Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelské minimum. 1) Občanský zákoník (č. 40/1964 Sb.) a)Fyzická osoba (např. OSVČ)  Nemusí se vždy zapisovat do obchodního rejstříku - pouze tehdy,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelské minimum. 1) Občanský zákoník (č. 40/1964 Sb.) a)Fyzická osoba (např. OSVČ)  Nemusí se vždy zapisovat do obchodního rejstříku - pouze tehdy,"— Transkript prezentace:

1 Podnikatelské minimum

2 1) Občanský zákoník (č. 40/1964 Sb.) a)Fyzická osoba (např. OSVČ)  Nemusí se vždy zapisovat do obchodního rejstříku - pouze tehdy, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, činí za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku Kč a)Právnická osoba (např. firma, obec)  sdružení fyzických nebo právnických osob – př. firma  účelová sdružení majetku – např. nadace  jednotky územní samosprávy – např. obec  jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon – např. státní podnik  Právnická osoba se zpravidla do obchodního rejstříku zapsat musí Kurz řízení financí2

3 2) Obchodní zákoník (č. 513/1991 Sb.)  Podnikání je„soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku“.  Podnikatel, Podnik, Obchodní rejstřík (portal.justice.cz)  V názvu firmy fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení  V názvu firmy právnických osob musí být dodatek označující její právní formu Kurz řízení financí3

4 3) Živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb.)  Živnost  jakákoliv podnikatelská činnost, která není zákonem zakázaná nebo ze zákona vyloučena  soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem  Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba  Průkazem živnostenského oprávnění je živnostenský list (resp. Výpis z živnostenského rejstříku) nebo koncesní listina Kurz řízení financí4

5 1) Podniky jednotlivce  Živnosti  Ohlašovací  volná - odborná způsobilost není stanovena  řemeslné - odborná způsobilost je získána vyučením v oboru  vázané - odborná způsobilost stanovena pro každou živnost samostatně  Koncesované - pouze na základě tzv. koncese (uděluje živnost. úřad) 2) Obchodní společnosti  Osobní společnosti - společníci se dělí o zisky a ztráty - ručení neomezené  Veřejná obchodní společnost  Komanditní společnost  Kapitálové společnosti - ručení za závazky jen do výše vkladu  Společnost s ručením omezeným  Akciová společnost Kurz řízení financí5

6 Podniky jednotlivce (např. živnost nebo zemědělské podnikání) Výhody:  k založení stačí i menší kapitál  minimální regulace ze strany státu  podnikatel je neomezeným vládcem podniku  rychlá reakce na změny Nevýhody:  obtížný přístup ke kapitálu  neomezené ručení za dluhy – celým svým majetkem  omezená životnost firmy daná délkou života majitele Kurz řízení financí6

7 Kurz řízení financí7 1) Podniky jednotlivce  Živnosti  Ohlašovací  volná - odborná způsobilost není stanovena  řemeslné - odborná způsobilost je získána vyučením v oboru  vázané - odborná způsobilost stanovena pro každou živnost samostatně  Koncesované - pouze na základě tzv. koncese (uděluje živnost. úřad) 2) Obchodní společnosti  Osobní společnosti - společníci se dělí o zisky a ztráty - ručení neomezené  Veřejná obchodní společnost  Komanditní společnost  Kapitálové společnosti - ručení za závazky jen do výše vkladu  Společnost s ručením omezeným  Akciová společnost

8 Veřejná obchodní společnost  Sdružení nejméně 2 podnikatelů  Označení „veř. obch. spol.“ nebo „v.o.s.“.  Je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku  Společníci ručí veškerým svým majetkem a bez souhlasu ostatních nesmí sami podnikat ve stejné nebo podobné činnosti jako podnik Kurz řízení financí8

9 Kurz řízení financí9 1) Podniky jednotlivce  Živnosti  Ohlašovací  volná - odborná způsobilost není stanovena  řemeslné - odborná způsobilost je získána vyučením v oboru  vázané - odborná způsobilost stanovena pro každou živnost samostatně  Koncesované - pouze na základě tzv. koncese (uděluje živnost. úřad) 2) Obchodní společnosti  Osobní společnosti - společníci se dělí o zisky a ztráty - ručení neomezené  Veřejná obchodní společnost  Komanditní společnost  Kapitálové společnosti - ručení za závazky jen do výše vkladu  Společnost s ručením omezeným  Akciová společnost

10 Společnost s ručením omezeným  V názvu obsaženo "společnost s ručením omezeným", "spol. s r. o." nebo "s. r. o."  Založena fyzickou nebo právnickou osobou (dokonce pouze 1 osobou)  Základní kapitál je tvořen vklady společníků (1 společník = min Kč).  Minimální výše základního kapitálu Kč  Může mít max 50 společníků  Společníci ručí jen do výše svého vkladu  Nejvyšším orgánem je valná hromada, statutárním orgánem je jednatel nebo jednatelé, kontrolním orgánem je dozorčí rada Kurz řízení financí10

11 Střední podnik – 50 až 250 zaměstnanců Malý podnik –10 až 50 zaměstnanců Drobný podnik – méně než 10 zaměstnanců  Nejčastěji s. r. o. nebo podnik jednotlivce  Nemají povinnost účtovat v soustavě podvojného účetnictví (mohou vést pouze daňovou evidenci), pokud nejsou zapsány v obchodním rejstříku a jejich obrat nebyl v posledním roce větší než 25 mil. Kč  Plátcem DPH jsou pouze tehdy, pokud za posledních 12 měsíců dosáhly obratu min Kč Kurz řízení financí11

12 Strategie malých a středních podniků:  využívání vlastního inovačního a znalostního potenciálu  zaplňování mezer na trhu – kam nevstupují velké podniky  strategické spolupráce s ostatními podniky, malými i velkými  dotace ze SR (MMR, MPO, MZE), dotace z EU (např. Program rozvoje venkova), nízkoúročené půjčky, nefinanční pomoci - informační a poradenské služby, ochrana před konkurencí atd Kurz řízení financí12

13 Výhody: malé nároky na základní kapitál snadné využívání místních zdrojů a pracovních sil sociálnější vztahy mezi lidmi jednodušší řídící struktura větší pružnost a citlivost na požadavky trhu napomáhání rozvoji malých měst a obcí Kurz řízení financí13 Nevýhody: nízký tržní podíl = nižší dosahovaná ziskovost horší přístup ke kapitálu ztížené možnosti pro vstup na zahraniční trhy respektování technických předpisů je spojeno s vyššími náklady nevhodná lokalizace podniku nevhodný výběr zaměstnanců špatný management a marketing konkurence

14  nepokládají za svůj primární cíl tvorbu zisku, přesto ho mohou vytvářet zisk  zakladatelé si zisk nesmějí rozdělit mezi sebe  zisk musí být použít na financování hlavní činnosti, pro kterou byla organizace založena  Občanská sdružení - spolky (Spolek přátel výtvarných umělců Mánes), hnutí (Sdružení důchodců ČR), kluby (Klub českých turistů), svazy - financovány z členských příspěvků, darů atd.  Nadace - zakládány účelově pro dosahování a podporu obecně prospěšných cílů - financovány zakladatelem, dary, příspěvky apod.  Obecně prospěšné společnosti - Poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek.  Organizační složky státu - např. ministerstva - financovány plně ze státního rozpočtu nebo rozpočtů obcí  Příspěvkové organizace - např. školy, soudy, kulturní zařízení - financovány z příjmů z vlastní činnosti a ze SR nebo rozpočtu obcí Kurz řízení financí14

15 Základem je podnikatelský záměr  Bude trh schopen absorbovat mé výrobky, služby?  Budou spotřebitelé akceptovat cenu mnou stanovenou?  Budu schopen vytvořit zisk, uživí mne mé podnikání? ANO podnikatelský plán  situační analýza  finanční analýza, finanční plán  stanovení cílů podnikání Kurz řízení financí15

16  zkoumá postavení podniku s ohledem na minulost, přítomnost a budoucnost  využívá tzv. SWOT analýzu = identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb  zahrnuje analýzu:  trhů –vývoj trhu celkem, dle segmentu, dle požadavků zákazníků  prodeje – dle teritorií, výrobků, kupní síly  konkurence – komplexně, tzn. ne jen podniky, které vyrábějí to samé co já, ale i podobné výrobky (tzv. substituty) a výrobky doplňující výrobek můj (tzv. komplementy) Kurz řízení financí16

17  Kolik peněz jsem ochoten do podnikání vložit?  Kolik finančních prostředků mám již nyní k dispozici?  Budu si musit půjčit peníze? Popřípadě kolik?  vyžaduje důkladný rozbor  Nutné zkonstruovat optimistickou i pesimistickou variantu, počítat s finanční rezervou, zvolit nejlépe vyhovující úvěr atd.  nejen „předanalýza“, ale opakovat minimálně jednou ročně spolu s tvorbou účetní závěrky Kurz řízení financí17

18  základní cíle – maximalizaci zisku, dosažení určité úrovně zisku, maximalizaci obratu, expanze na určitý trh, udržení se na trhu atd.  marketingové cíle - PRO KOHO? CO?  musí být časově měřitelné, reálné, akceptovatelné, vzájemně sladěné a hierarchicky uspořádané  cesta, kterou se máme dostat k definovaným marketingovým cílům, musí vycházet ze situační analýzy Kurz řízení financí18

19 Kurz řízení financí19 Zvýšením příjmů  strategie zdokonalení své pozice na trhu  strategie rozšiřování trhu  (snažím se expandovat na nové trhy)  strategie diverzifikace (nový výrobek + nové trhy) Snížením nákladů  strategie snižování nákladů a  zvyšování výroby (objemu produkce)  strategie zlepšení technologie výroby  strategie redukování ostatních nákladů př. Cíl: dosažení určitého zisku

20  všeobecné - musí splňovat každý podnikatel  věk 18 let  plná způsobilost k právním úkonům  bezúhonnost podle živnostenského zákona  neexistence nedoplatků na daních, na pojistném zdravotní a sociální pojištění  zvláštní - vzdělání a praxe  pokud je nesplňuje, musí si najít odpovědného zástupce = FO určená podnikatelem, která splňuje jak všeobecné, tak zvláštní podmínky provozování živnosti, odpovídá za řádný provoz živnosti a je k podnikateli ve smluvním vztahu Kurz řízení financí20

21 1) Živnost a) Živnostenské oprávnění  nejjednodušší postup u živností volných - stačí podat žádost na neomezené množství volných živností a zaplatit Kč  U živností řemeslných a vázaných je nutné ještě dodat potvrzení o praxi či odborné způsobilosti dle zákona.  Právnická osoba musí ještě navíc prokázat, že byla založena  Výpis z živnostenského rejstříku je vystaven do 90 dnů u PO, do 15 dnů u FO  Podnikatel může provozovat více živností, má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění b) Zápis do Obchodního rejstříku  jestliže výše výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, činí za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku 120 mil Kč.  Získané živnostenské listy přiloží k návrhu na zápis do OR Kurz řízení financí21

22 2) Obecně prospěšná společnost  Zakladateli mohou být fyzické nebo právnické osoby  Zakládá se zakládací smlouvou (popř. zakladatelskou listinou) podepsanou všemi zakladateli (úředně ověřené)  Vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností  K návrhu na zápis musí být přiložena zakládací listina a musí být podán do 90 dnů od založení Kurz řízení financí22

23 3) Občanské sdružení  nejméně 3 občané, z nichž alespoň 1 musí být starší 18 let  písemný návrh na registraci do podatelny Ministerstva vnitra  V návrhu - jména, příjmení, data narození a bydliště členů s uvedením zmocněnce (starším 18 let) oprávněným jednat jejich jménem.  Návrh musí být podepsán všemi členy, podpisy není třeba ověřovat  K návrhu je nutno připojit stanovy sdružení ve dvou vyhotoveních  Registraci provede ministerstvo do 10 dnů od zahájení řízení Kurz řízení financí23

24 2) Veřejná obchodní společnost  Zakládá se společenskou smlouvou  Návrh na zápis do obchodního rejstříku v listinné nebo elektronické podobě, a v českém jazyce  Společenská smlouva musí mít formu notářského zápisu a musí ji podepsat všichni společníci Kurz řízení financí24

25 4) Společnost s ručením omezeným  s.r.o. může založit 1 FO či PO  Min. výše ZK je Kč, na jednoho společníka min Kč.  zakládá se společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou (v případě jedné osoby)  Návrh na zápis do obchodního rejstříku lze podat v listinné nebo elektronické podobě a v českém jazyce.  Společenská smlouva (i zakladatelská listina) musí mít formu notářského zápisu a musí ji podepsat všichni zakladatelé  Návrh na zápis musí být podán do 90 dnů od založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského oprávnění  Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku Kurz řízení financí25

26  Výnosy = zvýšení celkových aktiv podniku (nikoliv pouze peněžních)  Příjem = přírůstek peněz na účtu nebo v pokladně.  Výdaj = úbytek peněz na účtu nebo v pokladně.  Náklady =úbytek celkových aktiv podniku (nikoliv pouze peněžních).  fixní – musíme je hradit i v případě, že nevyrábíme, nejsou závislé na kusech výrobku (př. nájem budovy)  variabilní – hradí se pouze v souvislosti s výrobou (př. materiál)  Majetek = Aktiva = majetkové součásti, ocenitelné v penězích (např. budovy, peníze na účtě, zásoby atd.)  Zdroje financování = Pasiva = podniková břemena, ocenitelná v penězích (např. dluhy, atd.)  Obrat =celková suma tržeb za určité období.  Marže = rozdíl mezi prodejní cenou výrobku a nákladem na výrobek. (zisková přirážka k nákladům) Kurz řízení financí26

27  Rozvaha obsahuje aktiva a pasiva. Informuje o finančně-majetkové situaci podniku k určitému dni celková aktiva = celková pasiva (tzv. bilanční rovnice)  Výsledovka (výkaz zisku a ztráty) = přehled výnosů a nákladů za dané období.  Rozdíl mezi výnosy a náklady podniku za určité období je výsledek hospodaření, a to pokud V > N = zisk nebo pokud V < N = ztráta Kurz řízení financí27 Př. Rozvaha podniku … ke dni … Aktiva Budovy skladů a prodejny Dopravní prostředky Peníze na účtu v bance Peníze v hotovosti 500 Zásoba zboží Pohledávka 200 Majetek celkem Pasiva Vlastní kapitál dluh u dodavatelů zboží dlouhodobý bankovní úvěr Dluhy celkem

28 Zdanění podílu na zisku:  15% srážka u zdroje – komanditista, společník s.r.o., akcionář, člen družstva  součást příjmů v daňovém přiznání – společník v.o.s., komplementář Daňové přiznání vždy do (resp. do ) následujícího roku  Malý a střední podnikatelé mohou vést pouze daňovou evidenci (obdoba jednoduchého účetnictví) - obsahuje evidenci:  příjmů a výdajů (peněžní deník)  majetku a závazků (kniha vydaných a přijatých faktur, inventární karty majetku, evidence zásob) Kurz řízení financí28

29  výdaje paušální částkou, a to procentem ze svých příjmů Výdajový paušál v roce 2010 Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství 80 % Řemeslné živnosti Ostatní živnosti60 % Nezávislá povolání (znalci, tlumočníci apod.)40 % Pronájem30 % Kurz řízení financí  neziskové organizace a občanská sdružení - možnost snížit základ daně až o Kč. Tzn., že mohou dosáhnout zisku až Kč, aniž by musely platit daň z příjmu.  Silniční daň

30 Odvody na sociální a zdravotní pojištění  nutné rozlišit hlavní a vedlejší činnost  Vedlejší činnost (je-li např. zároveň zaměstnán, pobírá-li mateřskou atd.)  Účast na sociálním pojištění je povinná, jen pokud je příjem z podnikání vyšší než Kč,  nižší minimální vyměřovací základ a minimální měsíční zálohy (693 Kč) než u činnosti hlavní  Pro výpočet zdravotního pojištění není stanoven minimální vyměřovací základ  Hlavní činnost  Účast na sociálním pojištění je vždy povinná  Minimální měsíční záloha na sociální pojištění činí Kč  Minimální měsíční pojistné Kč Po skončení roku musí podnikatel podat přehled o svých příjmech a výdajích Kurz řízení financí30

31  měl by být vytvořen na počátku podnikání jako reálný Kurz řízení financí31 1. CO financovat - jaký hmotný a nehmotný majetek, budeme potřebovat a v jaké hodnotě? budeme vytvářet zásoby? 2. KOLIK peněz do podniku chceme investovat? 3. JAK financovat - uvažujeme o dlouhodobých či krátkodobých úvěrech, půjčkách?

32  základním motivem podnikání je zisk  rozhodující je výše zisku – porovnání jeho čisté výše s alternativními možnostmi výdělku Př. průměrná hrubá mzda je cca Kč. Čistý příjem tedy činí přibližně Kč. Podnikateli, který by v hlavním zaměstnaneckém pracovním poměru měl hrubou mzdu , se podnikání vyplatí, jestliže dosáhne čistého zisku alespoň Kč měsíčně Kurz řízení financí32

33 Děkuji Vám za pozornost Kurz řízení financí33


Stáhnout ppt "Podnikatelské minimum. 1) Občanský zákoník (č. 40/1964 Sb.) a)Fyzická osoba (např. OSVČ)  Nemusí se vždy zapisovat do obchodního rejstříku - pouze tehdy,"

Podobné prezentace


Reklamy Google