Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetnictví organizací zřízených ÚSC. Druhy organizací ÚSC Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, (POZOR, v r. 2009 novelizace)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetnictví organizací zřízených ÚSC. Druhy organizací ÚSC Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, (POZOR, v r. 2009 novelizace)"— Transkript prezentace:

1 Účetnictví organizací zřízených ÚSC

2 Druhy organizací ÚSC Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, (POZOR, v r. 2009 novelizace) § 23: ÚSC může ve své pravomoci k plnění svých úkolů, zejména k hospodářskému využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností a) zřizovat vlastní organizační složky jako svá zařízení bez právní subjektivity b) zřizovat příspěvkové organizace jako právnické osoby, které zpravidla ve své činnosti nevytvářejí zisk c) zakládat obchodní společnosti, a to akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným d) zakládat obecně prospěšné společnosti podle zvláštního zákona e) zřizovat školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu f)zřizovat veřejné výzkumné instituce podle zvláštního zákona g)zřizovat veřejná ústavní zdravotnická zařízení podle zvláštního zákona

3 Organizační složky ÚSC  Organizace bez právní subjektivity  nemůže vstupovat svým jménem do právních vztahů a brát na sebe práva a povinnosti z těchto vztahů vyplývající. Hospodaří jménem svého zřizovatele.  Pro takové činnosti, které a) nevyžadují velký počet zaměstnanců, b) nepotřebují složité a rozsáhlé strojní nebo jiné technické vybavení, c) nejsou vnitřně odvětvově či jinak organizačně členěné, d) nevstupují do složitých ekonomických nebo právních vztahů.  Např. knihovny, informační střediska,..  Zastupitelstvo ÚSC ji zřizuje, jmenuje vedoucího OS, určí jeho práva a povinnosti  Pracovníci OS jsou zaměstnanci OÚ (nestanoví-li zvláštní zákon jinak)  Zřizovací listina

4 Hospodaření organizačních složek  OS není účetní jednotkou  ÚSC má ve svém rozpočtu veškeré příjmy a výdaje svých OS. Rozpočet OS je součástí rozpočtu jejího zřizovatele.  ÚSC dává oprávnění k dispozicím s rozpočtem OS svému úřadu a také podle potřeby odpovědnému vedoucímu OS.  Na OS přenáší zřizovatel oprávnění disponovat jen s takovými peněžními prostředky, které zabezpečují její běžný provoz, který je nutné zabezpečovat operativně  provozní záloha v hotovosti nebo na běžném účtu.  Zřizovatel může pověřit svou organizační složku vybíráním některých rozpočtových příjmů z její činnosti.  Peněžní průběh hospodaření vede v peněžním deníku v členění dle rozpočtové skladby. Údaje se převádějí do rozpočtu P a V zřizovatele v jím stanoveném termínu, nejméně však měsíčně a nejpozději před koncem roku.  Nevyčerpanou zálohu je OS povinna vrátit zřizovateli v jím stanoveném termínu, nejpozději před koncem roku.

5 Př. (1) Obec je zřizovatelem OS – knihovny. Poskytuje jí provozní zálohu 20 000 Kč. OS nakoupí knihy za 5 000 Kč, hradí 6 000 Kč za internetové připojení a nakupuje materiál za 1 500 Kč. KčMDDalpol. § KčMDDalpol. § 1) Poskytování provozní zálohy 20 00031623151813314 2) Vyúčtování operací knihovny na základě údajů z peněžního deníku koncem měsíce: a) nákup knih 5 000410316 b) platba za internetové připojení 6 000410316 c) platba za materiál 1 500410316 3) Zúčtování výdajů s poskytnutou zálohou na konci měsíce a) snížení zálohy 12 50023151813314 b) nákup knih 5 00023151363314 c) platba za internetové připojení 6 000 23151623314 d) platba za materiál 1 50023151393314 4) Regulace výdajů 12 500218211

6 Př. (2) Obec je zřizovatelem OS – knihovny. Ta přijímá poplatky za půjčovné 2 000 Kč a za poskytování přístupu k internetu 1 000 Kč v hotovosti, které převádí do rozpočtu obce. Na konci období vrací do rozpočtu nevyčerpanou zálohu. KčMDDalpol. § 5) Příjem z půjčovného2 000261215 6) Příjem za poskytování internetu1 000261215 7) Převod do rozpočtu obce – pokladní deník 3 000262261 8) Příjem do rozpočtu obce – bankovní výpis: a) příjem z půjčovného2 00023126221113314 b) příjem za poskytování internetu1 00023126221113314 9) Regulace příjmů3 000215217 10) Převod nevyčerpaných prostředků na konci roku 7 50023131651813314

7 Příspěvkové organizace ÚSC  Jsou právnické osoby  mají právní subjektivitu  ÚSC je zřizuje pro takové činnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu  Př. ZŠ, MŠ, divadla, kina,..  Zřízena zastupitelstvem ÚSC, rozhodnutí o zřízení + zřizovací listina v Ústředním věstníku ČR, zápis PO do obchodního rejstříku ČR

8 Hospodaření PO  Vedle hlavní může mít i doplňkovou činnost (pokud to zřizovatel povolí), sledována účetně odděleně (analytická evidence).  Zisk z vedl. činnosti může použít jen ve prospěch hlavních činností (jiné použití musí povolit zřizovatel).  Hospodaří s peněž. prostředky z vlastní činnosti a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, s prostředky svých fondů a s peněžitými dary  Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své PO zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb.

9  Příspěvkové organizaci může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu, b) její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele, nebo c) porušila rozpočtovou kázeň.  Vztah rozpočtu příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku změnit v neprospěch příspěvkové organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin.

10 Příspěvková organizace se dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že a) použije finanční prostředky od zřizovatele v rozporu se stanoveným účelem, b) převede do svého peněžního fondu více finančních prostředků, než stanoví zákon nebo než rozhodl zřizovatel, c) použije prostředky svého peněžního fondu na jiný účel, než stanoví zákon nebo jiný právní předpis, d) použije své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky jejího peněžního fondu podle zákona, nebo e) překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků na platy, pokud toto překročení do 31. prosince nekryla ze svého fondu odměn.

11 Za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel PO odvod do svého rozpočtu ve výši neoprávněně použitých prostředků, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy porušení rozpočtové kázně zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo. Zřizovatel může z důvodu zamezení tvrdosti snížit nebo prominout odvod za porušení rozpočtové kázně na základě písemné žádosti PO.

12 Majetek příspěvkových organizací  PO hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou.  PO nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li zákon jinak.  Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas.  Do svého vlastnictví může PO nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele,a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele, b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, c) děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout, neboc) děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout, nebo d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.

13  Pokud se stane že majetek, který PO nabyla do svého vlastnictví, je pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli.  Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může PO po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.

14 Omezení PO při vstupování do právních vztahů  PO je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele (kromě půjček zaměstnancům z FKSP)  Příspěvková organizace není oprávněna zajišťovat závazky.  Může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele  Není oprávněna nakupovat akcie či jiné CP. Přijímat je jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.  Není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého FKSP  PO nesmí a) zřizovat nebo zakládat právnické osoby,a) zřizovat nebo zakládat právnické osoby, b) mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání.b) mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání.

15 Účetnictví PO  PO je samostatnou účetní jednotkou  Účetnictví PO vychází z nákladově – výnosového pohledu  účty tř. 5 a 6  PO nevytvářejí rozpočet P a V  nepoužívají účty vztahující se k rozpočtovému hospodaření  Bankovní účty – účty 24x  Peněžní fondy – účty 91x  Vztahy k zřizovateli – účty 348, 349, 691  Odpisování majetku, rezervy ke svému majetku, účty časového rozlišení  Zřizovatel může PO svěřit svůj majetek do správy – účtuje o něm PO. Zřizovatel vymezí práva a povinnosti spojené s využíváním tohoto majetku (tzn. např. stanovuje odpisové plány majetku)

16 Peněžní fondy PO  Rezervní fond: 914 – Fond rezervní  Investiční fond: 916 – Fond reprodukce majetku  Fond odměn: 911 – Fond odměn  FKSP: 912 – Fond kulturních a sociálních potřeb Pozn. pozor neplést s peněžními fondy ÚSC (o nichž se účtuje na 917 a 236) !!  Zůstatky fondů se po skončení roku převádí do následujícího roku  Bankovní účet peněžního fondu příspěvkové org. prostředky na b.ú. příspěvkové organizace - 241prostředky na b.ú. příspěvkové organizace - 241 zvláštní bankovní účet – 245zvláštní bankovní účet – 245 FKSP vždy zvláštní bankovní účet - 243FKSP vždy zvláštní bankovní účet - 243

17 Rezervní fond (účet 914)  Motivační nástroj pro to, aby se PO snažila dosahovat zlepšeného hospodářského výsledku ZHV = výsledek hospodaření po zdanění a odvodu nevyužitých účelových prostředkůZHV = výsledek hospodaření po zdanění a odvodu nevyužitých účelových prostředků  Tvorba ze ZHV (až po převodu do fondu odměn)ze ZHV (až po převodu do fondu odměn) peněžní neinvestiční darypeněžní neinvestiční dary  Použití k dalšímu rozvoji organizacek dalšímu rozvoji organizace k časovému překlenutí rozdílu mezi výnosy a nákladyk časovému překlenutí rozdílu mezi výnosy a náklady k úhradě ztráty z předchozích letk úhradě ztráty z předchozích let k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázněk úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně k posílení investičního fondu (po souhlasu zřizovatele)k posílení investičního fondu (po souhlasu zřizovatele)

18 Př. účtování o rezervním fondu (prostředky má soustředěny na samostatném bankovním účtu) Účetní případKčMDDal Tvorba RF ze zisku na základě rozhodnutí zřizovatele50 000931914 Převod prostředků do RF – odvod z běžného účtu50 000262241 Převod prostředků do RF – přijetí na účet fondu50 000245262 Použití RF k dalšímu rozvoji své činnosti15 000914648 Převod prostředků z RF – odvod z účtu fondu15 000262245 Převod prostředků z RF – přijetí na běžný účet15 000241262 Použití RF k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně - předpis 10 000914349 Odvod prostředků z fondu10 000349245 Použití RF k úhradě ztráty za předchozí léta8 000914932 Použití RF na posílení investičního fondu30 000914916 Převod prostředků z RF – odvod z účtu fondu30 000262245 Převod prostředků z RF – přijetí na běžný účet30 000241262 Tvorba RF přijetím daru20 000245914

19 Fond odměn (účte 911)  Tvorba Ze ZHVZe ZHV  Maximálně 80 % limitu prostředků na platy nebo přípustného objemu prostředků na platy  Použití Přednostně překročení prostředků na platyPřednostně překročení prostředků na platy Odměny zaměstnancůmOdměny zaměstnancům

20 Příklad – použití fondu odměn (prostředky jsou soustředěny na běžném účtu PO) Účetní případKčMDDal Tvorba fondu odměn ze ZHV40 000931911 Použití prostředků fondu odměn při překročení objemu prostředků na platy 30 000911648

21 FKSP (účet 912)  Vyhláška 114/2002 Sb., o FKSP  Tvorba základní příděl činí 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popř. na mzdy a náhradu mezd a odměn za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou prácizákladní příděl činí 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popř. na mzdy a náhradu mezd a odměn za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci naplňován zálohově, vyúčtování skutečného základního přídělu se provede v rámci účetní závěrkynaplňován zálohově, vyúčtování skutečného základního přídělu se provede v rámci účetní závěrky  Použití k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřebk zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb určen zaměstnancům v pracovním poměru k PO, žákům SOU a U, interním vědeckým aspirantům, důchodcům, kteří při prvém odchodu do důchodu pracovali u PO, případně rodinným příslušníkům zaměstnanců a jiným fyzickým nebo i právnickým osobámurčen zaměstnancům v pracovním poměru k PO, žákům SOU a U, interním vědeckým aspirantům, důchodcům, kteří při prvém odchodu do důchodu pracovali u PO, případně rodinným příslušníkům zaměstnanců a jiným fyzickým nebo i právnickým osobám

22 Příklad – účtování o FKSP (prostředky jsou soustředěny na běžném účtu PO) Účetní případKčMDDal Příděl do FKSP – zákonem uznatelný náklad10 000527912 Převod prostředků na účet FKSP10 000262241 Přijetí prostředků na účtu FKSP10 000243262 Poskytnutí příspěvku na rekreaci zaměstnance2 000912243 Nákup materiálu z prostředků FKSP (způsob A) - faktura600111321 Zaplacení faktury z prostředků fondu600321243 Přijetí materiálu na sklad600112111 Výdej materiálu do spotřeby600912112 Poskytnutí půjčky zaměstnanci z FKSP30 000335243 Přijetí splátky od zaměstnance na účet FKSP5 000243335 Nákup dlouhodobého majetku z prostředků FKSP - faktura60 000042321 Zaplacení faktury60 000321243 Zařazení majetku do užívání60 00002x042 Tvorba zdrojů k dlouhodobému majetku60 000912901

23 Investiční fond (účet 916)  Tvorba odpisy DNM a DHModpisy DNM a DHM investiční dotace z rozpočtu zřizovateleinvestiční dotace z rozpočtu zřizovatele investiční příspěvky ze státních fondůinvestiční příspěvky ze státních fondů výnosy z prodeje DHM – pouze při schválení zřizovatelemvýnosy z prodeje DHM – pouze při schválení zřizovatelem dary a příspěvky od jiných subjektů určené nebo použitelné k investičním účelůmdary a příspěvky od jiných subjektů určené nebo použitelné k investičním účelům převody z rezervního fondupřevody z rezervního fondu  Použití k financování investičních výdajů, popř. investičních příspěvkůk financování investičních výdajů, popř. investičních příspěvků k úhradě investičních úvěrů nebo půjčekk úhradě investičních úvěrů nebo půjček k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uložík odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uloží k posílení zdrojů na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který má PO ve správěk posílení zdrojů na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který má PO ve správě

24 Příklad – tvorba a použití investičního fondu (nemá prostředky soustředěny na samostatném bankovním účtu) Účetní případKčMDDal Nárok na investiční dotaci z rozpočtu zřizovatele120 000348916 Přijetí investiční dotace z rozpočtu zřizovatele120 000241348 Nárok na investiční dotaci ze státního rozpočtu300 000346916 Přijetí investiční dotace ze státního rozpočtu300 000241346 Přijetí peněžního daru na investice80 000241346 Převod prostředků do investičního fondu z rezervního fondu50 000914916 Odvod do rozpočtu zřizovatele - předpis180 000916349 Odvod do rozpočtu zřizovatele – odvod prostředků180 000349241 Posílení zdrojů na opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele 40 000916648

25 Pořízení DM -- k financování pořízení DM se používají prostředky investičního fondu (916) - při pořízení DM se také účtuje o fondu DM na účtu 901 PO odepisuje DM (tvoří náklady PO) a účtuje o oprávkách. Odpisy tvoří investiční fond, investiční fond je navýšen o výši odpisů, zároveň je o ně snížen fond dlouhodobého majetku. KčMDDAL Faktura na nákup DHM 90 000 042321 Zaplacení faktury na nákup DM 90 000 321241 Zařazení majetku do užívání 90 000 02x042 Tvorba zdrojů k profinancovanému DM 90 000 916901 Zúčtování odpisů 15 000 55108x Úprava zdrojů krytí majetku 15 000 901916


Stáhnout ppt "Účetnictví organizací zřízených ÚSC. Druhy organizací ÚSC Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, (POZOR, v r. 2009 novelizace)"

Podobné prezentace


Reklamy Google