Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizikové skupiny a rizikové chování ZS/1/1/Zk/4

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizikové skupiny a rizikové chování ZS/1/1/Zk/4"— Transkript prezentace:

1 Rizikové skupiny a rizikové chování ZS/1/1/Zk/4
Sociální patologie Rizikové skupiny a rizikové chování ZS/1/1/Zk/4

2 Autorem pojmu sociální patologie je Herbert Spencer (1820-1903)
Anglický pozitivistický filozof a sociolog, představitel evolucionismu a sociálního darwinismu. Termín vymezil jako souhrnný pojem zahrnující v důsledku nemoci vznikající, nenormální, obecně nežádoucí společenské jevy. Pojem zahrnuje sankcionované formy deviantního chování, jakož i studium příčin jejich vzniku a existence. Další představitelé: E.Durkheim, I.A.Bláha.

3 sociálně patologické jevy
Variabilní škála jevů, které vnímáme jako nechtěné, nežádoucí, nepřijatelné… Sociálně patologický jev reprezentuje jistou míru rizika a společenské nebezpečnosti. Nárůst nežádoucích jevů by mohl znamenat riziko ohrožení pro fungování celé společnosti Sociální patologie se zabývá zákonitostmi takových projevů chování, které společnost hodnotí jako nežádoucí, protože porušují její sociální, morální, právní normy.

4 Klasifikace sociálně patologických jevů – klasifikace sociálního chování
Normokonformní sociální chování, jež je v souladu s normami společnosti. Nonkonformní, nápadné, provokující sociální chování, jež je v rámci tolerančního limitu, je společensky akceptovatelné. Deviantní, odchylky od normy odstupňované dle míry rizika: disociální (dificilní), asociální (delikventní), antisociální (kriminální). Druhy sociálně patologického chování: org. zločin, závislosti, sebevražednost …

5 Míra společenské závažnosti poruch chování , sociálně patologických jevů
Disociální (dificilní)- spíše dílčí a krátkodobé výstřelky v chování jedinců, často typické pro věkové skupiny, příslušníky subkultur, obvykle na hranici normy a patologie. Asociální (delikvence) –výrazně patologické jevy, v rozporu se společenskou morálkou, ještě nedosahují intenzity ničení společenských hodnot, jedinec se vylučuje ze společnosti ale aktivně proti ní nevystupuje (alkoholismus, tetování, piercing…) Antisociální (kriminalita)– projevy porušují normy společnosti, jsou ničeny hodnoty…

6 sociální patologie - sociální deviace, deviace pozitivní a deviace negativní
Sociální deviace (z lat. deviatio =odchylka, úchylka) je definována jako způsob jednání, které není konformní vůči společenské normě, akceptované většinovou populací. Sociální deviace je narušení jakékoliv sociální normy. Deviace je obecně odchylka od normální struktury či funkce. Na rozdíl od sociální patologie je deviace hodnotově a emocionálně neutrální.

7 Sociální deviace, toleranční limit, objektivní deviace
V každém sociálním prostředí existuje nepsaný toleranční limit – míra variability snášenlivosti k chování a dodržování norem druhými jednotlivci. Koncepce objektivní deviace – kritérium porušení normy opakovatelnost porušování normy v čase a v různých teritoriích hromadnost společenská závažnost etiologická identita

8 sociální dezorganizace
Je chápána jako narušení a rozklad systému norem společnosti (Chicagská škola –ekologický a urbanistický přístup). V současnosti se zaměřujeme spíše na jedince a etiologii jeho deviantního chování. Koncepce sociální dezorganizace poukazuje na širší společenské aspekty příčin vzniku patologických jevů.

9 sociální patologie v interdisciplinárních souvislostech
Absolutistický přístup – „normy jsou absolutně jednoznačné a srozumitelné“ Moralizující přístup(morální nedevianti, nemorální devianti) Medicínský přístup- nemoc společnosti ? Statistický přístup „kvantita versus kvalita“ Relativistický přístup – pouze v kontextu?

10 Sociální patologie je souhrnným označením nezdravých, abnormálních, obecně nežádoucích společenských jevů. Sociálně patologické jevy jsou vždy pro jedince a společnost negativní, což v případě sociálních deviací vždy neplatí. Rozumím odborným pojmům: sociální patologie, sociální deviace, sociální dezorganizace, druhy sociálně patologických jevů, toleranční limit. Společenská reakce ochranná, nápravná, varování, restrikce…

11 Teorie sociálních deviací
Biologické teorie Biosociologické teorie Psychologické teorie Sociologické teorie Teorie sociální anomie Teorie sociální dezorganizace Teorie kulturního přenosu Teorie sociální kontroly Etiketizační teorie Polyetiologické teorie

12 Normalita a abnormalita / přijatelné, chtěné, žádoucí vzorce chování nebo nikoliv
Různé přístupy vysvětlující normalitu a abnormalitu Obtížnost vymezení normality Norma (modely, pravidla neuvědomované a uvědomované) Normalita – obvyklý stav, proces Otázky subjektivní konformity - přizpůsobivosti (pozitivní/ negativní - formální/ neformální) Teoretická východiska pojetí normality: statistické pojetí, sociokulturní norma

13 Norma skupiny – mediální norma – funkční pojetí
Říct, co je ve společnosti normální a co již není, je obtížné. Hranice normy je pohyblivá, normalita může být posuzována podle různých kriterií. Vymezení normy může být závislé na mnoha faktorech: četnosti, intenzitě, míře odchylky… Norma je sociokulturně podmíněna, mění se v čase, vlivem společenského vývoje…

14 Zdroje a příčiny sociálně patologických jevů
Kriminalita – zločinnost, je trestné nebo kriminální chování, spáchané ve společnosti v určitém čase. Závažnost trestného činu. Kriminalita zjevná, kriminalita skrytá, indexové zločiny, profesionální zločiny, organizované zločiny, zločiny bílých límečků, zločiny bez obětí Teorie vysvětlující příčiny kriminality-biologické a psychologické, multifaktoriální Sociologické přístupy: strukturální (Durkheim, Merton)a funkcionální, konfliktní (Chambliss) a interpretativní (Sutherland) teorie deviace.

15 Teorie příčin sociální patologie
Teorie jež předpokládá existenci určitých typů lidí, kteří mají tendenci volit chování mimo společenské normy Teorie situační – určité sociální situace navozují možnost vzniku a rozvoje sociální deviace Teorie konjunktivní – jedná se o kombinaci obou předchozích přístupů.

16 Teorie zdrojů sociální patologie
Biologicko – psychologické teorie v přístupech (antropometrie, mentální schopnosti,genetické a adopční studie…) Sociálně psychologické (teorie sociálního učení, teorie charakteru a temperamentu, teorie odlišného kognitivního stylu) Sociologické teorie (teorie kulturního přenosu, teorie diferenciální asociace, teorie anomie, teorie subkultur, teorie etiketizace)

17 Agresivita a násilí jako sociálně patologický jev
Trend výskytu agresivních forem chování Agresivita je spontánní pudová tendence?? Agrese-nepřátelství, útok vůči osobě, předmětu, překážce při uspokojování potřeby, agresivita otevřená, potlačená, ritualizovaná, symbolizovaná –potrava, teritorium, sebeobrana, sex Agresivita je reakce na frustraci??? Agresivita a násilí je manifestní, pozorovatelné chování, vedené s úmyslem poškodit jiný organizmus nebo věc.

18 Agresivní chování z hlediska sociální patologie
Definujeme jako porušení sociálních norem, jako chování omezující práva a narušující integritu sociálního okolí Pozorovatelné epizodické chování s různou latencí Agresivita jako symptom Agresivita jako tendence Agrese jako reálný projev takového jednání

19 Agresivita a násilí Agresivita, násilí, hostilita, asertivita, druhy a příčiny agresivity, společenské důsledky agresivity a násilí, sledování násilí a vandalizmus Druhy agresivity (zlostná, instrumentální, spontánní, predátorní, ideologická) Příčiny agresivity a násilí (biologické, sociokulturní) Sociální aspekty spojené s agresivitou a násilím Prevence a možnosti snižování agresivity


Stáhnout ppt "Rizikové skupiny a rizikové chování ZS/1/1/Zk/4"

Podobné prezentace


Reklamy Google