Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Standardy z pohledu tvůrce metodiky Pavel Kožený.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Standardy z pohledu tvůrce metodiky Pavel Kožený."— Transkript prezentace:

1 Standardy z pohledu tvůrce metodiky Pavel Kožený

2 NRC Národní referenční centrum je společná odborná platforma plátců a poskytovatelů zdravotní péče Od roku 2008 vyvíjí metodiku tvorby klinických standardů zdravotní péče ( vč. pilotního testování, vznikají tzv. demo-standardy) Navazujeme na projekt MZ ČR - Národní sada ukazatelů kvality zdravotních služeb (referenční hodnoty) Cíl - vytvoření jednotného, standardizovaného nástroje pro zvyšování kvality péče v českém zdravotnictví

3 Upřesnění terminologie Tzv. „klinické standardy“ (KS) jsou v terminologii NRC klinické doporučené postupy obohacené o: –Výčet klíčových doporučení uspořádaný dle jednotné osnovy a „oceněny EBM“ –Měřitelná klinická kriteria a ukazatele –Měřitelné ekonomické údaje –Informace srozumitelné pro pacienty Strukturální část Klasifikace klinického stavu Popis procesu formou doporučení Kriteria a ukazatele Ekonomické údaje Pro pacienty Literatura

4 Klinický standard a jeho součásti - osnova Administrativní údaje Popis procesu péče Ekonomické aspekty Algoritmizace Informace pro pacienty Ukazatele kvality

5 Standardy - desatero zásad Kvalita jako cíl - zvýšení kvality péče je hlavním cílem vývoje KS EBM - KS je založen na EBM a má povahu doporučení Řízený proces - vývoj KS je proces, řízený metodikou a podporovaný definovaným týmem (organizací) Rozvaha o používání - na počátku je rozvaha o implementaci a ověřování účinnosti KS v praxi Klíčová doporučení sledují hlavní cíle, tvoří úplnou a přehlednou kostru dokumentu a jsou samostatně publikovatelná Vymezení procesu klinickou klasifikací, začátkem a koncem Algoritmus - využívání logiky algoritmizace při popisu procesu Klíčové doporučení, klinické kriterium, ukazatel - autor aplikuje tyto vztahy Srozumitelná doporučení pro pacienty - autor formuluje srozumitelně doporučení pro pacienty při zachování jejich konsistence s klíčovými doporučeními odborné části KS Konsensus - autoři a oponenti se snaží dospět ke společnému konsensu

6 Výstup - forma publikace KS Plná verze se všemi administrativními údaji, ukazateli kvality a ekonomickými aspekty Užší odborná verze ve smyslu klinického doporučeného postupu Laická verze určená pro pacienty Stručný přehled klíčových doporučení jako přehledná příručka pro praktické situace v běžné praxi

7 Klinický standard a jeho součásti - osnova Administrativní údaje Popis procesu péče Ekonomické aspekty Algoritmizace Informace pro pacienty Ukazatele kvality

8 Algoritmizace Vývojový diagram zobrazuje: –Posloupnost procesu –Varianty procesu –Body rozhodování –Identifikaci pracovišť poskytujících péči –Lokalizaci doporučení Doporučení a kriteria se váží ke konkrétním bodům procesu

9

10 Převedení doporučení na ukazatel prostřednictvím dat

11 Převedení doporučení na ukazatel prostřednictvím dat – použité položky Identifikace doporučení - kód doporučení V jaké fázi procesu se nachází - lokalizace ve VD Co doporučení říká - obsah doporučení Jakého výkonu se týká - identifikace výkonu Jakého přípravku se týká – identifikace přípravku Podmínka do kdy má být výkon proveden - časový údaj o provedení Podmínka, které pracoviště má výkon provádět – identifikace pracoviště Podmínka závažnosti pacienta - kategorie ošetřovacího dne Podmínka přítomnosti komorbidity, nebo komplikace - výskyt vedlejší dg. Podmínka zjištění stádia nádoru – např. identifikace stádia v NOR Podmínka zjištění gradingu – např. identifikace gradingu v NOR Podmínka radikality výkonu – např. identifikace typu operace v NOR

12 Ukázka výstupu měření u Ca pankreatu – část diagnostika

13 Ukazatele kvality - NSUZS Je vyvíjena s cílem vytvořit celonárodní, standardizovaný nástroj pro interní a externí hodnocení kvality zdravotní péče a pro rozvoj národních programů kvality po vzoru podobných velkých zahraničních systémů (AHRQ). Jsou v ní shromažďovány veškeré informace o ukazatelích, navrhovaných a vyvíjených NRC v rámci životního cyklu, jehož hlavními fázemi jsou: –Návrh ukazatele –Sběr dat a jejich statistické testování –Vyhodnocení ukazatele panelem odborníků –Publikace ukazatele s návrhem způsobu používání

14 Charakteristiky NSUZS Ukazatele, které projdou vývojem, mají známou validitu pro konkrétní účely použití, jsou testované, odborně posuzované a přijaté v konsensu hlavních odborných autorit českého zdravotnictví NSUZS je synchronizována s NSSZS shromažďující obdobným způsobem klinické standardy péče Řada ukazatelů je vyvíjena právě v rámci vývoje klinických standardů a reprezentuje konkrétní klinická doporučení a kriteria

15 Ukazatele dle hodnoceného objektu Zdravotní stav obyvatelstva (epidemiologie chorob) Systém (organizace) zdravotní péče (ukazatele prevence nebo míry centralizace péče) Jednotliví poskytovatelé (nemocnice..) Korporace poskytovatelů (kraje, řetězce nemocnice atd.)

16 Ukazatele dle hodnocené vlastnosti Ukazatele objemové Ukazatele výsledkové Výsledkové ukazatele výkonnostní Ukazatele utilizace Ukazatele procesní

17 Objemové ukazatele – počet resekcí pankreatu

18 Výsledkové ukazatele

19 Konvergence HTA a KS HTA - specifické technologie a procedury KS -management klinických problémů a chorobných stavů EBM a společné metodiky Klasifikace klinického stavu Popis procesu formou doporučení KriteriaUkazatele (Richard Rettig Health Care in Transition Technology Assessment in the Private Sector http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR754/index.htm$l) http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR754/index.htm$l

20 Hlavní důvody sbližování EBM jako společná metoda vědeckého průkazu závěrů HTA a KS (systematický sběr literatury a vědecké klinické studie) Validace - společné metody interní a externí validace výstupů HTA a KS včetně používání ukazatelů Popis procesu - potřeba systematicky popsat hodnocený proces formou doporučení a klinických kriterií. Je nemyslitelné, aby vyhodnocování postupů bylo v rozporu s KS pro danou oblast Vyhodnocení procesu - potřeba exaktně vyhodnotit proces a jeho výsledky pomocí kriterií a ukazatelů (kvality, spotřeby, efektivity). Jsou používány obdobné, ukazatele a statistické metody jejich výpočtu i prezentace Lidské zdroje - omezené odborné lidské zdroje. Obě oblasti mohou využívat v rámci řešení svých úkolů podobný okruh odborníků

21 Doporučení, kriterium, ukazatel (klíčová metodická „osa“ řešení KS i HTA) Doporučení je odborné stanovisko, účelově formulované s konkrétním cílem a vycházející z nějaké znalostní báze (medicína, farmacie, geologie..) – např. u Ca pankreatu se doporučuje usilovat o provedení radikální R0 resekce Klinické kriterium je jednoznačně vyhodnotitelná formulace požadavku – např. pacientovi s Ca pankreatu byla či nebyla provedena radikální R0 resekce Ukazatel – např. podíl pacientů s Ca pankreatu, u kterých byla v roce 2008 v nemocnici XXX provedena R0 resekce ze všech pacientů s touž diagnózou léčených ve stejném období ve stejné nemocnici Znalostní systém DoporučeníKriteriumUkazatelPraxe

22 Vztah KDP, ukazatelů a HTA Doporučení Znalostní báze Kriterium Ukazatel kvality Doporučení Kriterium Ukazatel efektivity Hodnocení kvalityHTA

23 Závěr Existuje konkrétní metodika a je použitelná pro tvorbu standardů Základem je doporučený klinický postup, který je tvořen a vyhodnocován na principech EBM Metodika reflektuje metody HTA

24 Poděkování -Zdravotním pojišťovnám a poskytovatelům sdružených v NRC -Grantu IGA č. 10650-3 -Spolupracujícím odborným společnostem ČLS JEP

25 Děkuji za pozornost pavel.kozeny@nrc.cz


Stáhnout ppt "Standardy z pohledu tvůrce metodiky Pavel Kožený."

Podobné prezentace


Reklamy Google