Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 126FIRL – Finanční řízení a investování L letní semestr 2009/2010 Ing. Jiří Zálešák, MSc. zalesak@metrostav.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 126FIRL – Finanční řízení a investování L letní semestr 2009/2010 Ing. Jiří Zálešák, MSc. zalesak@metrostav.cz."— Transkript prezentace:

1 ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 126FIRL – Finanční řízení a investování L letní semestr 2009/2010 Ing. Jiří Zálešák, MSc.

2 PROCES VEŘEJNÝCH INVESTIC INVESTIČNÍ PROCES záměr → příprava → rozpočet → soutěž → realizace - zákon o obcích/ o krajích - rozpočtová pravidla - zákon o finanční kontrole - zákon o majetku ČR - zákon o veřejných zakázkách/ o koncesních smlouvách - související normy (stavební zákon, vnitřní normy, …)

3 POSTAVENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZVZ dílčí krok procesu - soutěžní procesní normy - výběr dodavatele za dodržení zákonných zásad - prvky hospodárnosti, efektivity a účelnosti v příslušných zákonech

4 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES a /18/ES ze dne 31.března zákon 137/2006 Sb., o VZ - prováděcí předpisy - předpisy poskytovatelů finančních prostředků - vnitřní předpisy zadavatele

5 ZÁKON O VZ č.137/2006 Sb., - 4 hlavy,8 částí, 161 paragrafů - komplikovaná vlastní struktura - silná provázanost vnitřních odkazů - vysoké nároky na adresáta normy - formalizace postupu

6 TERMINOLOGIE VZ dodavatel - osoba, která dodává zboží, poskytuje služby, nebo provádí stavební práce subdodavatel - osoba pomocí níž má dodavatel plnit část VZ nebo mu poskytuje věci či práva uchazeč - dodavatel, který podal nabídku zájemce - dodavatel, který podal žádost o účast, nebo byl zadavatelem k podání nabídky či jednání vyzván zadávání - závazný postup zadavatele do uzavření SoD nebo zrušení zadávací podmínky - požadavky zadavatele pro realizaci VZ

7 ZADAVATELÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VEŘEJNÝ ZADAVATEL a) Česká republika b) státní příspěvková organizace, c) územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace d) jiná právnická osoba, založena či zřízena za účelem veřejného zájmu, ovládaná státem či jiným veřejným zadavatelem DOTOVANÝ ZADAVATEL právnická nebo fyzická osoba, kde více než 50 % fin. prostředků poskytuje veřejný zadavatel SEKTOROVÝ ZADAVATEL výkon relevantní činnosti, výslovně uvedena ZVZ SPOLEČNÍ ZADAVATELÉ - více zadavatelů sdružených pro účel společného postupu k zadání VZ. CENTRÁLNÍ ZADAVATEL veřejný zadavatel provádějící centralizované zadávání

8 RELEVANTNÍ ČINNOST - výroba pro veřejnost, přeprava, distribuce SOUBĚH ČINNOSTÍ - předmět VZ souvisí s výkonem relevantní činnosti i jiné činnosti ZÁSADY POSTUPU ZADAVATELE - transparentnost - rovné zacházení - zákaz diskriminace - přiměřená proporcionalita

9 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Definice – zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, kterou je zadavatel povinen zadat dle zákona Znaky předmět - dodávka - služba - provedení stavebních prací subjekt - zadavatel veřejný,sektorový, dotovaný,centrání, sdružení dodavatelů předpokládaná hodnota - předpokl. výše fin. závazku (pronájem není VZ, pokud není spojen s jinou činností)

10 ROZDĚLENÍ VZ DLE PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY a) Nadlimitní – finanční limit EU ČR ÚSC Sektor. zadavatel Dodávky a služby    997   020  Stavební práce    451    b) Podlimitní – finanční limit ČR Dodávky a služby od 2 000  Stavební práce od  000 c) Veřejné zakázky malého rozsahu Dodávky a služby do 2 000  Stavební práce do 6 000 000

11 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ zveřejnění → podání nabídek → otevírání obálek → posouzení a hodnocení → výběr nabídky → smlouva Oznámení o zahájení zadávacího řízení = výzva k podání nabídky

12 DRUHY A PODMÍNKY ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ a) Jednací řízení s uveřejněním b) Jednací řízení bez uveřejnění c) Otevřené řízení d) Užší řízení e) Soutěžní dialog f) Zjednodušené podlimitní řízení POUŽITÍ - otevřené a užší řízení lze použít kdykoliv - jednací řízení s uveřejněním je vázáno na jiné skutečnosti v předchozím období - jednací řízení bez uveřejnění dtto - soutěžní dialog a zjednodušené podlimitní řízení dtto

13 ZVLÁŠTNÍ POSTUPY - Dynamický nákupní systém - Elektronická aukce - Zadávání částí VZ - Opční právo - Nabídky zahrnující dodávky původem ze třetích států - Soutěž o návrh LHŮTY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ a) Pro podání žádosti o účast b) Pro podání nabídek c) Zadávací lhůta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a) Definice b) Obsah c) Dodatečné informace

14 KVALIFIKACE , ZÁSADY A PROKAZOVÁNÍ Otevřené řízení a zjednodušené podlimitní řízení - ve lhůtě pro podání nabídek Užší řízení, jednací řízení s uveřejněním a soutěžní dialog - ve lhůtě pro podání žádosti Jednací bez uveřejnění - ve lhůtě stanovené zadavatelem, nejpozději do uzavření smlouvy. - změny v kvalifikaci - posouzení kvalifikace - nesplnění kvalifikace - omezení počtu zájemců KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY a) Základní b) Profesní c) Ekonomické a finanční d) Technické

15 NABÍDKA Obsah Kriteria pro hodnocení PODÁNÍ NABÍDKY I. Samostatně II
NABÍDKA Obsah Kriteria pro hodnocení PODÁNÍ NABÍDKY I. Samostatně II. Pomocí subdodavatele III.Společná nabídka více dodavatelů - sdružení IV.Zahraniční dodavatel V. Zvláštní případ - společná účast se zahraničním partnerem POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Nejvhodnější nabídka Nepřijatelná nabídka Mimořádně nízká nabídková cena

16 UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Výběr nejvhodnější nabídky Smlouva o dílo Výkon práva ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Povinné zrušení Možné zrušení Důvody hodné zvláštního zřetele

17 NÁMITKY Lhůta pro podání námitek Lhůta pro vyřízení námitek Náležitosti námitky Přezkoumání námitek NÁVRHY PROTI ÚKONŮM ZADAVATELE Navrhovatel a adresát Obsah návrhu Lhůta pro podání návrhu Kauce Nápravná opatření a neplatnost smluv Smírčí řízení

18 SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH A SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ Seznam KD a Systém CD jsou součástí informačního systému MMR - MMR řídí SKD přímo, SSCD prostřednictvím správce systému, jímž je SPS. - do seznamů jsou zapsáni dodavatelé, kteří prokázali splnění kvalifikačních předpokladů“ u SKD základních a části profesních, u SSCD všech skupin kvalifikačních předpokladů - výpisem z SKD, resp. certifikátu SSCD prokazuje uchazeč část kvalifikace v rozsahu údajů v těchto dokladech zapsaných - Zahraniční seznam dodavatelů - pro výpis ze zahraničního seznamu KD, nebo přísl. certifikát vydaný ve státě EHP, nebo ve státě s nímž uzavřelo ES nebo ČR mezinárodní smlouvu platí výše uvedená ustanovení obdobně

19 REJSTŘÍK OSOB SE ZÁKAZEM PLNĚNÍ VZ – BLACK LIST, ZÁKAZ PLNĚNÍ SMLOUVY Dodavatel předloží při prokazování splnění kvalifikace lživé informace nebo doklady neodpovídající skutečnosti a ty měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace: - zákaz účasti v zadávacím řízení - zákaz uzavřít smlouvu u VZMR - doba 3 let od právní moci - zápis na základě rozhodnutí ÚOHS o spáchání deliktu - možnost výmazu z rejstříku - rejstřík veřejně přístupný.

20 KONTROLNÍ MECHANISMY - řídící orgán - zprostředkující subjekt - auditní orgán - platební orgán - Evropský účetní dvůr - ÚOHS - NKÚ

21 ZKRATKY VZ - veřejná zakázka OŘ - otevřené řízení UŘ - užší řízení JŘSU - jednací řízení s uveřejněním JŘBU- jednací řízení bez uveřejnění SD - soutěžní dialog ZPŘ - zjednodušené podlimitní řízení

22 OTÁZKY Veřejný zájem Zákaz diskriminace Jaký postup zvolí zadavatel obec, pokud pronajímá za úplatu dům ve vlastnictví obce právnické osobě - podnikateli? A jak bude obec postupovat, pokud výše nájmu bude symbolická s tím, že bude provedena celková rekonstrukce na náklady pronajímatele ? Jaké souvislosti musí zadavatel zohlednit při posuzování možnosti rozdělit VZ? Výjimka in - house Jaký způsob omezování účastníků UŘ považujete za nejvhodnější ? Nepřijatelná nabídka Vícepráce Proč je JŘBU mezi zadavateli tak oblíbené ? Zvlášť složitý předmět zakázky Porovnejte výhody a nevýhody JŘBU a ZPŘ z těchto aspektů - jednoduchost pro zadavatele, transparentnost, kontrolovatelnost. Jaké jsou možnosti kontroly VZMR ? Jaké konkrétní předměty zakázek je vhodné řešit rámcovou smlouvou ? Jaká rizika skýtá opční právo z hlediska obcházení zákona ?

23 Jaké konkrétní předměty zakázek je vhodné řešit rámcovou smlouvou
Jaké konkrétní předměty zakázek je vhodné řešit rámcovou smlouvou ? Jaká rizika skýtá opční právo z hlediska obcházení zákona ? Do jaké míry může poskytnutí dodatečných informací z vlastní vůle zadavatele ovlivnit podobu zadávací dokumentace ? Které konkrétní skutečnosti nesmějí být předmětem hodnocení ? V jakém případě umožňuje zákon hodnotit kvalifikaci ? Trestné činy Nekalosoutěžní delikty Jak řešit situaci, kdy uchazeč kvalifikaci splní ale neprokáže ? Jak řešit změnu kvalifikace uchazeče ? Jakou kvalifikaci byste navrhnuli pro právní zastupování, hodnota 20 mil. Kč stavba dálnice, hodnota 2 mld. Kč, nákup autobusů, hodnota 200 mil. Kč Navrhněte hodnotící kritéria pro zmíněné případy, tedy právní zastupování hodnota 20 mil. Kč, stavba dálnice hodnota 2 mld. Kč, nákup autobusů hodnota 200 mil. Kč.

24 Jak se zachovat v případě, že nabídka není zcela jasná
Jak se zachovat v případě, že nabídka není zcela jasná? Jaké aspekty zohlednit ? Jak zajistit, aby nabídka obsahovala reálné hodnoty ? Jak zajistit, aby nabídka nepřesáhla konkrétní cenovou hladinu ? Jak hodnotit dvě shodné nabídkové ceny ? Jak hodnotit nabídkovou cenu 0 Kč ? Jak lze změnit smlouvu uzavřenou na základě zadávacího řízení ? Důvody hodné zvláštního zřetele Navrhněte další možnosti zrušení zadávacího řízení s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele. Jakým způsobem lze obejít zrušení zadávacího řízení ? Proti kterým úkonům lze podat námitky ?

25 CVIČENÍ 1. Zadání: Veřejný zadavatel zadává podlimitní VZ na služby oprav kancelářských zařízení. K prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení 6 referenčních zakázek. Je tento požadavek v souladu se zákonem ? Co lze takto danému požadavku vytknout ? Jak byste jako uchazeči dále postupovali ? 2. Zadání: Chcete se zúčastnit otevřeného řízení veřejného zadavatele, pro něž však nemáte potřebnou kvalifikaci - Oprávnění k podnikání na „Inženýrskou činnost v investiční výstavbě“. Pro splnění je třeba doložit jak oprávnění, tak doklad o odborné způsobilosti osoby. Jak budete tento požadavek řešit ? 3. Zadání: V kvalifikačních dokladech jste u referenčních zakázek neuvedli termín jejich realizace. Zadavatel Vás : a) musí vyzvat k doplnění b) nesmí vyzvat k doplnění c) může vyzvat k doplnění d) může vyzvat k doplnění ve lhůtě do 3 dnů e) nesmí vyzvat k doplnění, pokud ostatní uchazeči tento požadavek prokázali

26 4. Zadání: Zadavatel Vás vyloučí ze zadávacího řízení, protože jste nepředložili čestné prohlášení, že nemáte nedoplatky na spotřební dani, ač jste předložili potvrzení finančního úřadu, že nemáte daňové nedoplatky. Navíc s ohledem na předmět Vašeho podnikání nejste a nikdy od vzniku společnosti jste plátcem spotřební daně nebyl. Jak budete postupovat ? 5. Zadání: Sektorový zadavatel požaduje prokázání kvalifikace a mimo jiné požaduje předložení výpisů z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu, z nichž bude vyplývat trestní bezúhonnost. Jakými třemi způsoby můžete teoreticky tuto část kvalifikace prokázat ? Zadání: Veřejný zadavatel požaduje předložení 7 definovaných referenčních zakázek realizovaných v posledních 3 letech. Vy disponujete 4 takovými referencemi a jiné kvalifikační předpoklady - např. na počet způsobilých osob pro realizaci stavby.

27 7. Zadání: Veřejný zadavatel v ZD nestanovil, zda máte v případě podlimitní VZ předložit všechny doklady v originále či úředně ověřené kopii, nebo zda postačí i prosté kopie. Ani to, zda požaduje prokázání přímo formou doložení příslušných dokladů. Splnění kvalifikace tedy prokážete když předložíte : a) prosté kopie dokladů a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů b) prosté kopie dokladů a přísl. doklady prokazující splnění zákl. kvalif. předpokladů c) originály či úředně ověřené kopie dokladů a čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů d) originály či úředně ověřené kopie dokladů a příslušné doklady prokazující splnění zákl. kvalif. předpokladů 8. Zadání: Jak budete postupovat když v průběhu zadávacího řízení, ve fázi po podání nabídek, zvolí valná hromada nového jednatele společnosti, a Vy jste prokázali splnění kvalifikace VZ výpisem z SKD, kde byl uveden starý jednatel. Co musíte nyní učinit a jaká rizika Vám v hrozí v opačném případě ?

28 9. Zadání: Chcete do zadávacího řízení podat společnou nabídku se zahraničním např. holandským dodavatelem, působícím v ČR prostřednictvím své organizační složky. Jaké doklady musíte předložit k prokázání své trestní bezúhonnosti ? Zadání: V jakých zadávacích řízeních musí sektorový zadavatel požadovat prokázání splnění kvalifikace ? a) ve všech zadávacích řízeních b) ve všech zadávacích řízeních s výjimkou otevřeného řízení c) jen v užším řízení d) jen v otevřeném řízení e) jen v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním


Stáhnout ppt "ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 126FIRL – Finanční řízení a investování L letní semestr 2009/2010 Ing. Jiří Zálešák, MSc. zalesak@metrostav.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google