Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP Petra Wendelová Jim Wheeler Libor Cupal David Koudela 3. a 10.9.2008 Tato.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP Petra Wendelová Jim Wheeler Libor Cupal David Koudela 3. a 10.9.2008 Tato."— Transkript prezentace:

1 Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP Petra Wendelová Jim Wheeler Libor Cupal David Koudela 3. a 10.9.2008 Tato zakázka je financována Evropskou komisí Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v ČR, CZ05.02.04.02.0002, VZ60004428

2 Program prezentace Finanční modelování Stanovení diskontní sazby Praktické problémy Úvod do problematiky

3 Program prezentace Finanční modelování Praktické problémy Úvod do problematiky Stanovení diskontní sazby

4 Možnost volby veřejného zadavatele Tradiční forma sérií veřejných zakázek PPP projekt charakteristické specifikací vstupů projektu charakteristické specifikací výstupů projektu Veřejný zadavatel má obecně možnost volby při zajištění služby

5 Situace pouze jedné možnost volby veřejného zadavatele Investiční náklady < 250 mil. Kč (vysoké transakční náklady) Nutnost urychlení přípravy tendru Strategické a bezpečnostní důvody Nenaplnění dalších typových znaků PPP Pouze veřejnou zakázkou Pouze formou PPP Agresivní časový harmonogram výstavby Dočasný nedostatek zdrojů

6 Rozhodnutí, pokud jsou obě formy realizace možné Předpokladem dalšího postupu je ověření ekonomického ospravedlnění investiční příležitosti Kvalitativní a kvantitativní pohled pro porovnání dvou forem realizace Finanční dostupnost projektu a porovnání profilů plateb zadavatele Fiskální vykazování a účtování

7 Proč děláme finanční model? Finanční model Finanční model Hodnota za penízeFinanční dostupnost

8 Co je to finanční model?

9 Kdo vytváří finanční model? Zajištění finančního modelu je na odpovědnosti zadavatele. V současné době je běžnou praxí, že odborný poradce pomáhá zadavateli s vytvořením finančního modelu.

10 Výstup modelů NPV PSC NPV PPP Nedostupné Limit finanční dostupnosti Dostupné Hodnota za peníze

11 Srovnání profilů peněžních toků zadavatele roky PPP Náklady zadavatele Tradiční veřejná zakázka Náklady zadavatele

12 Vyjádření hodnot ve finančním modelu 1000 Nominální – včetně inflace Reálné – bez inflace Čistá současná hodnota: 1000 750 825 910 4000 3485

13 Modely a jejich výstupy Model PSC Model PSC Model PPP Model PPP NPV PSC NPV PPP

14 Struktura NPV PSC a NPV PPP NPV hrubého PSC NPV hrubého PPP Rizika zadržená Rizika převoditelná Rizika zadržená NPV PSCNPV PPP

15 Program prezentace Finanční modelování Stanovení diskontní sazby Praktické problémy Úvod do problematiky

16 Program prezentace Praktické problémy Stanovení diskontní sazby Úvod do problematiky Finanční modelování

17 Model hrubého PSC NPV hrubého PSC NPV hrubého PPP Rizika zadržená Rizika převoditelná Rizika zadržená NPV PSCNPV PPP

18 Model hrubého PSC NPV hrubého PSC NPV hrubého PPP Rizika zadržená Rizika převoditelná Rizika zadržená NPV PSCNPV PPP

19 Technická definice projektu Specifikace vstupů projektu Specifikace výstupů projektu

20 Předpoklady modelu PSC

21 Zpracování předpokladů Sestavení finančních výkazů pro každý rok projektu. Indexování na inflaci. Diskontování výsledných hodnot.

22 Výstup modelu hrubého PSC Investiční náklady Finanční náklady Provozní náklady NPV hrubého PSC

23 Proces výpočtu Text NPV roky Náklady zadavatele

24 Generování příjmů Příjmy mohou mít povahu plateb vybíraných od konečných uživatelů (mýtné…) či výnosů z vedlejších komerčních aktivit. Řada projektů nepřináší příjem.

25 Model hrubého PPP NPV hrubého PSC NPV hrubého PPP Rizika zadržená Rizika převoditelná Rizika zadržená NPV PSCNPV PPP

26 Model hrubého PPP NPV hrubého PPP Rizika zadržená Rizika převoditelná Rizika zadržená NPV hrubého PSC NPV PSCNPV PPP

27 Hlavní aktéři a jejich požadavky Mám potřebné rozpočtové zdroje? Mám si půjčit a splácet? Jsem schopen zajistit maximální efektivitu projektu? Je to pro mě finančně zajímavé? Dosahuji požadované výnosnosti vlastního kapitálu? Je veřejný partner spolehlivý? Jsou partneři spolehliví? Jsou splátky zajištěny? Je model dostatečně robustní?

28 Platba za +123 dostupnost Platba za +123 dostupnost Výkaz peněžních toků Mechanismus výpočtu platby za dostupnost ZadavatelSoukromý partner Platba za -123 dostupnost Platba za -123 dostupnost Výkaz peněžních toků Dividendy Kaskáda peněžních toků NPV hrubého PSC Model PPP Model PPP

29 Obecný přístup k modelu PPP Model PPP vychází ze stejné výstupní specifikace jako model PSC. Model PPP by měl do maximální možné míry být založen na stejných předpokladech jako model PSC. Vlastní sestavení modelu PPP je založeno na stejných principech jako model PSC.

30 Co tedy již máme? NPV hrubého PSC NPV hrubého PPP Rizika zadržená Rizika převoditelná Rizika zadržená NPV PSCNPV PPP

31 A co nám zbývá… Analýza rizik NPV hrubého PSC NPV hrubého PPP Rizika zadržená Rizika převoditelná Rizika zadržená NPV PSCNPV PPP

32 Proč oceňujeme rizika? Rizika jsou nedílnou součástí každého projektu. Pro věrné zachycení skutečnosti je proto potřeba s riziky počítat.

33 Co je to riziko ?

34 Tradiční přístup k rizikům Délka výstavby Investiční náklady Provozní náklady

35 Přístup k rizikům v PPP ALOKACE Z

36 Kategorie rizik Projektová Právní Finanční Legislativní Transparentnosti Dobrá praxe Projektová Právní Finanční Legislativní Transparentnosti Dobrá praxe Zvýšení nákladů Posun výdajů v čase Posun příjmů v čase Zvýšení nákladů Posun výdajů v čase Posun příjmů v čase

37 Klíčové otázky Jaká rizika? O kolik?

38 Proces zpracování rizik Analýza rizik Alokace rizik Převoditelná rizika Zadržená rizika

39 Proces zpracování rizik Analýza rizik Alokace rizik Převoditelná rizika Zadržená rizika

40 Nadměrný sklon k optimismu Jednoduchá metoda Pokročilá metoda Analýza rizik - metody

41 Nadměrný sklon k optimismu Jednoduchá metoda Pokročilá metoda Analýza rizik - metody

42 Nadměrný sklon k optimismu Tendence veřejného zadavatele systematicky přeceňovat příjmy a podceňovat výdaje Empirické hodnoty z již realizovaných projektů v relativním vyjádření Rychlost Jednoduchost Omezená použitelnost Nutno přizpůsobit pro ČR

43 Nadměrný sklon k optimismu Jednoduchá metoda Pokročilá metoda Analýza rizik - metody

44 Nadměrný sklon k optimismu Jednoduchá metoda Pokročilá metoda Analýza rizik - metody

45 Jednoduchá metoda – princip a postup Identifikace rizikStanovení scénářů pro identifikovaná rizika Určení průměrné hodnoty rizika

46 Jednoduchá metoda – identifikace rizik Seznam všech identifikovaných rizik Workshop s experty, zadavatelem, poradci,…

47 Jednoduchá metoda – příklad

48 Jednoduchá metoda – pozitiva a negativa Snaha o ocenění veškerých rizik Srozumitelná Jednoduché modelování Přiměřeně složitá k ocenění Náročnější na vstupní data Získání pouze průměrných hodnot oceněných rizik

49 Nadměrný sklon k optimismu Jednoduchá metoda Pokročilá metoda Analýza rizik - metody

50 Nadměrný sklon k optimismu Jednoduchá metoda Pokročilá metoda Analýza rizik - metody

51 Pokročilá metoda – princip a postup Identifikace rizikStatistická analýzaSimulace Monte Carlo

52 Pokročilá metoda – pozitiva a negativa Komplexní ocenění rizik Získání mnoha informací Požaduje velké množství dat Časově a finančně náročná Vhodná jen pro velké projekty

53 Proces zpracování rizik Analýza rizik Alokace rizik Převoditelná rizika Zadržená rizika

54 Proces zpracování rizik Analýza rizik Alokace rizik Zadržená rizika Převoditelná rizika

55 Alokace rizik Zadržená rizika Převoditelná rizika Optimální alokace Převedená rizika VfM Z

56 Zahrnutí rizik do modelů… A je hotovo NPV hrubého PSC NPV hrubého PPP NPV zadržených rizik NPV převoditelných rizik NPV převoditelných rizik NPV zadržených rizik NPV PSCNPV PPP

57 Program prezentace Finanční modelování Stanovení diskontní sazby Praktické problémy Úvod do problematiky

58 Program prezentace Finanční modelování Praktické problémy Úvod do problematiky Stanovení diskontní sazby

59 Diskontní sazba - nástroj Faktor času Faktor rizika Diskontní sazba

60 Diskontní sazba - aplikace CF i peněžní tok v roce i ii-tý rok projektu dzvolená diskontní sazba Tdélka projektu Výpočet čisté současné hodnoty

61 Diskontní sazba - příklad 1000 1020 1040 1061 1000 917 944 971 4122 3832 Inflace 2 % Diskontní sazba 5 % Nominální peněžní tok Diskontovaný peněžní tok

62 Nominální a reálná diskontní sazba Diskontní sazba Reálné vyjádření d r Nominální vyjádření d n s inflací i Fisherova rovnice

63 Stanovení diskontní sazby pro zadavatele Klíčové otázky: Použití rozdílné nebo shodné diskontní sazby pro oba způsoby pořízení služby? Jak stanovit bezrizikovou výnosovou míru? Zahrnutí vlivu rizik do diskontní sazby?

64 Stanovení diskontní sazby pro zadavatele Klíčové otázky: Jak stanovit bezrizikovou výnosovou míru? Zahrnutí vlivu rizik do diskontní sazby? Použití rozdílné nebo shodné diskontní sazby pro oba způsoby pořízení služby?

65 Rozdílná nebo shodná diskontní sazba? = + Diskontní sazba Bezriziková výnosová míra Prémie za riziko Veřejná zakázkaPPP Stejná bezriziková výnosová míraOdlišná rizikaRozdíl v prémii za riziko Stejná měna Stejný projekt

66 Stanovení diskontní sazby pro zadavatele Klíčové otázky: Jak stanovit bezrizikovou výnosovou míru? Použití rozdílné nebo shodné diskontní sazby pro oba způsoby pořízení služby? Zahrnutí vlivu rizik do diskontní sazby?

67 Možnosti zahrnutí rizik Prémie za riziko do diskontní sazbyPoložky peněžního toku

68 Problémy – prémie za riziko (1) Přímé použití stavebnicové metody Více subjektivní Citlivost modelu na diskontní sazbu Nižší spolehlivost výsledku finančního modelu

69 Problémy – prémie za riziko (2) Rizika jako položky peněžního toku se převedou na prémii za riziko Výpočtově náročnějšíKrok navíc Nižší transparentnost modelu

70 Problémy – oba přístupy Časový profil rizik Diskontní sazba pro každý rok projektu Alokace rizik Dvě diskontní sazby pro každý rok projektu

71 Prémie za riziko - závěr =+ Nezahrnovat do diskontní sazby, ale do peněžních toků. Diskontní sazba Bezriziková výnosová míra Prémie za riziko

72 Rizika a diskontní sazba v projektech PPP Zadavatel: Diskontní sazba = bezriziková výnosová míra Rizika zadržená Rizika převoditelná Položky peněžních toků Model PSC Model PSC

73 Rizika a diskontní sazba v projektech PPP Zadavatel Diskontní sazba = bezriziková výnosová míra Položky peněžních toků Soukromý partner Vyšší ceny od subdodavatelů Rizika zadržená Rizika převoditelná Diskontní sazba = Bezriziková výnosová míra + prémie za riziko Vyšší náklady na financování Model PPP Model PPP

74 Stanovení diskontní sazby pro zadavatele Klíčové otázky: Zahrnutí vlivu rizik do diskontní sazby? Použití rozdílné nebo shodné diskontní sazby pro oba způsoby pořízení služby? Jak stanovit bezrizikovou výnosovou míru?

75 Stanovení bezrizikové diskontní sazby Referenční aktivum s nulovým rizikem Dluhopisy vlády ČR Dluhopisy Volba délky do splatnosti dle obvyklé délky projektů Předpoklad denominace ve shodné měně Průměrný výnos do splatnosti

76 Bezriziková výnosová míra = průměrný výnos Grafické znázornění průběhu vývoje hodnot výnosů dluhopisu, ze kterých byl spočítán výsledný průměr

77 Doporučená diskontní sazba Roční nominální diskontní sazba veřejného zadavatele pro rok 2008 a 2009 5.00 %

78 Program prezentace Finanční modelování Stanovení diskontní sazby Praktické problémy Úvod do problematiky

79 Program prezentace Stanovení diskontní sazby Úvod do problematiky Finanční modelování Praktické problémy

80 Data pro kvantitativní analýzu projektu Poskytnout informace / finanční model zájemcům ze soukromého sektoru?


Stáhnout ppt "Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP Petra Wendelová Jim Wheeler Libor Cupal David Koudela 3. a 10.9.2008 Tato."

Podobné prezentace


Reklamy Google