Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Lukáš Nehyba AQE advisors, a.s. únor 2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Lukáš Nehyba AQE advisors, a.s. únor 2015"— Transkript prezentace:

1 Ing. Lukáš Nehyba AQE advisors, a.s. únor 2015
Úvod do strategického řízení Vzdělávání v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje reg. č. CZ.1.11/4.2.00/ Ing. Lukáš Nehyba AQE advisors, a.s. únor 2015

2 Program Stručný úvod do strategického řízení (základní principy a přístupy plánování, vazba na dílčí rozvojové koncepce) Postup tvorby strategie Zapojování veřejnosti do plánování rozvoje Praktický příklad formulace opatření a cílů strategie Implementace strategie - tvorba akčního plánu Strategické dokumenty Jihomoravského kraje

3 Definice strategického řízení
„Strategie je určení základních dlouhodobých cílů subjektu, způsobu jejich dosažení a alokace zdrojů nezbytných pro uskutečnění těchto cílů.„ Alfred Chandler „Strategie je model nebo plán, který integruje hlavní cíle subjektu, politiky a aktivity do soudržného celku.“ James Brian Quinn

4 Strategické řízení Strategické řízení – proces tvorby a realizace rozvojových záměrů dlouhodobější povahy, které mají zásadní význam ve vývoji řízeného objektu a jejichž uskutečněním vytváří subjekt konkurenční efekt. Úkolem strategického řízení je pomoci územnímu celku (organizaci) stanovit a v určeném čase dosáhnout reálných dlouhodobých cílů.

5 Specifika strategického řízení ve VS
dvojí vedení politické určování priorit rozvoje rigidní a časově náročné rozhodování příjem finančních prostředků zajištěn limitovaný rozpočet s mandatorními výdaji vliv zájmových skupin činnost veřejné správy legislativně usměrňována

6 Smysl tvorby strategických dokumentů
shrnuje významné body aktuálního stavu, minulého i budoucího vývoje, a to ve všech socioekonomických odvětvích definuje cíle rozvoje pro dané odvětví, problematickou oblast nebo region, tedy čeho chceme v rámci rozvoje dosáhnout pomáhá prostřednictvím konsenzu stanovit společné priority všech aktérů participujících na životě ve městě na základě poznání vnitřních a vnějších vlivů umožňuje vytvořit racionální a reálné cíle oproti ad hoc řešení definuje způsoby (nástroje, aktivity, projekty) a zdroje (lidské, finanční a materiální), jakými chceme cíle dosáhnout

7 Smysl tvorby strategických dokumentů
snižuje citlivost změn priorit rozvoje při nástupu nového politického vedení podněcuje územní samosprávu ke spolupráci s veřejností ukazuje veřejnosti výstup práce územní samosprávy prostřednictvím komunikace s veřejností dochází k částečnému transferu odpovědnosti a podporuje se pocit  sounáležitosti definuje konkrétní cesty řešení nalezených problémů prostřednictvím konkrétních projektů  

8

9 Strategické x územní plánování v ČR
Oblast Strategický plán Územní plán Legislativa nepřímo zákon č. 183/2006 Sb. (o územ. plánování a stavební řádu) Zaměření sociálně ekonomický rozvoj využití plochy Charakter iniciační regulační Postup zpracování volný předem definovaný vyhláškou Projednávání nespecifikováno jasná a závazná pravidla Schvalování obecní zastupitelstvo Závaznost nezávazný orientační závazný Vyhlášení nevyhlašuje se vyhláškou obce, kraje Řešené území sídlo, obec, mikroregion obec, kraj Časové horizonty let do 15 let Rychlost zpracování 1-2 roky 2-3 roky Změny, aktualizace průběžně bez procedurálního postupu předepsaný procedurální postup

10 Základní postup tvorby SPRM

11 Fáze tvorby SP Organizační příprava – řídicí struktura
Tvorba profilu území (analýza vnějšího/vnitřního prostředí) Definování vize, cílů, opatření Vytvoření akčního plánu Vytvoření rozpočtového výhledu Medializace Implementace Evaluace a monitoring Zpětná vazba a aktualizace

12 Vytvoření řídící skupiny a pracovních skupin
Řídící skupina – zejména volení zástupci města: dohlíží nad postupem prací na tvorbě strategického plánu, řídí, koordinuje a kontroluje výsledky jednotlivých expertních pracovních skupin, projednává, doplňuje výstupy pracovních skupin, definuje rámec strategie (vize, vymezení klíčových oblastí, globální cíle) na základě výstupů jednotlivých expertních skupin, projednává a schvaluje jednotlivé postupné kroky tvorby plánu, určuje priority projektových záměrů, odpovídá za publicitu a medializaci.

13 Vytvoření řídící skupiny a pracovních skupin
Pracovní skupiny – ustanoveny dle tematických oblastí, zástupci města, ale i NNO, příspěvkových organizací a zájmových skupin (stakeholderů) včetně zástupců veřejnosti: identifikují problémy a příležitosti, vydávají doporučení poskytují zpracovateli veřejně nedostupné podklady a informace pro přípravu strategického plánu oponují jednotlivé částí strategie spolupracují na formulování strategické mapy (zejména strategické cíle, specifické cíle a póly rozvoje v dané oblasti) iniciují projektové záměry

14 Metody práce komunitní metoda
opakované diskuze s místními představiteli, kteří se pod vedením zpracovatele do velké míry na přípravě strategického plánu podílejí expertní metoda postavena ryze na odborném (expertním) posouzení problému a jeho dalšího vývoje v budoucnosti standardizovaný postup zpracování a odborná záruka za odvedené dílo vs. povrchní znalost místního prostředí delfská metoda postupném zjišťování a porovnávání názorů expertů o budoucím vývoji zvolené oblasti (osobní pohovory, anonymita) brainstorming specifický způsob uspořádaní diskuse k vymezenému problému, potlačující zábrany tvořivého myšlení skupina je schopna ve stejném čase vyprodukovat více nápadů než jednotlivec

15 Analýza vnějšího a vnitřního prostředí
Socioekonomická analýza - cílem je mapování stavu ve všech aspektech života ve městě. Obvyklá témata (oblasti): Obyvatelstvo - vývoj počtu obyvatel dle pohlaví, věku, vzdělání, … Domovní a bytový fond - počet domů a bytů, jejich stáří, členění dle formy vlastnictví, kategorie, počet žádostí o byt, počet nově vystavených bytů, …) Ekonomika a trh práce - počet a struktura firem ve městě dle typu odvětví, počtu zaměstnanců, typu společností, dle dodavatelů a odběratelů, počet živnostenských oprávnění, vývoj průměrných mezd, počet ekonomicky aktivních osob, vývoj nezaměstnanosti - dle stupně vzdělání, věku, délky registrace na úřadu práce, …) Sociální a zdravotní péče - výčet organizací, jejich zaměření, kapacity, technický stav budov … Vzdělávání - výčet organizací, studijní obory, kapacity, míra využití kapacit, technický stav budov…

16 Analýza vnějšího a vnitřního prostředí
Kultura a volnočasové aktivity - seznam organizací, předmět jejich činnosti, seznam kulturních akcí, počet a druhy volnočasových organizací, možností pro provozování sportu, kvalita a technický stav sportovišť… Cestovní ruch - výčet historických zajímavostí, památek, míra jejich návštěvnosti, struktura turistů a návštěvníků, kvalita a rozsah stravovacích a ubytovacích zařízení, … Doprava - hlavní silniční, železniční tahy, vytíženost jednotlivých typů dopravy, rentabilita, četnost spojů, ) Technická infrastruktura a životní prostředí - rozsah, úroveň kvality, míra naplněnosti kapacity a názvy provozovatelů, správců a vlastníků vodovodních, kanalizačních sítí, elektrických rozvodů, rozvodů plynu a dalších sítí, odpadové hospodářství, úroveň a druhy tříděného odpadu, kvalita ovzduší, vody, půdy, chráněné krajinné oblasti a prvky, …

17 Analýza SWOT

18 PEST analýza / PESTEL analýza
Politicko-právní Ekonomické Legislativa úřadů, zákony na ochranu ŽP, daňová politika, politika zaměstnanosti, stabilita vlády Obchodní cykly, trend růstu HNP, úrokové sazby, peněžní zásoby, inflace, nezaměstnanost, volné zdroje, dostupnost energie a náklady Sociálně kulturní Technologické Demografické podmínky, distribuce příjmů, sociální mobilita, změny životního stylu, postoj k práci a volnému času, konzumní styl života, úroveň vzdělání Vládní výdaje na výzkum, vládní a průmyslové zaměření na technologické aktivity, nové objevy (výsledky výzkumu a vývoje)rychlost přenosu technologií, míra zastarávání

19 Zapojení veřejnosti

20 Průzkumy a šetření – formy
Časté jsou průzkumy ve vybraných oblastech napříč respondentskými skupinami – například cestovní ruch, doprava, životní prostředí Formy průzkumů a šetření: dotazníkové šetření elektronickou formou – prostřednictvím u nebo webové aplikace terénní dotazníkové šetření prostřednictvím proškolených tazatelů telefonické dotazníkové šetření kombinace výše uvedených

21 Ukázky průzkumů a šetření
Ukázka otázek z dotazníkového průzkumu spokojenosti obyvatel města: 1. Jak jste celkově spokojen/a s městem, kde žijete nebo pracujete? 2. Má město dostatek rozvojových ploch pro bydlení? 3. Vyjádřete prosím svou úroveň spokojenosti s následujícími tématy (ohodnoťte 1-4, kdy 1-zcela vyhovující, 4-zcela nevyhovující): Dostupnost a kvalita zdravotních služeb Dostupnost a kvalita sociální péče Dostupnost a kvalita mateřských škol Dostupnost a kvalita základních škol Dostupnost bydlení ….

22 Ukázka průzkumu žáků / studentů
V okolí mého bydliště je současný stav: Témata Uspokojivý Je třeba rozšířit jejich počet Je třeba je vyměnit za nové A to konkrétně … Sportovních hřišť Laviček, osvětlení, odpadkových košů Zelených ploch (parků) Kulturních zařízení (kina, divadla, …) Jak by mělo město vypadat (popř. co by se muselo změnit), abych tu chtěl(a) bydlet i za 10 – 20 let? ………………………………………………………………………………………………

23 Vize Vyjadřuje představu o budoucí strategické pozici ÚSC v dlouhodobém časovém horizontu Jde o pohled, jak by měli město vnímat jeho občané i další relevantní zájmové skupiny

24 Cíle strategické cíle tvoří podstatu strategií, jsou kritériem pro hodnocení činností a aktivit ÚSC strategické cíle: očekávané budoucí výsledky představující žádoucí stav, kterého chce město dosáhnout. cíle se mohou odvíjet od vize nebo od klíčových problémů cíle rozvoje lze definovat jako výroky o tom, jakého budoucího stavu má být dosaženo

25 Metodika SMART pomocný nástroj pro formulaci cílů
Specifický (konkrétní, srozumitelný, stimulující) Měřitelný (volba ukazatelů) Akceptovatelný (ztotožnění se s cílem, nutnost publicity) Dosažitelný/realistický (s ohledem na omezené zdroje a jiné faktory a podmínky) Časově omezený (termín)

26 Formulace opatření a cílů strategie

27

28 Příklad vyplnění schématu na příkladu doprava cestovní ruch
sociální oblast školství životní prostředí

29 Struktura SPRM

30 Strategická mapa - v grafické podobě přehledně zachycuje vazby vize, pólů rozvoje (klíčových oblastí) a opatření, příp. podopatření.

31 Tvorba akčního plánu

32 Akční plán krátkodobý dokument obsahující konkrétní akce (projektu)
jednotný a detailní popis akcí každá akce musí mít vazbu na strategický plán města podoba standardizovaných formulářů s různým detailem (odvíjí se od požadavků tvůrce, který vytváří závaznou strukturu pro všechny předkladatele projektu)

33 Podoba akčního plánu (1/3)
Název projektu Název projektu by měl stručně vyjadřovat hlavní myšlenku projektu nebo specifické označení dané akce Cíl projektu Cílem projektu je vymezení účelu, který má projekt splnit Popis obsahu projektu Vymezení aktivit směřujících k dosažení cíle, stručné zdůvodnění nutnosti realizace projektu Klíčové aktivity projektu Výčet jednotlivých okruhů hlavních činností dle časového harmonogramu

34 Podoba akčního plánu (2/3)
Celkové náklady na realizaci odhadovaná výše celkových nákladů na realizaci projektu Zdroj financování pojetí I.: identifikace zdroje financování v podobě vlastních finančních prostředků z rozpočtu města, fondů, úvěrů, půjček pojetí II.: název operačního programu, opatření, ze kterého by projekt mohl být financovatelný Předpokládaný termín zahájení/ukončení časové období trvání projektu Stav projektové dokumentace technické podklady (např. územní rozhodnutí, projektová dokumentace, stavební povolení apod.)

35 Podoba akčního plánu (3/3)
Odpovědný útvar/osoba odpovědnost za realizaci každého projektového záměru by měla spadat nejlépe do konkrétní pracovní pozice, popř. odboru Vazby na vyšší strategické dokumenty jednou z charakteristik strategického plánování je soulad vytvářeného dokumentu se strategickými dokumenty vyšších územních celků

36 Finanční rámec strategie – střednědobé finanční plánování

37 Rozpočtový výhled

38 Příklad vazby projektové záměru na plánovací dokumenty

39 Veřejné projednávání Na rozdíl od územního plánu, kde veřejné projednávání jednotlivých dokumentů je přísně formalizováno a kde jednotliví aktéři mají přesně stanovené lhůty pro podávání připomínek a stanovisek, projednávání strategických dokumentů není a nemělo by být formální. Veřejné projednání je nutné rozdělit na dva typy projednávání: dialog města s dalšími experty a aktivisty. projednávání s širokou veřejností. 39

40 Koncepce Jihomoravského kraje
Na webu Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz) jsou k nalezení plánovací dokumenty kraje. Cesta k těmto dokumentům je následující: Domácí stránka › Krajský úřad › Dokumenty odborů krajského úřadu › ORR Odbor regionálního rozvoje › Oddělení strategického rozvoje › Koncepční dokumenty, analýzy, databáze 40

41 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
41

42 Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014 - 2017
42

43 Další koncepce Jihomoravského kraje
Program rozvoje sítě cyklistických komunikací JMK Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje Program rozvoje cestovního ruchu JMK Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území Generel dopravy Jihomoravského kraje Generel krajských silnic Jihomoravského kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty JMK Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje Koncepce rozvoje ovocnictví Jihomoravského kraje Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje Plán odpadového hospodářství JMK Územně energetická koncepce JMK Regionální inovační strategie JMK Strategie rozvoje hospodářství JMK Koncepce podpory kultury JMK Koncepce zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje 43

44 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Lukáš Nehyba AQE advisors, a.s. únor 2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google