Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE PŘÍRODOPISU. Aktivizační metody - podpora aktivního učení a samostatného myšlení žáků - význam pro pochopení vztahů v přírodě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE PŘÍRODOPISU. Aktivizační metody - podpora aktivního učení a samostatného myšlení žáků - význam pro pochopení vztahů v přírodě."— Transkript prezentace:

1 AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE PŘÍRODOPISU

2 Aktivizační metody - podpora aktivního učení a samostatného myšlení žáků - význam pro pochopení vztahů v přírodě - mezipředmětové vztahy - environmentální a ekologická výchova základem aktivního učení - kritické myšlení - porovnávat, prozkoumávat - otázky a odpovědi - strategie zjišťování informací - kritické přijímání hotových soudů VŠECHNY ČINNOSTI VEDOUCÍ KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ JE TŘEBA PODPOROVAT ZE STRANY UČITELE

3 METODY ROZVÍJEJÍCÍ TYTO SCHOPNOSTI samostatnost kooperaci odpovědnost tvořivost kritické myšlení

4 - práce s textem- individuálně - žáci mají za úkol si předložení text pozorně přečíst- v průběhu čtení si informace v textu označují znaménky: “fajfkou”- známé informace, “+” – nové informace, “-” – myšlenky, se kterými nesouhlasí, “?”- informace, o kterých se chtějí dozvědět více - výsledkem bude tabulka, ve které budou přehledně uspořádané informace- nové, známé, chci se dozvědět, nesouhlasím - následná diskuze k analyzovanému textu i tabulce -žáci si systematizují informace- nové zasazují do starých metoda I.N.S.E.R.T.

5 metoda ReQuest Procedure - práce s textem- ve dvojicích - dva žáci pročítají text a za každým odstavcem se zastaví a na “přeskáčku” kladou jeden druhému otázky vycházející z toho, co si v odstavci přečetli - kombinace s metodou Učíme se navzájem) - postupné seznamování s problémem

6 metoda Pracovní listy - práce s textem, opakování, praktická cvičení - formulář s otázkami, nedokončené odpovědi, doplnění nákresu, popisu - součástí pracovních listů mohou být i otázky typu: Která informace je pro mě nejdůležitější? Na co jsem zapomněl? Jaké mají tyto informace využití v životě? apod. - ucelení si nových i získaných informací, rozvoj kritického myšlení

7 metoda Brainstorming - práce se skupinou (třídou) žáků - žáci mají za úkol sepsat na tabuli vše, co je k danému tématu napadne - nápady se nekritizují - po uplynutí vymezeného času se teprve vytřídí to, co se považuje za nevhodné - ze zbylých myšlenek se formuje odpověď, zápis, apod. - vhodné při evokaci k novému učivu

8 metoda Myšlenkové mapy -práce se skupinou, třídou žáků -do kruhu na tabuli se napíše slovo, teze- žáci k němu do zbylého prostoru vpisují heslovitě vše, co se dle jejich názoru k danému slovu vztahuje -k vepsaným myšlenkám se dále vpisují satelitní nápady (asociace) -podporují tvořivé učení a myšlení, uvažování v souvislostech, mezipředmětové vztahy

9 metoda Hledání informací - Žáci se učí vyhledávat zdroje poznatků jinde než ve škole: -Práce s literaturou (encyklopedie, populárně naučná liter.) -Práce s multimedii (výuková CD) -Práce s internetem -Získávání informací u různých institucí (muzea, ZOO, atp.) - Podporuje samostatnou činnost žáků i komunikační dovednosti

10 metoda Řízená diskuse - žáci a učitel diskutují na dané téma, hlavní myšlenky jsou zapisovány na tabuli - podporuje samostatné myšlení a ucelení poznatků

11 metoda SWOT analýza - k danému tématu učitel na tabuli nakreslí tabulku “silné stránky”(klady) a “slabé stránky”(zápory), které žáci formou diskuse či brainstormingu doplňují - podporuje kritické myšlení a tvorbu vlastního názoru

12 metoda Učení v praxi - práce na školním pozemku, vycházka, exkurze - žáci jsou nejprve seznámeni metodou přednášky či diskuse se základními informacemi, které se týkají toho, co budou vykonávat, pozorovat, apod. - ve skupinách si žáci promyslí, co by chtěli na exkurzi pozorovat, vykonávat na pozemku, apod. - z nápadů se např. hlasováním vybere ten nejlepší - podporuje samostatnost a organizační schopnosti žáků

13 Projektové vyučování -alternativa k tradičnímu pojetí výuky, podporuje mezipředmětové vztahy -učí děti pracovat ve skupině, zodpovídat za vlastní práci, získávat nové informace z různých zdrojů, podporuje metody samostatného učení apod. Podstatou projektového vyučování je integrovaná výuka- podstatou je hledání a nalezení určitých témat učiva, které je možno spojovat bez ohledu na jejich původní začlenění do tradičních předmětů. Příklady integrujících témat: Člověk a Vesmír (Př, Z, F, M, D, diskuze, eseje apod. v Čj a Cj) Prostředí, ve kterém žijeme (Př, Z, F, Ch,M, Pč,…) Pravěk (Př, D, Pč, …) V současné době metodicky zajišťuje školní projekty ekologické sdružení TEREZA. Příklady projektů: GLOBE, LES VE ŠKOLE A ŠKOLA V LESE, KYSELÉ DEŠTĚ, OZON, ENERGIE (posviťme si na úspory), VŠEHO S MÍROU, EKOŠKOLA Lze zorganizovat i celoškolní projekty: Den zdraví, Den Země, Advent, Velikonoce,…

14 Jak postupovat? 1. předložení projektu- určitého úkolu komplexnějšího charakteru- řeší žáci 2. motivace- zajímavé téma, rozdělení jednotlivých úkolů, podpora žáků při získávání informací 3. časové rozvržení projektu- roční, pololetní, krátkodobý projekt a řešení dílčích úkolů 4. průběžná kontrola řešení- dílčí výsledky předkládané žáky (formou referátů, praktických dovedností, apod.) 5. výstup projektu- veřejná prezentace – poster, nástěnka, školní časopis, školní rozhlas apod. 6. hodnocení projektu- aktivní přístup žáků, dojem konečného výstupu projektu (věcná, jazyková, estetická správnost a úroveň)


Stáhnout ppt "AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE PŘÍRODOPISU. Aktivizační metody - podpora aktivního učení a samostatného myšlení žáků - význam pro pochopení vztahů v přírodě."

Podobné prezentace


Reklamy Google