Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Na prahu nového věku Reformace a její důsledky. Anotace  Materiál tvoří 14 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější etapy reformace v různých evropských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Na prahu nového věku Reformace a její důsledky. Anotace  Materiál tvoří 14 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější etapy reformace v různých evropských."— Transkript prezentace:

1 Na prahu nového věku Reformace a její důsledky

2 Anotace  Materiál tvoří 14 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější etapy reformace v různých evropských zemích  cílová skupina: 8. roč.  Autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávaný výstup: žák se seznámí s národnostními a občanskými poměry v daném období na našem území  použitý materiál: učebnice SPN pro 7. roč. a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek  na konci prezentace následuje možnost zápisu látky do sešitu

3 Reformace a její důsledky  kritika církve nikoli náboženství jako takového  církvi jde spíše o moc než o péči o duchovní život věřících  kritizují sami duchovní  touha po změnách  reformace z lat. reforma = náprava, oprava

4 Německá reformace  největším kritikem Martin Luther  1517 – 95 tezí přibíjí na dveře kostela ve Wittenbergu  kritizuje prodávání odpustků a způsob života církve  papež hrozí Lutherovi vyobcováním z církve, což Luther odmítá a papežskou listinu pálí  neuznává tak papežovu autoritu  získává mnoho příznivců i mezi šlechtou, která ho pak bere pod ochranu  Luther ale odmítá násilí, věří v pokojnou změnu  poddaní nemají právo bouřit se proti vrchnosti  Luther zavádí přijímání podobojí a kázání v mateřském jazyce  překládá Bibli do němčiny

5 Německá reformace  Lutherovi stoupenci se nazývají luteráni  brzy propukají války mezi katolíky a luterány  s přestávkami trvají až do roku 1555 (augšpurský mír), kdy byl donucen císař Karel V. zrovnoprávnit luteránství s katolictvím  zavedena zásada „cuius regio, eius religio“ = čí vláda, toho náboženství  šlechta si mohla svobodně vybrat náboženství, poddaní museli vyznávat stejné, jako jejich vrchnost  pokud odmítli vzdát se své víry, mohli se přestěhovat jinam  Augšpurský mír zajistil pokojné soužití obou náboženství v až do začátku třicetileté války (1618)  posílil také moc knížat na úkor panovníka  znechucený katolický císař Karel V. odstupuje ve prospěch svého bratra Ferdinanda I., krále českého a uherského

6 Karel V. Karel V. Habsburský (24. února 1500 v Gentu – 21. září 1558 v San Jerónimo de Yuste, Extremadura) byl králem španělským (jako Carlos I., 1516–1556), císařem římským (1519– 1556), vévodou burgundským (1506–1556) a arcivévodou rakouským (1519–1521). 23. srpna 1556 postoupil svému synu Filipu II. španělský trůn a svému bratru Ferdinandovi císařskou hodnost. Díky novým državám, které získalo Španělsko v Americe, mohl Karel V. prohlašovat: „Nad mojí říší Slunce nezapadá.“ Byl posledním císařem Svaté říše římské, jenž byl korunován papežem.24. února1500Gentu 21. září1558 Extremadurakrálemšpanělským15161556císařem1519 1556vévodou15061556 arcivévodou1519152123. srpna1556Filipu II.FerdinandoviSvaté říše římsképapežem

7 Martin Luther (10. listopadu 1483, Eisleben – 18. února 1546, Eisleben) byl německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu, autor řady duchovních, politických, pedagogických spisů, církevních písní a překladů. Jeho nejvýznamnějším dílem je překlad Bible do němčiny.10. listopadu1483Eisleben18. února1546 teologreformátorprotestantismu Bibleněmčiny

8 Reformace ve Francii  Lutherovy myšlenky pronikají i mimo Svatou říši římskou národa německého  Jan Kalvín  Švýcar původem z Francie  radikálnější než Luther, schvaluje vzpouru proti vrchnosti  úkolem života člověka je práce a boj  pilná práce  nemarnit čas zábavou  žít skromně, neutrácet  mnoho lidí vzalo Kalvínova slova doslova, což vedlo k pronásledování i upalování lidí jiného vyznání  kalvinismus se šíří nejen ve Švýcarsku, ale i v Nizozemí a hlavně ve Francii, kde se kalvinistům říká hugenoti

9 Jan Kalvín (franc. psán Jean Calvin, vlastním jménem Jean Cauvin ) (10. července 1509 Noyon v Pikardii – 27. května 1564 Ženeva) byl švýcarský teolog francouzského původu, významný představitel křesťanské reformace 16. století, zakladatel kalvinismu.franc.10. července1509NoyonPikardii27. května1564Ženeva švýcarskýfrancouzskéhoreformace16. stoletíkalvinismu

10 Reformace ve Francii  dochází ke sporům mezi katolíky a hugenoty, které přerůstají v náboženské války  jde i o politickou moc  vládnoucí rod Valois byl katolický, ovšem mnoho vlivných šlechtických rodů patřilo k hugenotům  k uklidnění situace měl vést sňatek katolické princezny Marie a vůdce hugenotů krále Jindřicha Navarrského  svatba se konala 23. srpna 1572 a do Paříže se sjelo množství hugenotů  katolíci toho využívají a povraždili několik tisíc nic netušících hugenotů  24. srpna má svátek Bartoloměj – proto hovoříme o bartolomějské noci

11 Reformace ve Francii  po vymření panovnického rodu Valois nastupuje na francouzský trůn Jindřich Navarrský  Jindřich musel přestoupit na katolictví  „Paříž stojí za jednu mši…“  1598 – vydává Edikt nantský  dokument, který zaručuje hugenotům náboženskou svobodu  později zrušen Ludvíkem XIV.

12 Jindřich Navarrský (13. prosince 1553 na zámku Pau, Navarra – 14. května 1610 v Paříži) byl francouzský král v letech 1589 až 1610. Zároveň od roku 1572 vládl jako Jindřich III. Navarrskému království. Po roce 1589 vládl oběma zemím v personální unii.13. prosince1553PauNavarra 14. května1610Paříži158916101572Navarrskému království1589personální unii Byl prvním králem z Bourbonské dynastie, která pak ve Francii vládla až do roku 1830 (resp. skrze poboční linii Bourbon-Orléans do roku 1848).Bourbonské dynastie1830Bourbon-Orléans1848

13 Reformace v Anglii  odlišný průběh než ve zbytku Evropy  nové náboženství zavádí sám panovník  od roku 1485 vládne dynastie Tudorů  Jindřich VIII. se chce rozvést s Kateřinou Aragonskou  nemá mužského dědice  chce se proto oženit znova, ale papež ho odmítá rozvést  král proto zakládá vlastní anglikánskou církev, staví se do jejího čela a rozvádí se  Jindřich pak nesmiřitelně pronásleduje katolíky a katolickou církev

14 Jindřich VIII. (28. červen 1491 – 28. leden 1547) byl král Anglie a Irska a uchazeč o trůn Francie od 21. dubna 1509 až do své smrti. Byl následníkem Jindřicha VII. a druhý anglický panovník z rodu Tudorovců.28. červen149128. leden1547AnglieIrskaFrancie21. dubna1509smrti Jindřicha VII. panovníkTudorovců

15 Reformace v Anglii  1553 – nastupuje na trůn prvorozená dcera Jindřicha VIII. Marie, později nazvaná „Bloody Mary“  situace se v důsledku změny na trůně úplně obrací, pronásledovaní jsou teď anglikáni  1558 – na trůn se dostává Alžběta I.  anglikánka => pronásledování ustává, proti katolíkům nijak nevstupuje  nikdy se nevdala (z politických důvodů, protože všechny panovnické rody v Evropě byly katolické, přišla by o podíl na moci)  období vlády Alžběty se nazývá alžbětinským  nebývalý rozkvět země  rozvoj hospodářství a obchodu  zakládání kolonií v Americe a obchod s Indií  korzáři – piráti ve službách trůnu, přepadávají španělské lodě a odevzdávají královně podíl na kořisti za ochranu  1588 – Angličané porážejí mnohem silnější španělskou flotilu, což znamená konec španělské nadvlády na moři  1603 – Alžběta umírá pochopitelně bezdětná a na trůn nastupuje nová dynastie Stuartovců

16 Alžběta I. (7. září 1533 – 24. březen 1603) byla královna Anglie a Irska od 17. listopadu 1558 až do své smrti. Stala se pátou a poslední panovnicí z rodu Tudorovců a dcerou Jindřicha VIII. a jeho druhé ženy Anny Boleynové. Na trůn nastoupila po smrti své polorodné sestry Marie, za jejíž vlády byla pro podezření z podpory protestantského povstání téměř rok vězněna.7. září153324. březen1603AnglieIrska17. listopadu 1558smrtiTudorovcůJindřicha VIII. Anny Boleynové smrtiMarie protestantského vězněna

17 Důsledky reformace  vznik nových církví  luteráni  kalvinisté (hugenoti)  anglikáni  atd.  panují mezi nimi rozdíly, ale některé věci jsou společné:  přijímání podobojí  kladen důraz na Bibli, především na Nový zákon  bohoslužby v národním jazyce  neuznávají papeže jako hlavu církve  odmítají výzdobu kostelů  protestanti by měli být schopni sami číst a vykládat Bibli, což znamenalo nutnost překladu Bible do národních jazyků a tím pádem i šíření vzdělanosti  reformace se šíří i do severní Evropy  na reformaci reaguje protireformace

18 Zápis Reformace a její důsledky  kritika poměrů v církvi  Martin Luther, Jan Kalvín  náboženské války  zrovnoprávnění luteránství s katolictvím  augšpurský mír – posílení moci knížat na úkor císaře  změna na trůně – císařem Ferdinand I. Francie  kalvinismus, hugenoti  Jindřich Navarrský  bartolomějská noc  Edikt nantský  dynastie Bourbonů Anglie  vznik nové církve – anglikánské  Jindřich VIII.  Alžběta I.  rozvoj obchodu, kolonií  porážka Španělska  obchod s Indií

19 Shrnutí:  Kdo inspiroval Jana Kalvína? V čem se lišil od svého předchůdce?  Co znamená Kalvínovo heslo „Práce a boj?“  Kam se kalvinismus rozšířil?  Co byla bartolomějská noc? Co k ní vedlo?  Jak se na francouzský trůn dostali Bourboni?  Proč musel Jindřich Navarrský přestoupit ke katolicismu?, aby se mohl stát králem Francie?  Co znamenalo vydání Ediktu nantského?  Které nově vzniklé křesťanské církve znáte?  Zamyslete se nad tím, zda by se mezi protestanty dali zahrnout i husité?  Proč vedlo šíření reformace k rozvoji vzdělanosti?  Jak na šíření reformace a nových vyznání reagovala katolická církev?  Porovnej průběh reformace v Říši, ve Francii, a v Anglii. V čem jsou největší rozdíly?  Která náboženství byste v celé Evropě v 16. stol. našli. Vyskytují se i dnes?


Stáhnout ppt "Na prahu nového věku Reformace a její důsledky. Anotace  Materiál tvoří 14 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější etapy reformace v různých evropských."

Podobné prezentace


Reklamy Google