Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZTAHY VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZTAHY VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s."— Transkript prezentace:

1 VZTAHY VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.
Fakulta ekonomických studií katedra managementu Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 6: PÉČE O ZAMĚSTNANCE, ZAMĚSTNANECKÉ VZTAHY

2 PRACOVNÍ VZTAHY Vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem – zákoník práce, pracovní smlouva Vztahy mezi zaměstnancem a odbory, komorami zaměstnanců – stavovské organizace hájící zájmy svých členů – práva a povinnosti zaměstnanců Vztahy mezi odbory, odbornými sdruženími – kolektivní pracovní vztahy, jsou upravovány příslušnými zákonnými normami. Vztahy mezi nadřízeným a podřízeným – pracovní řád, zvláštní pravidla stanovená podnikem Vztahy k zákazníkům a veřejnosti – pracovní řád, další směrnice Vztahy mezi pracovními kolektivy v podniku – pracovní řád, organizační úpravy vymezení rámce působnosti kolektivu v rámci podniku – žádoucí (nežádoucí) soutěživost. Vztahy mezi spolupracovníky – neformální sociální a mezilidské, vztahy, etika a kultura podniku, odpovědnost za vykonanou práci.

3 PÉČE O ZAMĚSTNANCE pracovní doba a pracovní režim,
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní prostředí, služby poskytované na pracovišti, ostatní služby poskytované zaměstnancům a jejich rodinám, personální rozvoj zaměstnanců, péče o životní prostředí,

4 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ A PRACOVNÍ REŽIM
člověka povaha pracovního procesu, přetržitost či nepřetržitost; pružný (flexibilní) pracovní režim; Pracovní režim délka pracovní doby – rozvržení pracovní doby, konto pracovní doby; přestávky v práci, bezpečnostní přestávky; doba odpočinku mezi dvěma směnami, dny pracovního klidu; práce přesčas, noční práce; pracovní pohotovost. Souhrn všech materiálních podmínek pracovní činnosti (stroje, zařízení), které nějak ovlivňují zaměstnance: osobní ochranné pracovní prostředky; další vybavení pracoviště, suroviny, materiál; další podmínky = technologie, organizace práce, Pracovní prostředí Faktory, ovlivňující člověka v průběhu pracovního procesu: prostorové řešení pracoviště, výška pracovní plochy,komunikační možnosti; mikroklima = teplota, relativní vlhkost a rychlost proudění vzduchu; osvětlení = rovnoměrnost oslnění, směr osvětlení, barva světla; barevná úprava pracoviště; čistota ovzduší, prach, aerosoly, plyny, páry; hluk vibrace, záření

5 PÉČE O ZAMĚSTNANCE Povinná péče o zaměstnance Smluvní péče
Dobrovolná péče o zaměstnance zákony, předpisy, kolektivní smlouvy vyšší úrovně kolektivní smlouvy na úrovni podniku Výraz sociální politiky zaměstnavatele, jeho úsilí o získání konkurenční výhody na trhu práce Jsou reprezentovány: celospolečenské zájmy = občanská práva, zdraví a sociální rozvoj člověka, (ne)pracovní doba dětí a mladistvích individuální zájmy a cíle člověka = uspokojování jeho potřeb; zájmy a cíle podniku, organizace = zabezpečení potřebných zaměstnanců, jejich rozvoj; = služby poskytované na pracovišti (strava, hygiena, zdravotnické služby); = poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek; = doprava do zaměstnání; = sociální služby zaměstnancům a jejich rodinám, půjčky, péče o důchodce, matky na mateřské (rodičovské) dovolené; = poradenství – právník, psycholog

6 SOCIÁLNĚ – PSYCHOLOGICKÉ PODMÍNKY PRÁCE
člověk pracuje v kontaktu s dalšími zaměstnanci nebo izolovaně; požadavek permanentní nebo občasné součinnosti s ostatními; individuální práce ve společném prostoru – nerušit Sociálně – psychologické podmínky práce = sociální potřeba člověka = potřeba poskytovat či přijímat pomoc; potřeba někoho ovládat, někomu se podřizovat; potřeba být přijímán, akceptován, potřeba sociálních jistot. Vztahy na pracovišti ovlivňuje pracovní výkonnost, pracovní a životní spokojenost; počet členů, věk, profese, pohlaví, homogenní nebo heterogenní formální nebo neformální vztah – harmonie vztahů Pracovní skupina složení Charakter činnosti skupiny převaha individuálních nebo kolektivních činností; respekt a důvěra mezi členy skupiny; pozitivní – negativní pracovní klima ve skupině; Pozice skupiny postavení a srovnání s jinými skupinami ve firmě; preference firmy – lepší pracovní podmínky, ocenění, benefity; pracovní úspěchy, prestiž ve firmě,

7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Odkaz na Zákoník práce - § 101 až 108 BOZP = podmínky a činitelé ovlivňující zdraví zaměstnanců, dočasných pracovníků v podniku, návštěvníků a dalších osob na pracovišti Bezpečnost práce = neexistence nepřijatelných rizik nebo poškození zdraví zaměstnanců Směrnice podniku zaměřená na bezpečnost a ochranu zdraví při práci: obecné požadavky BOZP, analýza a prevence rizik poškození zdraví, vzniku požáru školení o BOZP a požární ochraně, povinnost zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, pracovní úrazy, pracovní způsobilost zaměstnance vykonávat příslušné pracovní činnosti, osobní ochranné a pracovní pomůcky, bezpečnostní značky, vedení stanovené dokumentace, havarijní plány

8 PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK
1. Opatření uváděná v právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 2. Opatření zaměstnavatele s cílem a) předcházet rizikům, odstraňovat je b) minimalizovat působení neodstranitelných rizik Prevence pracovních rizik Odhalit příčiny a zdroje pracovních rizik: vadné uspořádání pracoviště; volba a použití vhodných pracovních prostředků a postupů; úroveň vzdělání a praxe zaměstnanců; jejich poučení o možném vzniku rizika v průběhu pracovního postupu; zdravotní stav zaměstnanců. Nutno: Vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje – přijímat opatření k jejich odstranění. Přijímat opatření k omezení vlivu neodstranitelných rizik – minimalizovat ohrožení zaměstnanců. Přijmout potřebná opatření (technická, organizační) pro případ vzniku mimořádné události. Zaměstnavatel je povinen: zaměstnavatel sám (je-li odborně způsobilý); odborně způsobilý zaměstnanec firmy; externí způsobilý pracovník – smlouva o dílo, mandátní či jiná smlouva. Úkoly v prevenci rizik provádí:

9 DIMENZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Sociální dimenze zajišťuje: základní lidské nutnosti: výživu, čistou vodu, bydlení, zdraví sociální spokojenost, rozvoj osob- nosti, gramotnost, vzdělání pocit bezpečí, ochranu lidských práv, kulturní různorodosti Ekonomická dimenze = klíčová bez zachování hospodářské čin- nosti nelze zajistit ekonomický růst. nutno: udržet stejnou úroveň kapitálové základny – kapitál vyro- bený, lidský i přírodní, zvýšení tvorby kapitálových zdrojů vede ke zvyšující se zátěži prostředí Ekologická dimenze – je podstatná: lidská společnost a její aktivity se nemohou vymanit z přírody lidstvo je plně závislé na přírodních zdrojích, ekosystému a biosféře. nelze překročit únosnou kapacitu prostředí v globálním měřítku

10 INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI změna klimatu
Odpověď energetická daň, programy na úsporu energií, náhrada fosilních paliv, získání energie ze skládek, opatření ke snížení emisí fluorovodíku Hnací síla spotřeba fosilních paliv, skládky odpadů, těžba nerostných surovin, zemědělství Zátěž: emise skleníkových plynů Dopad vliv na lidské zdraví, změna hojnosti a geografické rozložení biologických druhů, dostupnost vody Stav atmosférické koncentrace skleníkových plynů, průměrná teplota, stoupání mořské hladiny MOLDAN, B.: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje, 1. vydáni. Praha: Karolinum, ISBN , s. 19

11 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE Corporate Social Responsibility
DEFINICE Sociální odpovědnost firmy, organizace představuje vážné zvažování vlivu aktivit podniku, organizace na společnost, životní prostředí. EU: Dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí se stakeholders. Dobrovolný závazek podniku, organizace = snaha respektovat sociální i ekologická hlediska ve svých každodenních aktivitách a rozhodnutích vůči legislativě = realizovat pouze to, co zákon dovoluje přijímat opatření a plnit úkoly pro naplnění základního cíle organizace veřejného sektoru: zkvalitňování služeb obyvatelům, požadavek udržitelného rozvoje spravovaného teritoria. Základní odpovědnost Začlenění jako běžná součást procesů realizovaných organizací, úřadem v souladu s volebním programem trvalá součást plánování, kontroly, hodnocení

12 KONTROLA ODPOVĚDNOSTI PODNIKŮ
Podnik „znečišťovatel“ Možnost zapojení se do systému řízení organizací a auditu. Forma: veřejnoprávní smlouva automonitoringu – „znečišťovatel“ provádí měření svého vlivu na životní prostředí; kontroly a dozoru – provádějí orgány veřejné správy; upozornění formou stížností či oznámení občanů nebo občanských sdružení; informací od sdělovacích prostředků; statistických údajů shromážděných orgány veřejné správy. Kontrola porušení zásad ochrany životního prostředí probíhá formou: PRIMÁRNÍ OBNOVA: povinnost „znečišťovatele“ obnovit původní stav poškozené půdy, biodiverzity či vodního zdroje. ÚNOSNÉ ZATÍŽENÍ PROSTŘEDÍ: nedochází k ohrožení životního prostředí. STANDARDY zahrnující: emisní limity = max. množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší; imisní limity = max. hmotnostní koncentrace znečištění v prostředí; Některé pojmy:

13 ODBORY A KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ
Odbory = sdružení zaměstnanců určená k obhajování zájmů a ochrany jejich práv. Rozhodování – o stávce a o zastavení práce v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců. Práva 2. Spolurozhodování – u všech opatření zaměstnavatele, u kterých je vyžadován předchozí souhlas příslušného odborového svazu: propouštění odborového funkcionáře; vyjednávání pracovního řádu, zpracování plánu dovolených 3. Kontroly dodržování kolektivní smlouvy, pracovně právních vztahů; předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; vyřizování stížností odborářů. 1. Kolektivní vztahy = vztahy mezi odborovými orgány a zaměstnavateli, Kolektivní vyjednávání 2. Individuální pracovní vztahy: pracovní poměr, pracovní režim, pracovní doba, BOZP, sociální podmínky; vzdělávání zaměstnanců; 3. Mzdy – tarifní, minimální, dodatkové mzdové formy

14 k o n e c

15 KRIZOVÝ MANAGEMENT - definice
Ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností a metod, které vedoucí zaměstnanci – manažeři užívají k zvládnutí specifických činností, tj.: manažerských funkcí – plánování organizování, výběr a rozmísťování zaměstnanců, analyzování řešených problémů – rozhodování, implementace (VEBER, J. a kol.: Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, ISBN ) Krizový management = Komplex úkolů a opatření, které plní orgány, instituce při vzniku nebo výskytu mimořádných událostí nebo krizových situací pro zajištění ochrany zaměstnanců, majetku a území. To znamená: udržení funkčnosti podniku, udržení fyzického a duševního zdraví zaměstnanců, zajištění dostupnosti životně důležitého zboží a služeb, uchování soukromého i veřejného majetku, humanitární pomoc Krizový management = Krizové řízení = souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů, zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, implementaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Zákon č. 240/2000 Sb.

16 KRIZOVÝ MANAGEMENT JAKO PROCES spojený s řízením rizika
Fáze procesu: Činnost směřující k tomu, aby k mimořádným, resp. krizovým situacím vůbec nedocházelo protipovodňová opatření, bezpečná přeprava nebezpečných látek, plánování rozvoje území s ohledem na výskyt možných rizik PREVENCE zajištění akceschopnosti bezpečnostního systému k provádění záchranných a likvidačních prací realizaci potřebných opatření k řešení krizových situací PŘIPRAVENOST Činnost zabezpečující rychlé, překonání mimořádné či krizové situace a minimalizace následků provádění záchranných a likvidačních prací, opatření k ochraně postižených obyvatel a jejich nouzové přežití, opatření k zajištění funkčnosti veřejné správy ODEZVA OBNOVA Obnova základních funkcí infrastruktury obnova dopravních, komunikačních, energetických systémů

17 CO JE TO RIZIKO ? Obecně: Rizikem se rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení, popř. nezdaru při podnikání. pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru, variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení, neshoda skutečných a očekávaných výsledků, nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko), možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko) Různé definice: politická a teritoriální, ekonomická = makro- i mikroekonomická, tržní, inflační, kurzovní, úvěrová, platební, obchodní a další, bezpečnostní, právní a spojená s odpovědností za škodu, specifická = pojišťovací, manažerská, odbytová, rizika inovací, apod. Druhy rizik: 1. Pojem neurčitého výsledku = výsledek musí být nejistý. existují nejméně dvě varianty řešení. Další pojmy: 2. Alespoň jeden z výsledků je nežádoucí. tj. ztráta je větší než se předpokládalo (totální) tj. výnos je nižší (žádný)

18 R I Z I K O V É F A K T O R Y - členění
Rizika vnitřní = interní podnikové procesy a jejich výsledky: rizika výzkumu a vývoje nových výrobků; rizika použití nových technologií; rizika narušení sociálního smíru (stávka). Rizika vnější = spojení s nepříznivým vývojem externích faktorů, tj. faktorů podnikatelského okolí Rizika realizace podnikatelských projektů snížená kvalita produkce podniku, selhání či výpadky dodavatelů prací nebo technologií, nepříznivé vlivy na dokončení projektu, neplánovaný růst investičních nákladů , Rizika fungování firmy faktory, které mohou ovlivnit úspěšnost a hospodářské výsledky projektu v době jeho realizace

19 IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ
Vlastní určení faktorů rizika může usnadnit: Rozčlenění činnosti organizace do dílčích aktivit nebo procesů Stanovení: oblastí zranitelnosti, vymezení možných problémů při realizaci určených aktivit Určitá forma zpochybňování významných faktorů, které mohou ovlivnit výsledky činnosti organizace co, kdy, kde a jak by mohlo ohrozit průběh a výsledky určených aktivit ceny surovin a energií, prodejní ceny výrobků, devizové kurzy, daňové sazby, apod. Riziko většinou neexistuje izolovaně. Zpravidla se jedná o určité kombinace rizik, které mohou ve svém dopadu představovat hrozbu pro daný podnikatelský subjekt.

20 ANALÝZA RIZIK - POSTUP = = = = = Stanovení hranice analýzy rizik:
určení aktiv zahrnutých do analýzy od ostatních Identifikace aktiv = Vytvoření soupisu všech aktiv zahrnutých do analýzy posuzování hodnoty aktiva závisí na velikosti škody způsobené zničení či ztrátou aktiva seskupování aktiv dle zvolených kriterií – jejich další posuzování se provádí jako celek Stanovení hodnoty a seskupování aktiv = Provádí se výběr hrozby, která může ohrozit alespoň jedno z analyzovaných aktiv. Využití: seznam hrozeb, dřívější zkušenosti, využití metody brainstormingu, Delfské metody Respektovat status subjektu (podnik, státní orgán, nezisková org., postavení na trhu, záměr organizace, dosahované výsledky, Identifikace hrozeb = Pravděpodobnost vzniku rizika Pokus o vymezení míry pravděpodobnosti vzniku rizika, tj. určení náhodnosti, intervalu pravděpodobnosti =


Stáhnout ppt "VZTAHY VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google