Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reformace a její důsledky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reformace a její důsledky"— Transkript prezentace:

1 Reformace a její důsledky
Na prahu nového věku Reformace a její důsledky

2 Anotace Materiál tvoří 14 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější etapy reformace v různých evropských zemích cílová skupina: 8. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák se seznámí s národnostními a občanskými poměry v daném období na našem území použitý materiál: učebnice SPN pro 7. roč. a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek na konci prezentace následuje možnost zápisu látky do sešitu

3 Reformace a její důsledky
kritika církve nikoli náboženství jako takového církvi jde spíše o moc než o péči o duchovní život věřících kritizují sami duchovní touha po změnách reformace z lat. reforma = náprava, oprava

4 Německá reformace největším kritikem Martin Luther
1517 – 95 tezí přibíjí na dveře kostela ve Wittenbergu kritizuje prodávání odpustků a způsob života církve papež hrozí Lutherovi vyobcováním z církve, což Luther odmítá a papežskou listinu pálí neuznává tak papežovu autoritu získává mnoho příznivců i mezi šlechtou, která ho pak bere pod ochranu Luther ale odmítá násilí, věří v pokojnou změnu poddaní nemají právo bouřit se proti vrchnosti Luther zavádí přijímání podobojí a kázání v mateřském jazyce překládá Bibli do němčiny

5 Německá reformace Lutherovi stoupenci se nazývají luteráni
brzy propukají války mezi katolíky a luterány s přestávkami trvají až do roku 1555 (augšpurský mír), kdy byl donucen císař Karel V. zrovnoprávnit luteránství s katolictvím zavedena zásada „cuius regio, eius religio“ = čí vláda, toho náboženství šlechta si mohla svobodně vybrat náboženství, poddaní museli vyznávat stejné, jako jejich vrchnost pokud odmítli vzdát se své víry, mohli se přestěhovat jinam Augšpurský mír zajistil pokojné soužití obou náboženství v až do začátku třicetileté války (1618) posílil také moc knížat na úkor panovníka znechucený katolický císař Karel V. odstupuje ve prospěch svého bratra Ferdinanda I., krále českého a uherského

6 Karel V. Karel V. Habsburský (24. února 1500 v Gentu – 21. září 1558 v San Jerónimo de Yuste, Extremadura) byl králem španělským (jako Carlos I., 1516–1556), císařem římským (1519–1556), vévodou burgundským (1506–1556) a arcivévodou rakouským (1519–1521). 23. srpna 1556 postoupil svému synu Filipu II. španělský trůn a svému bratru Ferdinandovi císařskou hodnost. Díky novým državám, které získalo Španělsko v Americe, mohl Karel V. prohlašovat: „Nad mojí říší Slunce nezapadá.“ Byl posledním císařem Svaté říše římské, jenž byl korunován papežem.

7 Martin Luther (10. listopadu 1483, Eisleben – 18. února 1546, Eisleben) byl německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu, autor řady duchovních, politických, pedagogických spisů, církevních písní a překladů. Jeho nejvýznamnějším dílem je překlad Bible do němčiny.

8 Reformace ve Francii Lutherovy myšlenky pronikají i mimo Svatou říši římskou národa německého Jan Kalvín Švýcar původem z Francie radikálnější než Luther, schvaluje vzpouru proti vrchnosti úkolem života člověka je práce a boj pilná práce nemarnit čas zábavou žít skromně, neutrácet mnoho lidí vzalo Kalvínova slova doslova, což vedlo k pronásledování i upalování lidí jiného vyznání kalvinismus se šíří nejen ve Švýcarsku, ale i v Nizozemí a hlavně ve Francii, kde se kalvinistům říká hugenoti

9 Jan Kalvín (franc. psán Jean Calvin, vlastním jménem Jean Cauvin) (10. července 1509 Noyon v Pikardii – 27. května 1564 Ženeva) byl švýcarský teolog francouzského původu, významný představitel křesťanské reformace 16. století, zakladatel kalvinismu.

10 Reformace ve Francii dochází ke sporům mezi katolíky a hugenoty, které přerůstají v náboženské války jde i o politickou moc vládnoucí rod Valois byl katolický, ovšem mnoho vlivných šlechtických rodů patřilo k hugenotům k uklidnění situace měl vést sňatek katolické princezny Marie a vůdce hugenotů krále Jindřicha Navarrského svatba se konala 23. srpna 1572 a do Paříže se sjelo množství hugenotů katolíci toho využívají a povraždili několik tisíc nic netušících hugenotů 24. srpna má svátek Bartoloměj – proto hovoříme o bartolomějské noci

11 Reformace ve Francii po vymření panovnického rodu Valois nastupuje na francouzský trůn Jindřich Navarrský Jindřich musel přestoupit na katolictví „Paříž stojí za jednu mši…“ 1598 – vydává Edikt nantský dokument, který zaručuje hugenotům náboženskou svobodu později zrušen Ludvíkem XIV.

12 Jindřich Navarrský (13. prosince 1553 na zámku Pau, Navarra – 14. května 1610 v Paříži) byl francouzský král v letech 1589 až Zároveň od roku 1572 vládl jako Jindřich III. Navarrskému království. Po roce 1589 vládl oběma zemím v personální unii. Byl prvním králem z Bourbonské dynastie, která pak ve Francii vládla až do roku 1830 (resp. skrze poboční linii Bourbon-Orléans do roku 1848).

13 Reformace v Anglii odlišný průběh než ve zbytku Evropy
nové náboženství zavádí sám panovník od roku 1485 vládne dynastie Tudorů Jindřich VIII. se chce rozvést s Kateřinou Aragonskou nemá mužského dědice chce se proto oženit znova, ale papež ho odmítá rozvést král proto zakládá vlastní anglikánskou církev, staví se do jejího čela a rozvádí se Jindřich pak nesmiřitelně pronásleduje katolíky a katolickou církev

14 Jindřich VIII. (28. červen 1491 – 28. leden 1547) byl král Anglie a Irska a uchazeč o trůn Francie od 21. dubna 1509 až do své smrti. Byl následníkem Jindřicha VII. a druhý anglický panovník z rodu Tudorovců.

15 Reformace v Anglii 1553 – nastupuje na trůn prvorozená dcera Jindřicha VIII. Marie, později nazvaná „Bloody Mary“ situace se v důsledku změny na trůně úplně obrací, pronásledovaní jsou teď anglikáni 1558 – na trůn se dostává Alžběta I. anglikánka => pronásledování ustává, proti katolíkům nijak nevstupuje nikdy se nevdala (z politických důvodů, protože všechny panovnické rody v Evropě byly katolické, přišla by o podíl na moci) období vlády Alžběty se nazývá alžbětinským nebývalý rozkvět země rozvoj hospodářství a obchodu zakládání kolonií v Americe a obchod s Indií korzáři – piráti ve službách trůnu, přepadávají španělské lodě a odevzdávají královně podíl na kořisti za ochranu 1588 – Angličané porážejí mnohem silnější španělskou flotilu, což znamená konec španělské nadvlády na moři 1603 – Alžběta umírá pochopitelně bezdětná a na trůn nastupuje nová dynastie Stuartovců

16 Alžběta I. (7. září 1533 – 24. březen 1603) byla královna Anglie a Irska od 17. listopadu 1558 až do své smrti. Stala se pátou a poslední panovnicí z rodu Tudorovců a dcerou Jindřicha VIII. a jeho druhé ženy Anny Boleynové. Na trůn nastoupila po smrti své polorodné sestry Marie, za jejíž vlády byla pro podezření z podpory protestantského povstání téměř rok vězněna.

17 Důsledky reformace vznik nových církví
luteráni kalvinisté (hugenoti) anglikáni atd. panují mezi nimi rozdíly, ale některé věci jsou společné: přijímání podobojí kladen důraz na Bibli, především na Nový zákon bohoslužby v národním jazyce neuznávají papeže jako hlavu církve odmítají výzdobu kostelů protestanti by měli být schopni sami číst a vykládat Bibli, což znamenalo nutnost překladu Bible do národních jazyků a tím pádem i šíření vzdělanosti reformace se šíří i do severní Evropy na reformaci reaguje protireformace

18 Zápis Reformace a její důsledky kritika poměrů v církvi
Martin Luther, Jan Kalvín náboženské války zrovnoprávnění luteránství s katolictvím augšpurský mír – posílení moci knížat na úkor císaře změna na trůně – císařem Ferdinand I. Francie kalvinismus, hugenoti Jindřich Navarrský bartolomějská noc Edikt nantský dynastie Bourbonů Anglie vznik nové církve – anglikánské Jindřich VIII. Alžběta I. rozvoj obchodu, kolonií porážka Španělska obchod s Indií

19 Shrnutí: Kdo inspiroval Jana Kalvína? V čem se lišil od svého předchůdce? Co znamená Kalvínovo heslo „Práce a boj?“ Kam se kalvinismus rozšířil? Co byla bartolomějská noc? Co k ní vedlo? Jak se na francouzský trůn dostali Bourboni? Proč musel Jindřich Navarrský přestoupit ke katolicismu?, aby se mohl stát králem Francie? Co znamenalo vydání Ediktu nantského? Které nově vzniklé křesťanské církve znáte? Zamyslete se nad tím, zda by se mezi protestanty dali zahrnout i husité? Proč vedlo šíření reformace k rozvoji vzdělanosti? Jak na šíření reformace a nových vyznání reagovala katolická církev? Porovnej průběh reformace v Říši, ve Francii, a v Anglii. V čem jsou největší rozdíly? Která náboženství byste v celé Evropě v 16. stol. našli. Vyskytují se i dnes?


Stáhnout ppt "Reformace a její důsledky"

Podobné prezentace


Reklamy Google