Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KKI/KPS1 Přednáška 2 Téma: 31.10.09. “They know enough who know how to learn.” (Ti co vědí, jak se učit, vědí dost) Henry Adams Motivace je jedním ze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KKI/KPS1 Přednáška 2 Téma: 31.10.09. “They know enough who know how to learn.” (Ti co vědí, jak se učit, vědí dost) Henry Adams Motivace je jedním ze."— Transkript prezentace:

1 KKI/KPS1 Přednáška 2 Téma: 31.10.09

2 “They know enough who know how to learn.” (Ti co vědí, jak se učit, vědí dost) Henry Adams Motivace je jedním ze základních předpokladů v procesu učení

3 Co vás dnes motivovalo k účasti na přednášce? Co vás motivuje ke studiu? Co vás motivuje věnovat se sportu? Jakým způsobem motivujete lidi, se kterými pracujete (svěřence, klienty)? Jakým způsobem motivujete jednotlivce?

4 Motivace je…  „Hybná síla“ chování  Komplex psychických sil  Fyziologicky, psychologicky podmíněna  Jedinečná u každého člověka  Má vztah ke kontextu/situaci  Stále málo prozkoumána

5 Vlastnosti motivace  Energetizuje chování  Řídí chování  Umožňuje vytrvalost v dosahování cílů  Má různou intenzitu

6 Motivace  souhrn intrapsychických dynamických sil  aktivují, směřují a udržují chování - obvykle směrem k nějakému cíli  cíl = něco získat (approach) x něčemu se vyhnout (avoidance)

7 Motivace=vektor chování = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním, nebo naopak tuto jeho aktivitu tlumí, nerozvíjí, v činnostech, učení a osobnosti. J. Čáp, 1993, s.84

8 Motivace a motivy  motivace – hledání „příčin“ chování  MOTIVY (jednotlivé dynamické síly) se v reálné situaci skládají  výsledné chování vedeno nejnaléhavějšími motivy  MOTIV vnitřní mentální POHNUTKA, POTŘEBA vnější POBÍDKA (INCENTIVA) Jak se budu chovat a jakou intenzitu bude mít moje chování? Síla motivu  motivačně-emocionální systém  anticipované emoce jako bezprostřední MOTIVÁTORY

9 Druhy lidských motivů  sebezáchovné a stimulační (vycházejí z biologických potřeb)  psychosociální  sociální (vycházejí se sociální povahy lidské existence – potřeba vztahů a sociálního začlenění)  individuální psychické motivy (sebepojetí, sebeurčenost, smysluplnost bytí) Motivace a motivy

10 Základní teorie motivace KognitivníKognitivní Vnitřní motivy založené na víře, atributech a očekáváníVnitřní motivy založené na víře, atributech a očekávání BehaviorálníBehaviorální Vnější motivy ve formě odměn a trestůVnější motivy ve formě odměn a trestů n Sociální učení n Mix vnitřních a vnějších motivů založených na očekávání a osobních cílech n Humanistická n Vnitřní motivy založené na lidské potřebě sebeuplatnění, seberealizace

11 Teorie motivace Teorie redukce pudu – C. Hull

12 Maslowova hierarchie potřeb  interakce biologických, psychologických a sociálních potřeb  potřeby nedostatkové  potřeby růstové Teorie motivace

13 Hierarchie potřeb - Abraham Maslow (1970) Fyziologické potřeby: hlad, žízeň ap. Potřeby bezpečí Potřeby sounáležitosti a lásky Potřeby uznání, kompetence Kognitivní potřeby Estetické potřeby Sebe realizace Dlouhodobá nebo aktuální frustrace potřeby způsobuje fixaci, blokuje uspokojení vyšších potřeb

14 Teorie výkonové motivace  školní, pracovní, sportovní oblast  Složky potřeby dosáhnout výkonu:  dominantní potřeba dosáhnout úspěchu  dominantní potřeba vyhnout se neúspěchu

15 Tito jedinci ( sportovci studenti, pracovníci) typičtí:  soutěživostí  chápou život jako výzvu, příležitost  realismem  soutěží sami se sebou i s ostatními  volí si přiměřené soupeře či úkoly  netrpí úzkostí ze selhání  úspěchy připisují svým schopnostem, neúspěchy náhodě nebo nedostatečné přípravě Převažující potřeba úspěchu

16 Tito jedinci ( sportovci studenti, pracovníci) typičtí:  orientace na rodinu, přátele  mají rádi volný čas  jsou úzkostní ve zkouškových situacích  volí buď extrémně snadné nebo extrémně obtížné soupeře či úkoly  úspěchy připisují náhodě, neúspěchy svým nízkým schopnostem  byli za neúspěchy v dětství trestáni Potřeba vyhnout se neúspěchu

17 Motivační orientace na úkol / ego Orientace na úkol (výkonnostní)  Snaha o zvládnutí dovednosti (mastery)  Hodnotí individuální zlepšení  Vytrvalost ve snažení i při neúspěchu  Vynakládá úsilí  Vyhledává úkoly, které jsou výzvou  Zájem o úkol (intrinsic motivation) Orientace na ego (výsledková)  Největší důležitost má normativní hodnocení  Dává najevo nadřazenost  Při neúspěchu snižuje úsilí  Vynakládá málo úsilí  Vyhýbá se výzvám  Má zájem o to porážet ostatní  Při opakovaném neúspěchu zanechává činnosti

18 Motivační klima  zaměřené na úkol (výsledkové)  zaměřené na ego (výkonnostní) Přístup trenéra/pedagoga může zásadně ovlivnit motivační klima

19  VNITŘNÍ MOTIVACE  motivace je uspokojována ve vlastní činnosti.  činnost, výkon, poznání, smysl a seberealizace  Děláme něco pro radost a uspokojení z činnosti (USPOKOJOVÁNA VLASTNÍ AKTIVITOU)  VNĚJŠÍ MOTIVACE – děláme něco pro odměnu, pochvalu  uspokojována důsledky činnosti  práce - peníze, sociální kontakt, pochvala, moc  Z „musíš“ se „chci“ nestává  Vytváří návyk čekat na signál, pokyn od druhých lidí  Vzniká závislost na vnější motivaci

20 Motivy vnitřní pudy, instinkty, potřeby zájmy vlohy, schopnosti emoce seberegulační vlastnosti (svědomí, vůle, morálka...) zvyky, návyky postoje, hodnoty, pocit povinnosti (tzv. morální motivace) cíle, plány, ideály aktuální psychický stav

21 Motivy vnější odměny (emocionální, materiální) tresty (emocionální, materiální, fyzické, formální) příkazy (výzvy, rozkazy) prosby (přání, očekávání druhých) nabídky (reklama) vzory fyzikální podmínky vnějšího prostředí (hluk, vzduch, světlo)

22 Vnější motivace  dělám něco kvůli vnějším podnětům…  USPOKOJOVÁNA DŮSLEDKY ČINNOSTI  spojována se:  zvýšenou úzkostí  zvýšenou pravděpodobností ukončení činnosti Př. léčba

23 Motivace k učení VnitřníVnitřní poznávací potřebapoznávací potřeba potřeba činnostipotřeba činnosti potřeba kompetencepotřeba kompetence potřeba sociální interakcepotřeba sociální interakce VnějšíVnější odměnaodměna pochvalapochvala prestižprestiž tresttrest

24 Vnitřní a vnější motivace Vnější odměny mohou snižovat zájem a vnitřní motivaci! Deci a Ryan – teorie sebedeterminace: potřeba Kompetence, vztahů a autonomie

25 Jak zvýšit vnitřní motivaci?  Umožněte zažít úspěch  Každý výkon má svou odměnu (informační hodnota: něco dělám dobře)  Chvalte (Pochvala: zasloužená, upřímná, je možné jí dosáhnout; úspěch je možné přičíst kontrolovatelným faktorům)  Pestrý trénink (cvičení, aktivita), změny  Zapojte svěřence/klienty do rozhodování Vymýšlení odměn a trestů, tréninkových cílů, postupů, skladby tréninku, strategie... Zlepšuje pocit kompetence)  Plánujte cíle

26 Jak mohou vnější odměny podpořit vnitřní motivaci ?  bezprostředně po splnění úkolu  odměnou musí být něco pro jedince hodnotného, důležitého  musí být jasné, jaké chování odměňuji a jakým způsobem Spence a Helmreich (1983), Deci (1996)

27 Motivace: odměny a tresty  funkce motivační a informační  odměny: hmotné, morální  tresty: fyzické, psychické symbolické, faktické

28 Základní principy posilování chování + Pozitivní výsledek - opakujeme (pozitivní posílení) - Negativní výsledek – vyhneme se (negativní posílení) KAŠLU

29 Pozitivní posilování Kdy a jak často?  Počáteční fáze tréninku nebo nácviku dovedností: neustále, okamžitě po provedení, přesně  Poté: občas! Co odměňovat?  Postupné zlepšování techniky  Výkon, ne jen vítězství  Úsilí  Fair-play, sebekontrolu, pomoc ostatním... Nechválit, když není za co... Vždy je!

30 Je lepší odměňovat nebo trestat? Trest  Primární motivací je strach z trestu  Následuje strach ze selhání  Ztráta motivace vítězstvím a radosti z něj  Pokles výkonnosti  Nechtěné chování může být naopak posíleno  Trest vytváří nepříjemné, averzivní prostředí pro učení

31 Jak trestat (10-20% posilování )  Stejný trest za stejný přečin  Trestejte čin, ne svěřence  Ať si trest vymyslí sami  Nepoužívejte fyzickou aktivitu jako trest  Pozor na odměnu trestem (pozornost)  Nenadávejte a nekřičte  Netrestejte za chyby během činnosti  Nezesměšňujte před ostatními  Když se rozhodnete potrestat – buďte důslední

32  náhražka vnitřní motivace  nemají dlouhodobý pozitivní účinek  typy ve škole – známky, poznámky, pochvaly, soutěže  nezasahují do příčin chování, do postojů a emocí  jsou především manipulací s jiným člověkem  trest – akceptace násilí  odměna – závislost na vnější motivaci  vytváříme „nálepky“ – vzorný žák, kazisvět…  náhrada trestu a odměny – přirozený následek

33 Vhodná motivace má ve výuce zásadní význam:  podporuje aktivní učení  zvyšuje aktivitu žáků  podporuje zájem o výukový předmět

34 Jak žáky motivovat a podpořit tak jejich aktivitu? být důsledný (trvat na splnění každého zadaného úkolu, pokud ho žák nesplní-sankce) pochvala za práci navíc (pokud nad rámec zadaného úkolu splní žák něco navíc, měla by následovat pochvala, popř.odměna) dobrovolné úkoly-podněty pro žáky (krátké referáty, ukázky přírodnin, sbírky, články z periodik, jednoduché pomůcky – vždy oceníme) hravé formy při vyučování, opakování, procvičování učiva (doplňovačky,práce ve skupině, didaktické hry, atp.) pravidelné hodnocení žáků- oficiální (známkou) - slovní - pomocné body, známky důsledná diferenciace žáků – diferenciace žáků dle jejich možností, zadávání různých úkolů pro různé žáky, diferenciace v hodnocení (nelze chtít po všech všechno) umožnění žákům samostatně se slovně projevit – vlastní zkušenosti (kde byli, co zajímavého viděli na výletě, v TV, apod.) diskutujme se žáky – motivační rozhovor, zkušenosti žáků hodnoťme žáky – - chtějí si opravit špatnou známku (neúspěch)- chtějí dokázat, že už se to doučili - práce v hodině (kladně i záporně) - za přinesené pomůcky, ukázky, apod. - dobrovolná účast na soutěžích -hodnoťme nejen teorii, ale i praktickou stránku věci (poznávání přírodnin, práce s laboratorní technikou, práce při exkurzi, vycházce, apod.) poznejme dokonale okolí své školy, regionu – seznamujme s ním žáky, informace o ZÚ, muzea, přírodovědné lokality (fotografie, video, vycházky…) vlastní nápady, jak žáky motivovat (využití aktivizačních forem výuky, podpora samostatné práce žáků, projektové vyučování, …)

35 ARCS Model - John Keller ATTENTION (Pozornost) - Co uděláte abyste upoutali a udrželi pozornost studentů/klientů? RELEVANCE (Důležitost, přínos) – Jak dokážete studentům že učivo je pro ně potřebné, důležité, přínosné? CONFIDENCE (Sebedůvěra) – Co uděláte pro to, abyste podpořili (sebe)důvěru studentů v to, že budou schopni se danou věc naučit a prakticky využít? SATISFACTION (Spokojenost) – Kromě učení, jak zvýšíte spokojenost studentů/klientů v kurzu?

36 Děkuji za pozornost Pěkný den!


Stáhnout ppt "KKI/KPS1 Přednáška 2 Téma: 31.10.09. “They know enough who know how to learn.” (Ti co vědí, jak se učit, vědí dost) Henry Adams Motivace je jedním ze."

Podobné prezentace


Reklamy Google