Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POJEM OBČANSKÉHO PRÁVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POJEM OBČANSKÉHO PRÁVA"— Transkript prezentace:

1 POJEM OBČANSKÉHO PRÁVA
jedno z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter OP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje OP

2 ČLENĚNÍ OBČANSKÉHO PRÁVA
občanské právo hmotné - dosavadní úprava (do ; §§ 879): OZ (zák.č. 40/1964) + samostatné zákoníky, resp. zákony, zejména obchodní zákoník (zák.č. 513/1991 Sb.), zákon o rodině (zák.č. 94/1963 Sb.), zákon o vlastnictví bytů (zák. č. 72/1994 Sb.) a další - nová úprava (od ; §§ 3081): nový OZ (zák. č. 89/2012 Sb.) + zákon o obchodních korporacích (zák.č. 90/2012 Sb.) občanské právo procesní - i nadále dosavadní OSŘ, tj. zák.č. 99/1963 Sb.

3 PRAMENY OBČANSKÉHO PRÁVA
ústavní zákony (zejména Listina základních práv a svobod) mezinárodní smlouvy (včetně příslušných smluv, nařízení, směrnic evropského práva) zákony - občanský zákoník (zák.č. 64/1964 Sb.; zák.č. 89/2012) - občanský soudní řád (zák.č. 99/1963 Sb.) - obchodní zákoník (zák.č. 513/1991; zák.č. 90/2012 Sb.) - zákon o rodině (zák.č. 94/1963) - zákon o vlastnictví bytů (zák.č. 72/1994 Sb.) - zákon o nájmu nebytových prostor (zák.č. 116/1990 Sb.) podzákonné předpisy (např. nařízení vláda provádějící OZ) nálezy ústavního soudu právní zásady (viz § 3 nového OZ)

4 OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY
kdo: subjekt občanskoprávních vztahů - fyzické osoby - právnické osoby 2. co: předmět občanskoprávních vztahů - věci hmotné vs. nehmotné - věci movité vs. nemovité 3. o čem: obsah občanskoprávních vztahů - práva - povinnosti na základě čeho: právní skutečnosti - právní jednání - právní události - protiprávní jednání - protiprávní stavy

5 KDO: SUBJEKTY PRÁVNÍCH VZTAHŮ
fyzické vs. právnické osoby - právnické osoby dle stávající úpravy (§ 18 OZ): sdružení fyzických nebo právnických osob, účelová sdružení majetku, jednotky územní samosprávy, jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon - právnické osoby dle nové úpravy (§ 20 OZ): organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uznává; nově definované právnické osoby: ústav, fundace atd. způsobilost k právům, resp. právní osobnost - stávající úprava způsobilosti k právům u fyzických osob - nová úprava právní osobnosti u fyzických osob způsobilost k právním úkonům, resp. svéprávnost - stávající úprava způsobilosti k právům u právnických osob - nová úprava právní osobnosti u právnických osob

6 ZPŮSOBILOST K PRÁVŮM A POVINNOSTEM PRÁVNÍ OSOBNOST
stávající právní úprava způsobilosti k právům a povinnostem u fyzických osob - od narození do smrti - i nasciturus, narodí-li se živý - řízení o prohlášení za mrtvého nová právní úprava právní osobnosti u fyzických osob - i nasciturus, vyhovuje-li to zájmům nenarozeného - řízení o prohlášení za nezvěstného (§ 66 an. nového OZ) - řízení o prohlášení za mrtvého (§ 71 an. nového OZ) - lhůty tří-, pěti- a sedmileté k prohlášení za mrtvého

7 ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM SVÉPRÁVNOST
stávající právní úprava způsobilosti k právním úkonům u fyzických osob - dosažením zletilosti (18 let) - před dosažením zletilosti jen sňatkem (min. 16 let) - zbavení jen pro duševní poruchu - omezení jak pro duševní poruchu, tak nadměrné užívání omamných látek nová právní úprava svéprávnosti u fyzických osob - před dosažením zletilosti přiznáním svéprávnosti (min. 16 let) - pracovní způsobilost od 15 let - jen omezení, nikoli zbavení svéprávnosti - jen v mezích omezení duševní poruchou - nejdéle na tři roky, poté opětovné rozhodnutí soudem

8 způsobilost k právům i k právním úkonům od vzniku do zániku p.o.
ZPŮSOBILOST K PRÁVŮM A K PRÁVNÍM ÚKONŮM PRÁVNÍ OSOBNOST A SVÉPRÁVNOST U PRÁVNICKÝCH OSOB způsobilost k právům i k právním úkonům od vzniku do zániku p.o. dvoufázový vznik, resp. zánik p.o. obdobně dle nového o.z. má p.o. právní osobnost i svéprávnost od svého vzniku do svého zániku založení p.o., resp. vznik ze zákona, z rozhodnutí orgánu veřejné moci vznik dnem zápisu do veřejnoprávního rejstříku před zánikem p.o. likvidace p.o. zánik výmazu z veřejnoprávního rejstříku

9 CO: PŘEDMĚT OBČANSKO-, RESP. OBCHODNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
věci hmotné vs. nehmotné věci movité vs. nemovité co nelze považovat za věc: fyzickou osobu, lidské tělo a jeho části, v novém občanském zákoníku i zvíře (živý tvor) co může být předmětem občanskoprávních vztahů jen v případě státu, resp. jen omezeně: veřejné statky, nerostné bohatství, zbraně, omamné látky pojem nemovitosti ve stávajícím občanském zákoníku: pozemky + stavby spojené se zemí pevným základem; stavba není součásti pozemku pojem nemovitosti v novém občanském zákoníku: pozemky + podzemní stavby; stavba včetně všeho, co je zapuštěno do pozemku nebo upevněno v jeho zdech je součástí pozemku specifické věci: ovladatelné přírodní síly, byty, nebytové prostory, podnik, nově obchodní závod (organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování činnosti) pojem příslušenství a součásti věci

10 NA ZÁKLADĚ ČEHO: PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI
právní jednání: právní úkony, právní akty právní úkony: - jednostranné - oboustranné jednostranně závazné - oboustranné oboustranně závazné - vícestranné právní akty: deklaratorní vs. konstitutivní právní události: plynutí času, narození, smrt protiprávní jednání - soukromoprávní delikty - kárná provinění - správní delikty - přestupky - trestné činy protiprávní stavy

11 PROMLČENÍ vs. PREKLUZE pojem promlčení a jeho dopad na právo, resp. právní nárok obecné promlčecí lhůty ve stávajícím občanském, resp. obchodního zákoníku (3, 4) speciální promlčecí doby ve stávajícím obč. zákoníku: práva z přepravy (1), právo na náhradu škody, na vrácení bezdůvodného obohacení (2, 3), práva z věcných břemen, práva soudně přiznaná, práva písemně uznaná (10) nepromlčitelná práva: právo vlastnické, práva z bankovních vkladů, práva na výživné promlčecí lhůty v novém občanském zákoníku: obecná (3); maximální majetková (10); možnost sjednání kratší, resp. delší promlčecí lhůty při zachování minimální (1) a maximální (15); nelze však sjednat v neprospěch slabší strany; speciální lhůty v novém OZ: právo na náhradu škody a vrácení bezdůvodného obohacení (10, 15), práva soudně přiznaná, práva písemně uznaná (10), právo na pojistné plnění z životního pojištění (10) pojem prekluze a jeho dopad na právo, resp. právní nárok

12 POJEM VLASTNICKÉHO PRÁVA
pojem věcných práv (absolutní práva, vůči všem) druhy věcných práv (právo vlastnické, práva k věci cizí: práva odpovídající věcným břemenům, právo zadržovací, právo zastávaní) pojem vlastnictví (neomezené právní panství nad věcí – dominium, elasticita vlastnického práva) oprávnění vlastníka: - oprávnění věc držet (ius possidendi) - oprávnění s věcí nakládat (ius disponendi) - oprávnění věc užívat (ius utendi) - oprávnění věc požívat (ius fruendi) - oprávnění věc zcizit (ius alienandi) - oprávnění věc zničit (ius destruendi)

13 NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
- původní (originární), tedy přechodem vlastnictví - odvozené (derivativní), tedy převodem vlastnictví - dvoufázovost převodu vlastnictví (právní titul, právní způsob nabytí) - nemo ad alienum plus iuris transferre potest, quam ipse habet originární způsoby nabytí vlastnického práva: - vydržení - zhotovení věci - zpracování věci - smísení věci - přírůstek - ze zákona - děděním ze zákona - z rozhodnutí soudu derivativní způsoby nabytí vlastnického práva: - děděním ze závěti - kupní smlouvou - darovací smlouvou - směnnou smlouvou

14 OCHRANA A OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
ochrana vlastnického práva: - ochrana svépomocí - ochrana zásahem orgánu státní správy - ochrana soudní: - žaloba na vydání věci - žaloba na vyklizení nemovitosti - žaloba zápůrčí - žaloba na určení vlastnictví omezení vlastnického práva: - zákaz zneužití vlastnického práva (čl. 11/3 LZPS) - přečin zneužívání vlastnictví (§ 229 TZ) - zákonná věcná břemena (povinnost umožnit vstup k údržbě) - omezení z rozhodnutí státního orgánu (zákonné podmínky omezení) - zákaz imisí - zákaz ohrožení stavby souseda - zákaz obtěžování souseda nadmíru hlukem, prachem atd.

15 SPOLUVLASTNICTVÍ podílové spoluvlastnictví:
- pojem podílového spoluvlastnictví - způsob nabývání podílového spoluvlastnictví - princip majorizace ve vztahu spoluvlastníků - zákonné předkupní právo spoluvlastníka - zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - reálné rozdělení věci - přikázání do vlastnictví za náhradu - zpeněžení a rozdělení výtěžku společné jmění manželů - vznik společného jmění manželů - předmět společného jmění manželů: jmění + závazky - výjimky za společného jmění manželů: výlučný majetek + závazky manželů - smluvní modifikace společného jmění manželů - zánik společného jmění manželů - vypořádání společného jmění manželů - dohodou bývalých manželů - rozhodnutím soudu - uplatněním zákonné domněnky

16 VLASTNICTVÍ BYTŮ pojem bytové jednotky dle zákona o vlastnictví bytů
vznik spoluvlastnictví budovy a vlastnictví jednotky - vkladem prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí - výstavbou jednotky na základě smlouvy o výstavbě - dohodou spoluvlastníků budovy, příp. dohodou o vypořádání sjm - rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví příp. rozhodnutím soudu o vypořádání společného jmění manželů vznik společenství vlastníků jednotek - v domech s nejméně pěti bytovými jednotkami - z toho nejméně tři ve vlastnictví různých vlastníků - právnická osoba, jenž se zapisuje do obchodního rejstříku - společenství je způsobilé právně jednat jen ve věcech souvisejících s nakládáním s bytovými jednotkami, resp. společnými prostory budovy - orgány společenství: shromáždění vlastníků, výbor společenství, další dle stanov výstavba domu: - zápis vlastnického práva do katastru záznamem - právní titul: smlouva o výstavbě - zákonné věcné břemeno k pozemku převody jednotek u bytových družstev: - v případě člena družstva a současně nájemce převod jen jemu - v případě nájemce, nečlena družstva zákonné předkupní právo

17 DRŽBA + DETENCE pojem držby: vydržení: pojem držby v novém OZ
- faktický, právem chráněný stav - držení věci (corporalis possessio) + vůle věc vlastnit (animus possidendi) - držba oprávněná (v dobré víře) vs. držba neoprávněná (ve zlé víře) - držba věci vs. držba práva vydržení: - pojem vydržení - vydržecí lhůta u movitých, nemovitých věcí (3, 10 let) pojem držby v novém OZ - bezprostřední nabytí držby (ujmutím se věci vlastní mocí) - odvozené nabytí držby (převodem od předchozího držitele) - řádná držba (zakládající se na platném právním důvodu) - poctivá držba (z přesvědčivého důvodu, že držiteli náleží právo) - pravá držba (domněnka řádné, poctivé a pravé držby) - ochrana držby (žaloba na ochranu držby, prekluzívní lhůta) zadržovací právo: - pojem zadržovacího práva, jen u věcí movitých - nezákonná detence (v případě zmocnění se věci násilně, či lstí) - zpeněžení zadržené věci

18 VĚCNÁ BŘEMENA pojem věcných břemen:
- práva k věci cizí a pojem věcných břemen - věcná břemena osobní - věcná břemena věcná nabytí věcných břemen - originární nabytí: vydržením, ze zákona, z rozhodnutí státního orgánu, děděním - derivativní nabytí: převodem smlouvou,děděním ze závěti další - předkupní právo jako věcné právo - zánik věcných břemen: smrtí f.o., či zánikem p.o. jen v případech, kdy právo náleželo výlučně této osobě; splynutím, zánikem nemovitosti; promlčením, není-li po dobu 10 let vykonáváno; smlouvou, rozhodnutím státního orgánu, ze zákona


Stáhnout ppt "POJEM OBČANSKÉHO PRÁVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google