Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

APROCHEM TVIP 2015 Ing. Jana Trávníčková, Ph.D. Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti při VEC VŠB-TUO 18.3. – 20.3.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "APROCHEM TVIP 2015 Ing. Jana Trávníčková, Ph.D. Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti při VEC VŠB-TUO 18.3. – 20.3.2015."— Transkript prezentace:

1 APROCHEM TVIP 2015 Ing. Jana Trávníčková, Ph.D. Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti při VEC VŠB-TUO 18.3. – 20.3.2015

2 18.3. - 20.3.2015 Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti při Výzkumném energetickém centru VŠB - TUO2 Výzkumné energetické centrum Energetické služby Zkušebna Provozní měření Monitoring Projekční činnost Energetické audity a studie REACH centrum energetické audity průkazy EN budov technicko-ekonomické studie nemocnice, prům. podniky,.., domy Ing. Michal Žlebek michal.zlebek@vsb.cz kotle, kotelny kogenerační jednotky a příslušenství výměníkové stanice výroba chladu sítě Ing. Lukáš Bukovský lukas.bukovsky@vsb.cz SW EnergoGuard (energetická bilance, energetický management ISO 50001, ověřování úspor) SW SunnyGuard (online dispečink obnovitelných zdrojů – elektrárny) Ing. Michal Skřépek, Ph.D. michal.skrepek@vsb.cz poradenství, vzdělávání v oblasti legislativy REACH, CLP, PZH hodnocení a řízení rizik CHL klasifikace dle CLP, ADR, RID zpracování dokumentace dle požadavků REACH fyz – chem. vlastnosti CHL (hořlavost, výbušnost) Ing. Jana Trávníčková, Ph.D. jana.travnickova@vsb.cz

3 Obsah Úvod do problematiky Porovnání chemický zákonů České a Slovenské republiky Zákon č. 350/2011 Sb. Zákon č. 67/2010 Z. Z. Porovnání zákonů o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon č. 355/2007 Z. Z. 18.3. - 20.3.2015 Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti při Výzkumném energetickém centru VŠB - TUO3

4 Porovnání chemických zákonů ČR a SR Rozdělení legislativních předpisů týkajících se ChL z různých pohledů: a) z pohledu chemického zákona b) z pohledu BOZP c) v souvislosti s prevencí závažných havárií 18.3. - 20.3.2015 Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti při Výzkumném energetickém centru VŠB - TUO 4

5 Porovnání chemických zákonů ČR a SR Chemický zákon č. 350/2011 Sb. Implementace právních předpisů Evropské unie Práva a povinnosti právnických a podnikajících osob Vyhláška č. 402/2011 Sb. Vyhláška č. 162/2012 Sb. Vyhláška č. 61/2013 Sb. Správná laboratorní praxe Vyhláška č. 163/2012 Sb. Sdělení MŽP ČR 10-11/2012 Působnost orgánů státní správy zákon č. 279/2013 Sb., 18.3. - 20.3.2015 Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti při Výzkumném energetickém centru VŠB - TUO 5

6 Porovnání chemických zákonů ČR a SR Chemický zákon č. 67/2010 Z. Z. Účinný od 1. dubna 2010 § 4 v čl. 1 nabývá účinností 1. června 2015 Implementace právních předpisů Evropské unie Upraven zákony: č. 399/2012 Z. Z. č. 319/2013 Z. Z. č. 262/2014 Z. Z. Prováděcí předpisy: Výnos MH SR č. 3/2010 18.3. - 20.3.2015 Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti při Výzkumném energetickém centru VŠB - TUO 6

7 Porovnání chemických zákonů ČR a SR 18.3. - 20.3.2015 Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti při Výzkumném energetickém centru VŠB - TUO7 Zákon č. 350/2011 Sb.Zákon č. 67/2010 Z. Z. KLASIFIKACE, OZNAČENÍ A BALENÍ 1)Dovozce nebo následný uživatel látky nebo směsi je povinen uchovávat podklady pro klasifikaci po dobu uvádění látky na trh a dále po dobu 10let. 2)Hodnocení nebezpečných vlastností látek a směsí (fyzikálně-chemické vlastnosti, vlastnosti nebezpečné pro zdraví, pro životní prostředí. 3)Pravidla pro balení a označování směsí 4)Prováděcí předpis č. 162/2012 Sb. 1)Klasifikace, označování a balení v podobě odkazu na nařízení CLP ((ES) č. 1272/2008) 2)Testování látek podle nařízení REACH ((ES) č. 1907/2006) 3)§6 Dodavatel směsi musí poskytnout KBÚ každému příjemci látky nebo směsi a Národnému toxikologickému centru ve státním jazyce UVEDENÍ LÁTEK A SMĚSÍ NA TRH Povinnosti pro uvedení látek a směsí na trh se týkají většinou povinnosti o správné klasifikaci, označování a balení. Uvádění detergentů a povrchově aktivních látek je přejato přímo z nařízení (ES) č. 648/2004) Povinnosti pro uvádění látek, směsí, výrobků, detergentů a povrchově aktivních látek pro detergenty na trh. SRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE 1)Zkoušení nebezpečných vlastností látek provádí pouze osoba, která má osvědčení o dodržování zásad. 2)Osvědčení vydává MŽP ČR 3)Prováděcí předpis č. 163/2012 Sb. 4)Prováděcí předpis 10-11/2012 MŽP – shrnutí postupu při kontrolách a auditech testovacích zařízení, pravomoci inspektorů, postup zařazení testovacích zařízení do Národního programu 5)§21 Zkoušení látky a směsi 1)Definice zásad správné laboratorní praxe 2)Vysvětlení účelu neklinických studií 3)Povinnosti testovacího střediska 4)§13 Konanie o vydaní osvedčenia – uvedeny povinnosti žadatele o osvědčení, termín vydání osvědčení (60 dní) 5)§14 Zrušenie osvedčenia – důvody pro zrušení osvědčení 6)§15 Konanie o námietkach VÝVOZ A DOVOZ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A SMĚSÍ 1)Prováděno dle předpisu Evropské unie č. (ES) 689/2008 2)Dovozce anebo vývozce vybraných nebezpečných látek anebo směsí, jejichž použití je omezené účinky na život a zdraví a životní prostředí anebo jsou předmětem postupu udělování předběžného souhlasu po předcházejícím ohlášení (PIC postup) je povinný požádat MH SR o souhlas 3)Dovoz anebo vývoz látek či směsí ve stavu mimořádné události POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Charakterizovány povinnosti výrobců, dovozců, distributorů a následných uživatelů při oznamování směsí nebo látek a detergentů – lhůta pro oznámení je 45 dní, informace jsou poskytovány Ministerstvu zdravotnictví ČR Charakterizovány povinnosti výrobců, dovozců, distributorů a následných uživatelů při oznamování směsí nebo látek a detergentů – lhůta pro oznámení je 45 dní, informace jsou poskytovány Ministerstvu zdravotnictví ČR. PŮSOBNOST ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY MŽP ČR vydává a ruší osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe, povoluje výjimky dle č. 2 odst. 3 nařízení REACH nebo čl. 1 odst. 4 nařízení CLP. MŽP ČR poskytuje informace o udělení výjimky podle §14 odst. 1 a §15 odst. 1 1)MŽP SR poskytuje Centru odborná stanoviska, informace a expertizy, spolupracuje s centrem při hodnocení environmentálních rizik, spolupracuje s centrem na přípravě návrhu harmonizované klasifikace 2)Centrum předkládá MH SR návrh na jmenování člena výboru RAC a SEAC a ve člena ve výboru členských států 3)MH SR se vyjadřuje k dovozu anebo vývozu nebezpečných látek a směsí na ochranu rostlin, k dovozu nebo vývozu nebezpečných chemických látek podléhajících postupu PIC

8 Porovnání zákonů o ochraně veřejného zdraví ČR a SR Implementace právních předpisů Evropské unie Práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví Zákon č. 258/2000 Sb. Hlava II (§ 44a, § 44b) – osoby odborně způsobilé k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky Zákon č. 355/2007 Z. Z. Část IV (§ 15, § 16) - odborně způsobilé osoby pro práci s velmi jedovatými látkami a přípravky a s toxickými látkami a směsmi, s desinfekčními přípravky pro profesionální použití a na práci s přípravky na regulaci živočišných škůdců na profesionální použití Působnost a pravomoc orgánů státní správy 18.3. - 20.3.2015 Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti při Výzkumném energetickém centru VŠB - TUO8

9 Porovnání zákonů o ochraně veřejného zdraví ČR a SR 18.3. - 20.3.2015 Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti při Výzkumném energetickém centru VŠB - TUO9 Zákon č. 258/2000 Sb.Zákon č. 355/2007Z. Z. Ustanoveny podmínky pro provozovatele koupališť (přírodních i umělých) Ustanoveny požadavky pro zachování zdravých pracovních a životních podmínek Ustanoveny podmínky pro: Vodu a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou a surovou vodou Výrobky pro běžné používání Vodárenské technologie Chemické přípravky Ochranu před hlukem a vibracemi Hygienické požadavky pro zařízení pro výchovu, vzdělávání, zotavení dětí a mladistvých Podmínky vnitřního prostředí stavby ODBORNÁ ZPŮSOBILOST Odborně způsobilé osoby pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami: a)Absolventi vysokých škol Akreditované magisterské studijní programy všeobecné lékařství nebo farmacie Akreditované magisterské studijní programy v oblasti veterinárního lékařství a hygieny V oblasti oborů chemie V oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na chemii S dokladem o absolvování speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví nebo celoživotního vzdělání v oboru toxikologie Akreditovaný magisterský studijní program roslinolékařství nebo ochrana rostlin b)Fyzické osoby s úspěšnou zkouškou o odborné způsobilosti pro nakládání s ChL a ChS klasifikovanými jako toxické c)Fyzické osoby odborně způsobilé pro vývoz, dovoz nebo prodej NChL a NChS klasifikovaných jako vysoce toxické Odborně způsobilé osoby pro práci s velmi jedovatými látkami a přípravky a s toxickými látkami a směsmi, s desinfekčními přípravky pro profesionální použití a na práci s přípravky na regulaci živočišných škůdců na profesionální použití: a)Absolventi vysokých škol nebo středních škol S odbornou praxí S odbornou přípravou podle druhu vykonávané činnosti S úspěšně složenou zkouškou odborné způsobilosti b) Absolventi vysokých škol Prvního nebo druhého stupně v technickém oboru Prvního nebo druhého stupně v přírodovědném oboru c) Absolventi středních škol s odbornou praxí PŮSOBNOST ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY 1)Ministerstvo zdravotnictví ČR 2)Krajské hygienické stanice Dozor nad dodržováním zákazů Stanovení minimálního rozsahu a termínů sledování faktorů pracovních podmínek Minimální náplň a termíny periodických lékařských preventivních prohlídek Způsob a četnost sledování zátěže organismu zaměstnanců 1)Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 2)Regionálne úrady verejného zdravotníctva Povinnosti jako KHS Poradenská činnost v oblasti podpory a ochrany zdraví Zřizování a provoz poradenských center podpory a ochrany zdraví KATEGORIZACE PRACÍ 1)Vyhláška č. 432/2003 Sb. Podmínky pro kategorizaci prací Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů Náležitosti hlášení práce s azbestem a biologickými činiteli 1)Kategorizace součástí zákona

10 Seznam použitých zdrojů www.mzp.czwww.minzp.sk Zákon č. 350/2011 Sb.Zákon č. 67/2010 Z. Z. Zákon č. 258/2000 Sb.Zákon č. 355/2007 Z. Z. Zákon č. 279/2013 Sb.Výnos MH SR 3/2010 Zákon č. 61/2014 Sb.Výnos MH SR 4/2013 Vyhláška č. 402/2011 Sb. Vyhláška č. 162/2012 Sb.Nařízení (ES) č. 1907/2006 Vyhláška č. 163/2012 Sb.Nařízení (ES) č. 1272/2008 Sdělení 10-11/2012 VMŽP ČRNařízení (ES) č. 648/2004 Vyhláška č. 61/2013 Sb.Nařízení (ES) č. 850/2004 Vyhláška č. 428/2004 Sb.Nařízení (ES) č. 1102/2008 Vyhláška č. 432/2003 Sb.Nařízení (ES) č. 689/2008 18.3. - 20.3.2015 Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti při Výzkumném energetickém centru VŠB - TUO10

11 Děkuji za pozornost! 18.3. - 20.3.2015 Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti při Výzkumném energetickém centru VŠB - TUO11


Stáhnout ppt "APROCHEM TVIP 2015 Ing. Jana Trávníčková, Ph.D. Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti při VEC VŠB-TUO 18.3. – 20.3.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google