Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra amerických studií Univerzita Karlova Den otevřených dveří 6.února 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra amerických studií Univerzita Karlova Den otevřených dveří 6.února 2012"— Transkript prezentace:

1 Katedra amerických studií Univerzita Karlova Den otevřených dveří 6.února 2012 http://kas.fsv.cuni.cz

2 Program 1.Úvodní slovo PhDr. et Mgr. Kryštofa Kozáka, PhD. 2.P ř edstavení č len ů katedry 3.Studijní program 4.Uplatn ě ní absolvent ů 5.Spolupráce se zahrani č ím 6. Č innost Fulbrightovy komise 7.P ř ijímací ř ízení 8.Spolupráce s Americkým kulturním centrem 9. Q&A http://kas.fsv.cuni.cz

3 Úvodní slovo PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, PhD. vedoucí katedry http://kas.fsv.cuni.cz

4 Členové katedry Interní vyu č ující: Interní vyu č ující: PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.(Head of the Department) PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.(Head of the Department) Doc. PhDr. Miloš Calda (Academic Supervisor) Doc. PhDr. Miloš Calda (Academic Supervisor) Prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. Prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. Ing. Mgr. Magdalena Fi ř tová, Ph.D. Ing. Mgr. Magdalena Fi ř tová, Ph.D. Mgr. Petr And ě l, Ph.D. Mgr. Petr And ě l, Ph.D. Mgr. Jana Sehnálková Mgr. Jana Sehnálková PhDr. Jan Be č ka, PhD. PhDr. Jan Be č ka, PhD. Hostující profeso ř i: Hostující profeso ř i: David Gutterman, Associate David Gutterman, Associate Professor from Willamette University Professor from Willamette University Externí vyu č ující: Externí vyu č ující: PhDr. Ji ř í Hanuš PhDr. Ji ř í Hanuš Prof. Otto Pick Prof. Otto Pick PhDr. Vít Fojtek, Ph.D. PhDr. Vít Fojtek, Ph.D. PhDr.. Vít Smetana, PhD. PhDr.. Vít Smetana, PhD. Mgr. Jakub Lepš, M.A. Mgr. Jakub Lepš, M.A. Dr. Stephen Christensen Dr. Stephen Christensen Dr. Norma Hervey Dr. Norma Hervey Dr. Richard Nowell Dr. Richard Nowell Takashi Hosoda Takashi Hosoda http://kas.fsv.cuni.cz

5 Co se učí na KAS? http://kas.fsv.cuni.cz

6 Co se učí na KAS? Příklady předmětů ze studijního programu Interpretations of American History (Raková) Interpretations of American History (Raková) Economic Issues in North America (Kozák, Fi ř tová) Economic Issues in North America (Kozák, Fi ř tová) USA Today (Sehnálková, And ě l) USA Today (Sehnálková, And ě l) American National Security Policy (Raška) American National Security Policy (Raška) North American Government (Calda) North American Government (Calda) U.S.and Cross – Strait Relations (Sehnálková, Lepš) U.S.and Cross – Strait Relations (Sehnálková, Lepš) Law and Society in the U.S. (Kozák) Law and Society in the U.S. (Kozák) Sino-American Relations (Lepš, Sehnálková) Sino-American Relations (Lepš, Sehnálková) Government and Politics in Mexico/Canada (Kozák, Fi ř tová) Government and Politics in Mexico/Canada (Kozák, Fi ř tová) http://kas.fsv.cuni.cz

7 Studijní program Je t ř eba nasbírat celkem 120 kredit ů Je t ř eba nasbírat celkem 120 kredit ů Povinné p ř edm ě ty 75 kredit ů Povinné p ř edm ě ty 75 kredit ů Povinn ě volitelné p ř edm ě ty min. 33 kredit ů Povinn ě volitelné p ř edm ě ty min. 33 kredit ů Volitelné p ř edm ě ty max. 12 kredit ů Volitelné p ř edm ě ty max. 12 kredit ů Kompletní seznam povinných a povinn ě volitelných p ř edm ě t ů je k dispozici na: http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-413.html Kompletní seznam povinných a povinn ě volitelných p ř edm ě t ů je k dispozici na: http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-413.html http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-413.html http://kas.fsv.cuni.cz

8 Příklad kursu: Economic Issues in North America (Kozák) http://kas.fsv.cuni.cz This course aims to introduce the students to main economic issues relevant for the North American regional context and make them realize their social as well as political implications This course aims to introduce the students to main economic issues relevant for the North American regional context and make them realize their social as well as political implications Requirements: active participation, asset tracking, newsletter, essay, exam Requirements: active participation, asset tracking, newsletter, essay, exam Topics: Topics: 1)World Economic System 2)International financial system 3)Critical Perspectives on World Economy 4)National Economy 5)Economic Competition 6)National Competitiveness 7)Forms of Capitalism

9 Příklad kursu: Dokumenty amerických dějin I (Raková ) Příklad kursu: Dokumenty amerických dějin I (Raková ) Kurz se zabývá analýzou klí č ových dokument ů americké historie, d ů le ž itými projevy amerických politik ů a jiných vlivných osobností. Kurz se zabývá analýzou klí č ových dokument ů americké historie, d ů le ž itými projevy amerických politik ů a jiných vlivných osobností. P ř ednášky: P ř ednášky: 1. Dohoda na Mayfloweru 2. Thomas Jefferson: Prohlášení nezávislosti 3. Č lánky konfederace 4. Americká ústava I (moc zákonodárná) 5. Americká ústava II (moc výkonná a soudní) 6. Listy federalist ů I 7. Monroeova doktrína 8. Postup na Západ: Severozápadní výnos, ř e č Č erného Jest ř ába 1832 9. Abraham Lincoln: House Divided Speech, Gettysburgh Address, Second Inaugural Speech http://kas.fsv.cuni.cz

10 Příklad kursu: USA Today (Sehnálková, Anděl) The aim of the course is to introduce students to the most important discourses in the current U.S. It discusses wide range of political, economic, cultural, and social problems with particular focus on the current administration of 44th president Barack Obama. Topics: Topics: 1) Media in the U.S. 2) Foreign policy 3) U.S. Role in the World 4) Divided politics 5) Economy 6) Race relations: Is U.S. post-racial society? 7) Social issues 8) Culture Wars 9) Homeland Security, Immigration http://kas.fsv.cuni.cz

11 Příklady obhájených diplomových prací: Politika Spojených stát ů amerických v ůč i raketám st ř edního doletu v Evrop ě (1977-1987)Politika Spojených stát ů amerických v ůč i raketám st ř edního doletu v Evrop ě (1977-1987) United States as an Asian Nuclear PowerUnited States as an Asian Nuclear Power Zrod druhé vlny amerického feminismuZrod druhé vlny amerického feminismu The Sino-American Rapprochement of 1972 : Its Evolution, Causes, and ConsequencesThe Sino-American Rapprochement of 1972 : Its Evolution, Causes, and Consequences Americká zahrani čn í politika v ůč i Iráku v období administrativ prezidenta ClintonaAmerická zahrani čn í politika v ůč i Iráku v období administrativ prezidenta Clintona Preferences, Values and Foreign Policy : U.S. Policy Towards Poland 1976-1984Preferences, Values and Foreign Policy : U.S. Policy Towards Poland 1976-1984 Asymmetric Integration – The Case of U.S. and MexicoAsymmetric Integration – The Case of U.S. and Mexico http://kas.fsv.cuni.cz

12 Absolventi Amerických studií Schopnosti, dovednosti, uplatn ě ní? http://kas.fsv.cuni.cz

13 Absolventi KAS Schopnosti a dovednosti I. Absolvent Amerických studií: výborn ě rozumí sou č asným výzvám a problém ů m americké spole č nosti i politikyvýborn ě rozumí sou č asným výzvám a problém ů m americké spole č nosti i politiky je schopen kriticky a metodologicky odpovídajícím zp ů sobem relevantní problémy analyzovatje schopen kriticky a metodologicky odpovídajícím zp ů sobem relevantní problémy analyzovat v oblasti zvolené diplomové práce je specializovaným odborníkem s mo ž ností dalšího rozvojev oblasti zvolené diplomové práce je specializovaným odborníkem s mo ž ností dalšího rozvoje velmi dob ř e se orientuje i v d ů le ž itých souvisejících otázkách mezinárodního d ě nívelmi dob ř e se orientuje i v d ů le ž itých souvisejících otázkách mezinárodního d ě ní http://kas.fsv.cuni.cz

14 Absolventi KAS Schopnosti a dovednosti II. Absolvent Amerických studií dále umí: p ř esn ě interpretovat a vysv ě tlit specifika amerického pohledu na situaci ve sv ě t ěp ř esn ě interpretovat a vysv ě tlit specifika amerického pohledu na situaci ve sv ě t ě výborn ě č íst, psát a hovo ř it anglicky, a to i na vysoce odborné úrovnivýborn ě č íst, psát a hovo ř it anglicky, a to i na vysoce odborné úrovni samostatn ě zpracovávat a analyzovat komplexní problémysamostatn ě zpracovávat a analyzovat komplexní problémy rychle a efektivn ě vyhledávat relevantní data ke specifickým témat ů mrychle a efektivn ě vyhledávat relevantní data ke specifickým témat ů m orientovat se v obecn ě jších diskusích, nap ř. k teoriím mezinárodní politiky nebo k vnit ř ním problém ů m (post)moderní spole č nostiorientovat se v obecn ě jších diskusích, nap ř. k teoriím mezinárodní politiky nebo k vnit ř ním problém ů m (post)moderní spole č nosti http://kas.fsv.cuni.cz

15 Grafické shrnutí Grafické shrnutí http://kas.fsv.cuni.cz

16 Absolventi Amerických studií Uplatnění http://kas.fsv.cuni.cz

17 Absolventi Amerických studií zam ě stnanec Ministerstva zahrani č í, a to v Praze, Moskv ě, Washingtonu, Bruselu č i Kostarice zam ě stnanec Ministerstva zahrani č í, a to v Praze, Moskv ě, Washingtonu, Bruselu č i Kostarice výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztah ů výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztah ů zam ě stnanec Ministerstva informatiky zam ě stnanec Ministerstva informatiky spolupracovník Č lov ě ka v tísni spolupracovník Č lov ě ka v tísni zam ě stnanec Grantové agentury Č R zam ě stnanec Grantové agentury Č R zam ě stnanec Poslanecké sn ě movny Parlamentu Č R zam ě stnanec Poslanecké sn ě movny Parlamentu Č R vedoucí sekce pojiš ť ovnictví jedné z nejv ě tších finan č ních institucí v Brazílii vedoucí sekce pojiš ť ovnictví jedné z nejv ě tších finan č ních institucí v Brazílii zam ě stnanec Č eské informa č ní agentury zam ě stnanec Č eské informa č ní agentury Zpravodaj Č T/TV NOVA Zpravodaj Č T/TV NOVA mluv č í Vodafone mluv č í Vodafone http://kas.fsv.cuni.cz

18 Absolventi Amerických studií zástupce ř editele Forum 2000 zástupce ř editele Forum 2000 č len Subaru Rally Teamu č len Subaru Rally Teamu Mana ž er Philip Morris Mana ž er Philip Morris Velitel letecké základny USA v Japonsku Velitel letecké základny USA v Japonsku Zam ě stnanec Ministerstva Obrany Zam ě stnanec Ministerstva Obrany redaktor Radio Free Europe, Radio Liberty redaktor Radio Free Europe, Radio Liberty mana ž er nadnárodní spole č nosti, která se zabývá outsourcingem mana ž er nadnárodní spole č nosti, která se zabývá outsourcingem zastupitel na Praze 1 zastupitel na Praze 1 referent odboru strategického a regionálního rozvoje na m ě stském ú ř ad ě referent odboru strategického a regionálního rozvoje na m ě stském ú ř ad ě doktorand na kated ř e Amerických studií doktorand na kated ř e Amerických studií http://kas.fsv.cuni.cz

19 Absolventi Amerických Studií http://kas.fsv.cuni.cz

20 Možnosti studia v zahraničí http://kas.fsv.cuni.cz

21 Meziuniverzitní dohody New York State University at New Palz, N.Y. New York State University at New Palz, N.Y. University of Wisconsin – Milwaukee University of Wisconsin – Milwaukee University of New Orleans, Louisiana University of New Orleans, Louisiana University of Montana University of Montana University of Washington, Seattle, Washington University of Washington, Seattle, Washington University of Miami, FLA University of Miami, FLA University of Richmond, VA University of Richmond, VA Le Moyne College, N.Y. Le Moyne College, N.Y. http://kas.fsv.cuni.cz

22 Meziuniverzitní dohody Meziuniverzitní dohody University of Krakow University of Krakow University of Heidelberg University of Heidelberg O dalších meziuniverzitních dohodách a mo ž nostech studia v zahrani č í informuje podrobn ě Odd ě lení zahrani č ních styk ů FSV.O dalších meziuniverzitních dohodách a mo ž nostech studia v zahrani č í informuje podrobn ě Odd ě lení zahrani č ních styk ů FSV. http://kas.fsv.cuni.cz

23 Letní škola FSV Georgetown University ve spolupráci s The Fund for American Studies (TFAS) a FSV zalo ž ila v Praze American Institute on Political and Economic Systems, v rámci kterého je ka ž dý rok p ř i FSV po ř ádána Letní škola amerických studií.Georgetown University ve spolupráci s The Fund for American Studies (TFAS) a FSV zalo ž ila v Praze American Institute on Political and Economic Systems, v rámci kterého je ka ž dý rok p ř i FSV po ř ádána Letní škola amerických studií. V rámci této letní školy probíhají p ř ednášky významných hostujících profesor ů a politik ů.V rámci této letní školy probíhají p ř ednášky významných hostujících profesor ů a politik ů. Více informací na :Více informací na : http://www.tfas.org/ http://www.tfas.org/ http://kas.fsv.cuni.cz

24 Fulbrightova komise Oficiální webové stránky: http://www.fulbright.cz/ Oficiální webové stránky: http://www.fulbright.cz/http://www.fulbright.cz/ Zájemc ů m o studium ve Spojených státech pomáhá Poradenské centrum.: Komise J.W. Fulbrighta Zájemc ů m o studium ve Spojených státech pomáhá Poradenské centrum.: Komise J.W. Fulbrighta Táboritská 23 (Hotel Olšanka, pravé k ř ídlo, 2. patro) 130 87 Praha 3 Seminá ř e o studiu Seminá ř e o studiu Studium v USA: vysokoškolské studium, (Post)graduální studium Studium v USA: vysokoškolské studium, (Post)graduální studium Krátkodobé programy Krátkodobé programy Jazykové kurzy Jazykové kurzy Brigády a stá ž e Brigády a stá ž e Americké zkoušky Americké zkoušky http://kas.fsv.cuni.cz

25 Americké centrum Centrum je ve ř ejnosti nejotev ř en ě jší a nejp ř ístupn ě jší sou č ást Velvyslanectví Spojených stát ů v PrazeCentrum je ve ř ejnosti nejotev ř en ě jší a nejp ř ístupn ě jší sou č ást Velvyslanectví Spojených stát ů v Praze Studenti Katedry AS mají mo ž nost navšt ě vovat mnohé p ř ednášky a diskuze v ACStudenti Katedry AS mají mo ž nost navšt ě vovat mnohé p ř ednášky a diskuze v AC Katedra AS zde po ř ádá odborné diskuze a p ř ednáškyKatedra AS zde po ř ádá odborné diskuze a p ř ednášky Studenti zde mají mo ž nost prezentovat sv ů j výzkumStudenti zde mají mo ž nost prezentovat sv ů j výzkum Web: www.americkecentrum.czWeb: www.americkecentrum.cz http://kas.fsv.cuni.cz

26 Přijímací řízení Uzáv ě rka p ř ihlášek: 29. února 2012. http://kas.fsv.cuni.cz

27 Přijímací řízení Přijímací řízení 1. písemná zkouška, která se skládá z: (a) znalostního testu, který krom ě základních znalostí zkoumá i schopnost logického uva ž ování a práci s textem.(a) znalostního testu, který krom ě základních znalostí zkoumá i schopnost logického uva ž ování a práci s textem. (b) eseje v anglickém jazyce; uchaze č si m ůž e vybrat z více nabízených témat.(b) eseje v anglickém jazyce; uchaze č si m ůž e vybrat z více nabízených témat. 2. ústní pohovor, k n ě mu ž jsou p ř izváni jen ti, kdo úsp ě šn ě slo ž ili písemnou zkoušku. Ústní pohovor probíhá v angli č tin ě a skládá se z t ě chto č ástí: (a) zb ěž né ov ěř ení jazykových dovedností v jednom z dalších sv ě tových jazyk ů (francouzština, n ě m č ina, špan ě lština, italština, ruština) prost ř ednictvím p ř ekladu p ř edlo ž eného textu,(a) zb ěž né ov ěř ení jazykových dovedností v jednom z dalších sv ě tových jazyk ů (francouzština, n ě m č ina, špan ě lština, italština, ruština) prost ř ednictvím p ř ekladu p ř edlo ž eného textu, (b) zjišt ě ní motivace ke studiu a(b) zjišt ě ní motivace ke studiu a (c) rozhovoru na téma, které vychází z p ř edlo ž eného seznamu p ř e č tené literatury.(c) rozhovoru na téma, které vychází z p ř edlo ž eného seznamu p ř e č tené literatury. http://kas.fsv.cuni.cz

28 Doporučená literatura I Základní doporu č ená č etba: Základní doporu č ená č etba: Tindall, George B.; Shi, David E.: D ě jiny USA. Lidové noviny, Praha, 2008 a pozd ě jší vyd..Tindall, George B.; Shi, David E.: D ě jiny USA. Lidové noviny, Praha, 2008 a pozd ě jší vyd.. Wilson, James Q.: Jak se vládne v Americe. Victoria Publishing, Praha, 1995.Wilson, James Q.: Jak se vládne v Americe. Victoria Publishing, Praha, 1995. http://kas.fsv.cuni.cz

29 Doporučená literatura II Gilbert, Martin: The Routledge Atlas of American History. Routledge, London, 1995. (nebo jakýkoliv jiný atlas amerických d ě jin)Gilbert, Martin: The Routledge Atlas of American History. Routledge, London, 1995. (nebo jakýkoliv jiný atlas amerických d ě jin) Joyce Applebyová, Lynn Huntová, Margaret Jacobová: Jak ř íkat pravdu o d ě jinách. Historie, v ě da, historie jako v ě da a Spojené státy americké. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2002.Joyce Applebyová, Lynn Huntová, Margaret Jacobová: Jak ř íkat pravdu o d ě jinách. Historie, v ě da, historie jako v ě da a Spojené státy americké. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2002. Tocqueville, Alexis de: Demokracie v Americe. Academia, Praha, 1992 a pozd ě jší vyd.Tocqueville, Alexis de: Demokracie v Americe. Academia, Praha, 1992 a pozd ě jší vyd. http://kas.fsv.cuni.cz

30 Doporučená literatura III Periodika:Periodika: Mezinárodní politika Mezinárodní politika Mezinárodní vztahy Mezinárodní vztahy D ě jiny a sou č asnost D ě jiny a sou č asnost Ze zahrani č ních periodik doporu č ujeme nap ř. The Washington Post The Washington Post The New York Times The New York Times The Wall Street Journal The Wall Street Journal The Economist The Economist Foreign Affairs Foreign Affairs Foreign Policy Foreign Policy http://kas.fsv.cuni.cz

31 Příklady otázek v přijímacích testech Thomas Jefferson A je autorem pracovní verze Prohlášení nezávislosti B je autorem manifestu Lidská práva C se stal 2. americkým prezidentem D je autorem pracovní verze Ústavy Spojených států K americkému Středozápadu řadíme státy A Nebraska, Iowa, Missouri B Jižní Dakota, Illinois, Montana C Oklahoma, Ohio, Wisconsin D Michigan, Wyoming, Indiana http://kas.fsv.cuni.cz

32

33 Příklady otázek v přijímacích testech Nejvyšší soud USA má A právo navrhovat zákony, které pak podepisuje prezident B povinnost, jakožto nejvyšší soudní instance, rozhodovat veškeré pře C povinnost posuzovat veškeré zákony D právo posuzovat veškeré zákony Slavnostní předvolební slib, že nezavede nové daně, porušil ve 2. polovině 20. století prezident A Ronald Reagan B George W. Bush C George H.W. Bush D Bill Clinton http://kas.fsv.cuni.cz

34 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Katedra amerických studií Univerzita Karlova Den otevřených dveří 6.února 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google