Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv novelizované legislativy na činnost OTE Ing. Vojtěch Szaló První zkušenosti s aplikací novely energetických zákonů a vyhlášek 3. října 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv novelizované legislativy na činnost OTE Ing. Vojtěch Szaló První zkušenosti s aplikací novely energetických zákonů a vyhlášek 3. října 2005."— Transkript prezentace:

1 Vliv novelizované legislativy na činnost OTE Ing. Vojtěch Szaló První zkušenosti s aplikací novely energetických zákonů a vyhlášek 3. října 2005

2 Zákon č.670, kterým se mění zákon č. 458/2000Sb. Povinnosti provozovatele distribuční soustavy (§ 25 novely zákona) Zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro připojení jejich zařízení k distribuční soustavě; u zákazníků, kteří nejsou vybaveni průběhovým měřením, přiřadit odpovídající typový diagram dodávek v souladu s prováděcím právním předpisem Zajišťovat měření v distribuční soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat operátorovi trhu s elektřinou naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností

3 Zákon č.670, kterým se mění zákon č. 458/2000Sb. Zákon stanoví, že u zákazníků na úrovni nn může být časový průběh nahrazen typovým diagramem (§49 - měření). Toto ustanovení lze pokládat za stěžejní, neboť definuje TDD jako náhradní metodu za průběhové měření. Operátor trhu s elektřinou je povinen zajišťovat zpracování TDD (§27, odst.4, písm. m), a to na základě údajů od provozovatelů distribučních soustav.

4 Způsob měření Způsob měření: a)průběhové měření elektřiny s dálkovým přenosem údajů (typ A) b)průběhové měření elektřiny s odečtem pomocí měřicího terminálu (typ B) c)ostatní měření elektřiny (typ C)

5 Účel TDD Odhad průběhu spotřeby je určen pro vyhodnocení a zúčtování odchylek operátorem trhu. Typové diagramy dodávek slouží k odhadu pravděpodobného časového průběhu spotřeby skupiny konečných zákazníků, jejichž odběrná místa jsou vybavena neprůběhovým měřením typu C.

6 Normalizovaný TDD Normalizovaný typový diagram dodávky (TDDn) je 8 760 relativních hodnot průměrných hodinových odběrů v roce (8 784 hodnot v roce přestupném), vztažených k hodnotě ročního maxima průměrných hodinových odběrů, určeného z měření vzorků TDD. Průměrné hodinové odběry, použité ke stanovení TDDn, jsou přepočteny na normální klimatické podmínky (teplota, svit, vítr, srážková činnost, …). Hodnoty TDDn se pohybují v rozmezí 0 až 1 a definují tvar diagramu zatížení dané skupiny konečných zákazníků za normálních klimatických podmínek. Celkový součet relativních hodnot průměrných hodinových odběrů TDDn pak vyjadřuje dobu využití maxima.

7 Principiální ukázka TDD

8 Aplikovaná metodika Statická 8 tříd TDD Celostátní mimo třídy 5 (odběr akumulačním spotřebičem)

9 Schematický postup výpočtu

10 Výsledky

11

12 Clearing  OTE dostává odečty (měření) těch OPM, která změnila dodavatele  bude vždy po obdržení odečtu spočítáno  pro finanční ocenění platí - cena stanovená ERÚ - odchylka výpočtu příslušná danému provozovateli distribuční soustavy pokračování

13 Obchodník 1 80 MWh Odběratel 1 80 MWh Odečet 90 MWh + 10 MWh - 10 MWh OTE 10 x cena ERÚ Obchodník x 100 MWh Odběratel x 100 MWh

14 Celkové zhodnocení výsledků TDD Přijaté řešení TDD předpokládá, úplnost a přesnost zaslaných měření A,B i C(výrob), vysokou přesnost u stanovených ztrát, vysokou přesnost zaslaných ročních odhadů (zejména rozdělení energie do tříd TDD1-8) a to za každou síť! Předchozí podmínky nelze splnit v denním zúčtování, kdy jsou skutečná měření zejména B i C(výroby) ještě suplována náhradní nebo předběžnou hodnotou. V tomto denním zúčtování nelze zjistit vlastní přesnost TDD v síti, protože chyba ostatních zaslaných měření podstatně převyšuje vlastní chybu C spotřeb pravděpodobně v každé síti.

15 Celkové zhodnocení výsledků TDD V měsíčním zúčtování kdy jsou místo předběžných a náhradních hodnot použita již skutečná měření, by chyba představovaná korekcí na zbytkovou bilanci měla být pouze vlastní chybou C spotřeb v síti alespoň v nějakém časovém úseku. U malých sítí je citlivost na neměřený odběr, chybu ztrát, chybu měření A,B, C(výrob) podstatně vyšší než u sítí regionálních. U těchto sítí je společným problémem statisticky malý počet spotřebních OPM C v síti. Zcela jiný průběh bude mít tentýž bod pokud bude počítán ve velké síti a zcela jiný pokud bude počítán v lokální síti (a to v každé lokální síti má korekce na zbytkovou bilanci zcela odlišný průběh).

16 Aplikace TDD Strana: 16 ■Technologicky zvládnuto, a to jak aplikace TDD při výpočtu odchylek, tak zajištění clearingu ■Vlastní metodické vyhodnocení bychom rádi provedli až po skončení roku ■Problémy vznikají v lokálních distribučních soustavách (stanovení ztrát, malý počet OPM)

17 Trh s elektřinou Strana: 17 Základní myšlenka: postupným propojováním jednotlivých trhů – jejich vzájemným ovlivňováním se vytvoří jednotný trh ČR patří do regionu východní střední Evropa (CEE – Central Eastern Europe) společně s Polskem, Německem, Slovenskem, Maďarskem, Rakouskem a Slovinskem Většina států patří do dvou i tří regionů

18 Trh s elektřinou v EU Strana: 18 Snaha EU o vytvoření jednotného trhu s elektřinou Naráží na mnohé technologické a legislativní problémy Zatím se odkládá do období po roce 2010 V současné době je jak EU, tak zvláště sdružením evropských energetických regulátorů (ERGEG) podporován vznik regionálních trhů

19 Strana: 19 Vstup do EU nezpůsobil žádné významné změny při obchodování s elektřinou Rozhodující změny proběhly již dříve při změnách legislativy Zásadní změny v systému OTE jsou v současné době vyvolány změnami v organizačních strukturách ČEZ a E.ON

20 Zákon č. 695/2004 Registr obchodování s povolenkami –Zřizuje se veřejně přístupný registr obchodování s povolenkami (dále jen "registr"). Registr spravuje operátor trhu s elektřinou (dále jen "správce registru") podle právních předpisů Evropských společenství, a to za sjednanou cenu.

21 Nařízení komise NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2216/2004 ze dne 21. prosince 2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady Základní legislativní dokument pro chod Rejstříku

22 Kompetence v oblasti Rejstříku Zodpovědná autorita (Competent Authority) –Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) Správce (provozovatel) rejstříku –Operátor trhu s elektřinou, a.s. (OTE)

23 Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci při správě rejstříku pro obchodování s jednotkami přiděleného množství (povolenkami) emisí skleníkových plynů Smluvní strany: a)Operátor trhu s elektřinou, a.s. b)ČR - Ministerstvo životního prostředí

24 Aplikační SW rejstříku Jako aplikační SW byl zvolen systém Seringas od francouzské banky Caisse des dépôts et consignations (CDC) Stejný SW si zvolili: –Francie –Německo –Slovensko –Belgie –Španělsko –Portugalsko –Lucembursko –možná Polsko

25 Informační toky

26 Druhy účtů v rejstříku Vkladní účet zařízení (CZ120) –Zřizuje si provozovatel zařízení –Je vázán na zařízení –Každé zařízení má právě 1 účet Osobní vkladní účet (CZ121) –Zřizuje si obchodník, provozovatel zařízení si může rovněž zřídit –Není vázán na zařízení –Max. počet účtů pro jednoho držitele = 99

27 Podmínky pro spuštění rejstříku Proběhlo: –Testy systému za účasti zástupce EK proběhly úspěšně 23.5.2005 –Rozdělení povolenek pro Českou republiku pro první obchodovací období 2005 až 2007 – vláda schválila dne 20.7.2005 Zbývá –Oficiální povolení ke spuštění rejstříku vydané Evropskou komisí (EK) –Uvedení komunikačního spojení mezi rejstříkem a nezávislou evidencí transakcí Společenství (CITL) v činnost

28 Dokumenty na veřejné části rejstříku Na veřejné části rejstříku https//:www.povolenky.cz jsou k dispozici tyto sady dokumentů https//:www.povolenky.cz –Žádost o zřízení účtu –Smluvní dokumenty

29 Strana: 29 Vývoj počtu OPM registrovaných u OTE 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 01.01.0301.04.0301.07.0301.10.0301.01.0401.04.0401.07.0401.10.0401.01.0501.04.0501.07.05 počet spotřeba C spotřeba B spotřeba A výroba C výroba B výroba A

30 Strana: 30 Vnitrodenní trh - výsledky obchodů po měsících 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 LED 2004 ÚNO 2004 BŘE 2004 DUB 2004 KVĚ 2004 ČER 2004 ČVC 2004 SRP 2004 ZÁŘ 2004 ŘÍJ 2004 LIS 2004 PRO 2004 LED 2005 ÚNO 2005 BŘE 2005 DUB 2005 KVĚ 2005 ČER 2005 Měsíc MWh 0 200 400 600 800 1 000 1 200 Kč/MWh Množství zobchodované energiePrůměrná cena

31 Strana: 31 Denní trh - výsledky obchodů po měsících 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 LED 2004 ÚNO 2004 BŘE 2004 DUB 2004 KVĚ 2004 ČER 2004 ČVC 2004 SRP 2004 ZÁŘ 2004 ŘÍJ 2004 LIS 2004 PRO 2004 LED 2005 ÚNO 2005 BŘE 2005 DUB 2005 KVĚ 2005 ČER 2005 Měsíc MWh 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 Kč/MWh Množství zobchodované energiePrůměrná cena

32 Strana: 32 Vývoj průměrných cen odchylek od ledna 2002 do června 2005 -500 0 500 1000 1500 2000 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen 2002200320042005 Kč/MWh Cena+odchylkyCena OKOCena-odchylky

33 Strana: 33 Denní trh - průměrné denní Nabídky a Poptávky 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 LED 2004 ÚNO 2004 BŘE 2004 DUB 2004 KVĚ 2004 ČER 2004 ČVC 2004 SRP 2004 ZÁŘ 2004 ŘÍJ 2004 LIS 2004PRO 2004 LED 2005 ÚNO 2005 BŘE 2005 DUB 2005 KVĚ 2005 ČER 2005 Měsíc MWh Průměrná denní NabídkaPrůměrná denní Poptávka

34 Strana: 34 Porovnání pololetních objemů obchodů registrovaných OTE za 1. pololetí let 2002, 2003, 2004 a 2005

35 Strana: 35 Množství zobchodované elektřiny (v %) zpracované v IS OTE v roce 2004 (2003) 0,1% 74,6% (73%) 22,9% (24%) 2,1% (2%) 0,3% (1%) OKODVSExportImportVDT

36 Vztah cen na trhu a cen na aukcích přeshraničních profilů Strana: 36 Vyjděme z předpokladu: pak Snahou výrobců ve státě A je zvednout C A blízko C B. Jinak rozdíl cen inkasují obchodníci a provozovatelé přenosové soustavy.

37 Obchodování s elektřinou a povolenkami skleníkových plynů po vstupu do EU Obchodování s povolenkami skleníkových plynů Strana: 37 ■Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, č.695/2004 Sb. (dále jen zákon). ■Směrnice 2003/87/ES dává za povinnost členským státům zajistit založení a udržování rejstříku za účelem zajištění přesné evidence vydávání, držení, převodu a zrušení povolenek. ■Nařízení Komise č. 2216/2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků (dále jen Nařízení) podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a Rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady popisuje, jak mají být rejstříky implementovány.

38 Obchodování s elektřinou a povolenkami skleníkových plynů po vstupu do EU Obchodování s povolenkami skleníkových plynů Strana: 38 ■Operátor trhu s elektřinou, a.s. byl stanoven v zákoně správcem rejstříku v ČR (dále jen správce rejstříku). ■Smluvní vztah s MŽP za účelem stanovení podmínek správy rejstříku, zejména přesné evidence vydávání, držení, převodu a zrušení povolenek. ■Žádosti na založení příslušných účtů eviduje správce rejstříku po schválení NAP a certifikaci informačního systému Evropskou komisí.

39 Obchodování s elektřinou a povolenkami skleníkových plynů po vstupu do EU www.povolenky.cz Strana: 39 ■ŽÁDOST o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s povolenkami emisí skleníkových plynů ■Příloha č. 1 k žádosti o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s povolenkami emisí skleníkových plynů – vkladní účty provozovatele zařízení ■Příloha č. 2 k žádosti o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s povolenkami emisí skleníkových plynů – osobní vkladní účty


Stáhnout ppt "Vliv novelizované legislativy na činnost OTE Ing. Vojtěch Szaló První zkušenosti s aplikací novely energetických zákonů a vyhlášek 3. října 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google