Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona č. 458/2000 Sb. v oblasti plynárenství Ing. Jan Zaplatílek © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona č. 458/2000 Sb. v oblasti plynárenství Ing. Jan Zaplatílek © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1

2 Novela zákona č. 458/2000 Sb. v oblasti plynárenství Ing. Jan Zaplatílek © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Energetická legislativa EU Přístupová smlouva - Česká republika má sjednané přechodné období na otevření trhu s plynem do 31. 12. 2004. Směrnice 2003/54/EC ze dne 26. 6.2003 o společných pravidlech pro vnitřní trhu s elektrickou energií, kterou se zrušuje směrnice 96/92/ES - nutno implementovat v státech EU do 1.7.2004 Nařízení 1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie.“. Směrnice 2003/55/EC ze dne 26. 6.2003 o společných pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem, kterou se zrušuje směrnice 98/30/ES - nutno implementovat v státech EU do 1.7.2004 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 8/2004/EC o prosazování kogenerace založené na potřebě užitného tepla na vnitřním trhu s energií Směrnice Rady 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zabezpečení zásobování zemním plynem

4  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Nejvýznamnější změny – plynárenství – I. Nové rozdělení činností na regulované a neregulované Nový harmonogram otevírání trhu s plynem Nové povinné vybavení konečných zákazníků měřícím zařízením Zavedení dodavatele poslední instance Nově stanovené povinnosti v oblasti zásobování chráněných zákazníků Právní oddělení provozovatele přepravní soustavy a provozovatelů distribučních soustav

5  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Nejvýznamnější změny – plynárenství – II. Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran do soustav a zásobníků Definice smluv mezi účastníky trhu s plynem Transformace ÚPD na Bilanční centrum Bezpečnost a spolehlivost Úpravy v oblasti omezení dovozu a vývozu plynu

6  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Nové rozdělení činností na regulované a neregulované Ceny za distribuci plynu, za přepravu plynu konečným zákazníkům na území České republiky, za volnou akumulaci, za dodávku plynu chráněným zákazníkům a dodávku poslední instance reguluje Energetický regulační úřad.

7  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Harmonogram otevírání trhu s plynem. Směrnice 2003/55/EC - od 1.7. 2004 všichni koneční zákazníci mimo domácností - od 1.7. 2007všichni koneční zákazníci

8  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Nový harmonogram otevírání trhu s plynem – I. Trh s plynem je otevírán postupně takto: od 1. ledna 2005 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci jejichž roční spotřeba vztažená na jedno odběrné místo překročila v roce 2003 hodnotu 15 mil. m 3 zemního plynu a dále všichni držitelé licence na výrobu elektřiny, spalující plyn v tepelných elektrárnách nebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla a to v rozsahu své spotřeby na tuto výrobu,

9  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Nový harmonogram otevírání trhu s plynem – II. Trh s plynem je otevírán postupně takto: od 1. ledna 2006 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci s výjimkou domácností. od 1. ledna 2007 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci.

10  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Země EU – srovnání plynárenství- I. StátOtevření trhu Um. TSOUm. DSO Rakousko100LL Belgie 83LL Dánsko 100OL Francie37AA Německo100MM Irsko85MM Itálie100AA Luxem. 72MM Holandsko 60ML

11  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Země EU – srovnání plynárenství- II. StátOtevření trhu Um. TSOUm. DSO Španělsko100LL Švédsko 51AA V. Británie 100OO Estonsko80-- Lotyšsko0AA Litva80AA Polsko34AA ČR0AA Slovensko33LL

12  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Země EU – srovnání plynárenství – III. StátOtevření trhu Um. TSOUm. DSO Maďarsko0LA Slovinsko50AA

13  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Nové povinné vybavení konečných zákazníků měřícím zařízením – I. Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni do 31. prosince 2004 vybavit všechny konečné zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno na jimi provozovanou soustavu, a jejichž odběr plynu na příslušném odběrném místě byl v předcházejícím kalendářním roce vyšší než 15 mil. m 3 a dále všechny držitele licence na výrobu elektřiny, spalující plyn v tepelných elektrárnách při kombinované výrobě elektřiny a tepla průběhovým měřením s dálkovým přenosem dat.

14  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Nové povinné vybavení konečných zákazníků měřícím zařízením – II. Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni do 31. prosince 2005 vybavit všechny konečné zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno na jimi provozovanou soustavu, a jejichž odběr plynu na příslušném odběrném místě byl v předcházejícím kalendářním roce vyšší než 400 tis. m 3 průběhovým měřením

15  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 Nové povinné vybavení konečných zákazníků měřícím zařízením – III. Všichni koneční zákazníci, s výjimkou domácností, mají právo požádat příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, aby je vybavil průběhovým měřením s dálkovým přenosem dat, nebo průběhovým měřením. Provozovatel příslušné soustavy je povinen jejich žádosti vyhovět, pokud je to technicky možné. Pokud se však nejedná o konečné zákazníky s ročním odběrem nad 15 mil. m 3 v případě průběhového měření s dálkovým přenosem dat nebo o konečné zákazníky s ročním odběrem nad 400 tis. m 3 v případě průběhového měření, jsou koneční zákazníci povinni uhradit příslušnému provozovateli náklady na vybavení tímto měřením.

16  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Nové povinné vybavení konečných zákazníků měřícím zařízením – IV. U oprávněných zákazníků, jejichž roční odběr plynu na jednom odběrném místě nepřesáhne 400 tis. m 3, je časový průběh měření, pokud nemají instalováno průběhové měření, nahrazen typovým diagramem dodávek. Podrobnosti stanovení typového diagramu dodávek a pravidla jeho přiřazení konečnému zákazníkovi stanoví prováděcí právní předpis.

17  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 Dodavatel poslední instance Dodavatel poslední instance je povinen dodávat plyn za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem domácnostem a malým zákazníkům, kteří o to požádají (nemají zajištěnou dodávku od jiného dodavatele) – tato povinnost neplatí u zákazníků, u nichž byl zjištěn neoprávněný odběr Prokazatelná ztráta vzniklá dodavateli poslední instance je hrazena způsobem, stanoveným Energetickým regulačním úřadem. Dodavatelem poslední instance je držitel licence na obchod s plynem vybraný Energetickým regulačním úřadem - do doby jeho rozhodnutí pak obchodník, který je nebo byl součástí RGDS.

18  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18 Nově stanovené povinnosti v oblasti zásobování chráněných zákazníků – I. Chráněný zákazník má právo na zajištění dodávky plynu za regulované ceny; do 31.prosince 2004 je dodávka chráněnému zákazníkovi uskutečňována na základě licence na přepravu plynu nebo licence na distribuci plynu a od 1.ledna 2005 je uskutečňována na základě licence na obchod s plynem.

19  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 19 Nově stanovené povinnosti v oblasti zásobování chráněných zákazníků – II. Obchodník s plynem má právo na dodávku plynu, pokud je určen provozovatelem distribuční soustavy k zásobování chráněných zákazníků na jeho vymezeném území, a to v rozsahu odběru těchto zákazníků ve stanovené kvalitě za regulované ceny od obchodníka určeného provozovatelem přepravní soustavy, pokud je distribuční soustava přímo připojena k přepravní soustavě, nebo určeného provozovatelem distribuční soustavy, pokud je distribuční soustava připojena pouze k jiné distribuční soustavě

20  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 20 Právní oddělení provozovatele přepravní soustavy Směrnice 2003/55/EC - Provozovatel přepravní soustavy musí být do 1.7. 2004 právně oddělen od obchodníka s plynem. Novela energetického zákona Provozovatel přepravní soustavy musí být do 31.10. 2005 právně oddělen od obchodníka s plynem. -sankce za nesplnění – pokuta až do výše 10 % z ročního čistého obratu za poslední kalendářní rok.

21  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 21 Právní oddělení provozovatelů distribučních soustav Oddělení činností je nutno provést nejpozději do 31. prosince 2006 mimo integrované plynárenské podnikatele, kteří poskytují služby pro méně než 90 000 připojených zákazníků. Provozovatel distribuční soustavy nesmí být od 1. ledna 2007 souběžným držitelem licence na obchod s plynem. Provozovatel distribuční soustavy může požádat Komisi o výjimku z povinnosti právního oddělení, pokud na základě jim zpracované a Energetickým regulačním úřadem schválené zprávy prokáže, plně funkční a neznevýhodňující přístup do své distribuční soustavy všem účastníků trhu s plynem týkající se podmínek připojení a distribuce plynu, včetně průhledné tvorby cen za jim poskytované služby.

22  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 22 Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran do soustav a zásobníků Mohou-li obchodníkovi s plynem v důsledku použití ustanovení tohoto zákona, které se týkají povinnosti držitelů licencí umožnit přístup třetích stran k zařízením, na kterých vykonává licencovanou činnost, vzniknout závažné ekonomické problémy, jež mají původ v jím uzavřené smlouvě typu „odeber nebo plať“, má právo podat Energetickému regulačnímu úřadu žádost o vydání rozhodnutí o dočasném pozastavení povinnosti plynárenských podnikatelů umožnit přístup třetích stran do jimi provozovaných zařízení. Kladné rozhodnutí ERU podléhá souhlasu EK.

23  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 23 Definice smluv mezi účastníky trhu s plynem Smlouva o dodávce plynu Smlouva o sdružených službách dodávky plynu Smlouva o připojení Smlouva o přepravě plynu Smlouva o distribuci plynu Smlouva o uskladňování plynu

24  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 24 Transformace ÚPD na Bilanční centrum Sledování plánování, výroby dodávek a spotřeb plynu, kapacit a výkonů přepravní soustavy a distribučních soustav a podzemních zásobníků plynu a jejich zpracování ve formě souhrnných bilancí plynárenské soustavy zajišťuje Bilanční centrum. Bilanční centrum je právnickou osobou zřízenou na základě smlouvy o sdružení, jejímiž členy je provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav, k jejichž distribuční soustavě je připojeno zařízení více než 90 000 zákazníků.

25  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 25 Bezpečnost a spolehlivost – I. Povinnost provozovatelů soustav a zásobníků předávat MPO a ERU jednou ročně do 1.3. Zprávu o kvalitě a úrovni údržby provozovaných zařízení Nemožnost odmítnout z důvodu nedostatku kapacity přístup k té části kapacity soustavy či zásobníku, která byla využívána pro potřeby zajištění dodávky zákazníka v době, kdy byl ještě zákazníkem chráněným

26  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 26 Bezpečnost a spolehlivost – II. Obchodníci s plynem, kteří dodávají plyn konečným zákazníkům, jsou povinni zajistit bezpečnostní standard příslušné dodávky, podrobnosti stanoví zvláštní právní předpis

27  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 27 Neoprávněný odběr, přeprava, distribuce a uskladnění plynu Rozšíření definice neoprávněnosti i na přepravu, distribuci a uskladnění plynu v případě jejich realizace v rozporu se smlouvou či bez ní nebo nedodržení smluveného způsobu platby vč. záloh

28  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 28 Úpravy v oblasti omezení dovozu a vývozu plynu může dojít k přímému nebo nepřímému ohrožení osob nebo věcí na území České republiky, či ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské soustavy,. Ministerstvo může rozhodnout o omezení vývozu plynu do zahraničí fyzickým nebo právnickým osobám v případě, že z důvodu nedostatku plynu byl vyhlášen stav nouze na území celého státu, nebo její části v případě, že se stav nouze dotýká území nejméně tří krajů.

29  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 29 Přechodná ustanovení – I. Stane-li se chráněný zákazník podle § 21 nebo § 55 oprávněným zákazníkem, není smlouva o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu uzavřená podle dosavadních předpisů dotčena a nadále se považuje za smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo za smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a cena stanovená ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu odkazem na cenové rozhodnutí týkající se elektřiny nebo plynu se nahrazuje odkazem na ceník dodavatele elektřiny nebo dodavatele plynu, který musí být zveřejněn minimálně 30 dnů před termínem platnosti uvedených cen; v případě, že oprávněný zákazník s touto cenou nesouhlasí, má právo do 30 dnů odstoupit od smlouvy.

30  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 30 Přechodná ustanovení – II. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o dodávce plynu a ze smluv o sdružených službách dodávky plynu uzavřených podle dosavadních právních předpisů souběžným držitelem licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem přecházejí na držitele licence na obchod s plynem, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 59a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o připojení uzavřených podle dosavadních předpisů souběžným držitelem licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem přecházejí na držitele licence na distribuci plynu, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 59a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona.

31  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 31 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Novela zákona č. 458/2000 Sb. v oblasti plynárenství Ing. Jan Zaplatílek © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google