Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ katedra ekonomiky a řízení stavebnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ katedra ekonomiky a řízení stavebnictví."— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ katedra ekonomiky a řízení stavebnictví

2 FINANČNÍ ANALÝZA Cíl: předpověď vývoje finančních toků projektu v budoucnu ►prokázání dlouhodobé životaschopnosti projektu ►prokázání návratnosti vložených investic veřejný investor ►dlouhodobé profinancování projektu ►zajištění příslušných zdrojů (např. dotací) privátní investor (resp. privátní subjekt) ►spolehlivost vložené investice ►dostatečná finanční výnosnost v krátko- a střednědobém horizontu

3 CF PRO FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ/FINANČNÍ PLÁN CF PRO VÝPOČET UKAZATELŮ/HODNOCENÍ EFEKTIVITY PROJEKTU

4 ČASOVÝ HORIZONT PRO FINANČNÍ ANALÝZU Časový horizont zvolený pro posouzení efektivnosti projektu je velmi důležitý, volíme buď: časový úsek dostatečně dlouhý pro porozumění jeho pravděpodobným středně a dlouhodobým vlivům ekonomickou životnost projektu energetika25 let vodohospodářství30 let železnice30 let silnice25 let přístavy a letiště25 let telekomunikace15 let průmysl10 let ostatní služby15 let zdroj: Guide to cost-benefit analysis of investment projects, European Commission 2002

5 HODNOCENÍ EFEKTIVITY PROJEKTU (ZA ČASOVÉ OBDOBÍ/ZVOLENÝ ČASOVÝ HORIZONT) 1. Určíme investiční výdaje 2. Určíme budoucí peněžní příjmy z projektu v členění podle roků pro zvolený časový horizont. 3. Určíme budoucí peněžní „běžné/provozní“ výdaje v členění podle roků pro zvolený časový horizont (mzdy, energie, materiál…..) 4. Určení diskontní míry. 5. Sestavení tabulky finančních toků v jednotlivých letech (+příjmy,-výdaje= saldo CF). 6. Výpočet diskotnovaného CF a výpočet čisté současné hodnoty a dalších finančních ukazatelů. 7. Vyhodnocení - komentář

6 1. PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU + POPŘ. CENA POZEMKU ● HTTP://K126.FSV.CVUT.CZ/PREDMETY/126EMM/EMM_CV1.DOC STRUKTURA: I.PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE II.PROVOZNÍ SOUBORY III.STAVEBNÍ OBJEKTY (ZRN) IV.STROJE, ZAŘÍZENÍ A INVENTÁŘ INVESTIČNÍ POVAHY V.UMĚLECKÁ DÍLA VI.NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY VII.OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V JINÝCH ODDÍLECH VIII.REZERVA - NEPŘEDVÍDANÉ NÁKLADY IX.JINÉ INVESTICE X.NÁKLADY HRAZENÉ Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ HTTP://K126.FSV.CVUT.CZ/PREDMETY/126EMM/EMM_CV1.DOC

7 2. URČENÍ PŘÍJMŮ Z PROJEKTU Projekt generuje roční příjmy v podobě například uspořených nákladů na energie, poplatků za připojení, z prodeje separovaného bioodpadu, snížení emisí CO2 v tunách za rok, …..

8 3. URČENÍ PROVOZNÍCH/BĚŽNÝCH NÁKLADŮ – VÝČET MOŽNÝCH

9 Diskontováním chápejme proces přepočtu budoucích hodnot peněz (v jejich nominálních hodnotách) na dnešní, nižší hodnotu. Jde vlastně o očištění budoucích nominálních částek o výnos, který v sobě mají implicitně zahrnuty. O co tedy bude hodnota dnešní tisícikoruny vyšší než hodnota tisícikoruny za rok? (A analogicky, o kolik bude hodnota tisícikoruny v budoucnu nižší oproti tisícovce v peněžence dnes?) Odpověď zní - o výnos, který můžeme investováním této částky získat. Jakákoliv budoucí částka tento výnos v sobě už z našeho pohledu implicitně obsahuje.

10 Každopádně každý máme svou investiční strategii, někomu vynáší jeho investice a podnikání více, jinému méně. Proto hodnota budoucí tisícikoruny bude oproti tisícovce dnes u každého z nás různě menší. Bude výrazněji nižší, o co lepší jsme investoři, tj. o co vyšší obecně dosahujeme ze svých investic výnos. Čím je totiž někdo schopnější investor, tím více vydělá a o to víc bude pro něj mít dnešních 1000 Kč vyšší subjektivní cenu, respektive budoucí tisícovka nižší cenu, než u jiného, kdo výnosy příliš neřeší a nechává všechny své peníze třeba jen na běžném účtu s minimálním úrokem.

11 Důležité vlastnosti diskontování Čím je budoucí výnos vzdálenější v čase, tím nižší je jeho současná hodnota. Čím vyšší je diskontní sazba, tím nižší je současná hodnota budoucího výnosu. Současná hodnota je diskontovaná budoucí hodnota do současnosti => diskontní faktor Úroková sazba r představuje úrok, který by mohl být výnosem alternativního investování (oportunitní náklady kapitálu)

12 4. URČENÍ DISKONTNÍ SAZBY PRO INVESTIČNÍ PROJEKTY Diskontní sazba je výnosová míra, kterou mi nabízejí, z hlediska rizika, srovnatelné investiční alternativy. Měla by vyjadřovat nejlepší možný výnos alternativní investice k investici posuzované. Významné je, že by tento výnos měl být dosažitelný se stejným rizikem. Jinými slovy, jedná se o výnos z investované částky, o který přijdeme, jestliže budeme posuzovaný projekt realizovat a tím nebudeme realizovat alternativní investici. 12345 -50001000 5%952 Kč907864823784

13 5. + 6. CF PRO HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTICE/PROJEKTU

14 PRŮBĚH CF (DISKONT./NEDISKONT.)

15 6. VÝPOČET HODNOTÍCÍCH UKAZATELŮ/UKAZATELŮ FINANČNÍ EFEKTIVITY PROJEKTU – UKAZATEL ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY kde: i … je diskontní sazba v desetinném vyjádření (např. r = 0,11 pro 11%) t …. je pořadové číslo období n ….je poslední sledované období I …. Je investice NPV je čistá současná hodnota projektu Tato interpretace platí pro komerční projekty

16 UKAZATEL FINANČNÍ EFEKTIVITY PROJEKTU – VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO - IRR Vnitřní výnosové procento, anglicky Internal Rate of Return (IRR), je matematicky definováno jako taková diskontní míra, při které je NPV rovno 0. Ekonomická interpretace pak znamená, že IRR je trvalý roční výnos investice a je logické, že jeho hodnota u posuzovaného projektu by měla být vyšší než diskontní míra, tedy ušlý výnos z alternativní investice.

17 UKAZATEL FINANČNÍ EFEKTIVITY PROJEKTU - DISKONTOVANÁ DOBA NÁVRATNOSTI

18 UKAZATEL FINANČNÍ EFEKTIVITY PROJEKTU - INDEX RENTABILITY Index rentability vyjadřuje podíl diskontovaných finančních příjmů a investičních výdajů. Index rentability = NPV/I Pokud hodnota indexu je větší než 1, investice je zpravidla přijatelná, pokud je menší než 1, je investice nepřijatelná.

19 CASH FLOW PRO FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ – SLEDUJI SALDO (SOUČÁSTÍ TOHOTO CF JSOU I FINANČNÍ ZDROJE) Finanční analýza F 6 Cash flow pro finanční plánování v tis. Kč rok123456789101112131415 celkem A. Příjmy 5.21.finanční zdroje 5000 10003000000000000011300 4.1.tržby z prodeje 035001000015000 193500 6.1.příjmy celkem 50008500110001530015000 204800 B. Výdaje 3.14.celkové provozní náklady 5004200643013200140301396013840 1386014020138401386013840 13860177120 1.9.celkové investiční náklady 45003869342176200060000009000014053 3.15.úroky bankovních úvěrů 05010090705030100000000400 6.2.úmor jistiny bankovních úvěrů 200400 200 2000 9.2. daně z příjmu právnických osob 00377128168199247253250196257250257 2503087 6.3.dividendy 0 6.4.výdaje celkem 5000811910529145791466814609145171490314110142161409714110149971409714110196660 6.5.C. Saldo 03814717213323914849789078590389039038908140

20 CASH FLOW PRO FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ – MÁME PROBLÉM V R. 2011?

21 ANALÝZA RIZIK

22 ANALÝZA RIZIK ● MAPA RIZIK

23 UDRŽITELNOST PROJEKTU Podmínka dotace bývá vztažena k uržitelnosti projektu: projekt po předepsanou dobu musí sloužit účelu, pro který byl původně definován (5, 10 let). Tzn. např. nelze objekt prodat, pronajmou, provozovat za jiným účelem, než na který byla získána dotace. Příklad:


Stáhnout ppt "FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ katedra ekonomiky a řízení stavebnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google