Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhČlověk a právo TémaČlověk a právo Tematická oblastČlověk a právo NázevObčanské právo hmotné AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkLeden 2013,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotaceVysvětlení základních pojmů z občanského práva hmotného Přínos/cílové kompetenceVytvoření obecného přehledu a orientace v občanském právu hmotném VY_32_INOVACE_53_07

2 Občanské právo hmotné  Zkráceně jen občanské právo, je považováno za nejrozsáhlejší právní odvětví považováno za nejrozsáhlejší právní odvětví českého právního řádu. českého právního řádu.  Do jeho obsahu již nepatří občanské právo procesní, protože postupem času se právo procesní, protože postupem času se z něho začaly některé oblasti vydělovat jako z něho začaly některé oblasti vydělovat jako samostatná právní odvětví. samostatná právní odvětví.

3 Občanské právo hmotné upravuje zejména:  základní otázky soukromého práva  závazkové právo  věcná práva  dědické právo  duševní vlastnictví  upravuje majetkové vztahy (fyzických osob, právnických osob a státu) (fyzických osob, právnických osob a státu)

4 Hlavní zásady občanského práva (6) 1) „Co není zákonem výslovně zakázáno, je dovoleno“ je dovoleno“ ( Je to volný prostor pro realizaci právních vztahů vytvářený právem). 2) Smluvní svoboda jedná se o svobodu, která umožňuje svobodné rozhodnutí, zda učinit či neučinit právní úkon, svobodu výběru adresáta, svobodu volby obsahu i formy právního úkonu.

5 3) Zachování právní jistoty:  Pacta sunt servanda – smlouvy se mají dodržovat. mají dodržovat.  Retroaktivity – zákony nepůsobí zpětně, (Lex retro non agit). (Lex retro non agit).  Ochrana práv třetích osob např. smlouvy zavazují pouze strany, které je uzavřely. např. smlouvy zavazují pouze strany, které je uzavřely.  Ochrana dobré víry (bonafides) je poskytována ochrana těm subjektům, které konaly je poskytována ochrana těm subjektům, které konaly v dobré víře. v dobré víře.

6 4) Zákaz zneužití práv – typ protiprávního jednání, který formálně nepřekračuje hranice subjektivního práva, ale překračuje hranice zneužití. 5) Výkon práv v souladu s dobrými mravy – subjektivní práva podléhají morální korekci. 6) Prevence – každý subjekt práva má povinnost předcházet ohrožování a porušování práv druhých, tak aby nevznikla škoda.

7 Občanské právo vymezuje Občanský zákoník V současné době je ještě účinný Občanský zákoník z roku 1964. Má dvě části: 1. Obecnou část Občanského zákoníku 2. Zvláštní část Občanského zákoníku Ale parlamentem byl přijat nový Občanský zákoník 3.2.2012. S platností od 22.března 2012. Občanský zákoník vydaný pod č. 89/2012 Sb. je zákoník, který rekodifikuje české soukromé právo. Účinnosti nabude 1. ledna 2014.

8 1. Obecná část Občanského zákoníku Právo vyžaduje přesnou definici určitých pojmů s jednoznačným výkladem. Přehled těchto pojmů je objasněn v obecné části Občanského zákoníku. Nejdůležitější jsou pojmy:  způsobilost mít právo = být subjektem a objektem práva. Rozlišujeme:  způsobilost k právům a povinnostem  způsobilost k právním úkonům Plná způsobilost vzniká - zletilostí tj. dosažením věku 18 let, případně dříve uzavřením sňatku se souhlasem soudu. souhlasem soudu.

9  Nadace - fond k obecně prospěšným cílům, vzniká registrací u státního orgánu. u státního orgánu.  Zastoupení ze zákona právo jednat za někoho jiného nezletilé dítě - rodiče nezletilé dítě - rodiče osoby zbavené způsobilosti – opatrovník osoby zbavené způsobilosti – opatrovník nebo na základě pověření - plná moc. nebo na základě pověření - plná moc.  Právní úkon (právní jednání) projev vůle, směřující ke vzniku, změně či zániku těch práv projev vůle, směřující ke vzniku, změně či zániku těch práv a povinností, spojených s takovým projevem vůle (smlouva). a povinností, spojených s takovým projevem vůle (smlouva).  Prekluze - je zánik práva uplynutím doby.

10  Promlčení je zánik možnosti uplatnění práva  Promlčení - je zánik možnosti uplatnění práva uplynutím promlčecí doby, jestliže druhá strana vznese uplynutím promlčecí doby, jestliže druhá strana vznese námitku promlčení. námitku promlčení. Není-li stanoveno v zákoně jinak, je obecná Není-li stanoveno v zákoně jinak, je obecná promlčecí doba - tříletá  Smlouva - vícestranný právní úkon, na jehož základě vznikají účastníkům práva základě vznikají účastníkům práva a povinnosti. a povinnosti. Účastníci jsou povinni odstranit vše, co by vedlo mezi nimi k rozporům. nimi k rozporům.

11 2. Zvláštní část Občanského zákoníku Vlastnictví : vlastnictvím je vztah k věci, který vlastníku umožňuje v mezích zákona předmět vlastnictví:  užívat  držet  požívat jeho plody a užitky  nakládat s ním

12 Spoluvlastnictví rozlišujeme:  podílové  SJM – společné jmění manželů Do SJM nejsou zařazeny věci: 1) získané darem 2) dědictvím 3) věci, které výlučně slouží k osobní potřebě 4) věci, jež slouží k výkonu povolání jednoho z manželů

13  Věcná břemena  Zástavní právo  Zadržovací právo Právo k cizím věcem

14  Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení  Otázky spojené s dědictvím Dědictví (nabývá se smrtí zůstavitele) - dědění ze zákona Rozeznáváme: - dědění ze zákona - dědění ze závěti - dědění ze závěti  Otázky spjaté zřízením závěti  Možnost vydědění Otázky vlastnického, dědického a závazkového práva

15 Pokus se odpovědět 1. Čím se zabývá Občanský zákoník ve vztahu k cizím věcem? 2. Na jaké dvě části se dělí, současný Občanský zákoník? 3. Z jakého roku je účinný současný Občanský zákoník? 4. Má dojít v dohledné době ke změně Občanského zákoníku? 5. Které věci nejsou zařazeny do SJM?

16 Zdroje a prameny Emmert, F. - Kotrňák, T. : Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis Brno 2003. Zouhar J. : Základy teorie státu a práva, S &M 1993. Knapp, V.: Teorie práva. 1 vyd. 5 dotisk, C.H. BECK, Praha 1995. Tomancová, J. Schelle, K. a kol.: Právní nauka pro školy a praxi 6. vyd., Eurolex Bohemia, s.r.o., Praha 2004. Šíma, A. – Suk, M. : Základy práva C.H.BECK, Praha 1997 http://cs.wikipedia.org/wiki/Právo http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_the_Czech_Republic.svg&page=1http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_the_Czech_Republic.svg&page=1 3.11.2012


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google