Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závazné předpisy pro zhotovitele veřejných zakázek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závazné předpisy pro zhotovitele veřejných zakázek"— Transkript prezentace:

1 Závazné předpisy pro zhotovitele veřejných zakázek
Školení dodavatelů geodetických prací, Brno, Ing. Libor Vavrečka SŽDC s.o., SŽG Olomouc

2 Závazné předpisy pro geodézii na tratích SŽDC
200/1994 Sb., 31/1995 Sb., NV 430/2006 Sb., ČSN Předpisy SŽDC Předpisy Správy železniční geodézie (SŽG) Předpisy SŽDC pro geodety

3 Předpisy SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) Kapitola 1 – 3. aktualizované vydání, změna č. 7 s účinností od Kapitola 8 – 3. aktualizované vydání, změna č. 8 s účinností od SR 2/1 (S) Postup prací a jejich přejímek při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek - (poslední akt ) S3, díl III (změna č. 2, účinnost od ) Železniční svršek – Zajištění prostorové polohy koleje Předpisy SŽDC pro geodety

4 Předpis SŽDC S 3/2 – Bezstyková kolej, 2013
Předpisy SŽDC Předpis SŽDC S 2/3 - Organizace a provádění prohlídek a měření na železničních dráhách celostátních a regionálních, 2014 Předpis SŽDC S 3/2 – Bezstyková kolej, 2013 Předpis SŽDC (ČD) M21 – Pro staničení železničních tratí, 2000 OTP - Obecné technické podmínky pro technologii práce automatických strojních podbíječek přesnou metodou s využitím dat získaných měřením prostorové polohy koleje, 2012 Předpisy SŽDC pro geodety

5 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - účinnost od - nahrazuje předpis SZDC (ČD) Op16 vydáván na základě ustanovení nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob a organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Předpisy SŽDC pro geodety

6 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (CPS), která není zaměstnancem SŽDC a která vykonává nebo má vykonávat činnosti v prostorách SŽDC, na železniční dráze provozované SŽDC nebo svojí činností může ovlivnit provozování dráhy provozované SŽDC, k dodržování předpisu zavázána smluvně Předpisy SŽDC pro geodety

7 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
SŽDC Bp1 - obecně Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Kolejiště dopravny obsazené dopravním zaměstnancem Povinnost být informován o průjezdu každého vozidla dispečerem/výpravčím Do rychlosti 120 km/h - nahlásit se alespoň telefonicky v obou dopravnách (začátek i konec práce) Rychlost 120km/h a více Povinnost být informován o průjezdu každého vozidla dispečerem/výpravčím Na tratích s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením CDP Přerov Povinnost být informován o průjezdu každého vozidla dispečerem/výpravčím Předpisy SŽDC pro geodety

8 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
SŽDC Bp1 - obecně Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Způsob dorozumívání s dopravním zaměstnancem VOS (150 MHz) VOS GSM (mimo CDP) GSM-R Předpisy SŽDC pro geodety

9 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
SŽDC Bp1 - obecně Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Odmítnutí hlídání pracovní skupiny dopravním zaměstnancem (Čl. 154f a čl. 174c) v obsazené dopravně či na širé trati s rychlostí 120 km/h a vyšší není podávána informace o průjezdu vozidel dopravní zaměstnance nesouhlasí s prací na zařízení není možné práci na zařízení začít! Dopravní zaměstnanec je povinen sdělit důvod odmítnutí a přidělit č. záznamu telefonního hovoru. Předpisy SŽDC pro geodety

10 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
SŽDC Bp1 - obecně Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Lehké kolejové prostředky (čl. 216) - měřící vozíky APK jejich použití musí být oznámeno dopravnímu zaměstnanci nesmí být snížená viditelnost - musí být doprovázeny alespoň dvěma zaměstnanci. Předpisy SŽDC pro geodety

11 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Kapitola II: Zajišťování prací CPS v provozované dopravní cestě CPS je při vykonávání prací v dopravní cestě dále povinen: •vždy ohlásit svoji činnost příslušnému dopravnímu zaměstnanci, •dodržovat ustanovení předpisů SŽDC, •vždy uposlechnout výzvy zaměstnanců SŽDC, •pohybovat se jen v prostorách, ke kterým má oprávnění dané průkazem pro CPS, •vykonávat pouze práce, které přímo souvisí s jeho činností a na jejichž základě byl vstup do dopravní cesty povolen. Předpisy SŽDC pro geodety

12 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Kapitola VIII: Podmínky zajišťování práce na zařízení vykonávaných CPS v provozované nevyloučené dopravní cestě •včasné informování příslušných dopravních zaměstnanců prostřednictvím zaměstnance odborné správy SŽDC o plánovaných pracích, odpovědném zástupci CPS časovém rozmezí, ve kterém se CPS ohlásí dopravnímu zaměstnanci za účelem sjednání podmínek bezpečné práce v souladu s tímto předpisem, •nedovolení práce na zařízení prostřednictvím CPS v případě chybějících údajů nebo údajů, které nesouhlasí. Předpisy SŽDC pro geodety

13 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci S předstihem … zasílat kontaktním osobám (objednatele) tyto údaje Název CPS Odpovědný zástupce + kontakt Datum zahájení Datum ukončení V čase Krajní železniční stanice Komu zasílat osoby oprávněné zadávat informace do řízení provozu Olomouc: Vavrečka, Komínek Ostrava: Kudělásek, Parchanský, Röschl Brno: Liška, Navrátilík Předpisy SŽDC pro geodety

14 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Čl Vedoucí prací a osamělý zaměstnanec CPS se před začátkem prací na zařízení ohlásí příslušnému dopravnímu zaměstnanci sdělí mu potřebné údaje, na jejichž základě je oprávněn práce vykonávat Dostaví-li se vedoucí prací nebo osamělý zaměstnanec CPS k dopravnímu zaměstnanci osobně, povinnost se prokázat i dokladem opravňujícím ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty SŽDC. Předpisy SŽDC pro geodety

15 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 183. Pokud dopravnímu zaměstnanci nesouhlasí údaje sdělené CPS práci na zařízení nepovolí a sdělí toto CPS není možné zahájit práci …, jestliže CPS trvá na provádění práce na zařízení, je povinen si sám nesoulad projednat se zaměstnancem příslušné odborné správy SŽDC Předpisy SŽDC pro geodety

16 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Čl Vedoucí prací nebo osamělý zaměstnanec CPS se musí ohlásit dopravnímu zaměstnanci - před každým začátkem práce na zařízení Tzn. denně, jsou-li práce naplánovány na více dní Předpisy SŽDC pro geodety

17 Předpisy SŽDC Bp1 (účinnost od 1.10.2013) Směrnice GŘ č. 11/2006
Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) Kapitola 1 – 3. aktualizované vydání, změna č. 7 s účinností od Kapitola 8 – 3. aktualizované vydání, změna č. 8 s účinností od SR 2/1 (S) Postup prací a jejich přejímek při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek - (poslední akt ) S3, díl III (změna č. 2, účinnost od ) Železniční svršek – Zajištění prostorové polohy koleje Předpisy SŽDC pro geodety

18 Předpisy Předpis SŽDC SR 2/1 (S) - Postup prací a jejich přejímek při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek K dispozici na internetu SŽDC na odkazu: Dokument aktualizován v případě aktualizovaného vydání předpisů a norem Předpisy pro geodety

19 Předpisy Správy železniční geodézie (SŽG)
- V systému kvality ředitele SŽG v rámci ISO 9001 Předpisy SŽDC pro geodety

20 Metodický pokyn je závazný!!!
§ 12, odst. 4 zákona 200/1994 Sb. UOZI potvrzuje, že výsledky zeměměřických činností odpovídají svými náležitostmi a přesností právním předpisům a PODMÍNKÁM PÍSEMNĚ DOHODNUTÝM S OBJEDNATELEM. Posouzení zeměměřických činností zhotovitele při výkonu stavebního dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za úplnost, správnost a vhodnost jeho zeměměřických činností (TKP 1.7.4) Práce provedené na základě: a.) neúplných nebo chybných výsledků zeměměřických činností zhotovitele b.) nevhodných postupů k jejich dosažení , je zhotovitel povinen provést nápravu na vlastní náklady a ve shodě s pokyny stavebního dozoru Zkušenosti se správou parametrů prostorové polohy koleje

21 Předpisy SŽG Olomouc OŘ 28 Zajištění metrologického pořádku
OŘ 28 Zajištění metrologického pořádku Ve znění změny č. 3, účinnost od , p. Hanák – OŘ 34 Metodický pokyn pro měření PPK Ve znění změny č. 4, účinnost od , Ing Vavrečka - OŘ 36 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty Ve znění změny č. 1, účinnost od , Ing. Hrabcová - OŘ 37 Metodický návod pro budování a správu ŽBP Ve znění změny č. 2, účinnost od , Ing. Komínek - OŘ 39 Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce Ve znění změny č. 1, účinnost od , Ing. Jemelka - Předpisy SŽDC pro geodety

22 OŘ 36 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty
Předpisy SŽDC pro geodézii

23 Kontrola PPK Projekt ŽBP Účelové mapy DSPS Předpisy SŽDC pro geodézii

24 Předpis M20 Opatření ředitele SŽG Řídící technické akty (M20)
- hypertextové odkazy do systému kvality SŽG technické akty budou žít dynamickým životem budou přístupné platné akty bude přístupná i historie technicky stále pod SŽG Předpisy SŽDC pro geodézii

25 Předpisy SŽDC

26 Veřejné zakázky – zadavatelem SŽG
Předpisy SŽDC

27 Veřejné zakázky – zadavatelem SŽG
Předpisy SŽDC

28 Děkuji za pozornost Předpisy SŽDC pro geodézii
Ing. Libor Vavrečka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční geodézie Olomouc Vedoucí oddělení bodového pole a inženýrské geodézie Správce prostorové polohy koleje Nerudova 1, OLOMOUC Tel.: Mobil: Předpisy SŽDC pro geodézii

29 Předpisy SŽDC pro geodézii
© Správa železniční dopravní cesty, státní organizace


Stáhnout ppt "Závazné předpisy pro zhotovitele veřejných zakázek"

Podobné prezentace


Reklamy Google