Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závazné předpisy pro zhotovitele veřejných zakázek SŽDC s.o., SŽG Olomouc Ing. Libor Vavrečka Školení dodavatelů geodetických prací, Brno, 18.3.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závazné předpisy pro zhotovitele veřejných zakázek SŽDC s.o., SŽG Olomouc Ing. Libor Vavrečka Školení dodavatelů geodetických prací, Brno, 18.3.2015."— Transkript prezentace:

1 Závazné předpisy pro zhotovitele veřejných zakázek SŽDC s.o., SŽG Olomouc Ing. Libor Vavrečka Školení dodavatelů geodetických prací, Brno, 18.3.2015

2 2 Závazné předpisy pro geodézii na tratích SŽDC Předpisy SŽDC pro geodety 200/1994 Sb., 31/1995 Sb., NV 430/2006 Sb., ČSN Předpisy SŽDC http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy/provozne- technicke.html Předpisy Správy železniční geodézie (SŽG) http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-olomouc/ke- stazeni/opatreni.html

3 3 Předpisy SŽDC Předpisy SŽDC pro geodety Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) Kapitola 1 – 3. aktualizované vydání, změna č. 7 s účinností od 1.2.2010 Kapitola 8 – 3. aktualizované vydání, změna č. 8 s účinností od 1.5.2013 http://typdok.tudc.cz SR 2/1 (S) Postup prací a jejich přejímek při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek - (poslední akt. 11.4.2014) http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni- svrsek/soubory-ke-stazeni/postup-praci.html S3, díl III (změna č. 2, účinnost od 1.10.2014) Železniční svršek – Zajištění prostorové polohy koleje

4 4 Předpis SŽDC S 2/3 - Organizace a provádění prohlídek a měření na železničních dráhách celostátních a regionálních, 2014 Předpis SŽDC S 3/2 – Bezstyková kolej, 2013 Předpis SŽDC (ČD) M21 – Pro staničení železničních tratí, 2000 OTP - Obecné technické podmínky pro technologii práce automatických strojních podbíječek přesnou metodou s využitím dat získaných měřením prostorové polohy koleje, 2012 Předpisy SŽDC pro geodety Předpisy SŽDC

5 5 SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpisy SŽDC pro geodety - účinnost od 1.10.2013 - nahrazuje předpis SZDC (ČD) Op16 vydáván na základě ustanovení nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob a organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

6 6 SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpisy SŽDC pro geodety Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (CPS), která není zaměstnancem SŽDC a která vykonává nebo má vykonávat činnosti v prostorách SŽDC, na železniční dráze provozované SŽDC nebo svojí činností může ovlivnit provozování dráhy provozované SŽDC, k dodržování předpisu zavázána smluvně

7 7 SŽDC Bp1 - obecně Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpisy SŽDC pro geodety Kolejiště dopravny obsazené dopravním zaměstnancem -Povinnost být informován o průjezdu každého vozidla dispečerem/výpravčím Do rychlosti 120 km/h - nahlásit se alespoň telefonicky v obou dopravnách (začátek i konec práce) Rychlost 120km/h a více -Povinnost být informován o průjezdu každého vozidla dispečerem/výpravčím Na tratích s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením CDP Přerov Povinnost být informován o průjezdu každého vozidla dispečerem/výpravčím

8 8 SŽDC Bp1 - obecně Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpisy SŽDC pro geodety Způsob dorozumívání s dopravním zaměstnancem VOS (150 MHz) VOS GSM (mimo CDP) GSM-R

9 9 SŽDC Bp1 - obecně Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpisy SŽDC pro geodety Odmítnutí hlídání pracovní skupiny dopravním zaměstnancem (Čl. 154f a čl. 174c) v obsazené dopravně či na širé trati s rychlostí 120 km/h a vyšší - není podávána informace o průjezdu vozidel - dopravní zaměstnance nesouhlasí s prací na zařízení není možné práci na zařízení začít! Dopravní zaměstnanec je povinen sdělit důvod odmítnutí a přidělit č. záznamu telefonního hovoru.

10 10 SŽDC Bp1 - obecně Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpisy SŽDC pro geodety Lehké kolejové prostředky (čl. 216) - měřící vozíky APK -jejich použití musí být oznámeno dopravnímu zaměstnanci -nesmí být snížená viditelnost - musí být doprovázeny alespoň dvěma zaměstnanci.

11 11 SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpisy SŽDC pro geodety Kapitola II: Zajišťování prací CPS v provozované dopravní cestě CPS je při vykonávání prací v dopravní cestě dále povinen: vždy ohlásit svoji činnost příslušnému dopravnímu zaměstnanci, dodržovat ustanovení předpisů SŽDC, vždy uposlechnout výzvy zaměstnanců SŽDC, pohybovat se jen v prostorách, ke kterým má oprávnění dané průkazem pro CPS, vykonávat pouze práce, které přímo souvisí s jeho činností a na jejichž základě byl vstup do dopravní cesty povolen.

12 12 SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpisy SŽDC pro geodety Kapitola VIII: Podmínky zajišťování práce na zařízení vykonávaných CPS v provozované nevyloučené dopravní cestě včasné informování příslušných dopravních zaměstnanců prostřednictvím zaměstnance odborné správy SŽDC o plánovaných pracích, 1.odpovědném zástupci CPS 2.časovém rozmezí, ve kterém se CPS ohlásí dopravnímu zaměstnanci za účelem sjednání podmínek bezpečné práce v souladu s tímto předpisem, nedovolení práce na zařízení prostřednictvím CPS v případě chybějících údajů nebo údajů, které nesouhlasí.

13 13 SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpisy SŽDC pro geodety -Název CPS -Odpovědný zástupce + kontakt -Datum zahájení -Datum ukončení -V čase -Krajní železniční stanice Olomouc: Vavrečka, Komínek Ostrava: Kudělásek, Parchanský, Röschl Brno: Liška, Navrátilík Komu zasílat osoby oprávněné zadávat informace do řízení provozu S předstihem … zasílat kontaktním osobám (objednatele) tyto údaje

14 14 SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpisy SŽDC pro geodety Čl. 182. Vedoucí prací a osamělý zaměstnanec CPS se před začátkem prací na zařízení -ohlásí příslušnému dopravnímu zaměstnanci -sdělí mu potřebné údaje, na jejichž základě je oprávněn práce vykonávat Dostaví-li se vedoucí prací nebo osamělý zaměstnanec CPS k dopravnímu zaměstnanci osobně, povinnost se prokázat i dokladem opravňujícím ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty SŽDC.

15 15 SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpisy SŽDC pro geodety 183. Pokud dopravnímu zaměstnanci nesouhlasí údaje sdělené CPS práci na zařízení nepovolí a sdělí toto CPS není možné zahájit práci …, jestliže CPS trvá na provádění práce na zařízení, je povinen si sám nesoulad projednat se zaměstnancem příslušné odborné správy SŽDC

16 16 SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpisy SŽDC pro geodety Čl. 185. Vedoucí prací nebo osamělý zaměstnanec CPS se musí ohlásit dopravnímu zaměstnanci - před každým začátkem práce na zařízení Tzn. denně, jsou-li práce naplánovány na více dní

17 17 Předpisy SŽDC Předpisy SŽDC pro geodety Bp1 (účinnost od 1.10.2013) Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) Kapitola 1 – 3. aktualizované vydání, změna č. 7 s účinností od 1.2.2010 Kapitola 8 – 3. aktualizované vydání, změna č. 8 s účinností od 1.5.2013 SR 2/1 (S) Postup prací a jejich přejímek při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek - (poslední akt. 11.4.2014) http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni- svrsek/soubory-ke-stazeni/postup-praci.html S3, díl III (změna č. 2, účinnost od 1.10.2014) Železniční svršek – Zajištění prostorové polohy koleje

18 18 Předpisy Předpisy pro geodety Předpis SŽDC SR 2/1 (S) - Postup prací a jejich přejímek při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek K dispozici na internetu SŽDC na odkazu: http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke- stazeni/postup-praci.html Dokument aktualizován v případě aktualizovaného vydání předpisů a norem

19 19 Předpisy Správy železniční geodézie (SŽG) Předpisy SŽDC pro geodety - V systému kvality ředitele SŽG v rámci ISO 9001

20 20 § 12, odst. 4 zákona 200/1994 Sb. UOZI potvrzuje, že výsledky zeměměřických činností odpovídají svými náležitostmi a přesností právním předpisům a PODMÍNKÁM PÍSEMNĚ DOHODNUTÝM S OBJEDNATELEM. Metodický pokyn je závazný!!! Zkušenosti se správou parametrů prostorové polohy koleje Posouzení zeměměřických činností zhotovitele při výkonu stavebního dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za úplnost, správnost a vhodnost jeho zeměměřických činností (TKP 1.7.4) Práce provedené na základě: a.) neúplných nebo chybných výsledků zeměměřických činností zhotovitele b.) nevhodných postupů k jejich dosažení, je zhotovitel povinen provést nápravu na vlastní náklady a ve shodě s pokyny stavebního dozoru

21 21 Předpisy SŽG Olomouc http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-olomouc/ke-stazeni/opatreni.html Předpisy SŽDC pro geodety OŘ 28 Zajištění metrologického pořádku Ve znění změny č. 3, účinnost od 21.12.2010, p. Hanák – hanakJ@szdc.czhanakJ@szdc.cz OŘ 34 Metodický pokyn pro měření PPK Ve znění změny č. 4, účinnost od 1.3.2014, Ing Vavrečka - vavrecka@szdc.czvavrecka@szdc.cz OŘ 36 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty Ve znění změny č. 1, účinnost od 10.2.2012, Ing. Hrabcová - hrabcova@szdc.czhrabcova@szdc.cz OŘ 37 Metodický návod pro budování a správu ŽBP Ve znění změny č. 2, účinnost od 1.9.2014, Ing. Komínek - kominekk@szdc.czkominekk@szdc.cz OŘ 39 Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce Ve znění změny č. 1, účinnost od 25.9.2014, Ing. Jemelka - jemelka@szdc.czjemelka@szdc.cz

22 22 OŘ 36 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty Předpisy SŽDC pro geodézii

23 23 Kontrola Předpisy SŽDC pro geodézii PPK ŽBP DSPS Projekt Účelové mapy

24 24 Předpis M20 Předpisy SŽDC pro geodézii Opatření ředitele SŽG Řídící technické akty (M20) - hypertextové odkazy do systému kvality SŽG - technické akty budou žít dynamickým životem - budou přístupné platné akty - bude přístupná i historie - technicky stále pod SŽG

25 25 Předpisy SŽDC

26 26 Veřejné zakázky – zadavatelem SŽG Předpisy SŽDC

27 27 Veřejné zakázky – zadavatelem SŽG Předpisy SŽDC

28 28 Děkuji za pozornost Ing. Libor Vavrečka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční geodézie Olomouc Vedoucí oddělení bodového pole a inženýrské geodézie Správce prostorové polohy koleje Nerudova 1, 772 58 OLOMOUC Tel.: 972 742 570 Mobil: 602 754 447 www.szdc.cz www.szdc.cz Předpisy SŽDC pro geodézii

29 www.szdc.cz Předpisy SŽDC pro geodézii © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace


Stáhnout ppt "Závazné předpisy pro zhotovitele veřejných zakázek SŽDC s.o., SŽG Olomouc Ing. Libor Vavrečka Školení dodavatelů geodetických prací, Brno, 18.3.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google