Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU"— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU
ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ katedra ekonomiky a řízení stavebnictví FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

2 FINANČNÍ ANALÝZA Cíl: předpověď vývoje finančních toků projektu v budoucnu prokázání dlouhodobé životaschopnosti projektu prokázání návratnosti vložených investic veřejný investor dlouhodobé profinancování projektu zajištění příslušných zdrojů (např. dotací) privátní investor (resp. privátní subjekt) spolehlivost vložené investice dostatečná finanční výnosnost v krátko- a střednědobém horizontu

3 CF PRO FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ/FINANČNÍ PLÁN CF PRO VÝPOČET UKAZATELŮ/HODNOCENÍ EFEKTIVITY PROJEKTU

4 ČASOVÝ HORIZONT PRO FINANČNÍ ANALÝZU
Časový horizont zvolený pro posouzení efektivnosti projektu je velmi důležitý, volíme buď: časový úsek dostatečně dlouhý pro porozumění jeho pravděpodobným středně a dlouhodobým vlivům ekonomickou životnost projektu energetika 25 let vodohospodářství 30 let železnice 30 let silnice 25 let přístavy a letiště 25 let telekomunikace 15 let průmysl 10 let ostatní služby 15 let zdroj: Guide to cost-benefit analysis of investment projects, European Commission 2002

5 HODNOCENÍ EFEKTIVITY PROJEKTU (ZA ČASOVÉ OBDOBÍ/ZVOLENÝ ČASOVÝ HORIZONT)
1. Určíme investiční výdaje 2. Určíme budoucí peněžní příjmy z projektu v členění podle roků pro zvolený časový horizont. 3. Určíme budoucí peněžní „běžné/provozní“ výdaje v členění podle roků pro zvolený časový horizont (mzdy, energie, materiál…..) 4. Určení diskontní míry. 5. Sestavení tabulky finančních toků v jednotlivých letech (+příjmy,-výdaje= saldo CF). 6. Výpočet diskotnovaného CF a výpočet čisté současné hodnoty a dalších finančních ukazatelů. 7. Vyhodnocení - komentář

6 1. PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU + POPŘ
1. PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU + POPŘ. CENA POZEMKU ● STRUKTURA: I. PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE II. PROVOZNÍ SOUBORY III. STAVEBNÍ OBJEKTY (ZRN) IV. STROJE, ZAŘÍZENÍ A INVENTÁŘ INVESTIČNÍ POVAHY V. UMĚLECKÁ DÍLA VI. NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY VII. OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V JINÝCH ODDÍLECH VIII. REZERVA - NEPŘEDVÍDANÉ NÁKLADY IX. JINÉ INVESTICE X. NÁKLADY HRAZENÉ Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ

7 2. Určení příjmů z projektu
Projekt generuje roční příjmy v podobě například uspořených nákladů na energie, poplatků za připojení, z prodeje separovaného bioodpadu, snížení emisí CO2 v tunách za rok, …..

8 3. URČENÍ PROVOZNÍCH/BĚŽNÝCH NÁKLADŮ – VÝČET MOŽNÝCH

9 Diskontováním chápejme proces přepočtu budoucích hodnot peněz (v jejich nominálních hodnotách) na dnešní, nižší hodnotu. Jde vlastně o očištění budoucích nominálních částek o výnos, který v sobě mají implicitně zahrnuty. O co tedy bude hodnota dnešní tisícikoruny vyšší než hodnota tisícikoruny za rok? (A analogicky, o kolik bude hodnota tisícikoruny v budoucnu nižší oproti tisícovce v peněžence dnes?) Odpověď zní - o výnos, který můžeme investováním této částky získat. Jakákoliv budoucí částka tento výnos v sobě už z našeho pohledu implicitně obsahuje. V případě živnostníka, který financuje svá aktiva pouze vlastními zdroji (tj. počátečním vkladem a reinvestovanými zisky), pokud sleduje a zná míru svého výnosu z podnikání, srovnává, zda mu nová investice pomůže tuto celkovou míru zvýšit. Pokud nebude dosahovat úrovně jeho průměrného výnosu z podnikání, pak tuto průměrnou míru bude taková investice tlačit dolů. Je-li moudrým manažerem, takovou investici zavrhne. Pokud svou míru výnosu nezná, posuzuje (nebo by alespoň měl posuzovat) očekávanou míru výnosu k jiným variantám investování svých peněz při obdobném riziku a zpravidla tak i obdobné míře výnosu.

10 Každopádně každý máme svou investiční strategii, někomu vynáší jeho investice a podnikání více, jinému méně. Proto hodnota budoucí tisícikoruny bude oproti tisícovce dnes u každého z nás různě menší. Bude výrazněji nižší, o co lepší jsme investoři, tj. o co vyšší obecně dosahujeme ze svých investic výnos. Čím je totiž někdo schopnější investor, tím více vydělá a o to víc bude pro něj mít dnešních 1000 Kč vyšší subjektivní cenu, respektive budoucí tisícovka nižší cenu, než u jiného, kdo výnosy příliš neřeší a nechává všechny své peníze třeba jen na běžném účtu s minimálním úrokem.

11 Důležité vlastnosti diskontování
Čím je budoucí výnos vzdálenější v čase, tím nižší je jeho současná hodnota. Čím vyšší je diskontní sazba, tím nižší je současná hodnota budoucího výnosu. Současná hodnota je diskontovaná budoucí hodnota do současnosti => diskontní faktor Úroková sazba r představuje úrok, který by mohl být výnosem alternativního investování (oportunitní náklady kapitálu) Při rozhodování o investicích – se posuzuje efektivnost jednotlivých investičních variant s různou dobou životnosti. Čím delší doba výstavby, tím déle jsou peněžní prostředky umrtveny, nepřinášejí žádné efekty, ani v podobě nejnižších depozitních úroky. Také výnosy během doby životnosti je třeba posuzovat z hlediska času: očekávané výnosy v budoucnosti jsou méně hodnotné než výnosy získané okamžitě.

12 4. Určení diskontní sazby pro investiční projekty
Diskontní sazba je výnosová míra, kterou mi nabízejí, z hlediska rizika, srovnatelné investiční alternativy. Měla by vyjadřovat nejlepší možný výnos alternativní investice k investici posuzované. Významné je, že by tento výnos měl být dosažitelný se stejným rizikem. Jinými slovy, jedná se o výnos z investované částky, o který přijdeme, jestliže budeme posuzovaný projekt realizovat a tím nebudeme realizovat alternativní investici. 1 2 3 4 5 -5000 1000 5% 952 Kč 907 864 823 784

13 5. + 6. Cf PRO HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTICE/PROJEKTU

14 Průběh CF (diskont./nediskont.)

15 6. VÝPOČET HODNOTÍCÍCH UKAZATELŮ/UKAZATELŮ FINANČNÍ EFEKTIVITY PROJEKTU – UKAZATEL ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY kde: i … je diskontní sazba v desetinném vyjádření (např. r = 0,11 pro 11%) t …. je pořadové číslo období n ….je poslední sledované období I …. Je investice NPV je čistá současná hodnota projektu Tato interpretace platí pro komerční projekty

16 UKAZATEL FINANČNÍ EFEKTIVITY PROJEKTU – VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO - IRR
Vnitřní výnosové procento, anglicky Internal Rate of Return (IRR), je matematicky definováno jako taková diskontní míra, při které je NPV rovno 0. Ekonomická interpretace pak znamená, že IRR je trvalý roční výnos investice a je logické, že jeho hodnota u posuzovaného projektu by měla být vyšší než diskontní míra, tedy ušlý výnos z alternativní investice.

17 Ukazatel finanční efektivity projektu - Diskontovaná Doba návratnosti

18 Ukazatel finanční efektivity projektu - Index rentability
Index rentability vyjadřuje podíl diskontovaných finančních příjmů a investičních výdajů. Index rentability = NPV/I Pokud hodnota indexu je větší než 1, investice je zpravidla přijatelná, pokud je menší než 1, je investice nepřijatelná.

19 Cash flow pro finanční plánování – SLEDUJI SALDO (součástí tohoto CF jsou i finanční zdroje)
Finanční analýza F Cash flow pro finanční plánování v tis. Kč rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 celkem A. Příjmy 5.21. finanční zdroje 5000 1000 300 11300 4.1. tržby z prodeje 3500 10000 15000 193500 6.1. příjmy celkem 8500 11000 15300 204800 B. Výdaje 3.14. celkové provozní náklady 500 4200 6430 13200 14030 13960 13840 13860 14020 177120 1.9. celkové investiční náklady 4500 3869 3421 762 600 900 14053 3.15. úroky bankovních úvěrů 50 100 90 70 30 400 6.2. úmor jistiny bankovních úvěrů 200 2000 9.2. daně z příjmu právnických osob 377 128 168 199 247 253 250 196 257 3087 6.3. dividendy 6.4. výdaje celkem 8119 10529 14579 14668 14609 14517 14903 14110 14216 14097 14997 196660 6.5. C. Saldo 381 471 721 332 391 484 97 890 785 903 8140

20 Cash flow pro finanční plánování – máme problém v r. 2011?

21 ANALÝZA RIZIK

22 ANALÝZA RIZIK ● MAPA RIZIK

23 UDRŽITELNOST PROJEKTU
Podmínka dotace bývá vztažena k uržitelnosti projektu: projekt po předepsanou dobu musí sloužit účelu, pro který byl původně definován (5, 10 let). Tzn. např. nelze objekt prodat, pronajmou, provozovat za jiným účelem, než na který byla získána dotace. Příklad:


Stáhnout ppt "FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU"

Podobné prezentace


Reklamy Google