Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje Modul č. 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje Modul č. 1"— Transkript prezentace:

1 Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje Modul č. 1
OP 2014+, obsah, prováděcí dokumentace pro praktické využití žadatelů Vypracoval: Ing. David Hebron, BA., tel 12. ledna 2015 Brno

2 Harmonogram semináře Úvod
Obecné informace k programovému období 2014 – 2020 Integrovaný regionální operační program Operační program Životní prostředí Operační program Zaměstnanost Přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika Přeshraniční spolupráce Slovensko – Česká republika Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Projektové záměry, které není možné financovat z fondů EU Diskuze

3 Aktuální informace naleznete vždy na:
Účel semináře Účelem dnešního semináře je seznámit posluchače s aktuálním stavem příprav nového programového období se zaměřením na IROP, OP ŽP, OP Z, možnosti přeshraniční spolupráce a OP VVV. Seminář je založen na informacích známých k Aktuální informace naleznete vždy na: - téma Evropská unie

4 Jaká jsou vaše očekávání?
Jaké jsou vaše dosavadní zkušeností z fondy EU? Máte již nějaké projektové záměry pro nové programové období? Brainstorming projektových záměrů.

5 Obecné informace o PO 2014+ Programové období navazuje na právě končící programové období , ve kterém měla Česká republika možnost vyčerpat až 26 miliard Eur. V PO dochází k ponížení podpory na 24 miliard eur. Z pohledu příjemce je pro vytvoření celkové disponibilní částky pro jednotlivé projekty nutné k výše uvedené alokaci z EU přičíst ještě 15% spolufinancování České republiky.

6 Stav čerpání 20017-20013 (grafické znázornění)

7 Dokumenty tvořící základ pro čerpání fondů EU
Strategie EU 2020 ESI fondy EU Dohoda o partnerství Jednotlivé operační programy

8 Strategie EU 2020 Záměrem Evropské unie je, aby finanční prostředky čerpané v rámci fondů EU v maximální míře přispěly k naplnění strategie EU 2020 – „Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“, což zároveň představuje dlouhodobou vizi rozvoje EU.

9 Evropské strukturální a investiční fondy
Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropský námořní a rybářský fond Fondy se nyní nově řídí jedním souborem předpisů.

10 oficiální schválení dokumentu ze strany Evropské komise - 26. 8. 2014
Dohoda o partnerství Pro konkrétní využití finančních prostředků v souladu se strategií EU 2020 zpracovala každá země „Dohodu o partnerství“ oficiální schválení dokumentu ze strany Evropské komise

11 Operační programy Představují nástroj pro naplňování Dohody o partnerství. V těchto dokumentech je detailně popsáno rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé podporované oblasti vyplývající ze strategie EU.

12 Předpokládaný termín schválení jednotlivých OP
V závěru roku 2014 byly Evropské komisi oficiálně předloženy první programy. Jsou jimi operační programy Životní prostředí, Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Rybářství. Na základě informací Evropské komise by tyto programy měly být schváleny do března V prosinci 2014 byl Evropské komisi oficiálně zaslán také Integrovaný regionální operační program, ostatní programy budou následovat v prvních měsících roku Schválení těchto programů lze však vzhledem k nutnosti revize rozpočtu EU očekávat v polovině roku 2015.

13 Alokace ESI fondů mezi OP 2014+

14 Noviny v rámci programového období (2014 – 2020) (1)
Snížení počtu programů a ustavení jednoho IROP na místo původních sedmi ROPů). Rozšíření funkčností monitorovacího systému (zjednodušení administrativy, žadatel již nebude muset tisknout žádné papíry). Koncepce jednoho metodického prostředí (má zajistit stejná pravidla napříč všemi OP). Rozšíření počtu zapojených fondů (fondy rozvoje venkova a společné rybářské politiky.

15 Noviny v rámci programového období (2014 – 2020) (2)
Nastavení systému předběžných podmínek. Vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů). Finanční závislost příjemců na kvalitě a rychlosti čerpání. Vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů. Vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací.

16 Noviny v rámci programového období (2014 – 2020) (3)
Bude zřízen institut možnosti odvolání proti nesprávnému rozhodnutí poskytovatele dotace Na základě nařízení Evropské komise č 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 došlo k upřesnění definice pojmu jednoho podniku s ohledem na čerpání podpory De minimis Byla vytvořena metodika spolufinancování příjemců

17 Operační program Životní prostředí 2014-2020

18 Aktuální stav příprav 2014-2020
vládou schválený OPŽP , zaslán na EK obdrženy oficiální připomínky ze strany EK – jednání formálního dialogu s zástupci EK podzim/zima příprava navazující řídicí dokumentace programu listopad/prosinec zpracování 7. verze OP ŽP a zaslání EK předpokládaný termín schválení březen 2014

19 OPŽP 2014-2020 Základní přehled
celková alokace 2,636 mld. € z EFRR a FS 6 prioritních os: PO1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní (768,7 mil. €) PO2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (453,8 mil. €) PO3 Odpady a materiálové toky, ekolog. zátěže a rizika (458,8 mil. €) PO4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu (351,7 mil. €) PO5 Energetické úspory (529,6 mil. €) PO6 Technická pomoc (73,8 mil. €)

20 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní (1)
Specifický cíl 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových vod Prioritizace opatření bude zohledňovat plány povodí, které budou zveřejněny v průběhu trvání OP Podporované aktivity v rámci specifického cíle: Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod. Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod), Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

21 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní (2)
Specifický cíl 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství Případná opatření na zlepšení kvality pitné vody budou zaměřena prioritně na zlepšení jakosti surové vody používané na výrobu vody pitné tj. na zlepšení jakosti zdrojů jak podzemních, tak povrchových vod. Jakost je dána směrnicí Rady 98/83/EHS. Podporované aktivity v rámci specifického cíle: Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, výstavba, a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

22 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní (3)
Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Pro specifický cíl se předpokládá využití 30% alokované částky pro prioritní osu 1, více než polovina alokované částky specifického cíle je určena na zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů. Dále bude podporováno např: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití Obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně. Stabilizování a sanace svahových nestabilit

23 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní (4)
Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření Aktivita je zaměřena na zlepšení znalostí povodňového ohrožení a povodňových rizik obyvatel i státní správy a samosprávy. Podporované aktivity v rámci specifického cíle: Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální povodňové plány.

24 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (1)
Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Toto opatření přispěje nejen k dosažení cílů v oblasti kvality ovzduší, ale je nezbytné rovněž z důvodu nutnosti dosažení národních emisních stropů navržených v rámci Programu Čisté ovzduší pro Evropu zveřejněného Evropskou komisí v roce 2012. Podporované aktivity: Výměna kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná paliva s minimálními emisemi znečišťujících látek. Výměna kotle na pevná paliva za nový spalovací stacionární zdroj na plynná nebo kapalná paliva. Výměna kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo. Výše uvedené výměny v kombinaci s doplňkovými nespalovacími zdroji tepelné energie.

25 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (2)
Specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Snížení vysoké expozice obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek v ovzduší. Snížení musí být prostřednictvím omezení resuspenze a emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů (jsou vymezeny v zákoně ochraně ovzduší). Podporované aktivity v rámci specifického cíle: Náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování. Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek nebo ke snížení úrovně znečištění ovzduší. Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost stacionárních zdrojů vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například

26 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů Na základě balíčku EK „Čisté ovzduší pro Evropu“ vznikají další požadavky na monitoring kvality ovzduší a účinků znečištěného ovzduší nad rámec současné legislativy. V neposlední řadě je nutné věnovat pozornost také identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší, která povede ke správnému zacílení řízení kvality ovzduší a monitoringu účinků. Podporované aktivity v rámci specifického cíle: Výstavba a obnova systémů sledován kvality ovzduší Výstavba zdrojů a infrastruktury pro zpracování dat Pořízení a rozvoj zdrojů identifikace znečištění

27 Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika (1)
Specifický cíl 3.1 Prevence vzniku odpadů Dle definice uvedené ve směrnici 2008/98/ES se předcházením vzniku odpadu rozumí opatření přijatá před tím, než se látka, materiál nebo výrobek staly odpadem. Cílem je klást důraz na změnu technologíí. Stav, který by měl být dosažen k r. 2020: posílení role prevence vzniku odpadů přímo ve výrobním procesu, přerušení závislosti mezi nárůstem produkce odpadů v souvislosti se zvyšujícím se výkonem ekonomiky a od roku 2020 stagnace produkce odpadů, či mírný pokles množství produkovaného odpadu. Podporované aktivity v rámci specifického cíle: Např. aplikace inovativní technologie.

28 Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika (2)
Specifický cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Podpora energetického využití odpadů bude možná pouze za předpokladu existence platného nového POH ČR na období 2015–2024, který bude v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES Podporované aktivity v rámci specifického cíle: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury). Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů. Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.

29 Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika (3)
Specifický cíl 3.3 Rekultivovat staré skládky Na území ČR se hojně vyskytují skládky, které byly provozovány v době (před účinností zákona č. 238/1991 Sb.), kdy ještě nebyly nastaveny dostatečně přísné technické parametry pro stavbu a provoz skládek (těsnící vrstvy apod.). Podporované aktivity v rámci specifického cíle: Rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb.

30 Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika (4)
Specifický cíl 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže Stanovený cíl vychází mimo jiné z požadavků směrnice EU na ochranu půd 2004/35/EC COMM (2006) 232 či Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech. Podporované aktivity v rámci specifického cíle: Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci. Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik. Sanace vážně kontaminovaných lokalit.

31 Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika (5)
Specifický cíl 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení Globálním cílem pro období je omezování a snižování environmentálních rizik. Naplnění specifického cíle povede k rozvoji, inovaci a aplikaci technologií a postupů přispívajících ke zvýšení bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami. Podporované aktivity v rámci specifického cíle: Náhrada nebo rekonstrukce zařízení s cílem zvýšení bezpečnosti provozu Vytvoření IS, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikací nových metodik a postupů v managementu chemických látek Vytvoření expertních center prevence rizik

32 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu (1)
Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území Cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných území, jež jsou stanoveny v územích Natura 2000 a kde hrozí riziko ohrožení předmětu ochrany působením člověka, šířením invazních druhů a jsou zde také objekty, které mohou být narušeny působením zvláště chráněných druhů Podporované aktivity v rámci specifického cíle: Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.

33 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu (2)
Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu Cílem je reagovat na pokles biodiverzity a to od obnovy a tvorby stanovišť a podmínek pro výskyt druhů vázaných na kulturní krajinu či sídla, až po ochranu ekosystémů. Podporované aktivity v rámci specifického cíle (jsou stejné jako u cíle 4.1, viz výše).

34 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu (3)
Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny Specifický cíl 4.3 naplňuje cíle Státní politiky životního prostředí ČR 2012–2020, mezi něž patří mj. zvýšení ekologické stability krajiny a obnovení vodního režimu krajiny. Podporované aktivity v rámci specifického cíle: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv. Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů. Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

35 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu (4)
Specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Specifický cíl vychází, stejně tak jako předchozí specifické cíle, z požadavků Strategie EU a ze Státní politiky životního prostředí ČR 2012 – 2020, Podporované aktivity v rámci specifického cíle: revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. zvýšení efektivity plánování, péče a ochrany zeleně, doprovodných vodních ploch a prvků v sídlech; zlepšení životního prostředí v sídlech.

36 Prioritní osa 5 Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost u veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Prioritní osa 5 Energetické úspory se zaměřuje na snížení konečné spotřeby energie a snížení spotřeby neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Zaměření prioritní osy reaguje na tržní selhání v oblasti realizace úspor energie v budovách, kde nákladově efektivní potenciál zůstává nevyužit zejména z důvodu vysokých počátečních investičních nákladů. Podporované aktivity: Snížení energetické náročnosti budov. Využití odpadního tepla. Realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla.

37 Prioritní osa 5 Energetické úspory
Specifický cíl 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov Specifickým cílem 5.2 je uspíšený náběh povinnosti výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie v souladu se směrnicí 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Oblast je zaměřena na podporu vícenákladů pro novou výstavbu veřejných budov ve vysokém energetickém standardu přispěje k jejich většímu rozšíření a propagaci především v rámci státní správy a veřejné samosprávy.

38 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v
OP Zaměstnanost

39 Současný stav přípravy OPZ
Schválení návrhu OPZ vládou ČR Zaslání návrhu OPZ Evropské komisi (začátek formálního vyjednávání OPZ) Obdržení připomínek EK k návrhu OPZ Formální vyjednávání s EK - 11/2014 Zaslání finální verze OPZ na EK - 12/2014 Schválení OPZ (komplexní procedura EK) - cca 06/2015 Dokončení řídicí dokumentace OPZ + konzultace s MMR – 11/2014 – 01/2015 Operační manuál a pracovní postupy pro ŘO Pravidla pro žadatele a příjemce

40 OP Zaměstnanost prioritní osy
Č. Prioritní osa OPZ Podíl na alokaci programu 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 59 % 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 30 % 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 2 % 4 Efektivní veřejná správa 5 % 5 Technická pomoc 4 % Alokace celkem OPZ – cca mil. Eur (cca 69 mld. Kč)

41 Zaměření prioritní osy OPZ
Srovnání OPZ s OP LZZ Prioritní osa OPZ Zaměření prioritní osy OPZ Analogie s OP LZZ 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Posílení aktivních politik zaměstnanosti Současná oblast podpory 2.1 + částečně 3.3 Modernizace služeb Současná oblast podpory 2.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Současná oblast podpory 1.1 + rozšíření o potenciální zaměstnance Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Současná oblast podpory 3.4 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Podpora sociální integrace a Současné oblasti podpory 3.1 + 3.2 + částečně 3.3 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Současná oblast podpory 5.1, doplněny sociální inovace 4 Efektivní veřejná správa Podpora reformy veřejné správy (měkké investice) Současná oblast podpory 4.1

42 OPZ a obce jako příjemci
Investiční priorita Aktivity PO 1, IP 1.1 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, … prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti Spolupráce s ÚP na realizaci nástrojů APZ - zejm. veřejně prospěšné práce, společensky účelná místa PO 1, IP 1.2 Rovnost žen a mužů zejm. pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života Rozvoj služeb péče o děti , vzdělávání, poradenství, zavádění flexibilních forem práce, odstraňování projevů diskriminace na základě pohlaví atd. PO 2, IP 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Sociální služby, realizace (komunitní) sociální práce, propojování podpory bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče, terénní a ambulantní péče, vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy, prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality, programy prevence pro osoby závislé a osoby s chronickým duševním onemocněním, podpora mladých ze sociálně znevýhodněného prostředí, podpora místních samospráv při plánování sociálních služeb/bydlení, sociální podnikání

43 Investiční priorita Aktivity
PO 2, IP 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních lužeb obecného zájmu Transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních a zdravotních služeb, psychiatrické péče a zařízení ústavní péče pro děti, ambulantní a terénní péče, sociální bydlení, systémová a metodická opatření v oblasti (kvality) sociálních služeb, využívání dobrovolníků, vzdělávání poskytovatelů, vzdělávání lékařů v oborech vyznačujících se regionálními rozdíly PO 2, IP 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Na základě schválených Strategií komunitně vedeného místního rozvoje - např. zaměstnanost, vzdělávání venkovského obyvatelstva, terénní a ambulantní služby, sociální komunitní práce, nástroje k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, vznik sociálních podniků, prorodinná opatření PO 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Podpora kapacit a infrastruktury pro vývoj a šíření inovací; výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy EU v otázkách týkajících se aktivní politiky zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy PO 4, IP 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb Procesní modelování agend a následná realizace doporučených změn; zjednodušení přístupu veřejnosti ke službám a informacím veřejné správy; snižování administrativní a regulační zátěže; vzdělávání pracovníků, moderní metody řízení lidských zdrojů ve veřejné správě

44 Integrované nástroje v OPZ
V rámci PO 1 a PO 2 se předpokládá využití: Integrovaných územních investic (ITI) Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) Komunitně vedený místní rozvoj Alokace na každý z těchto integrovaných nástrojů ITI a IPRU je stanovena ve výši cca 1% z alokace na OP Z Komunitně vedený místní rozvoj je alokace cca 3% z alokace na OP Z Investiční priority vhodné pro realizaci také prostřednictvím integrovaných nástrojů: PO 1 IP 1.1 (SC1) Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, mladších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných PO 2 IP 2.1 (SC1) Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

45 Integrované nástroje v OPZ
Integrované územní investice – 7 ITI uvedených v Dohodě o partnerství (Praha-Střední Čechy, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí n. Labem – Chomutov, Hradec Králové – Pardubice, Olomouc). Podpora je směřována na uvedená města a jejich aglomerace. Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) - Liberec, České Budějovice, Karlovy Vary, Zlín, Jihlava, a dále Mladá Boleslav. Podpora je směřována na uvedená města a jejich zázemí V rámci integrovaných strategií musí být zajištěna vazba projektů z OPZ na ostatní projekty financované z jiných OP Komunitně vedený místní rozvoj - realizace projektů v rámci schválených integrovaných strategií Místních akčních skupin (venkovské území, zaměřeno s ohledem na místní potřeby a potenciál) V rámci integrovaných strategií musí být zajištěna vazba projektů z OPZ na ostatní projekty financované z jiných OP. Nutná koncentrace na nejdůležitější problémy území řešeného integrovanou strategií.

46 Harmonogram prvních výzev OPZ (r. 2015)
Integrované nástroje (projekty ze strategií ITI/IPRU/MAS) 3. – 4. Q 2015 PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly: Podpora zaměstnanosti cílových skupin 11/2015 Podpora dětských skupin 4/2015 PO2 Sociální začleňování a boj s chudobou Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování 8/2015 Koordinovaný přístup k SVL 8 a 12/2015 Podpora sociálního podnikání 8/2015 PO3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Sociální inovace 6/2015 Mezinárodní spolupráce 9/2015 PO4 Efektivní veřejná správa Výzva pro ÚSC (vzdělávání, řízení lidských zdrojů) 7/2015

47 Operační program přeshraniční spolupráce Rakouská republika – Česká republika 2014 – 2020

48 Kohezní politika EU 2007 - 2013 2014 – 2020 Cíl 1
Konvergence € 282,8 mld. Investice pro růst a zaměstnanost € 342,2 mld. Cíl 2 Konkurenceschopnost a zaměstnanost € 55 mld. Evropská územní spolupráce € 9,6 mld. Cíl 3 Evropská územní spolupráce € 8,7 mld. - Celkem € 346,5 mld. € 351,8 mld.

49 Programy Evropské územní spolupráce
Cíl 2: Evropská územní spolupráce v České republice Programy přeshraniční spolupráce Programy nádnárodní spolupráce Programy meziregionální spolupráce ČR – Polsko € 226,2 mil. Central Europe 2020 € 246,6 mil. INTERREG Europe € 359,3 mil. Sasko – ČR € 157,9 mil. DANUBE € 202,1 mil. ESPON 2020 € 41.4 mil. Bavorsko – ČR € 103,4 mil. - INTERACT III € 39.4 mil. Rakousko – ČR € 97,8 mil URBACT III € 74,3 mil. Slovensko – ČR € 90,1 mil.

50 Příprava programu Rakousko-ČR: Harmonogram přípravy programu
Provedené kroky zpracován programový dokument prioritní osy, investiční priority, specifické cíle alokace programu rámcová implementační struktura říjen 2014 – Program předložen EK Současnost zima 2014 připomínkové řízení ze strany EK projednávání realizačních dokumentů diskuze o kritériích pro výběr projektů diskuze o detailech implementační struktury příprava projektové žádosti

51 příprava podrobných pravidel programu (příručky, formuláře)
Plánované kroky příprava podrobných pravidel programu (příručky, formuláře) předpokládané schválení Programu EK v polovině roku 2015 vyhlášení Programu léto 2015

52 Program spolupráce Rakousko-ČR 2014-2020 Vymezení programového území (NUTS III)
česká část (kraje): Jihočeský kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj rakouská část (regiony): Mostviertel-Eisenwurzen Sankt Pölten Waldviertel Weinviertel Wienr Umland-Nordteil Wien Innviertel Linz-Wels Mühlviertel Steyr-Kirchdorf

53 Alokace programu (EFRR) Rakousko-ČR
celková alokace: € český vklad: € rakouský vklad: € Prioritní osa Prostředky v EUR % alokace programu 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 13 2. Životní prostředí a zdroje 46 3. Rozvoj lidských zdrojů 14 4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 21 5. Technická pomoc 6 Jedná se o společný vklad z EFRR

54 Základní parametry programu Rakousko-ČR
Princip Vedoucího partnera (Lead partner) Vedoucí partner nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu Vedoucí partner musí mít minimálně jednoho zahraničního projektového partnera Splnění minimálně 3 kritérií spolupráce: povinná kritéria společná příprava projektu společná realizace projektu splnění alespoň 1 dalšího kritéria společný personál společné financování Způsobilí příjemci orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace vzdělávací instituce univerzity a vysoké školy veřejné instituce pro výzkum a inovace nestátní a neziskové organizace podnikatelské subjekty (TC 1/IP1b) komory a sdružení

55 Tematické zaměření programu Rakousko-ČR I.
Název prioritní osy Tematický cíl/ Investiční priorita Hlavní oblasti podpory 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací TC 1/IP 1a • přípravné studie a plánovací aktivity pro investice do infrastruktury pro výzkum a inovace, • investice do nových či modernizace stávajících společně využívaných výzkumných a inovačních zařízení. • podpora konkrétních přeshraničních výzkumných a inovačních aktivit (projektů). TC 1/IP 1b • společné výzkumné projekty a přenosy know-how mezi výzkumnými institucemi a podniky, • systémová opatření napomáhající podnikům (primárně MSP) zapojit se k systému inovací – zprostředkování informací, kontaktů, poradenství apod.

56 Tematické zaměření programu Rakousko-ČR II.
Název prioritní osy Tematický cíl/investiční priorita Hlavní oblasti podpory 2. Životní prostředí TC 6/IP 6 c) • systémová opatření společné povahy (např. studie, strategie, plány, systematické propagační aktivity) v oblasti ochrany, rozvoje a využívání kulturního/přírodního dědictví, • rekonstrukce, obnova a propagace kulturních/přírodních zajímavostí a památek, • ochrana, rozvoj a propagace nehmotného kulturního dědictví přeshraničního regionu, • investice do udržitelné veřejné turistické infrastruktury a informačních zařízení, • rekonstrukce, modernizace a zlepšování dopravní infrastruktury s cílem zlepšit dostupnost stávajícího kulturního a přírodního dědictví. TC 6/IP 6 d) • investice do Zelené infrastruktury, tj. přírodní ch a krajinných prvků, • koordinovaná příprava a/nebo implementace soustavy NATURA 2000 a ostatních konceptů chráněných oblastí a dalších opatření podporujících zachování biodiverzity, • příprava a implementace společných přeshraničních mechanismů – např. výzkumů, studií. TC 6/IP 6 f) • implementace společných pilotních projektů pro testování a zavádění inovativních technologií, • výzkum, studie, strategie, plány a další mechanismy na podporu inovativních technologií.

57 Tematické zaměření programu Rakousko-ČR III
Název prioritní osy Tematický cíl/Investiční priorita Hlavní oblasti podpory 3. Rozvoj lidských zdrojů IP 10 a) iii) • podpora přizpůsobení vzdělávacích podmínek a systémů potřebám společného regionu, • podpora harmonizace systému odborného vzdělávání podle potřeb společného trhu práce, • podpora společných studijních plánů/osnov, výměn studentů a pracovníků, výuky cizích jazyků. 4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce IP 11 a) iv) • podpora spolupráce obcí, měst a regionů, • posílení sítí (zvláště nevládních organizací) na místní/regionální úrovni, • podpora integrace v malém měřítku, spolupráce mezi občany a institucemi (FMP).

58 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

59 Harmonogram přípravy programu
Informace o aktuálním stavu programu do vlády ČR: Konec procesu posuzování SEA. začátek září 2014 Současně zapracování výstupu z EX- ANTE hodnocení a připomínek Vláda ČR vzala program na vědomí: Podpis Pre-agreementu v ČR Vláda SR schválila program Podpis Pre-agreementu v SR : předložení EK: k dalšímu formálnímu vyjednávání (I. kolo připomínek) Následují další jednání Task-Force k doprovodným realizačním programovým dokumentům: PPŽ/P, PPH, OM, projektová žádost… vyjednávání s EK: předpoklad cca 6 měsíců vyhlášení programů: předpoklad 2. čtvrtletí 2015 Složení MV (podobné jako , bude však zastoupena i akademická obec)

60 Vymezení dotačního území

61 Celková alokace na program
Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika PO 1 – Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje příhraničního regionu a spolupráce PO 2 – Rozvoj dostupnosti příhraničního území a životního prostředí PO 3 – Technická pomoc Celková alokace na program 92,7 mil. EUR Schváleno na projekty Proplaceno 67 mil. EUR Certifikováno 51,6 mil. EUR Počet podaných projektů 744 Počet schválených projektů 315 Finančně ukončené projetky 157 (49,4 mil. EUR – 53,3%)

62 PPS SR-ČR 2014 – 2020: obsah a rozdělení společných financí EFRR
Prioritní osa Alokace EFRR (EUR) 1 - Využívání inovačního potenciálu (TC – 10 a 1) ,00 2 - Kvalitní životní prostředí ( TC – 6) ,00 3 - Rozvoj místních iniciativ (TC – 11) ,00 4 - Technická pomoc ,00 Celkem ,00

63 Program přeshraniční spolupráce Slovensko – Česká republika 2014 - 2020
Prioritní osa EUR / % aktivity Využívání inovačního potenciálu: TC 10:Vzdělávání, školení, odborná příprava,zručnost, celoživotní v. TC 1/1b : Posilnění výzkumu, technolog.rozvoje a inovací 11% 5% - tvorba a zavádění nových vzděláv. programů na ZŠ, SŠ, VŠ - Inovativní přístupy k zlepšení přechodu absolventů škol na trh práce - spolupráce, výměna zkušeností a poznatků vzdělávacích institucí - spolupráce vzděláv. institucí se zaměstnavateli a úřady práce - spolupráce při obnově zaniklých uč. oborů a tvorba nových - Investice do zkvalitnění vzděl. infrastruktury-doplňkové aktivity atd. - zvyšování atraktivnosti celoživotního vzdělávání Kvalitní životní prostředí TC6/6c : Zachování,ochrana, podpora a rozvoj kult. a přír. bohatství TC 6/6d: Ochrana a podpora biodiverzity, půdy, ekoslužeb včetně sítě NATURA 57% 10% - zlepšení stavu přírodních a kulturních památek (CR) - zvýšení dostupnosti a zlepšení přístupu těchto památek zlepšením kvality silnic II. a III. třídy (doprava) - příprava a budování cyklostezek k propojení těchto památek - realizace projektů péče o významná přírodní území - budování ekostabilizačních prvků v území - společné výzkumné činnosti ke zlepšení péče a ochrany přírody - odstraňování důsledků eroze půdy, kultivace půdy atd. Rozvoj místních iniciativ TC 11: Posilnění institucionálních kapacit, VS, spolupráce institucí a občanů společné plánování, strategie a studie v příhraničním regionu rozvoj spolupráce institucí veřejné správy - vytváření partnerství a sítí přeshraničních struktur Technická pomoc 6% - řízení implementace programu, kontrola, audit, činnost MV a STS - zpracování studií a expert. posudků, činnost monitoringu atd.

64 Typy příjemců I PO1 – investování do vzdělávání
PO1 - Posilnění výzkumu, technolog.rozvoje a inovací 1.Školy , vzdělávací instituce 1. výzkumné instituce 2.Komory a zájmová sdružení právnických osob 2. VŠ s výzkumnými pracovišti 3.NNO 3.NNO 3. podnikatelské subjekty (MSP) 4.Stát a jeho organizační složky 4. Komory a zájmová sdružení právnických osob 5.Územní samospráva 5. NNO 6.Organizace zřízené státem, krajem obcí, městem.. 7. Územní samospráva a jeho organizační složky 7.ESÚS 8. Organizace zřízené státem, krajem obcí, městem, sdružením obcí… 8.Podnikatelské subjekty (zaměstnavatelé) Organizace zřízené státem, krajem obcí, městem, sdružením obcí…

65 Typy příjemců II PO2 - Kvalitní životní prostředí - Zachování,ochrana, podpora a rozvoj kult. a přír. bohatství 1. Stát a jeho organizační složky 2. Územní samospráva a jeho organizační složky 3. Organizace zřízené státem, krajem, obcí městem, sdružením obcí… 4. NNO 5. Zájmová sdružení právnických osob 6. Okresní a krajské organizace cestovního ruchu 7. ESÚS PO2 - Ochrana a podpora biodiverzity, půdy, ekoslužeb včetně sítě N. 3. Organizace zřízené státem, krajem, obcí městem, sdružením obcí 6. ESÚS

66 Typy příjemců III PO3 – Rozvoj místních iniciativ - Posilnění instit. kapacit,VS, spolupráce institucí a občanů 1.Stát a jeho organizační složky 2.Územní samospráva a její organizační složky 3.Organizace zřízené státem, krajem, obcí, městem, sdružením obcí... 4.NNO 5.ESÚS 6.Školy , vzdělávací instituce 7.Komory a zájmová sdružení právnických osob Parametry programu 1.princip vedoucího partnera 2.splnění min. 3 kritérií spolupráce ze čtyř: společné - příprava, realizace, personál, financování

67 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

68 Hlavní cíl OP Hlavním cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je investice do rozvoje lidského potenciálu, která je jednou z důležitých forem veřejných investic. Řídícím orgánem operačního programu je MŠMT

69 Jednotlivé prioritní osy
PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

70 Alokace programu dle prioritních os
Prioritní osa Fond Příspěvek Unie (Eur) Tematický cíl Posilování kapacit pro kvalitní výzkum EFRR Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj ESF Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci

71 Očekávané výsledky intervence
Zaměření PO 1 Specifický cíl Očekávané výsledky intervence Posílení excelence ve výzkumu (1.1) posilování aktivit výzkumných týmu, které se odrazí ve zvýšení počtu a kvality bibliografických i aplikovaných výzkumných výsledků, zvýšení účastí týmu ve mezinárodních výzkumech, • větší otevřenost a dostupnost infrastruktur, • zkvalitnění výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely, • zvýšení kvality strategického řízení výzkumu na národní úrovni s důrazem na zavedení motivačního systému hodnocení a financování výzkumných organizací. Zvýšení přínosů výzkumu pro společnost (1.2) • vytvoření mezioborových výzkumných týmů realizujících výzkum v průlomových oblastech s potenciálem širokého uplatnění výsledků, • posílení orientace výzkumu na společenské výzvy stanovené Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a RIS 3, • posílení koordinace národních a regionálních politik, zlepšení komunikace a rozvoj vícestranné spolupráce veřejného, akademického a aplikačního sektoru.

72 Očekávané výsledky intervence
Zaměření PO 2 (1) Specifický cíl Očekávané výsledky intervence Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce a společnosti (2.1) • zkvalitnění vzdělávací a poradenské činnosti veřejných, státních i soukromých VŠ (zvýšení relevance studijních programů), • posílení internacionalizace a celkový rozvoj a modernizace vzdělávací a dalších činností VŠ. • výuka dle nejmodernějších výukových trendů a posilování spolupráce s praxí, • navýšená nabídka plnohodnotných ucelených bakalářských programů, zvýšená nabídka magisterských programů (zohledňujících potřeby trhu práce a společnosti). Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických menšin na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů (2.2) • rozšíření působnosti a zlepšení dostupnosti vysokoškolských poradenských a asistenčních služeb, • revize a adaptace studijního prostředí pro zájemce o studium a studenty s důrazem na osoby se SP, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických menšin. Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách (2.3) • Zvýšení kvalifikace akademických a ostatních pracovníků VŠ vedoucí ke zkvalitnění podmínek pro CŽV na VŠ, jeho zatraktivnění a zvýšení účasti v něm. Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol (2.4) • vytvoření, zavedení a rozvoj transparentních systémů vnitřního zajišťování kvality na VŠ, • budování kapacit pro zajišťování kvality na VŠ (mj. analytických a koncepčních) a podpora „akademického leadershipu“, • zajišťování kvality a efektivních principů řízení, • zkvalitnění vnějších forem hodnocení.

73 Očekávané výsledky intervence
Zaměření PO 2 (2) Specifický cíl Očekávané výsledky intervence Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje (2.5) • zvýšení kvalifikace výzkumných, administrativních a technických pracovníků ve výzkumných organizacích prostřednictvím podpory jejich účasti na domácích i zahraničních stážích a odborných školeních, • posílení předpokladů nastupující generace pro vykonávání výzkumné činnosti. Investice do zvýšení kvality a internacionalizace výzkumně zaměřených vzdělávacích programů zajistí produkci vysoce kvalifikovaných absolventů, • příliv špičkových odborníků ze soukromé sféry i ze zahraniční, • zvýšení kvality a efektivity strategického řízení výzkumných organizací, • zatraktivnění práce ve VaV jako profesní volby díky stimulaci zájmu dětí a žáků o VaV od předškolního věku. Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol (2.6) • připravenost infrastrukturních, prostorových a materiálních podmínek zejména pro praktickou výuku, • zvýšení míry zpřístupnění VŠ znevýhodněným skupinám, zejména studentům se SP.

74 Očekávané výsledky intervence
Zaměření PO 3 (1) Specifický cíl Očekávané výsledky intervence Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků (3.1) • zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro každé dítě nebo žáka skrze tvorbu a realizaci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, • zajištění rozvoje kompetencí a potenciálu každého jednotlivce zvýšením počtu proinkluzivně nastavených běžných škol a školských zařízení, • zvýšení počtu dětí ohrožených školním neúspěchem v účasti na kvalitním předškolním vzdělávání a rozvoj systému včasné peče o ohrožené děti, • zlepšení pedagogicko-psychologického poradenství a speciálně pedagogického poradenství k zajištění individuálních potřeb dětí a žáků, • rozšíření opatření pro snižování předčasného ukončování vzdělání u žáků z cílové skupiny v celé ČR, • vyšší míra začleňování dětí a žáků z cílové skupiny do již existujícího zájmového a neformálního vzdělávání v celé ČR, • posilování aktivizačních programů a tranzitních programů přechodu ze školy do práce pro žáky z cílové skupiny a vzděláváni rodičů těchto dětí a žáků v celé ČR, • zvýšení kvality výchovy, vzdělávání a terapie pro klienty v institucionální výchově v ČR.

75 Očekávané výsledky intervence
Zaměření PO 3 (2) Specifický cíl Očekávané výsledky intervence Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ (3.2) • zvýšení podílu vzdělávacích organizací s vyšší kvalitou předškolního vzdělávání, • zavedení a rozšíření postupů a nástrojů individuální podpory pedagogů, které pomáhají zlepšit každodenní práci předškolních pedagogů, • zajištění kvalitní metodické, pedagogicko-psychologické a asistenční podpory pedagogickým i dalším pracovníkům a rodičům dětí v předškolních zařízeních, • Zvýšení počtu pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání (PV), kteří v rámci systematického DVPP prohloubili či rozšířili své vědomosti a dovednosti pro rozvoj KK (včetně pregramotností) svěřených dětí a vhodně je uplatňují ve výchově a vzdělávání, • Zlepšení kompetencí pracovníků zařízení pro předškolní vzdělávání pracujících v souladu s RVP PV mimo sektor veřejných MŠ k plnění očekávaných výsledků PV. • Navázání spolupráce pedagogů MŠ, ZŠ, pracovníků pedagogicko-psychologického poradenství, dalších odborníků a rodičů dětí z MŠ pro zajištění snazšího přechodu dětí na ZŠ. • Prohloubení vzájemné spolupráce pedagogů, sdílení profesních zkušeností s důrazem na odbornou zpětnou vazbu a učení se od kolegů.

76 Očekávané výsledky intervence
Zaměření PO 3 (3) Specifický cíl Očekávané výsledky intervence Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích (3.3) • zavedení a rozšíření postupů a nástrojů individuální podpory pedagogů, jež pomohou zlepšit jejich práci na ve školách a školských zařízeních včetně aktivit nad rámec celkové povinné časové dotace příslušného RVP, • rozvoj kultury sdílení pedagogických zkušeností, poskytování metodické podpory a odborné zpětné vazby a učení se od kolegů, • zvýšení podílu pedagogů schopných přizpůsobit výuku potřebám jednotlivých žáků, • Zvýšení podílu organizací, ve kterých se zlepší kvalita vzdělávání ke KK a to podporou celých organizací při vytváření a realizaci strategií a akčních plánů naplňujících princip rovných příležitostí a umožňujících rozvoj KK u každého žáka, • zvýšení kvality a efektivnosti systému pedagogicko-psychologického poradenství s důrazem na dobudování vazeb mezi školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP) a školními poradenskými pracovišti (ŠPP) a na zvýšení kvality diagnostické a intervenční činnosti tak, aby byl zajištěn maximální rozvoj potenciálu všech žáků, • otevření ZŠ, SŠ, ŠPZ a dalších vzdělávacích institucí k větší spolupráci s rodinou, různými subjekty v místě i v zahraničí, včetně zapojení žáků i pedagogů při rozvoji KK, • zvýšení počtu pedagogických pracovníků, kteří v praxi uplatňují nově získané kompetence k inkluzívnímu vzdělávání, • zavedení a rozvoj postupů a nástrojů individuální podpory žáků a diferenciace výuky s využitím ICT technologií a on-line vzdělávání, včetně propojování výuky s informálním učením, • podpora rozvoje KK žáků i pracovníků v zájmovém a neformálním vzdělávání a utváření silných partnerství mezi školami a organizacemi zájmového a neformálního vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí.

77 Očekávané výsledky intervence
Zaměření PO 3 (4) Specifický cíl Očekávané výsledky intervence Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání (3.4) • Zvýšení kompetencí pracovníků veřejné správy, zřizovatelů, ředitelů a pedagogů pro využití monitoringu a hodnocení jako nástrojů pro řízení změn a podporu dalšího rozvoje, • vytvoření uceleného rámce standardů, monitorování a hodnocení všech prvků systému, včetně propojení externího a interního hodnocení, • zavedení hodnocení, které bude zahrnovat jak sumativní, tak formativní složky, • pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v oblasti kontinuálního vyhodnocování pokroku jednotlivých žáků a v oblasti poskytování formativní zpětné vazby, • Budou připraveny nástroje pro zavedení procesů tzv. moderace v rámci škol i mezi školami, pro zajištění shody v přístupech a v zavedení „benchmarku“ zvýšení míry spolehlivosti a spravedlnosti hodnocení žáků pedagogy.

78 Očekávané výsledky intervence
Zaměření PO 3 (5) Specifický cíl Očekávané výsledky intervence Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků (3.5) • rozvoj systému hodnocení a řízení kvality VŠVU – aplikace nástrojů vnitřního a vnějšího hodnocení a sdílení dobré praxe, • zvýšení kompetencí budoucích pedagogických pracovníků pro překonávání předsudků o vlivu osobních a společenských faktorů, • vytvoření sítí fakult a ostatních vzdělávacích institucí a organizací pro přípravu a realizaci vzdělávacích programů, • spolupráce ŠVU a dalších vzdělávacích organizací v oblasti zavádění průřezových témat ve výuce/studiu, která vedou k rozvoji KK, • redukce obtíží nastupujících učitelů v adaptační fázi jejich pedagogického působení, • rozvoj lidských zdrojů ŠVU – posílení pedagogické kompetence pracovníků ŠVU i organizací ve vzdělávání ve spolupráci se školskou praxí, s organizacemi poskytujícími DVPP a se zahraničím zapojením učitelů z praxe do ŠVU. • rozvoj pedagogického a didaktického výzkumu – sdílet odborné kapacity ŠVU, škol a dalších vzdělávacích institucí pro participativní akční výzkum ve školách a k řešení závažných témat v oblasti výchovy a vzdělávání

79 Očekávané výsledky intervence
Zaměření PO 3 (6) Specifický cíl Očekávané výsledky intervence Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce (3.6) • zvýšení zájmu dětí a žáků o studium technických a přírodovědných oborů a motivace uplatnit toto vzdělání na trhu práce, • rozšíření polytechnického vzdělávání72 v MŠ pro rozvoj kreativity, osobního vyjadřování, logiky, a manuální zručnosti a zvýšení kvality polytechnického vzdělávání na ZŠ, SŠ, • zvýšení spolupráce škol a zaměstnavatelů, • rozšíření spolupráce mezi školami vzájemně, • zvýšení kapacity i kvality kariérového poradenství na školách, • zvýšení relevance RVP a ŠVP k potřebám zaměstnavatelů a posilující dlouhodobou uplatnitelnost absolventů na trhu práce, • rozvoj předpokladů odborných škol realizovat vzdělávání dospělých ve vazbě na definované profesní kvalifikace a zvýšení prostupnosti mezi programy počátečního, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání prostřednictvím systému uznávání výsledků předchozího učení.

80 Příklad projektů,které nebude možné financovat z Evropské unie

81 Příklad projektů, které nebude možné financovat z EU (1)
Projekty na podporu cestovního ruchu (například rozhledny, vinařské cyklostezky, turistické značení). Kulturní památky (které nejsou zařazeny mezi NKP nebo památky UNESCO a neleží na území městské památkové rezervace). Úpravy veřejných prostranství (například revitalizace náměstí). Místní komunikace (s výjimkou podporovaných v rámci IROPu) a chodníky.

82 Příklad projektů, které nebude možné financovat z EU (2)
Veřejné osvětlení. Parkoviště u veřejných budov. Příprava nových stavebních míst pro bydlení. Modernizace nepodporovaných nemocnic ZŠ a SŠ – tělocvičny Hřiště a sportovní areály. Projekty zaměřené na péči o seniory (domy pro seniory, komunitní centra s cílovou skupinou senioři apod.).

83 Diskuze – zařazení projektů do jednotlivých OP a tematických cílů

84 Děkuji za pozornost Ing. David Hebron, BA. tel.:


Stáhnout ppt "Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje Modul č. 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google