Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv novelizované legislativy na činnost OTE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv novelizované legislativy na činnost OTE"— Transkript prezentace:

1 Vliv novelizované legislativy na činnost OTE
Ing. Vojtěch Szaló První zkušenosti s aplikací novely energetických zákonů a vyhlášek 3. října 2005

2 Zákon č.670, kterým se mění zákon č. 458/2000Sb.
Povinnosti provozovatele distribuční soustavy (§ 25 novely zákona) Zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro připojení jejich zařízení k distribuční soustavě; u zákazníků, kteří nejsou vybaveni průběhovým měřením, přiřadit odpovídající typový diagram dodávek v souladu s prováděcím právním předpisem Zajišťovat měření v distribuční soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat operátorovi trhu s elektřinou naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností

3 Zákon č.670, kterým se mění zákon č. 458/2000Sb.
Zákon stanoví, že u zákazníků na úrovni nn může být časový průběh nahrazen typovým diagramem (§49 - měření). Toto ustanovení lze pokládat za stěžejní, neboť definuje TDD jako náhradní metodu za průběhové měření. Operátor trhu s elektřinou je povinen zajišťovat zpracování TDD (§27, odst.4, písm. m), a to na základě údajů od provozovatelů distribučních soustav.

4 Způsob měření Způsob měření:
průběhové měření elektřiny s dálkovým přenosem údajů (typ A) průběhové měření elektřiny s odečtem pomocí měřicího terminálu (typ B) ostatní měření elektřiny (typ C)

5 Účel TDD Odhad průběhu spotřeby je určen pro vyhodnocení a zúčtování odchylek operátorem trhu. Typové diagramy dodávek slouží k odhadu pravděpodobného časového průběhu spotřeby skupiny konečných zákazníků, jejichž odběrná místa jsou vybavena neprůběhovým měřením typu C.

6 Normalizovaný TDD Normalizovaný typový diagram dodávky (TDDn) je 8 760 relativních hodnot průměrných hodinových odběrů v roce (8 784 hodnot v roce přestupném), vztažených k hodnotě ročního maxima průměrných hodinových odběrů, určeného z měření vzorků TDD. Průměrné hodinové odběry, použité ke stanovení TDDn, jsou přepočteny na normální klimatické podmínky (teplota, svit, vítr, srážková činnost, …). Hodnoty TDDn se pohybují v rozmezí 0 až 1 a definují tvar diagramu zatížení dané skupiny konečných zákazníků za normálních klimatických podmínek. Celkový součet relativních hodnot průměrných hodinových odběrů TDDn pak vyjadřuje dobu využití maxima.

7 Principiální ukázka TDD

8 Aplikovaná metodika Statická 8 tříd TDD
Celostátní mimo třídy 5 (odběr akumulačním spotřebičem)

9 Schematický postup výpočtu

10 Výsledky

11 Výsledky

12 Clearing bude vždy po obdržení odečtu spočítáno
pokračování OTE dostává odečty (měření) těch OPM, která změnila dodavatele bude vždy po obdržení odečtu spočítáno pro finanční ocenění platí cena stanovená ERÚ odchylka výpočtu příslušná danému provozovateli distribuční soustavy

13 + 10 MWh Odečet 90 MWh Obchodník 1 80 MWh Odběratel 1 80 MWh OTE 10 x cena ERÚ Obchodník x 100 MWh Odběratel x 100 MWh Odečet 90 MWh - 10 MWh

14 Celkové zhodnocení výsledků TDD
Přijaté řešení TDD předpokládá, úplnost a přesnost zaslaných měření A,B i C(výrob), vysokou přesnost u stanovených ztrát, vysokou přesnost zaslaných ročních odhadů (zejména rozdělení energie do tříd TDD1-8) a to za každou síť! Předchozí podmínky nelze splnit v denním zúčtování, kdy jsou skutečná měření zejména B i C(výroby) ještě suplována náhradní nebo předběžnou hodnotou. V tomto denním zúčtování nelze zjistit vlastní přesnost TDD v síti, protože chyba ostatních zaslaných měření podstatně převyšuje vlastní chybu C spotřeb pravděpodobně v každé síti.

15 Celkové zhodnocení výsledků TDD
V měsíčním zúčtování kdy jsou místo předběžných a náhradních hodnot použita již skutečná měření, by chyba představovaná korekcí na zbytkovou bilanci měla být pouze vlastní chybou C spotřeb v síti alespoň v nějakém časovém úseku. U malých sítí je citlivost na neměřený odběr, chybu ztrát, chybu měření A,B, C(výrob) podstatně vyšší než u sítí regionálních. U těchto sítí je společným problémem statisticky malý počet spotřebních OPM C v síti. Zcela jiný průběh bude mít tentýž bod pokud bude počítán ve velké síti a zcela jiný pokud bude počítán v lokální síti (a to v každé lokální síti má korekce na zbytkovou bilanci zcela odlišný průběh).

16 Aplikace TDD Technologicky zvládnuto, a to jak aplikace TDD při výpočtu odchylek, tak zajištění clearingu Vlastní metodické vyhodnocení bychom rádi provedli až po skončení roku Problémy vznikají v lokálních distribučních soustavách (stanovení ztrát, malý počet OPM) Strana: 16

17 Trh s elektřinou Většina států patří do dvou i tří regionů
Základní myšlenka: postupným propojováním jednotlivých trhů – jejich vzájemným ovlivňováním se vytvoří jednotný trh ČR patří do regionu východní střední Evropa (CEE – Central Eastern Europe) společně s Polskem, Německem, Slovenskem, Maďarskem, Rakouskem a Slovinskem Většina států patří do dvou i tří regionů Strana: 17

18 Trh s elektřinou v EU Snaha EU o vytvoření jednotného trhu
Naráží na mnohé technologické a legislativní problémy Zatím se odkládá do období po roce 2010 V současné době je jak EU, tak zvláště sdružením evropských energetických regulátorů (ERGEG) podporován vznik regionálních trhů Strana: 18

19 Rozhodující změny proběhly již dříve při změnách legislativy
Vstup do EU nezpůsobil žádné významné změny při obchodování s elektřinou Rozhodující změny proběhly již dříve při změnách legislativy Zásadní změny v systému OTE jsou v současné době vyvolány změnami v organizačních strukturách ČEZ a E.ON Strana: 19

20 Zákon č. 695/2004 Registr obchodování s povolenkami
Zřizuje se veřejně přístupný registr obchodování s povolenkami (dále jen "registr"). Registr spravuje operátor trhu s elektřinou (dále jen "správce registru") podle právních předpisů Evropských společenství, a to za sjednanou cenu.

21 Nařízení komise NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2216/2004
ze dne 21. prosince 2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady Základní legislativní dokument pro chod Rejstříku

22 Kompetence v oblasti Rejstříku
Zodpovědná autorita (Competent Authority) Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) Správce (provozovatel) rejstříku Operátor trhu s elektřinou, a.s. (OTE)

23 Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci při správě rejstříku pro obchodování s jednotkami přiděleného množství (povolenkami) emisí skleníkových plynů Smluvní strany: Operátor trhu s elektřinou, a.s. ČR - Ministerstvo životního prostředí

24 Aplikační SW rejstříku
Jako aplikační SW byl zvolen systém Seringas od francouzské banky Caisse des dépôts et consignations (CDC) Stejný SW si zvolili: Francie Německo Slovensko Belgie Španělsko Portugalsko Lucembursko možná Polsko

25 Informační toky

26 Druhy účtů v rejstříku Vkladní účet zařízení (CZ120)
Zřizuje si provozovatel zařízení Je vázán na zařízení Každé zařízení má právě 1 účet Osobní vkladní účet (CZ121) Zřizuje si obchodník, provozovatel zařízení si může rovněž zřídit Není vázán na zařízení Max. počet účtů pro jednoho držitele = 99

27 Podmínky pro spuštění rejstříku
Proběhlo: Testy systému za účasti zástupce EK proběhly úspěšně Rozdělení povolenek pro Českou republiku pro první obchodovací období 2005 až 2007 – vláda schválila dne Zbývá Oficiální povolení ke spuštění rejstříku vydané Evropskou komisí (EK) Uvedení komunikačního spojení mezi rejstříkem a nezávislou evidencí transakcí Společenství (CITL) v činnost

28 Dokumenty na veřejné části rejstříku
Na veřejné části rejstříku https//:www.povolenky.cz jsou k dispozici tyto sady dokumentů Žádost o zřízení účtu Smluvní dokumenty

29 Vývoj počtu OPM registrovaných u OTE
3 000 2 500 spotřeba C 2 000 spotřeba B spotřeba A počet 1 500 výroba C výroba B výroba A 1 000 500 Strana: 29

30 Vnitrodenní trh - výsledky obchodů po měsících
18 000 1 200 16 000 1 000 14 000 12 000 800 10 000 MWh 600 Kč/MWh 8 000 6 000 400 4 000 200 2 000 LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČER ČVC SRP ZÁŘ ŘÍJ LIS PRO LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČER 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 Měsíc Množství zobchodované energie Průměrná cena Strana: 30

31 Denní trh - výsledky obchodů po měsících
45 000 1 000 40 000 900 800 35 000 700 30 000 600 25 000 MWh 500 Kč/MWh 20 000 400 15 000 300 10 000 200 5 000 100 LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČER ČVC SRP ZÁŘ ŘÍJ LIS PRO LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČER 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 Měsíc Množství zobchodované energie Průměrná cena Strana: 31

32 Vývoj průměrných cen odchylek od ledna 2002 do června 2005
2000 1500 1000 Kč/MWh 500 -500 Leden Únor Březen Duben Květen Srpen Září Říjen Leden Únor Březen Duben Květen Srpen Září Říjen Leden Únor Březen Duben Květen Srpen Září Červen Červen Červen Říjen Listopad Prosinec Listopad Prosinec Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červenec Červenec Červenec Červen 2002 2003 2004 2005 Cena+odchylky Cena OKO Cena-odchylky Strana: 32

33 Denní trh - průměrné denní Nabídky a Poptávky
18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 MWh 8 000 6 000 4 000 2 000 LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČER ČVC SRP ZÁŘ ŘÍJ LIS 2004 PRO LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČER 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 Měsíc Průměrná denní Nabídka Průměrná denní Poptávka Strana: 33

34 Porovnání pololetních objemů obchodů registrovaných OTE
za 1. pololetí let 2002, 2003, 2004 a 2005 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 2002 2003 2004 2005 1 559 4 332 857 433 1 258 4 869 1 009 459 919 5 661 841 289 971 5 885 1 028 379 Odchylky [GWh] Dvoustr.Smlouvy [10GWh] PřeshraničníSmlouvy [10GWh] OKO [GWh] Strana: 34

35 Množství zobchodované elektřiny (v %) zpracované
v IS OTE v roce 2004 (2003) 0,1% 74,6% (73%) 22,9% (24%) 2,1% (2%) 0,3% (1%) OKO DVS Export Import VDT Strana: 35

36 Vztah cen na trhu a cen na aukcích přeshraničních profilů
Vyjděme z předpokladu: pak Snahou výrobců ve státě A je zvednout CA blízko CB. Jinak rozdíl cen inkasují obchodníci a provozovatelé přenosové soustavy. Strana: 36

37 Obchodování s povolenkami skleníkových plynů
Obchodování s elektřinou a povolenkami skleníkových plynů po vstupu do EU Obchodování s povolenkami skleníkových plynů Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, č.695/2004 Sb. (dále jen zákon). Směrnice 2003/87/ES dává za povinnost členským státům zajistit založení a udržování rejstříku za účelem zajištění přesné evidence vydávání, držení, převodu a zrušení povolenek. Nařízení Komise č. 2216/2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků (dále jen Nařízení) podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a Rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady popisuje, jak mají být rejstříky implementovány. Strana: 37

38 Obchodování s povolenkami skleníkových plynů
Obchodování s elektřinou a povolenkami skleníkových plynů po vstupu do EU Obchodování s povolenkami skleníkových plynů Operátor trhu s elektřinou, a.s. byl stanoven v zákoně správcem rejstříku v ČR (dále jen správce rejstříku). Smluvní vztah s MŽP za účelem stanovení podmínek správy rejstříku, zejména přesné evidence vydávání, držení, převodu a zrušení povolenek. Žádosti na založení příslušných účtů eviduje správce rejstříku po schválení NAP a certifikaci informačního systému Evropskou komisí. Strana: 38

39 Obchodování s elektřinou a povolenkami skleníkových plynů po vstupu do EU
ŽÁDOST o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s povolenkami emisí skleníkových plynů Příloha č. 1 k žádosti o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s povolenkami emisí skleníkových plynů – vkladní účty provozovatele zařízení Příloha č. 2 k žádosti o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s povolenkami emisí skleníkových plynů – osobní vkladní účty Strana: 39


Stáhnout ppt "Vliv novelizované legislativy na činnost OTE"

Podobné prezentace


Reklamy Google