Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE PŘÍRODOPISU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE PŘÍRODOPISU"— Transkript prezentace:

1 AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE PŘÍRODOPISU

2 základem aktivního učení - kritické myšlení
Aktivizační metody - podpora aktivního učení a samostatného myšlení žáků - význam pro pochopení vztahů v přírodě - mezipředmětové vztahy - environmentální a ekologická výchova základem aktivního učení - kritické myšlení - porovnávat, prozkoumávat - otázky a odpovědi - strategie zjišťování informací - kritické přijímání hotových soudů VŠECHNY ČINNOSTI VEDOUCÍ KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ JE TŘEBA PODPOROVAT ZE STRANY UČITELE

3 samostatnost kooperaci odpovědnost tvořivost kritické myšlení METODY ROZVÍJEJÍCÍ TYTO SCHOPNOSTI

4 metoda I.N.S.E.R.T. práce s textem- individuálně
žáci mají za úkol si předložení text pozorně přečíst- v průběhu čtení si informace v textu označují znaménky: “fajfkou”- známé informace, “+” – nové informace, “-” – myšlenky, se kterými nesouhlasí, “?”- informace, o kterých se chtějí dozvědět více výsledkem bude tabulka, ve které budou přehledně uspořádané informace- nové, známé, chci se dozvědět, nesouhlasím následná diskuze k analyzovanému textu i tabulce žáci si systematizují informace- nové zasazují do starých

5 metoda ReQuest Procedure
práce s textem- ve dvojicích dva žáci pročítají text a za každým odstavcem se zastaví a na “přeskáčku” kladou jeden druhému otázky vycházející z toho, co si v odstavci přečetli kombinace s metodou Učíme se navzájem) postupné seznamování s problémem

6 metoda Pracovní listy práce s textem, opakování, praktická cvičení
formulář s otázkami, nedokončené odpovědi, doplnění nákresu, popisu součástí pracovních listů mohou být i otázky typu: Která informace je pro mě nejdůležitější? Na co jsem zapomněl? Jaké mají tyto informace využití v životě? apod. ucelení si nových i získaných informací, rozvoj kritického myšlení

7 metoda Brainstorming práce se skupinou (třídou) žáků
žáci mají za úkol sepsat na tabuli vše, co je k danému tématu napadne nápady se nekritizují po uplynutí vymezeného času se teprve vytřídí to, co se považuje za nevhodné ze zbylých myšlenek se formuje odpověď, zápis, apod. vhodné při evokaci k novému učivu

8 metoda Myšlenkové mapy
práce se skupinou, třídou žáků do kruhu na tabuli se napíše slovo, teze- žáci k němu do zbylého prostoru vpisují heslovitě vše, co se dle jejich názoru k danému slovu vztahuje k vepsaným myšlenkám se dále vpisují satelitní nápady (asociace) podporují tvořivé učení a myšlení, uvažování v souvislostech, mezipředmětové vztahy

9 metoda Hledání informací
Žáci se učí vyhledávat zdroje poznatků jinde než ve škole: Práce s literaturou (encyklopedie, populárně naučná liter.) Práce s multimedii (výuková CD) Práce s internetem Získávání informací u různých institucí (muzea, ZOO, atp.) Podporuje samostatnou činnost žáků i komunikační dovednosti

10 metoda Řízená diskuse žáci a učitel diskutují na dané téma, hlavní myšlenky jsou zapisovány na tabuli - podporuje samostatné myšlení a ucelení poznatků

11 metoda SWOT analýza k danému tématu učitel na tabuli nakreslí tabulku “silné stránky”(klady) a “slabé stránky”(zápory), které žáci formou diskuse či brainstormingu doplňují podporuje kritické myšlení a tvorbu vlastního názoru

12 - podporuje samostatnost a organizační schopnosti žáků
metoda Učení v praxi práce na školním pozemku, vycházka, exkurze žáci jsou nejprve seznámeni metodou přednášky či diskuse se základními informacemi, které se týkají toho, co budou vykonávat, pozorovat, apod. ve skupinách si žáci promyslí, co by chtěli na exkurzi pozorovat, vykonávat na pozemku, apod. z nápadů se např. hlasováním vybere ten nejlepší - podporuje samostatnost a organizační schopnosti žáků

13 Projektové vyučování alternativa k tradičnímu pojetí výuky, podporuje mezipředmětové vztahy učí děti pracovat ve skupině, zodpovídat za vlastní práci, získávat nové informace z různých zdrojů, podporuje metody samostatného učení apod. Podstatou projektového vyučování je integrovaná výuka- podstatou je hledání a nalezení určitých témat učiva, které je možno spojovat bez ohledu na jejich původní začlenění do tradičních předmětů. Příklady integrujících témat: Člověk a Vesmír (Př, Z, F, M, D, diskuze, eseje apod. v Čj a Cj) Prostředí, ve kterém žijeme (Př, Z, F, Ch,M, Pč,…) Pravěk (Př, D, Pč, …) V současné době metodicky zajišťuje školní projekty ekologické sdružení TEREZA. Příklady projektů: GLOBE, LES VE ŠKOLE A ŠKOLA V LESE, KYSELÉ DEŠTĚ, OZON, ENERGIE (posviťme si na úspory), VŠEHO S MÍROU, EKOŠKOLA Lze zorganizovat i celoškolní projekty: Den zdraví, Den Země, Advent, Velikonoce,…

14 Jak postupovat? 1. předložení projektu- určitého úkolu komplexnějšího charakteru- řeší žáci 2. motivace- zajímavé téma, rozdělení jednotlivých úkolů, podpora žáků při získávání informací 3. časové rozvržení projektu- roční, pololetní, krátkodobý projekt a řešení dílčích úkolů 4. průběžná kontrola řešení- dílčí výsledky předkládané žáky (formou referátů, praktických dovedností, apod.) 5. výstup projektu- veřejná prezentace – poster, nástěnka, školní časopis, školní rozhlas apod. 6. hodnocení projektu- aktivní přístup žáků, dojem konečného výstupu projektu (věcná, jazyková, estetická správnost a úroveň)


Stáhnout ppt "AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE PŘÍRODOPISU"

Podobné prezentace


Reklamy Google