Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelské minimum

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelské minimum"— Transkript prezentace:

1 Podnikatelské minimum
Řízení financí Podnikatelské minimum

2 Právní úprava podnikání
1) Občanský zákoník (č. 40/1964 Sb.) Fyzická osoba (např. OSVČ) Nemusí se vždy zapisovat do obchodního rejstříku - pouze tehdy, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, činí za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku Kč Právnická osoba (např. firma, obec) sdružení fyzických nebo právnických osob – př. firma účelová sdružení majetku – např. nadace jednotky územní samosprávy – např. obec jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon – např. státní podnik Právnická osoba se zpravidla do obchodního rejstříku zapsat musí. Kurz řízení financí

3 Právní úprava podnikání
2) Obchodní zákoník (č. 513/1991 Sb.) Podnikání je„soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku“. Podnikatel, Podnik, Obchodní rejstřík (portal.justice.cz) V názvu firmy fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení V názvu firmy právnických osob musí být dodatek označující její právní formu Kurz řízení financí

4 Právní úprava podnikání
3) Živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb.) Živnost jakákoliv podnikatelská činnost, která není zákonem zakázaná nebo ze zákona vyloučena soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba Průkazem živnostenského oprávnění je živnostenský list (resp. Výpis z živnostenského rejstříku) nebo koncesní listina Kurz řízení financí

5 Podniky podle právní formy
1) Podniky jednotlivce Živnosti Ohlašovací volná - odborná způsobilost není stanovena řemeslné - odborná způsobilost je získána vyučením v oboru vázané - odborná způsobilost stanovena pro každou živnost samostatně Koncesované - pouze na základě tzv. koncese (uděluje živnost. úřad) 2) Obchodní společnosti Osobní společnosti - společníci se dělí o zisky a ztráty - ručení neomezené Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Kapitálové společnosti - ručení za závazky jen do výše vkladu Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Kurz řízení financí

6 Podniky podle právní formy
Podniky jednotlivce (např. živnost nebo zemědělské podnikání) Výhody: k založení stačí i menší kapitál minimální regulace ze strany státu podnikatel je neomezeným vládcem podniku rychlá reakce na změny Nevýhody: obtížný přístup ke kapitálu neomezené ručení za dluhy – celým svým majetkem omezená životnost firmy daná délkou života majitele Kurz řízení financí

7 Podniky podle právní formy
1) Podniky jednotlivce Živnosti Ohlašovací volná - odborná způsobilost není stanovena řemeslné - odborná způsobilost je získána vyučením v oboru vázané - odborná způsobilost stanovena pro každou živnost samostatně Koncesované - pouze na základě tzv. koncese (uděluje živnost. úřad) 2) Obchodní společnosti Osobní společnosti - společníci se dělí o zisky a ztráty - ručení neomezené Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Kapitálové společnosti - ručení za závazky jen do výše vkladu Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Kurz řízení financí

8 Podniky podle právní formy
Veřejná obchodní společnost Sdružení nejméně 2 podnikatelů Označení „veř. obch. spol.“ nebo „v.o.s.“. Je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku Společníci ručí veškerým svým majetkem a bez souhlasu ostatních nesmí sami podnikat ve stejné nebo podobné činnosti jako podnik Kurz řízení financí

9 Podniky podle právní formy
1) Podniky jednotlivce Živnosti Ohlašovací volná - odborná způsobilost není stanovena řemeslné - odborná způsobilost je získána vyučením v oboru vázané - odborná způsobilost stanovena pro každou živnost samostatně Koncesované - pouze na základě tzv. koncese (uděluje živnost. úřad) 2) Obchodní společnosti Osobní společnosti - společníci se dělí o zisky a ztráty - ručení neomezené Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Kapitálové společnosti - ručení za závazky jen do výše vkladu Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Kurz řízení financí

10 Podniky podle právní formy
Společnost s ručením omezeným V názvu obsaženo "společnost s ručením omezeným", "spol. s r. o." nebo "s. r. o." Založena fyzickou nebo právnickou osobou (dokonce pouze 1 osobou) Základní kapitál je tvořen vklady společníků (1 společník = min Kč). Minimální výše základního kapitálu Kč Může mít max 50 společníků Společníci ručí jen do výše svého vkladu Nejvyšším orgánem je valná hromada, statutárním orgánem je jednatel nebo jednatelé, kontrolním orgánem je dozorčí rada Kurz řízení financí

11 Malé a střední podniky Střední podnik – 50 až 250 zaměstnanců
Malý podnik –10 až 50 zaměstnanců Drobný podnik – méně než 10 zaměstnanců Nejčastěji s. r. o. nebo podnik jednotlivce Nemají povinnost účtovat v soustavě podvojného účetnictví (mohou vést pouze daňovou evidenci), pokud nejsou zapsány v obchodním rejstříku a jejich obrat nebyl v posledním roce větší než 25 mil. Kč Plátcem DPH jsou pouze tehdy, pokud za posledních 12 měsíců dosáhly obratu min Kč Kurz řízení financí

12 Malé a střední podniky Strategie malých a středních podniků:
využívání vlastního inovačního a znalostního potenciálu zaplňování mezer na trhu – kam nevstupují velké podniky strategické spolupráce s ostatními podniky, malými i velkými dotace ze SR (MMR, MPO, MZE), dotace z EU (např. Program rozvoje venkova), nízkoúročené půjčky, nefinanční pomoci - informační a poradenské služby, ochrana před konkurencí atd. Kurz řízení financí

13 Malé a střední podniky Výhody: malé nároky na základní kapitál
snadné využívání místních zdrojů a pracovních sil sociálnější vztahy mezi lidmi jednodušší řídící struktura větší pružnost a citlivost na požadavky trhu napomáhání rozvoji malých měst a obcí Nevýhody: nízký tržní podíl = nižší dosahovaná ziskovost horší přístup ke kapitálu ztížené možnosti pro vstup na zahraniční trhy respektování technických předpisů je spojeno s vyššími náklady nevhodná lokalizace podniku nevhodný výběr zaměstnanců špatný management a marketing konkurence Kurz řízení financí

14 Neziskové organizace nepokládají za svůj primární cíl tvorbu zisku, přesto ho mohou vytvářet zisk zakladatelé si zisk nesmějí rozdělit mezi sebe zisk musí být použít na financování hlavní činnosti, pro kterou byla organizace založena Občanská sdružení - spolky (Spolek přátel výtvarných umělců Mánes), hnutí (Sdružení důchodců ČR), kluby (Klub českých turistů), svazy - financovány z členských příspěvků, darů atd. Nadace - zakládány účelově pro dosahování a podporu obecně prospěšných cílů - financovány zakladatelem, dary, příspěvky apod. Obecně prospěšné společnosti - Poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Organizační složky státu - např. ministerstva - financovány plně ze státního rozpočtu nebo rozpočtů obcí Příspěvkové organizace - např. školy, soudy, kulturní zařízení - financovány z příjmů z vlastní činnosti a ze SR nebo rozpočtu obcí Kurz řízení financí

15 Podnikatelský plán ANO Základem je podnikatelský záměr
Bude trh schopen absorbovat mé výrobky, služby? Budou spotřebitelé akceptovat cenu mnou stanovenou? Budu schopen vytvořit zisk, uživí mne mé podnikání? ANO podnikatelský plán situační analýza finanční analýza, finanční plán stanovení cílů podnikání Kurz řízení financí

16 Podnikatelský plán - Situační analýza
zkoumá postavení podniku s ohledem na minulost, přítomnost a budoucnost využívá tzv. SWOT analýzu = identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb zahrnuje analýzu: trhů –vývoj trhu celkem, dle segmentu, dle požadavků zákazníků prodeje – dle teritorií, výrobků, kupní síly konkurence – komplexně, tzn. ne jen podniky, které vyrábějí to samé co já, ale i podobné výrobky (tzv. substituty) a výrobky doplňující výrobek můj (tzv. komplementy). Kurz řízení financí

17 Podnikatelský plán - Finanční analýza
Kolik peněz jsem ochoten do podnikání vložit? Kolik finančních prostředků mám již nyní k dispozici? Budu si musit půjčit peníze? Popřípadě kolik? vyžaduje důkladný rozbor Nutné zkonstruovat optimistickou i pesimistickou variantu, počítat s finanční rezervou, zvolit nejlépe vyhovující úvěr atd. nejen „předanalýza“, ale opakovat minimálně jednou ročně spolu s tvorbou účetní závěrky Kurz řízení financí

18 Podnikatelský plán - Stanovení cílů
základní cíle – maximalizaci zisku, dosažení určité úrovně zisku, maximalizaci obratu, expanze na určitý trh, udržení se na trhu atd. marketingové cíle - PRO KOHO? CO? musí být časově měřitelné, reálné, akceptovatelné, vzájemně sladěné a hierarchicky uspořádané cesta, kterou se máme dostat k definovaným marketingovým cílům, musí vycházet ze situační analýzy Kurz řízení financí

19 Podnikatelský plán - Stanovení cílů
př. Cíl: dosažení určitého zisku Zvýšením příjmů strategie zdokonalení své pozice na trhu strategie rozšiřování trhu (snažím se expandovat na nové trhy) strategie diverzifikace (nový výrobek + nové trhy) Snížením nákladů strategie snižování nákladů a zvyšování výroby (objemu produkce) strategie zlepšení technologie výroby strategie redukování ostatních nákladů Kurz řízení financí

20 Zahájení podnikání - podmínky udělení živnostenského oprávnění
všeobecné - musí splňovat každý podnikatel věk 18 let plná způsobilost k právním úkonům bezúhonnost podle živnostenského zákona neexistence nedoplatků na daních, na pojistném zdravotní a sociální pojištění zvláštní - vzdělání a praxe pokud je nesplňuje, musí si najít odpovědného zástupce = FO určená podnikatelem, která splňuje jak všeobecné, tak zvláštní podmínky provozování živnosti, odpovídá za řádný provoz živnosti a je k podnikateli ve smluvním vztahu Kurz řízení financí

21 Zahájení podnikání - postup získání podnikatelského oprávnění
1) Živnost Živnostenské oprávnění nejjednodušší postup u živností volných - stačí podat žádost na neomezené množství volných živností a zaplatit Kč U živností řemeslných a vázaných je nutné ještě dodat potvrzení o praxi či odborné způsobilosti dle zákona. Právnická osoba musí ještě navíc prokázat, že byla založena Výpis z živnostenského rejstříku je vystaven do 90 dnů u PO, do 15 dnů u FO Podnikatel může provozovat více živností, má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění Zápis do Obchodního rejstříku jestliže výše výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, činí za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku 120 mil Kč. Získané živnostenské listy přiloží k návrhu na zápis do OR Kurz řízení financí

22 Zahájení podnikání - postup získání podnikatelského oprávnění
2) Obecně prospěšná společnost Zakladateli mohou být fyzické nebo právnické osoby Zakládá se zakládací smlouvou (popř. zakladatelskou listinou) podepsanou všemi zakladateli (úředně ověřené) Vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností K návrhu na zápis musí být přiložena zakládací listina a musí být podán do 90 dnů od založení Kurz řízení financí

23 Zahájení podnikání - postup získání podnikatelského oprávnění
3) Občanské sdružení nejméně 3 občané, z nichž alespoň 1 musí být starší 18 let písemný návrh na registraci do podatelny Ministerstva vnitra V návrhu - jména, příjmení, data narození a bydliště členů s uvedením zmocněnce (starším 18 let) oprávněným jednat jejich jménem. Návrh musí být podepsán všemi členy, podpisy není třeba ověřovat K návrhu je nutno připojit stanovy sdružení ve dvou vyhotoveních Registraci provede ministerstvo do 10 dnů od zahájení řízení Kurz řízení financí

24 Zahájení podnikání - postup získání podnikatelského oprávnění
2) Veřejná obchodní společnost Zakládá se společenskou smlouvou Návrh na zápis do obchodního rejstříku v listinné nebo elektronické podobě, a v českém jazyce Společenská smlouva musí mít formu notářského zápisu a musí ji podepsat všichni společníci Kurz řízení financí

25 Zahájení podnikání - postup získání podnikatelského oprávnění
4) Společnost s ručením omezeným s.r.o. může založit 1 FO či PO Min. výše ZK je Kč, na jednoho společníka min Kč. zakládá se společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou (v případě jedné osoby) Návrh na zápis do obchodního rejstříku lze podat v listinné nebo elektronické podobě a v českém jazyce. Společenská smlouva (i zakladatelská listina) musí mít formu notářského zápisu a musí ji podepsat všichni zakladatelé Návrh na zápis musí být podán do 90 dnů od založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského oprávnění Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku Kurz řízení financí

26 Základní účetní pojmy Výnosy = zvýšení celkových aktiv podniku (nikoliv pouze peněžních) Příjem = přírůstek peněz na účtu nebo v pokladně. Výdaj = úbytek peněz na účtu nebo v pokladně. Náklady =úbytek celkových aktiv podniku (nikoliv pouze peněžních). fixní – musíme je hradit i v případě, že nevyrábíme, nejsou závislé na kusech výrobku (př. nájem budovy) variabilní – hradí se pouze v souvislosti s výrobou (př. materiál) Majetek = Aktiva = majetkové součásti, ocenitelné v penězích (např. budovy, peníze na účtě, zásoby atd.) Zdroje financování = Pasiva = podniková břemena, ocenitelná v penězích (např. dluhy, atd.) Obrat =celková suma tržeb za určité období. Marže = rozdíl mezi prodejní cenou výrobku a nákladem na výrobek. (zisková přirážka k nákladům) Kurz řízení financí

27 Základní účetní pojmy Rozvaha obsahuje aktiva a pasiva. Informuje o finančně-majetkové situaci podniku k určitému dni celková aktiva = celková pasiva (tzv. bilanční rovnice) Výsledovka (výkaz zisku a ztráty) = přehled výnosů a nákladů za dané období. Rozdíl mezi výnosy a náklady podniku za určité období je výsledek hospodaření, a to pokud V > N = zisk nebo pokud V < N = ztráta. Př. Rozvaha podniku … ke dni … Aktiva Budovy skladů a prodejny 6 000 Dopravní prostředky 3 500 Peníze na účtu v bance 2 000 Peníze v hotovosti 500 Zásoba zboží  000 Pohledávka Majetek celkem  200 Pasiva Vlastní kapitál dluh u dodavatelů zboží  200 dlouhodobý bankovní úvěr  000 Dluhy celkem  200 Kurz řízení financí

28 Finance podniku - zdanění
Zdanění podílu na zisku: 15% srážka u zdroje – komanditista, společník s.r.o., akcionář, člen družstva součást příjmů v daňovém přiznání – společník v.o.s., komplementář Daňové přiznání vždy do  (resp. do ) následujícího roku Malý a střední podnikatelé mohou vést pouze daňovou evidenci (obdoba jednoduchého účetnictví) - obsahuje evidenci: příjmů a výdajů (peněžní deník) majetku a závazků (kniha vydaných a přijatých faktur, inventární karty majetku, evidence zásob) Kurz řízení financí

29 Finance podniku - zdanění
výdaje paušální částkou, a to procentem ze svých příjmů Výdajový paušál v roce 2010 Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství 80 % Řemeslné živnosti Ostatní živnosti 60 % Nezávislá povolání (znalci, tlumočníci apod.) 40 % Pronájem 30 % neziskové organizace a občanská sdružení - možnost snížit základ daně až o Kč. Tzn., že mohou dosáhnout zisku až Kč, aniž by musely platit daň z příjmu. Silniční daň Kurz řízení financí

30 Finance podniku - zdanění
Odvody na sociální a zdravotní pojištění nutné rozlišit hlavní a vedlejší činnost Vedlejší činnost (je-li např. zároveň zaměstnán, pobírá-li mateřskou atd.) Účast na sociálním pojištění je povinná, jen pokud je příjem z podnikání vyšší než Kč, nižší minimální vyměřovací základ a minimální měsíční zálohy (693 Kč) než u činnosti hlavní Pro výpočet zdravotního pojištění není stanoven minimální vyměřovací základ Hlavní činnost Účast na sociálním pojištění je vždy povinná Minimální měsíční záloha na sociální pojištění činí Kč Minimální měsíční pojistné Kč Po skončení roku musí podnikatel podat přehled o svých příjmech a výdajích. Kurz řízení financí

31 Finance podniku – finanční plán
měl by být vytvořen na počátku podnikání jako reálný 1. CO financovat - jaký hmotný a nehmotný majetek, budeme potřebovat a v jaké hodnotě? budeme vytvářet zásoby? 2. KOLIK peněz do podniku chceme investovat? 3. JAK financovat - uvažujeme o dlouhodobých či krátkodobých úvěrech, půjčkách? Kurz řízení financí

32 Finance podniku - Posouzení výsledku podnikání
základním motivem podnikání je zisk rozhodující je výše zisku – porovnání jeho čisté výše s alternativními možnostmi výdělku Př. průměrná hrubá mzda je cca Kč. Čistý příjem tedy činí přibližně Kč. Podnikateli, který by v hlavním zaměstnaneckém pracovním poměru měl hrubou mzdu , se podnikání vyplatí, jestliže dosáhne čistého zisku alespoň Kč měsíčně. Kurz řízení financí

33 Děkuji Vám za pozornost
Kurz řízení financí


Stáhnout ppt "Podnikatelské minimum"

Podobné prezentace


Reklamy Google