být naopak posíleno Trest vytváří nepříjemné, averzivní prostředí pro učení

31 Jak trestat (10-20% posilování)
Stejný trest za stejný přečin Trestejte čin, ne svěřence Ať si trest vymyslí sami Nepoužívejte fyzickou aktivitu jako trest Pozor na odměnu trestem (pozornost) Nenadávejte a nekřičte Netrestejte za chyby během činnosti Nezesměšňujte před ostatními Když se rozhodnete potrestat – buďte důslední

32 Rizika odměn a trestů náhražka vnitřní motivace
nemají dlouhodobý pozitivní účinek typy ve škole – známky, poznámky, pochvaly, soutěže nezasahují do příčin chování, do postojů a emocí jsou především manipulací s jiným člověkem trest – akceptace násilí odměna – závislost na vnější motivaci vytváříme „nálepky“ – vzorný žák, kazisvět… náhrada trestu a odměny – přirozený následek Projevy zodpovědnosti a poslušnosti mohou vypadat stejně (nosí pomůcky, dává pozor, plní úkoly…). Zodpovědnost – možnost výběru – přirozené důsledky. Příkaz – odměna nebo nepříjemnost – vychováváme k poslušnosti 32

33 Vhodná motivace má ve výuce zásadní význam:
podporuje aktivní učení zvyšuje aktivitu žáků podporuje zájem o výukový předmět

34 Jak žáky motivovat a podpořit tak jejich aktivitu?
být důsledný (trvat na splnění každého zadaného úkolu, pokud ho žák nesplní-sankce) pochvala za práci navíc (pokud nad rámec zadaného úkolu splní žák něco navíc, měla by následovat pochvala, popř.odměna) dobrovolné úkoly-podněty pro žáky (krátké referáty, ukázky přírodnin, sbírky, články z periodik, jednoduché pomůcky – vždy oceníme) hravé formy při vyučování, opakování, procvičování učiva (doplňovačky,práce ve skupině, didaktické hry, atp.) pravidelné hodnocení žáků- oficiální (známkou) - slovní - pomocné body, známky důsledná diferenciace žáků – diferenciace žáků dle jejich možností, zadávání různých úkolů pro různé žáky, diferenciace v hodnocení (nelze chtít po všech všechno) umožnění žákům samostatně se slovně projevit – vlastní zkušenosti (kde byli, co zajímavého viděli na výletě, v TV, apod.) diskutujme se žáky – motivační rozhovor, zkušenosti žáků hodnoťme žáky – - chtějí si opravit špatnou známku (neúspěch)- chtějí dokázat, že už se to doučili - práce v hodině (kladně i záporně) - za přinesené pomůcky, ukázky, apod. - dobrovolná účast na soutěžích hodnoťme nejen teorii, ale i praktickou stránku věci (poznávání přírodnin, práce s laboratorní technikou, práce při exkurzi, vycházce, apod.) poznejme dokonale okolí své školy, regionu – seznamujme s ním žáky, informace o ZÚ, muzea, přírodovědné lokality (fotografie, video, vycházky…) vlastní nápady, jak žáky motivovat (využití aktivizačních forem výuky, podpora samostatné práce žáků, projektové vyučování, …)

35 ARCS Model - John Keller
ATTENTION (Pozornost) - Co uděláte abyste upoutali a udrželi pozornost studentů/klientů? RELEVANCE (Důležitost, přínos) – Jak dokážete studentům že učivo je pro ně potřebné, důležité, přínosné? CONFIDENCE (Sebedůvěra) – Co uděláte pro to, abyste podpořili (sebe)důvěru studentů v to, že budou schopni se danou věc naučit a prakticky využít? SATISFACTION (Spokojenost) – Kromě učení, jak zvýšíte spokojenost studentů/klientů v kurzu?

36 Děkuji za pozornost  Pěkný den!


Stáhnout ppt "KKI/KPS1 Přednáška 2 Téma: 31.10.09 Motivace."

Podobné prezentace


Reklamy Google