Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Au tomobilov ý průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2010 Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP Zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Brno, 2. června.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Au tomobilov ý průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2010 Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP Zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Brno, 2. června."— Transkript prezentace:

1 Au tomobilov ý průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2010 Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP Zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Brno, 2. června 2011

2 OBSAH PREZENTACE: Úvod (stručné představení publikace) 1.Postavení automobilového průmyslu v hospodářství ČR, vývoj základních ekonomických ukazatelů 2. Výroba vozidel 3. Dodavatelský průmysl 4. Členská základna 5. Projekty s účastí AutoSAP 6. Aktuálně řešená problematika

3 „Automobilový průmysl v ČR - - Základní údaje a fakta - - Základní údaje a fakta - - Aktualizace za rok 2010“. - Aktualizace za rok 2010“. Tato publikace je určena jen potřeby firem zapojených do činnosti AutoSAP a je k dispozici na internetových stránkách AutoSAP (v rubrice „Jen pro členy“) a na CD předávaném při prezenci na dnešní zasedání spolu s „ROČENKOU AutoSAP 2011“, „STATISTIKOU 2006 – 2010“ a již dříve vydanými publikacemi „SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR“ (stav k 31.12.2010) a „POČTY PRACOVNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ MZDY”(údaje za rok 2010).

4 Obsah publikace Publikace obsahuje v řadě ukazatelů ucelené dlouhodobé časové řady za obor automobilového průmyslu, které nejsou běžně k dispozici a z tohoto pohledu je možno jej považovat za unikátní. To umožňuje firmám AutoSAP nejen přímé porovnání výsledků za jednotlivá časová období, ale firmy mají možnost přímého porovnání jimi dosažených ukazatelů se statistickými průměry, mohou se zorientovat a posoudit, kde se nacházejí, resp. jakým způsobem se ubírá jejich vývoj v jednotlivých oblastech v současných ekonomických podmínkách. Základním účelem této publikace je poskytnout vrcholovým představitelům a odborným pracovníkům firem hlavní údaje zachycující současný stav a vývoj v automobilovém průmyslu ČR.

5 Základní makroekonomické ukazatele vývoje hospodářství ČR - HDP

6 Základní makroekonomické ukazatele vývoje hospodářství ČR - průmyslová produkce

7 Základní makroekonomické ukazatele vývoje hospodářství ČR - export

8 Základní makroekonomické ukazatele vývoje hospodářství ČR - zahr. obchodní bilance

9 Automobilový průmysl ČR v roce 2010 1. Postavení automobilového průmyslu v hospodářství ČR, vývoj základních ekonomických ukazatelů

10 Firmy AutoSAP – objem produkce v roce 2010: 600,838 mld. Kč, meziroční nárůst: 16,56 % Podíl firem AutoSAP na průmyslové produkci ČR v roce 2010: 18,06 %

11 Firmy AutoSAP tvoří rozhodující podíl celého autoprůmyslu ČR na tržbách z průmyslové činnosti Podíl firem celého autoprůmyslu ČR na průmyslové produkci v roce 2010: 21,20 %

12 Firmy AutoSAP – export v roce 2010: 477,322 mld. Kč, meziroční nárůst: 17,07 % Podíl firem AutoSAP na celkovém exportu ČR v roce 2010: 18,97%

13 Firmy AutoSAP mají v rámci celého autoprůmyslu ČR rozhodující podíl i na exportu Podíl firem celého autoprůmyslu ČR na exportu v roce 2010: 22,09 %

14 Směřování exportu českého autoprůmyslu: 85,2% do EU

15 Příspěvek AutoSAP k zahraničně obchodní bilanci ČR: + 319,058 mld. Kč, meziroční nárůst: 17,19 %

16 AutoSAP = dlouholetý „tahoun“ zahraničně obchodní bilance ČR do kladných hodnot

17 Počet zaměstnanců ve firmách AutoSAP se v roce 2010 stabilizoval na cca 107 000 osob

18 Firmy AutoSAP mají podíl 2,85 % na počtu zaměstnanců v ČR, ale vytvářejí více než 20 % průmyslové produkce a exportu ČR!

19 Průměrná měsíční mzda ve firmách AutoSAP: 27 821 Kč, meziroční nárůst: 5,88 %

20 Průměrná mzda ve firmách AutoSAP v roce 2010 byla 16,16 % nad průměrem ČR!

21 Vývoj mezd ve firmách AutoSAP a v ČR byl v letech 2008 až 2010 odlišný 2005/20042006/20052007/20062008/20072009/20082010/2009 míra inflace 1,9%2,5%2,8%6,3%1,0%1,5% růst mezd-firmy AutoSAP 5,7%6,6%7,2%6,9%1,5%5,9% růst mezd - ČR 5,0%6,6%7,2%7,8%4,0%2,0% Vývoj nárůstů průměrných mezd a míry inflace 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 19941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010 míra inflace dle ČSÚ růst mezd - firmy AutoSAP růst mezd - Česká republika

22 Nárůst průměrné mzdy mezi roky 2010 a 2009 byl u dělnických profesí vyšší než u profesí ostatních Nárůst průměrné mzdy 2010/2009 u kategorie „D“............ + 6,83 % přičemž u výrobních firem to bylo + 6,88 % Nárůst průměrné mzdy 2010/2009 u kategorie „THP“....... + 5,07 % přičemž u výrobních firem to bylo + 4,95 %

23 Průměrná mzda ve firmách AutoSAP je ve většině krajů vyšší než „krajský průměr“

24 Automobilový průmysl ČR v roce 2010 2. Výroba vozidel

25 Výroba motorových vozidel v ČR v roce 2010 - poprvé v historii vyšší než 1 milión ks: 1 077 166 kusů

26 Rozhodující je výroba osobních automobilů: v roce 2010 bylo vyrobeno 1 072 263 ks, meziroční nárůst 9,52 % (od roku 2004 nedošlo k poklesu)

27 S výjimkou autobusů meziročně vzrostla výroba všech silničních vozidel

28 Od roku 1993 do konce roku 2010 bylo v ČR vyrobeno cca 10 miliónů silničních vozidel

29 Výrobci motorových vozidel v České republice

30 Automobilový průmysl ČR v roce 2010 3. Dodavatelský průmysl

31 Recese měla na dodavatelské firmy velmi negativní vliv, v roce 2010 však došlo k výraznému oživení

32 Recese měla na dodavatelské firmy větší dopad než na finální výrobce

33 Dopad recese na export dodavatelů logicky kopíroval vývoj průmyslové produkce

34 Podíl dodavatelů na celkovém objemu produkce se meziročně téměř nezměnil – za rok 2010 = 46,50 %

35 Zvýšení produkce se u dodavatelů nepromítlo do výraznějšího nárůstu počtu pracovníků

36 Nárůst průměrné mzdy mezi roky 2010 a 2009 byl u dodavatelů vyšší než u finálních výrobců

37 Automobilový průmysl ČR v roce 2010 4. Členská základna

38 Ekonomické oživení se projevilo v opětovném růstu členské základny AutoSAP - v současnosti 156 firem

39 Mezi členskými subjekty AutoSAP dominují dodavatelé - 114 firem s 71 786 zaměstnanci

40 Automobilový průmysl ČR v roce 2010 5. Projekty s účastí AutoSAP

41 A.Podpora technického vzdělávání Auta nás baví IQ Industry B.Rozvoj lidských zdrojů AutoAdapt C.„Technické“ projekty Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ Asociace NGV Česká technologická platforma „Strojírenství“ Projekty s participací AutoSAP

42 Projekty AutoSAP na podporu technického vzdělávání Navazuje na projekt „IQ Auto“. Projekt IQ Industry“ je realizován od června 2010, AutoSAP spolupracuje s předkladatelem dle jeho požadavků. Portál „Auta nás baví“ má za cíl informovat o aktuálních podmínkách a možnostech studia na školách technického směru v daném regionu. Rok 2010: redesign portálu, zahájení komunikace na facebooku. Připravuje se vize pro budoucí období.

43 Pozice AutoSAP v oblasti technického vzdělávání Akreditační komise pro VŠ a VOŠ (zástupci AutoSAP) Sektorová rada pro strojírenství (zástupci AutoSAP) bude dále prezentováno

44 Projekt AutoSAP na rozvoj lidských zdrojů Projekt „AutoAdapt“ je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím dalšího profesního vzděláváním zaměstnanců. Byl MPSV schválen v 12 / 2010. Do projektu je zapojeno 19 firem AutoSAP. Financování z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Doba trvání: roky 2011 – 2013. bude dále prezentováno

45 „Technické“ projekty AutoSAP Projekt „Technologická platforma – Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ má za cíl vypracovat základní směr a témata pro budoucí technologický a inovační rozvoj a směry výzkumu a vývoje v rámci automobilového průmyslu. Financování v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Celkové náklady: 5,6 mil. Kč. Doba trvání: 2010 – 2012 Realizace zahájena: červen 2010. Byl již zpracován materiál Strategická výzkumná agenda – bude dále prezentováno

46 „Technické“ projekty AutoSAP „ Česká technologická platforma strojírenství“ (ČTPS) Cíl: podpora aktivit organizací ve prospěch rozvoje strojírenského průmyslu v ČR a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit. Asociace NGV“ (NGVA) Založena: srpnu 2009 Cíl: odborná platforma pro podporu implementace a provozu technologií pro využití zemního plynu a biometanu v dopravě.

47 Automobilový průmysl ČR v roce 2010 6. Aktuálně řešená problematika

48 Obnova vozového parku v České republice Na MPO ČR byla ustavena mezirezortní expertní skupina pro obnovu vozového parku. Výstup z činnosti této skupiny: „Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v ČR“ Podklad proběhl mezirezortním připomínkovým řízením v rámci něhož došlo ze strany AutoSAP ke komplexnímu přepracování. Po projednání v expertní skupině a vypořádání připomínek bude materiál dopracování bude předložen vládě ČR. „Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v ČR“ obsahuje celou řadu nástrojů a kritérií možných k využití pro motivaci motoristů k vyřazování starých vozidel, ekologickému chování a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

49 Zákon o odpadech (likvidace vozidel s ukončenou životností) Schválena tzv. „senátní novela“ zákona o odpadech, kterou připravilo MŽP ve spolupráci s AutoSAP a SDA. Tato novela mimo jiné odstranila požadavky na dodavatele, které byly nad rámec příslušné směrnice ES (např. povinnost poskytovat zpracovatelům vybraných autovraků v rozsahu požadovaném těmito zařízeními příslušné informace pro demontáž, skladování a zkoušky součástí, které lze opětovně použít). V současné době probíhají jednání s MŽP ČR o přípravě zcela nového zákona o výrobcích s ukončenou životností. Na MŽP by měla být ustavena společná pracovní skupina pro automobilový průmysl, která bude mimo zmíněný nový zákon projednávat další otázky mající vazby na automobilový průmysl (např. stacionární zdroje znečišťování a jejich posuzování, přidávání biosložek do motorových paliv, zákon o ochraně ovzduší apod.).

50 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR Materiál zpracovaný MŠMT byl připomínkován AutoSAP a uplatněno např.: - podpořit projekty a aktivity zaměřené na propagaci studia technických oborů; - zavést předmět „Polytechnická výchova“ na ZŠ; - povinná angličtina již od 3. ročníku ZŠ; - hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. ročníků ZŠ - povinně matematika, český jazyk a cizí jazyk - maturitní zkouška z matematiky na všech typech středních škol povinně - pro učitele odborných předmětů a praktického vyučování povinnost absolvovat alespoň 5ti denní odbornou praxi ve firmě a další vzdělávací semináře Připomínky zpracované AutoSAP byly ze strany MŠMT oceněny jako jedny z nejkonkrétnějších došlých, zapracovány do materiálu MŠMT a předloženy vládě ČR k dalšímu projednání.

51 Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti, materiál MPSV „Sociální reforma I.“, „Strategie konkurenceschopnosti MPO ČR“ a další legislativní normy a jejich novely Ve většině uvedených oblastí AutoSAP při zpracovávání připomínek a návrhů úzce spolupracuje se SP ČR a případně i s HK ČR. Členská základna AutoSAP je o připravovaných návrzích novel zákonů informována a současně žádána o zaslání připomínek. Bohužel však reakce firem na tyto žádosti jsou ve většině případů minimální. Avšak bez znalosti praktické problematiky a případných dopadů na firmy je však zpracování souhrnných stanovisek velmi obtížné a problematické. Zde si dovoluji požádat představitele všech firem, aby věnovali těmto žádostem sekretariátu svou osobní pozornost a pokud se firmy daná legislativa může významně dotýkat zajistili zpracování připomínek ve stanovených termínech. Děkuji.

52 Opletalova 55, 110 00 PRAHA 1 E-mail: autosap@autosap.cz Tel.: +420 221 602 983 | Fax: +420 224 239 690 http://www.autosap.cz Děkujeme Vám za práci pro český automobilový průmysl.


Stáhnout ppt "Au tomobilov ý průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2010 Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP Zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Brno, 2. června."

Podobné prezentace


Reklamy Google