Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petra Wendelová Jim Wheeler Libor Cupal David Koudela

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petra Wendelová Jim Wheeler Libor Cupal David Koudela"— Transkript prezentace:

1 Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP
Petra Wendelová Jim Wheeler Libor Cupal David Koudela Tato zakázka je financována Evropskou komisí 3. a Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v ČR, CZ , VZ

2 Stanovení diskontní sazby
Program prezentace Úvod do problematiky Finanční modelování Stanovení diskontní sazby Praktické problémy

3 Stanovení diskontní sazby
Program prezentace Úvod do problematiky Finanční modelování Stanovení diskontní sazby Praktické problémy

4 Možnost volby veřejného zadavatele
Veřejný zadavatel má obecně možnost volby při zajištění služby Tradiční forma sérií veřejných zakázek PPP projekt charakteristické specifikací výstupů projektu charakteristické specifikací vstupů projektu

5 Situace pouze jedné možnost volby veřejného zadavatele
Pouze veřejnou zakázkou Pouze formou PPP Investiční náklady < 250 mil. Kč (vysoké transakční náklady) Nutnost urychlení přípravy tendru Strategické a bezpečnostní důvody Nenaplnění dalších typových znaků PPP Agresivní časový harmonogram výstavby Dočasný nedostatek zdrojů

6 Rozhodnutí, pokud jsou obě formy realizace možné
Předpokladem dalšího postupu je ověření ekonomického ospravedlnění investiční příležitosti Kvalitativní a kvantitativní pohled pro porovnání dvou forem realizace Finanční dostupnost projektu a porovnání profilů plateb zadavatele Fiskální vykazování a účtování

7 Proč děláme finanční model?
Hodnota za peníze Finanční dostupnost

8 Co je to finanční model?

9 Kdo vytváří finanční model?
Zajištění finančního modelu je na odpovědnosti zadavatele. V současné době je běžnou praxí, že odborný poradce pomáhá zadavateli s vytvořením finančního modelu.

10 Výstup modelů NPV PSC NPV PPP Hodnota za peníze Nedostupné
Limit finanční dostupnosti Dostupné NPV PSC NPV PPP

11 Srovnání profilů peněžních toků zadavatele
Náklady zadavatele Náklady zadavatele roky roky Tradiční veřejná zakázka PPP

12 Vyjádření hodnot ve finančním modelu
Nominální – včetně inflace Reálné – bez inflace Čistá současná hodnota: 1000 1000 1000 1000 4000 3485 750 825 910 1000

13 Modely a jejich výstupy
PPP Model PSC NPV PSC NPV PPP NPV PSC

14 Struktura NPV PSC a NPV PPP
Rizika převoditelná Rizika zadržená Rizika zadržená NPV hrubého PSC NPV hrubého PPP NPV PSC NPV PPP

15 Stanovení diskontní sazby
Program prezentace Úvod do problematiky Finanční modelování Stanovení diskontní sazby Praktické problémy

16 Stanovení diskontní sazby
Program prezentace Úvod do problematiky Finanční modelování Stanovení diskontní sazby Praktické problémy

17 Model hrubého PSC Rizika převoditelná Rizika zadržená Rizika zadržená
NPV hrubého PSC NPV hrubého PPP NPV PSC NPV PPP

18 Model hrubého PSC Rizika převoditelná Rizika zadržená Rizika zadržená
NPV hrubého PSC NPV hrubého PPP NPV PSC NPV PPP

19 Technická definice projektu
Specifikace vstupů projektu Specifikace výstupů projektu

20 Předpoklady modelu PSC

21 Zpracování předpokladů
Sestavení finančních výkazů pro každý rok projektu. Indexování na inflaci. Diskontování výsledných hodnot.

22 Výstup modelu hrubého PSC
Provozní náklady Finanční náklady Investiční náklady NPV hrubého PSC

23 Proces výpočtu Text roky Náklady zadavatele NPV

24 Generování příjmů Příjmy mohou mít povahu plateb vybíraných od konečných uživatelů (mýtné…) či výnosů z vedlejších komerčních aktivit. Řada projektů nepřináší příjem.

25 Model hrubého PPP Rizika převoditelná Rizika zadržená Rizika zadržená
NPV hrubého PSC NPV hrubého PPP NPV PSC NPV PPP

26 Model hrubého PPP Rizika převoditelná Rizika zadržená Rizika zadržená
NPV hrubého PSC NPV hrubého PPP NPV PSC NPV PPP

27 Hlavní aktéři a jejich požadavky
Mám potřebné rozpočtové zdroje? Mám si půjčit a splácet? Jsem schopen zajistit maximální efektivitu projektu? Je to pro mě finančně zajímavé? Dosahuji požadované výnosnosti vlastního kapitálu? Je veřejný partner spolehlivý? Jsou partneři spolehliví? Jsou splátky zajištěny? Je model dostatečně robustní?

28 Mechanismus výpočtu platby za dostupnost
Model PPP Zadavatel Soukromý partner Platba za dostupnost Platba za dostupnost Výkaz peněžních toků Výkaz peněžních toků Kaskáda peněžních toků NPV hrubého PSC Dividendy

29 Obecný přístup k modelu PPP
Model PPP vychází ze stejné výstupní specifikace jako model PSC. Model PPP by měl do maximální možné míry být založen na stejných předpokladech jako model PSC. Vlastní sestavení modelu PPP je založeno na stejných principech jako model PSC.

30 Co tedy již máme? Rizika převoditelná Rizika zadržená Rizika zadržená
NPV hrubého PSC NPV hrubého PPP NPV PSC NPV PPP

31 A co nám zbývá… Analýza rizik
Rizika převoditelná Rizika zadržená Rizika zadržená NPV hrubého PSC NPV hrubého PPP NPV PSC NPV PPP

32 Proč oceňujeme rizika? Rizika jsou nedílnou součástí každého projektu. Pro věrné zachycení skutečnosti je proto potřeba s riziky počítat.

33 Co je to riziko ?

34 Tradiční přístup k rizikům
Investiční náklady Provozní náklady Délka výstavby

35 Přístup k rizikům v PPP ALOKACE Z

36 Kategorie rizik Projektová Právní Zvýšení nákladů Finanční
Legislativní Transparentnosti Dobrá praxe Zvýšení nákladů Posun výdajů v čase Posun příjmů v čase

37 Klíčové otázky O kolik? Jaká rizika?

38 Proces zpracování rizik
Analýza rizik Alokace rizik Převoditelná rizika Zadržená rizika

39 Proces zpracování rizik
Analýza rizik Alokace rizik Převoditelná rizika Zadržená rizika

40 Nadměrný sklon k optimismu
Analýza rizik - metody Nadměrný sklon k optimismu Jednoduchá metoda Pokročilá metoda

41 Nadměrný sklon k optimismu
Analýza rizik - metody Nadměrný sklon k optimismu Jednoduchá metoda Pokročilá metoda

42 Nadměrný sklon k optimismu
Tendence veřejného zadavatele systematicky přeceňovat příjmy a podceňovat výdaje Empirické hodnoty z již realizovaných projektů v relativním vyjádření Rychlost Jednoduchost Omezená použitelnost Nutno přizpůsobit pro ČR

43 Nadměrný sklon k optimismu
Analýza rizik - metody Nadměrný sklon k optimismu Jednoduchá metoda Pokročilá metoda

44 Nadměrný sklon k optimismu
Analýza rizik - metody Nadměrný sklon k optimismu Jednoduchá metoda Pokročilá metoda

45 Jednoduchá metoda – princip a postup
Identifikace rizik Stanovení scénářů pro identifikovaná rizika Určení průměrné hodnoty rizika

46 Jednoduchá metoda – identifikace rizik
Seznam všech identifikovaných rizik Workshop s experty, zadavatelem, poradci,…

47 Jednoduchá metoda – příklad

48 Jednoduchá metoda – pozitiva a negativa
Snaha o ocenění veškerých rizik Srozumitelná Jednoduché modelování Přiměřeně složitá k ocenění Náročnější na vstupní data Získání pouze průměrných hodnot oceněných rizik

49 Nadměrný sklon k optimismu
Analýza rizik - metody Nadměrný sklon k optimismu Jednoduchá metoda Pokročilá metoda

50 Nadměrný sklon k optimismu
Analýza rizik - metody Nadměrný sklon k optimismu Jednoduchá metoda Pokročilá metoda

51 Pokročilá metoda – princip a postup
Identifikace rizik Statistická analýza Simulace Monte Carlo

52 Pokročilá metoda – pozitiva a negativa
Požaduje velké množství dat Časově a finančně náročná Vhodná jen pro velké projekty Komplexní ocenění rizik Získání mnoha informací

53 Proces zpracování rizik
Analýza rizik Alokace rizik Zadržená rizika Převoditelná rizika

54 Proces zpracování rizik
Analýza rizik Alokace rizik Zadržená rizika Převoditelná rizika

55 Z Alokace rizik Zadržená Převoditelná rizika rizika VfM
Optimální alokace Zadržená rizika Převoditelná rizika Převedená rizika

56 Zahrnutí rizik do modelů… A je hotovo 
NPV převoditelných rizik NPV zadržených rizik NPV zadržených rizik NPV hrubého PSC NPV hrubého PPP NPV PSC NPV PPP

57 Stanovení diskontní sazby
Program prezentace Úvod do problematiky Finanční modelování Stanovení diskontní sazby Praktické problémy

58 Stanovení diskontní sazby
Program prezentace Úvod do problematiky Finanční modelování Stanovení diskontní sazby Praktické problémy

59 Diskontní sazba - nástroj
Faktor času Diskontní sazba Faktor rizika

60 Diskontní sazba - aplikace
Výpočet čisté současné hodnoty CFi peněžní tok v roce i i i-tý rok projektu d zvolená diskontní sazba T délka projektu

61 Diskontní sazba - příklad
Inflace 2 % 1061 1040 1020 Nominální peněžní tok 1000 4122 Diskontovaný peněžní tok 3832 917 944 1000 971 Diskontní sazba 5 %

62 Nominální a reálná diskontní sazba
Reálné vyjádření dr Fisherova rovnice Diskontní sazba Nominální vyjádření dn s inflací i

63 Stanovení diskontní sazby pro zadavatele
Klíčové otázky: Použití rozdílné nebo shodné diskontní sazby pro oba způsoby pořízení služby? Zahrnutí vlivu rizik do diskontní sazby? Jak stanovit bezrizikovou výnosovou míru?

64 Stanovení diskontní sazby pro zadavatele
Klíčové otázky: Použití rozdílné nebo shodné diskontní sazby pro oba způsoby pořízení služby? Zahrnutí vlivu rizik do diskontní sazby? Jak stanovit bezrizikovou výnosovou míru?

65 Rozdílná nebo shodná diskontní sazba?
= + Diskontní sazba Bezriziková výnosová míra Prémie za riziko Veřejná zakázka PPP Stejná měna Stejný projekt Stejná bezriziková výnosová míra Odlišná rizika Rozdíl v prémii za riziko

66 Stanovení diskontní sazby pro zadavatele
Klíčové otázky: Použití rozdílné nebo shodné diskontní sazby pro oba způsoby pořízení služby? Zahrnutí vlivu rizik do diskontní sazby? Jak stanovit bezrizikovou výnosovou míru?

67 Možnosti zahrnutí rizik
Prémie za riziko do diskontní sazby Položky peněžního toku

68 Problémy – prémie za riziko (1)
Přímé použití stavebnicové metody Více subjektivní Nižší spolehlivost výsledku finančního modelu Citlivost modelu na diskontní sazbu

69 Problémy – prémie za riziko (2)
Rizika jako položky peněžního toku se převedou na prémii za riziko Výpočtově náročnější Nižší transparentnost modelu Krok navíc

70 Problémy – oba přístupy
Časový profil rizik Diskontní sazba pro každý rok projektu Alokace rizik Dvě diskontní sazby pro každý rok projektu

71 Prémie za riziko - závěr
= + Nezahrnovat do diskontní sazby, ale do peněžních toků. Diskontní sazba Bezriziková výnosová míra Prémie za riziko

72 Rizika a diskontní sazba v projektech PPP
Model PSC Rizika a diskontní sazba v projektech PPP Zadavatel: Diskontní sazba = bezriziková výnosová míra Rizika převoditelná Položky peněžních toků Rizika zadržená

73 Rizika a diskontní sazba v projektech PPP
Model PPP Rizika a diskontní sazba v projektech PPP Zadavatel Soukromý partner Diskontní sazba = bezriziková výnosová míra Rizika zadržená Rizika převoditelná Diskontní sazba = Bezriziková výnosová míra + prémie za riziko Položky peněžních toků Vyšší náklady na financování Vyšší ceny od subdodavatelů

74 Stanovení diskontní sazby pro zadavatele
Klíčové otázky: Použití rozdílné nebo shodné diskontní sazby pro oba způsoby pořízení služby? Zahrnutí vlivu rizik do diskontní sazby? Jak stanovit bezrizikovou výnosovou míru?

75 Stanovení bezrizikové diskontní sazby
Referenční aktivum s nulovým rizikem Dluhopisy vlády ČR Dluhopisy Volba délky do splatnosti dle obvyklé délky projektů Předpoklad denominace ve shodné měně Průměrný výnos do splatnosti

76 Bezriziková výnosová míra = průměrný výnos
Grafické znázornění průběhu vývoje hodnot výnosů dluhopisu, ze kterých byl spočítán výsledný průměr

77 Doporučená diskontní sazba
Roční nominální diskontní sazba veřejného zadavatele pro rok 2008 a 2009 5.00 %

78 Stanovení diskontní sazby
Program prezentace Úvod do problematiky Finanční modelování Stanovení diskontní sazby Praktické problémy

79 Stanovení diskontní sazby
Program prezentace Úvod do problematiky Finanční modelování Stanovení diskontní sazby Praktické problémy

80 Praktické problémy Data pro kvantitativní analýzu projektu Poskytnout informace / finanční model zájemcům ze soukromého sektoru?


Stáhnout ppt "Petra Wendelová Jim Wheeler Libor Cupal David Koudela"

Podobné prezentace


Reklamy Google