Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelské minimum. 1) Občanský zákoník (č. 40/1964 Sb.) a)Fyzická osoba (např. OSVČ)  Nemusí se vždy zapisovat do obchodního rejstříku - pouze tehdy,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelské minimum. 1) Občanský zákoník (č. 40/1964 Sb.) a)Fyzická osoba (např. OSVČ)  Nemusí se vždy zapisovat do obchodního rejstříku - pouze tehdy,"— Transkript prezentace:

1 Podnikatelské minimum

2 1) Občanský zákoník (č. 40/1964 Sb.) a)Fyzická osoba (např. OSVČ)  Nemusí se vždy zapisovat do obchodního rejstříku - pouze tehdy, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, činí za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku 120.000.000 Kč a)Právnická osoba (např. firma, obec)  sdružení fyzických nebo právnických osob – př. firma  účelová sdružení majetku – např. nadace  jednotky územní samosprávy – např. obec  jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon – např. státní podnik  Právnická osoba se zpravidla do obchodního rejstříku zapsat musí. 15.4.2015Kurz řízení financí2

3 2) Obchodní zákoník (č. 513/1991 Sb.)  Podnikání je„soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku“.  Podnikatel, Podnik, Obchodní rejstřík (portal.justice.cz)  V názvu firmy fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení  V názvu firmy právnických osob musí být dodatek označující její právní formu 15.4.2015Kurz řízení financí3

4 3) Živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb.)  Živnost  jakákoliv podnikatelská činnost, která není zákonem zakázaná nebo ze zákona vyloučena  soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem  Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba  Průkazem živnostenského oprávnění je živnostenský list (resp. Výpis z živnostenského rejstříku) nebo koncesní listina 15.4.2015Kurz řízení financí4

5 1) Podniky jednotlivce  Živnosti  Ohlašovací  volná - odborná způsobilost není stanovena  řemeslné - odborná způsobilost je získána vyučením v oboru  vázané - odborná způsobilost stanovena pro každou živnost samostatně  Koncesované - pouze na základě tzv. koncese (uděluje živnost. úřad) 2) Obchodní společnosti  Osobní společnosti - společníci se dělí o zisky a ztráty - ručení neomezené  Veřejná obchodní společnost  Komanditní společnost  Kapitálové společnosti - ručení za závazky jen do výše vkladu  Společnost s ručením omezeným  Akciová společnost 15.4.2015Kurz řízení financí5

6 Podniky jednotlivce (např. živnost nebo zemědělské podnikání) Výhody:  k založení stačí i menší kapitál  minimální regulace ze strany státu  podnikatel je neomezeným vládcem podniku  rychlá reakce na změny Nevýhody:  obtížný přístup ke kapitálu  neomezené ručení za dluhy – celým svým majetkem  omezená životnost firmy daná délkou života majitele 15.4.2015Kurz řízení financí6

7 15.4.2015Kurz řízení financí7 1) Podniky jednotlivce  Živnosti  Ohlašovací  volná - odborná způsobilost není stanovena  řemeslné - odborná způsobilost je získána vyučením v oboru  vázané - odborná způsobilost stanovena pro každou živnost samostatně  Koncesované - pouze na základě tzv. koncese (uděluje živnost. úřad) 2) Obchodní společnosti  Osobní společnosti - společníci se dělí o zisky a ztráty - ručení neomezené  Veřejná obchodní společnost  Komanditní společnost  Kapitálové společnosti - ručení za závazky jen do výše vkladu  Společnost s ručením omezeným  Akciová společnost

8 Veřejná obchodní společnost  Sdružení nejméně 2 podnikatelů  Označení „veř. obch. spol.“ nebo „v.o.s.“.  Je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku  Společníci ručí veškerým svým majetkem a bez souhlasu ostatních nesmí sami podnikat ve stejné nebo podobné činnosti jako podnik 15.4.2015Kurz řízení financí8

9 15.4.2015Kurz řízení financí9 1) Podniky jednotlivce  Živnosti  Ohlašovací  volná - odborná způsobilost není stanovena  řemeslné - odborná způsobilost je získána vyučením v oboru  vázané - odborná způsobilost stanovena pro každou živnost samostatně  Koncesované - pouze na základě tzv. koncese (uděluje živnost. úřad) 2) Obchodní společnosti  Osobní společnosti - společníci se dělí o zisky a ztráty - ručení neomezené  Veřejná obchodní společnost  Komanditní společnost  Kapitálové společnosti - ručení za závazky jen do výše vkladu  Společnost s ručením omezeným  Akciová společnost

10 Společnost s ručením omezeným  V názvu obsaženo "společnost s ručením omezeným", "spol. s r. o." nebo "s. r. o."  Založena fyzickou nebo právnickou osobou (dokonce pouze 1 osobou)  Základní kapitál je tvořen vklady společníků (1 společník = min 20.000 Kč).  Minimální výše základního kapitálu 200.000 Kč  Může mít max 50 společníků  Společníci ručí jen do výše svého vkladu  Nejvyšším orgánem je valná hromada, statutárním orgánem je jednatel nebo jednatelé, kontrolním orgánem je dozorčí rada 15.4.2015Kurz řízení financí10

11 Střední podnik – 50 až 250 zaměstnanců Malý podnik –10 až 50 zaměstnanců Drobný podnik – méně než 10 zaměstnanců  Nejčastěji s. r. o. nebo podnik jednotlivce  Nemají povinnost účtovat v soustavě podvojného účetnictví (mohou vést pouze daňovou evidenci), pokud nejsou zapsány v obchodním rejstříku a jejich obrat nebyl v posledním roce větší než 25 mil. Kč  Plátcem DPH jsou pouze tehdy, pokud za posledních 12 měsíců dosáhly obratu min. 1.000.000 Kč 15.4.2015Kurz řízení financí11

12 Strategie malých a středních podniků:  využívání vlastního inovačního a znalostního potenciálu  zaplňování mezer na trhu – kam nevstupují velké podniky  strategické spolupráce s ostatními podniky, malými i velkými  dotace ze SR (MMR, MPO, MZE), dotace z EU (např. Program rozvoje venkova), nízkoúročené půjčky, nefinanční pomoci - informační a poradenské služby, ochrana před konkurencí atd. 15.4.2015Kurz řízení financí12

13 Výhody: malé nároky na základní kapitál snadné využívání místních zdrojů a pracovních sil sociálnější vztahy mezi lidmi jednodušší řídící struktura větší pružnost a citlivost na požadavky trhu napomáhání rozvoji malých měst a obcí 15.4.2015Kurz řízení financí13 Nevýhody: nízký tržní podíl = nižší dosahovaná ziskovost horší přístup ke kapitálu ztížené možnosti pro vstup na zahraniční trhy respektování technických předpisů je spojeno s vyššími náklady nevhodná lokalizace podniku nevhodný výběr zaměstnanců špatný management a marketing konkurence

14  nepokládají za svůj primární cíl tvorbu zisku, přesto ho mohou vytvářet zisk  zakladatelé si zisk nesmějí rozdělit mezi sebe  zisk musí být použít na financování hlavní činnosti, pro kterou byla organizace založena  Občanská sdružení - spolky (Spolek přátel výtvarných umělců Mánes), hnutí (Sdružení důchodců ČR), kluby (Klub českých turistů), svazy - financovány z členských příspěvků, darů atd.  Nadace - zakládány účelově pro dosahování a podporu obecně prospěšných cílů - financovány zakladatelem, dary, příspěvky apod.  Obecně prospěšné společnosti - Poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek.  Organizační složky státu - např. ministerstva - financovány plně ze státního rozpočtu nebo rozpočtů obcí  Příspěvkové organizace - např. školy, soudy, kulturní zařízení - financovány z příjmů z vlastní činnosti a ze SR nebo rozpočtu obcí 15.4.2015Kurz řízení financí14

15 Základem je podnikatelský záměr  Bude trh schopen absorbovat mé výrobky, služby?  Budou spotřebitelé akceptovat cenu mnou stanovenou?  Budu schopen vytvořit zisk, uživí mne mé podnikání? ANO podnikatelský plán  situační analýza  finanční analýza, finanční plán  stanovení cílů podnikání 15.4.2015Kurz řízení financí15

16  zkoumá postavení podniku s ohledem na minulost, přítomnost a budoucnost  využívá tzv. SWOT analýzu = identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb  zahrnuje analýzu:  trhů –vývoj trhu celkem, dle segmentu, dle požadavků zákazníků  prodeje – dle teritorií, výrobků, kupní síly  konkurence – komplexně, tzn. ne jen podniky, které vyrábějí to samé co já, ale i podobné výrobky (tzv. substituty) a výrobky doplňující výrobek můj (tzv. komplementy). 15.4.2015Kurz řízení financí16

17  Kolik peněz jsem ochoten do podnikání vložit?  Kolik finančních prostředků mám již nyní k dispozici?  Budu si musit půjčit peníze? Popřípadě kolik?  vyžaduje důkladný rozbor  Nutné zkonstruovat optimistickou i pesimistickou variantu, počítat s finanční rezervou, zvolit nejlépe vyhovující úvěr atd.  nejen „předanalýza“, ale opakovat minimálně jednou ročně spolu s tvorbou účetní závěrky 15.4.2015Kurz řízení financí17

18  základní cíle – maximalizaci zisku, dosažení určité úrovně zisku, maximalizaci obratu, expanze na určitý trh, udržení se na trhu atd.  marketingové cíle - PRO KOHO? CO?  musí být časově měřitelné, reálné, akceptovatelné, vzájemně sladěné a hierarchicky uspořádané  cesta, kterou se máme dostat k definovaným marketingovým cílům, musí vycházet ze situační analýzy 15.4.2015Kurz řízení financí18

19 15.4.2015Kurz řízení financí19 Zvýšením příjmů  strategie zdokonalení své pozice na trhu  strategie rozšiřování trhu  (snažím se expandovat na nové trhy)  strategie diverzifikace (nový výrobek + nové trhy) Snížením nákladů  strategie snižování nákladů a  zvyšování výroby (objemu produkce)  strategie zlepšení technologie výroby  strategie redukování ostatních nákladů př. Cíl: dosažení určitého zisku

20  všeobecné - musí splňovat každý podnikatel  věk 18 let  plná způsobilost k právním úkonům  bezúhonnost podle živnostenského zákona  neexistence nedoplatků na daních, na pojistném zdravotní a sociální pojištění  zvláštní - vzdělání a praxe  pokud je nesplňuje, musí si najít odpovědného zástupce = FO určená podnikatelem, která splňuje jak všeobecné, tak zvláštní podmínky provozování živnosti, odpovídá za řádný provoz živnosti a je k podnikateli ve smluvním vztahu 15.4.2015Kurz řízení financí20

21 1) Živnost a) Živnostenské oprávnění  nejjednodušší postup u živností volných - stačí podat žádost na neomezené množství volných živností a zaplatit 1.000 Kč  U živností řemeslných a vázaných je nutné ještě dodat potvrzení o praxi či odborné způsobilosti dle zákona.  Právnická osoba musí ještě navíc prokázat, že byla založena  Výpis z živnostenského rejstříku je vystaven do 90 dnů u PO, do 15 dnů u FO  Podnikatel může provozovat více živností, má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění b) Zápis do Obchodního rejstříku  jestliže výše výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, činí za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku 120 mil Kč.  Získané živnostenské listy přiloží k návrhu na zápis do OR 15.4.2015Kurz řízení financí21

22 2) Obecně prospěšná společnost  Zakladateli mohou být fyzické nebo právnické osoby  Zakládá se zakládací smlouvou (popř. zakladatelskou listinou) podepsanou všemi zakladateli (úředně ověřené)  Vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností  K návrhu na zápis musí být přiložena zakládací listina a musí být podán do 90 dnů od založení 15.4.2015Kurz řízení financí22

23 3) Občanské sdružení  nejméně 3 občané, z nichž alespoň 1 musí být starší 18 let  písemný návrh na registraci do podatelny Ministerstva vnitra  V návrhu - jména, příjmení, data narození a bydliště členů s uvedením zmocněnce (starším 18 let) oprávněným jednat jejich jménem.  Návrh musí být podepsán všemi členy, podpisy není třeba ověřovat  K návrhu je nutno připojit stanovy sdružení ve dvou vyhotoveních  Registraci provede ministerstvo do 10 dnů od zahájení řízení 15.4.2015Kurz řízení financí23

24 2) Veřejná obchodní společnost  Zakládá se společenskou smlouvou  Návrh na zápis do obchodního rejstříku v listinné nebo elektronické podobě, a v českém jazyce  Společenská smlouva musí mít formu notářského zápisu a musí ji podepsat všichni společníci 15.4.2015Kurz řízení financí24

25 4) Společnost s ručením omezeným  s.r.o. může založit 1 FO či PO  Min. výše ZK je 200.000 Kč, na jednoho společníka min 20.000 Kč.  zakládá se společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou (v případě jedné osoby)  Návrh na zápis do obchodního rejstříku lze podat v listinné nebo elektronické podobě a v českém jazyce.  Společenská smlouva (i zakladatelská listina) musí mít formu notářského zápisu a musí ji podepsat všichni zakladatelé  Návrh na zápis musí být podán do 90 dnů od založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského oprávnění  Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku 15.4.2015Kurz řízení financí25

26  Výnosy = zvýšení celkových aktiv podniku (nikoliv pouze peněžních)  Příjem = přírůstek peněz na účtu nebo v pokladně.  Výdaj = úbytek peněz na účtu nebo v pokladně.  Náklady =úbytek celkových aktiv podniku (nikoliv pouze peněžních).  fixní – musíme je hradit i v případě, že nevyrábíme, nejsou závislé na kusech výrobku (př. nájem budovy)  variabilní – hradí se pouze v souvislosti s výrobou (př. materiál)  Majetek = Aktiva = majetkové součásti, ocenitelné v penězích (např. budovy, peníze na účtě, zásoby atd.)  Zdroje financování = Pasiva = podniková břemena, ocenitelná v penězích (např. dluhy, atd.)  Obrat =celková suma tržeb za určité období.  Marže = rozdíl mezi prodejní cenou výrobku a nákladem na výrobek. (zisková přirážka k nákladům) 15.4.2015Kurz řízení financí26

27  Rozvaha obsahuje aktiva a pasiva. Informuje o finančně-majetkové situaci podniku k určitému dni celková aktiva = celková pasiva (tzv. bilanční rovnice)  Výsledovka (výkaz zisku a ztráty) = přehled výnosů a nákladů za dané období.  Rozdíl mezi výnosy a náklady podniku za určité období je výsledek hospodaření, a to pokud V > N = zisk nebo pokud V < N = ztráta. 15.4.2015Kurz řízení financí27 Př. Rozvaha podniku … ke dni … Aktiva Budovy skladů a prodejny 6 000 Dopravní prostředky 3 500 Peníze na účtu v bance 2 000 Peníze v hotovosti 500 Zásoba zboží 4 000 Pohledávka 200 Majetek celkem 16 200 Pasiva Vlastní kapitál 5 000 dluh u dodavatelů zboží 3 200 dlouhodobý bankovní úvěr 8 000 Dluhy celkem 16 200

28 Zdanění podílu na zisku:  15% srážka u zdroje – komanditista, společník s.r.o., akcionář, člen družstva  součást příjmů v daňovém přiznání – společník v.o.s., komplementář Daňové přiznání vždy do 31. 3. (resp. do 30. 6.) následujícího roku  Malý a střední podnikatelé mohou vést pouze daňovou evidenci (obdoba jednoduchého účetnictví) - obsahuje evidenci:  příjmů a výdajů (peněžní deník)  majetku a závazků (kniha vydaných a přijatých faktur, inventární karty majetku, evidence zásob) 15.4.2015Kurz řízení financí28

29  výdaje paušální částkou, a to procentem ze svých příjmů Výdajový paušál v roce 2010 Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství 80 % Řemeslné živnosti Ostatní živnosti60 % Nezávislá povolání (znalci, tlumočníci apod.)40 % Pronájem30 % Kurz řízení financí2915.4.2015  neziskové organizace a občanská sdružení - možnost snížit základ daně až o 1.000.000 Kč. Tzn., že mohou dosáhnout zisku až 300.000 Kč, aniž by musely platit daň z příjmu.  Silniční daň

30 Odvody na sociální a zdravotní pojištění  nutné rozlišit hlavní a vedlejší činnost  Vedlejší činnost (je-li např. zároveň zaměstnán, pobírá-li mateřskou atd.)  Účast na sociálním pojištění je povinná, jen pokud je příjem z podnikání vyšší než 56.901 Kč,  nižší minimální vyměřovací základ a minimální měsíční zálohy (693 Kč) než u činnosti hlavní  Pro výpočet zdravotního pojištění není stanoven minimální vyměřovací základ  Hlavní činnost  Účast na sociálním pojištění je vždy povinná  Minimální měsíční záloha na sociální pojištění činí 1.731 Kč  Minimální měsíční pojistné 1.601 Kč Po skončení roku musí podnikatel podat přehled o svých příjmech a výdajích. 15.4.2015Kurz řízení financí30

31  měl by být vytvořen na počátku podnikání jako reálný 15.4.2015Kurz řízení financí31 1. CO financovat - jaký hmotný a nehmotný majetek, budeme potřebovat a v jaké hodnotě? budeme vytvářet zásoby? 2. KOLIK peněz do podniku chceme investovat? 3. JAK financovat - uvažujeme o dlouhodobých či krátkodobých úvěrech, půjčkách?

32  základním motivem podnikání je zisk  rozhodující je výše zisku – porovnání jeho čisté výše s alternativními možnostmi výdělku Př. průměrná hrubá mzda je cca 23.000 Kč. Čistý příjem tedy činí přibližně 18.000 Kč. Podnikateli, který by v hlavním zaměstnaneckém pracovním poměru měl hrubou mzdu 23.000, se podnikání vyplatí, jestliže dosáhne čistého zisku alespoň 18.000 Kč měsíčně. 15.4.2015Kurz řízení financí32

33 Děkuji Vám za pozornost 15.4.2015Kurz řízení financí33


Stáhnout ppt "Podnikatelské minimum. 1) Občanský zákoník (č. 40/1964 Sb.) a)Fyzická osoba (např. OSVČ)  Nemusí se vždy zapisovat do obchodního rejstříku - pouze tehdy,"

Podobné prezentace


Reklamy Google